Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 186kWORD 97k
Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2008 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 3.Συνθήκη της Λισαβόνας (συζήτηση)
 4.Ώρα των ψηφοφοριών
  
4.1.Συνθήκη της Λισαβόνας (ψηφοφορία)
  
4.2.Απογραφές πληθυσμού και στέγασης ***I (ψηφοφορία)
  
4.3.Στρατηγική της Λισαβόνας (ψηφοφορία)
  
4.4.Γενικοί προσανατολισμοί της οικονομικής πολιτικής για το 2008 (ψηφοφορία)
  
4.5.Ευρωπαϊκή στρατηγική για την κεντρική Ασία (ψηφοφορία)
 5.Αιτιολογήσεις ψήφου
 6.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 7.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 8.Έλεγχος της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (2005) (συζήτηση)
 9.Κοσσυφοπέδιο (συζήτηση)
 10.Έβδομο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (συζήτηση)
 11.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 12.Το δημογραφικό μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 13.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 14.Επιστημονική συνεργασία με την Αφρική (συζήτηση)
 15.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 16.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Hans-Gert PÖTTERING
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9 π.μ.


2. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η Ομάδα PPE-DE του γνωστοποίησε ότι, κατά τη χθεσινή της συνεδρίαση, αποφάσισε να απομακρύνει τον Daniel Hannan από την Ομάδα (βλ. επίσης σημείο 8.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 31.01.2008).


3. Συνθήκη της Λισαβόνας (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τη Συνθήκη της Λισαβόνας [2007/2286(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Richard Corbett και Íñigo Méndez de Vigo (A6-0013/2008)

Ο Richard Corbett (εισηγητής) και Íñigo Méndez de Vigo (εισηγητής) παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνουν οι Janez Lenarčič (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Margot Wallström (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Andrew Duff (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Thijs Berman (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Carlos Carnero González (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Κώστας Μποτόπουλος (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Ján Hudacký (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Gérard Deprez (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Andrew Duff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Brian Crowley, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Johannes Voggenhuber, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Mary Lou McDonald, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Jim Allister, μη εγγεγραμμένος, József Szájer, Hannes Swoboda, Bronisław Geremek, Bogdan Pęk, Ian Hudghton, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jens-Peter Bonde, Andreas Mölzer, Timothy Kirkhope, Magda Kósáné Kovács, Anneli Jäätteenmäki και Roberts Zīle.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gérard ONESTA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Esko Seppänen, Kathy Sinnott, Ashley Mote, Elmar Brok, Enrique Barón Crespo, Marian Harkin, Konrad Szymański, Irena Belohorská, Alexander Stubb, Bernard Poignant, Cristian Silviu Buşoi, Mirosław Mariusz Piotrowski, Reinhard Rack, Genowefa Grabowska, Roger Helmer, Jens-Peter Bonde, Rihards Pīks, Adrian Severin, Jean-Luc Dehaene, Edite Estrela, Γεώργιος Παπαστάμκος, Proinsias De Rossa, Avril Doyle, Mauro Zani, Jacek Protasiewicz, Maria da Assunção Esteves και Hartmut Nassauer.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Zita Pleštinská, Csaba Sándor Tabajdi, Andrew Duff, Mogens Camre, Miloslav Ransdorf, Roberta Alma Anastase, Miloš Koterec, Mairead McGuinness, Marian Harkin, Colm Burke, Bruno Gollnisch, Jan Zahradil, Lambert van Nistelrooij, Luís Queiró, Paul Rübig, Piia-Noora Kauppi, Pál Schmitt και Gay Mitchell.

Παρεμβαίνουν οι Janez Lenarčič, Margot Wallström, Richard Corbett και Íñigo Méndez de Vigo.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.02.2008.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Hans-Gert PÖTTERING
Πρόεδρος

4. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


4.1. Συνθήκη της Λισαβόνας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη Συνθήκη της Λισαβόνας [2007/2286(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Richard Corbett και Íñigo Méndez de Vigo (A6-0013/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0055)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Ο Richard Corbett (εισηγητής) επί της τροπολογίας 29 η οποία εφαρμόζεται στην παράγραφο 2, στοιχείο γ.


4.2. Απογραφές πληθυσμού και στέγασης ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις απογραφές πληθυσμού και στέγασης [COM(2007)0069 - C6-0078/2007 - 2007/0032(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Ona Juknevičienė (A6-0471/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0056)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0056)


4.3. Στρατηγική της Λισαβόνας (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0073/2008 και B6-0076/2008

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B6-0073/2008

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B6-0076/2008

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0057)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Ο Udo Bullmann, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, καταθέτει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 12, η οποία κρατείται.


4.4. Γενικοί προσανατολισμοί της οικονομικής πολιτικής για το 2008 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (Τμήμα: ευρείες κατευθυντήριες γραμμές για τις οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών και της Κοινότητας): Εγκαινίαση του νέου κύκλου (2008-2010) [2007/2275(INI)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Margarita Starkevičiūtė (A6-0029/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0058)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Η Margarita Starkevičiūtė (εισηγήτρια) καταθέτει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 39, η οποία κρατείται· παρεμβαίνει επίσης σχετικά με τη συνέχεια της ψηφοφορίας μετά από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 6·

Η Pervenche Berès (πρόεδρος της επιτροπής ECON) σχετικά με τη σημασία της ψηφοφορίας αυτής.


4.5. Ευρωπαϊκή στρατηγική για την κεντρική Ασία (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την Κεντρική Ασία [2007/2102(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Cem Özdemir (A6-0503/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0059)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Ο Alojz Peterle σχετικά με ένα λάθος στην κατάσταση ψηφοφοριών της Ομάδας PPE-DE για το δεύτερο μέρος της παραγράφου 63·

Ο Cem Özdemir (εισηγητής) καταθέτει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 69, η οποία κρατείται·

Ο Bernd Posselt σχετικά με την απουσία από το ημικύκλιο του μεγαλύτερου μέρους των μελών της Ομάδας IND/DEM.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

5. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Richard Corbett και Íñigo Méndez de Vigo - A6-0013/2008: Frank Vanhecke, Syed Kamall, Daniel Hannan και Hannu Takkula

Στρατηγική της Λισαβόνας: Zita Pleštinská, Ivo Strejček, Othmar Karas, Hubert Pirker, Nirj Deva και Ewa Tomaszewska

Έκθεση Margarita Starkevičiūtė - A6-0029/2008: Ivo Strejček, Philip Claeys και Koenraad Dillen

Έκθεση Cem Özdemir - A6-0503/2007: Czesław Adam Siekierski


6. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

Έκθεση Richard Corbett και Íñigo Méndez de Vigo - A6-0013/2008

Ο Fernand Le Rachinel αναφέρει ότι η συσκευή ψηφοφορίας στο έδρανό του δεν λειτούργησε κατά την τελική ψηφοφορία·

τα μέλη της Ομάδας GUE/NGL των οποίων τα ονόματα δεν εμφανίζονται στο παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση» απήχαν της ψηφοφορίας επί των τροπολογιών 1 έως 22 που κατέθεσε η Ομάδα IND/DEM.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 1.10 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 3 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

7. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


8. Έλεγχος της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (2005) (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με με την 23η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου [2006/2271(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Monica Frassoni (A6-0462/2007)

Η Monica Frassoni παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Janez Lenarčič (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Diana Wallis (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Diana Wallis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Alyn Smith, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Bert Doorn, Manuel Medina Ortega, Margrete Auken και Tadeusz Zwiefka.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Reinhard Rack, Katalin Lévai, Wiesław Stefan Kuc και Jens-Peter Bonde.

Παρεμβαίνουν οι Janez Lenarčič, Günter Verheugen και Monica Frassoni.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.02.2008.


9. Κοσσυφοπέδιο (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Κοσσυφοπέδιο

Ο Dimitrij Rupel (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mario MAURO
Αντιπρόεδρος

Ο Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Doris Pack, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Joost Lagendijk, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Francis Wurtz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Slavi Binev, μη εγγεγραμμένος, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Hannes Swoboda, Jelko Kacin, Hanna Foltyn-Kubicka, Bart Staes, Αθανάσιος Παφίλης, Γεώργιος Γεωργίου, Jana Bobošíková, Bernd Posselt, Csaba Sándor Tabajdi, István Szent-Iványi, Mario Borghezio, Roberto Musacchio, Vladimír Železný, Sylwester Chruszcz, Sorin Frunzăverde, Kristian Vigenin και Sarah Ludford.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adam BIELAN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Seán Ó Neachtain, Γεώργιος Παπαστάμκος, Manuel Medina Ortega, Bogusław Rogalski, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Alojz Peterle, Μαρία-Ελένη Κοππά, Charles Tannock και Laima Liucija Andrikienė.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Ioan Mircea Paşcu, Árpád Duka-Zólyomi, Elmar Brok, Vytautas Landsbergis, Adrian Severin, Luís Queiró και Jaromír Kohlíček.

Παρεμβαίνουν οι Dimitrij Rupel και Olli Rehn.

Η συζήτηση περατώνεται.


10. Έβδομο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Έβδομο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών

Οι Janez Lenarčič (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Józef Pinior, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Richard Howitt.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Eija-Riitta Korhola.

Παρεμβαίνουν οι Janez Lenarčič και Benita Ferrero-Waldner.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Brian Crowley, Inese Vaidere, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański και Seán Ó Neachtain, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, και Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με την έβδομη σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (UNHRC) (B6-0092/2008);

- Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την έβδομη σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (UNHRC) (B6-0096/2008);

- Marco Cappato, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την έβδομη σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (UNHRC) (B6-0099/2008);

- Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček και Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την έβδομη σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (UNHRC) (B6-0100/2008);

- Raimon Obiols i Germà, Richard Howitt και Józef Pinior, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με την έβδομη σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (UNHRC) (B6-0101/2008).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.02.2008.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

11. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς το Συμβούλιο (B6-0010/2008).

Ερώτηση 1 (Manuel Medina Ortega): Η μετανάστευση μετά την Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Αφρικής.

Ο Janez Lenarčič (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Manuel Medina Ortega, Hubert Pirker και Jörg Leichtfried.

Ερώτηση 2 (Claude Moraes): Περιφερειακή χρηματοδότηση μετά τη διεύρυνση.

Ο Janez Lenarčič απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Claude Moraes, Danutė Budreikaitė και Jim Higgins.

Ερώτηση 3 (Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου): Ευελιξία με ασφάλεια στην εργασία.

Ο Janez Lenarčič απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Hubert Pirker και Mairead McGuinness.

Ερώτηση 4 (Gay Mitchell): Αποστολή της ΕΕ στο Τσάδ.

Ο Janez Lenarčič απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Gay Mitchell, Jörg Leichtfried και Colm Burke.

Ερώτηση 5 (Colm Burke): Βιρμανία.

Ο Janez Lenarčič απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Colm Burke.

Ερώτηση 6 (Jim Higgins): Κίνημα για τη δημοκρατία στη Βιρμανία.

Ο Janez Lenarčič απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Jim Higgins.

Ερώτηση 7 (Mairead McGuinness): Οδηγία σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων.

Ο Janez Lenarčič απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Mairead McGuinness, Jim Allister και Paul Rübig.

Οι ερωτήσεις στις οποίες, ελλείψει χρόνου, δεν δόθηκε απάντηση θα λάβουν γραπτή απάντηση (βλ. Παράρτημα στα Πλήρη Πρακτικά).

Η ώρα των ερωτήσεων προς το Συμβούλιο περατώνεται.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Sajjad Karim ο οποίος εκφράζει την ικανοποίησή του για την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας καταχώρισης των διορθώσεων ψήφου.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 7.05 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Marek SIWIEC
Αντιπρόεδρος

12. Το δημογραφικό μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με το δημογραφικό μέλλον της Ευρώπης [2007/2156(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Françoise Castex (A6-0024/2008)

Η Françoise Castex παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Vladimír Špidla (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Bilyana Ilieva Raeva (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Elisabeth Schroedter (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Magda Kósáné Kovács (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Karin Resetarits (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Carlo Fatuzzo, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Jan Andersson, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Elizabeth Lynne, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jan Tadeusz Masiel, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Ilda Figueiredo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Kathy Sinnott, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Thomas Mann, Alejandro Cercas, Siiri Oviir, Ewa Tomaszewska, Bernard Wojciechowski, José Albino Silva Peneda, Harald Ettl, Jean Marie Beaupuy, Wojciech Roszkowski, Csaba Őry, Rovana Plumb, Marian Harkin, Ryszard Czarnecki, Miroslav Mikolášik, Joel Hasse Ferreira, Zdzisław Zbigniew Podkański, Anna Záborská, Edite Estrela, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Corina Creţu, Rumiana Jeleva και Gabriela Creţu.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Péter Olajos, Vladimír Maňka, Roberta Alma Anastase και Justas Vincas Paleckis.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mairead McGuinness, Marusya Ivanova Lyubcheva, Avril Doyle, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk και Gerard Batten.

Παρεμβαίνουν οι Vladimír Špidla και Françoise Castex.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.02.2008.


13. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα PPE-DE τα ακόλουθα αιτήματα ορισμού:

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μαγκρέμπ και την ΄Ενωση του Αραβικού Μαγκρέμπ (συμπεριλαμβανομένης της Λιβύης): ο Carlos José Iturgaiz Angulo αντί της Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τον Καναδά: ο Nicolae Vlad Popa αντί του Iles Braghetto


14. Επιστημονική συνεργασία με την Αφρική (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Επιστημονική συνεργασία με την Αφρική

Ο Vladimír Špidla (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Pilar del Castillo Vera, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Teresa Riera Madurell, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Fiona Hall, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jens Holm, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Avril Doyle και Romana Jordan Cizelj.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jerzy Buzek, Mairead McGuinness και Avril Doyle.

Παρεμβαίνει ο Vladimír Špidla.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Gunnar Hökmark, Pilar del Castillo Vera και Avril Doyle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Alain Hutchinson και Reino Paasilinna, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Fiona Hall, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eugenijus Maldeikis, Ryszard Czarnecki και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Umberto Guidoni, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και David Hammerstein, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη σημασία της υποστήριξης μέτρων για τη βελτίωση της επιστημονικής συνεργασίας με την Αφρική (B6-0078/2008)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.02.2008.


15. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 401.169/OJJE).


16. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 11.30 μ.μ.

Harald Rømer

Gérard Onesta

Γενικός Γραμματέας

αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Αδάμου, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Αγγελάκας, Angelilli, Arif, Αρναουτάκης, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Μπατζελή, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Bösch, Bonde, Booth, Borrell Fontelles, Bossi, Boştinaru, Μποτόπουλος, Bourzai, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Δημητρακόπουλος, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Färm, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Γεωργίου, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Γκλαβάκης, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Κοππά, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Λαμπρινίδης, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Ματσάκης, Ματσούκα, Mauro, Μαυρομμάτης, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Παφίλης, Pahor, Paleckis, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Panayotov, Pannella, Panzeri, Παπαδημούλης, Paparizov, Παπαστάμκος, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Σχοινάς, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Τρακατέλλης, Trautmann, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Turmes, Τζαμπάζη, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Βακάλης, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Βαρβιτσιώτης, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου