Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2008 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 3.Συνθήκη της Λισαβόνας (συζήτηση)
 4.Ώρα των ψηφοφοριών
  
4.1.Συνθήκη της Λισαβόνας (ψηφοφορία)
  
4.2.Απογραφές πληθυσμού και στέγασης ***I (ψηφοφορία)
  
4.3.Στρατηγική της Λισαβόνας (ψηφοφορία)
  
4.4.Γενικοί προσανατολισμοί της οικονομικής πολιτικής για το 2008 (ψηφοφορία)
  
4.5.Ευρωπαϊκή στρατηγική για την κεντρική Ασία (ψηφοφορία)
 5.Αιτιολογήσεις ψήφου
 6.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 7.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 8.Έλεγχος της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (2005) (συζήτηση)
 9.Κοσσυφοπέδιο (συζήτηση)
 10.Έβδομο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (συζήτηση)
 11.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 12.Το δημογραφικό μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 13.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 14.Επιστημονική συνεργασία με την Αφρική (συζήτηση)
 15.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 16.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (142 kb) Κατάσταση παρόντων (63 kb)       
 
Συνοπτικά πρακτικά (97 kb) Κατάσταση παρόντων (23 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (548 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (2289 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (186 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (175 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (660 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου