Zoznam 
Zápisnica
PDF 171kWORD 93k
Streda, 20. februára 2008 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Zloženie politických skupín
 3.Lisabonská zmluva (rozprava)
 4.Hlasovanie
  
4.1.Lisabonská zmluva (hlasovanie)
  
4.2.Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ***I (hlasovanie)
  
4.3.Lisabonská stratégia (hlasovanie)
  
4.4.Všeobecné usmernenia hospodárskej politiky na rok 2008 (hlasovanie)
  
4.5.Stratégia EÚ pre strednú Áziu (hlasovanie)
 5.Vysvetlenia hlasovania
 6.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 7.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 8.Kontrola uplatňovania právnych predpisov Spoločenstva v roku 2005 (rozprava)
 9.Kosovo (rozprava)
 10.Siedme zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva (rozprava)
 11.Hodina otázok (pre Radu)
 12.Demografická budúcnosť Európy (rozprava)
 13.Zloženie výborov a delegácií
 14.Vedecká spolupráca s Afrikou (rozprava)
 15.Program rokovania na nasledujúci deň
 16.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Zloženie politických skupín

Predseda oznámil, že ho skupina PPE-DE informovala o tom, že sa na svojej včerajšej schôdzi rozhodla vylúčiť Daniela Hannana zo skupiny (pozri bod 8.1 zápisnice zo dňa 31.01.2008).


3. Lisabonská zmluva (rozprava)

Správa Lisabonská zmluva [2007/2286(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spoluspravodajcovia: Richard Corbett a Íñigo Méndez de Vigo (A6-0013/2008)

Richard Corbett (spravodajca) a Íñigo Méndez de Vigo (spravodajca) uviedli správu.

Vystúpili títo poslanci: Janez Lenarčič (úradujúci predseda Rady) a Margot Wallström (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Andrew Duff (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Thijs Berman (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Carlos Carnero González ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Costas Botopoulos (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Ján Hudacký (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Gérard Deprez (spravodajca výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Joseph Daul za skupinu PPE-DE, Martin Schulz za skupinu PSE, Andrew Duff za skupinu ALDE, Brian Crowley za skupinu UEN, Johannes Voggenhuber za skupinu Verts/ALE, Mary Lou McDonald za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu IND/DEM, Jim Allister nezávislý poslanec, József Szájer, Hannes Swoboda, Bronisław Geremek, Bogdan Pęk, Ian Hudghton, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jens-Peter Bonde, Andreas Mölzer, Timothy Kirkhope, Magda Kósáné Kovács, Anneli Jäätteenmäki a Roberts Zīle.

PREDSEDNÍCTVO: Gérard ONESTA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Esko Seppänen, Kathy Sinnott, Ashley Mote, Elmar Brok, Enrique Barón Crespo, Marian Harkin, Konrad Szymański, Irena Belohorská, Alexander Stubb, Bernard Poignant, Cristian Silviu Buşoi, Mirosław Mariusz Piotrowski, Reinhard Rack, Genowefa Grabowska, Roger Helmer, Jens-Peter Bonde, Rihards Pīks, Adrian Severin, Jean-Luc Dehaene, Edite Estrela, Georgios Papastamkos, Proinsias De Rossa, Avril Doyle, Mauro Zani, Jacek Protasiewicz, Maria da Assunção Esteves a Hartmut Nassauer.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Zita Pleštinská, Csaba Sándor Tabajdi, Andrew Duff, Mogens Camre, Miloslav Ransdorf, Roberta Alma Anastase, Miloš Koterec, Mairead McGuinness, Marian Harkin, Colm Burke, Bruno Gollnisch, Jan Zahradil, Lambert van Nistelrooij, Luís Queiró, Paul Rübig, Piia-Noora Kauppi, Pál Schmitt a Gay Mitchell.

Vystúpili títo poslanci: Janez Lenarčič, Margot Wallström, Richard Corbett a Íñigo Méndez de Vigo.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.1 zápisnice zo dňa 20.02.2008.


PREDSEDNÍCTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predseda

4. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


4.1. Lisabonská zmluva (hlasovanie)

Správa Lisabonská zmluva [2007/2286(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spoluspravodajcovia: Richard Corbett a Íñigo Méndez de Vigo (A6-0013/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0055)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

Richard Corbett (spravodajca) k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 29, ktorý sa týka odseku 2 písm. c).


4.2. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ***I (hlasovanie)

Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady týkajúceho sa sčítania obyvateľov, domov a bytov [COM(2007)0069 - C6-0078/2007 - 2007/0032(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa Ona Juknevičienė (A6-0471/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2008)0056)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0056)


4.3. Lisabonská stratégia (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0073/2008 a B6-0076/2008

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA B6-0073/2008

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B6-0076/2008

Prijatý (P6_TA(2008)0057)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

Udo Bullmann, za skupinu PSE, predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 12, ktorý bol prijatý.


4.4. Všeobecné usmernenia hospodárskej politiky na rok 2008 (hlasovanie)

Správa Integrované usmernenia pre rast a zamestnanosť (časť: všeobecné usmernenia pre hospodárske politiky členských štátov a Spoločenstva): spustenie nového cyklu (2008 – 2010) [2007/2275(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa Margarita Starkevičiūtė (A6-0029/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0058)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

Margarita Starkevičiūtė (spravodajkyňa) predložila ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 39, ktorý bol prijatý; vystúpila tiež k výsledku hlasovania o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 6;

Pervenche Berès (predsedníčka výbor ECON) o dosahu tohto hlasovania.


4.5. Stratégia EÚ pre strednú Áziu (hlasovanie)

Správa Stratégia Európskej únie pre strednú Áziu [2007/2102(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Cem Özdemir (A6-0503/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0059)

Vystúpili títo poslanci:

Alojz Peterle k chybe v hlasovacom zozname skupiny PPE-DE týkajúcej sa druhej časti odseku 63;

Cem Özdemir (spravodajca) predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 69, ktorý bol prijatý;

Bernd Posselt upozornil na neprítomnosť väčšiny členov skupiny IND/DEM v rokovacej sále.


PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

5. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Richard Corbett a Íñigo Méndez de Vigo - A6-0013/2008: Frank Vanhecke, Syed Kamall, Daniel Hannan a Hannu Takkula

Lisabonská stratégia: Zita Pleštinská, Ivo Strejček, Othmar Karas, Hubert Pirker, Nirj Deva a Ewa Tomaszewska

Správa: Margarita Starkevičiūtė - A6-0029/2008: Ivo Strejček, Philip Claeys a Koenraad Dillen

Správa: Cem Özdemir - A6-0503/2007: Czesław Adam Siekierski


6. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

Správa: Richard Corbett a Íñigo Méndez de Vigo - A6-0013/2008:

Fernand Le Rachinel oznámil, že jeho hlasovacie zariadenie nefungovalo počas záverečného hlasovania.

Členovia skupiny GUE/NGL, ktorých mená nie sú v prílohe „Výsledky hlasovania podľa mien“, sa zdržali hlasovania o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch 1 až 22, ktoré predložila skupina IND/DEM.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.10 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h)

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

7. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


8. Kontrola uplatňovania právnych predpisov Spoločenstva v roku 2005 (rozprava)

Správa Kontrola uplatňovania právnych predpisov Spoločenstva v roku 2005 - 23. výročná správa [2006/2271(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa Monica Frassoni (A6-0462/2007)

Monica Frassoni uviedla správu.

Vystúpili títo poslanci: Janez Lenarčič (úradujúci predseda Rady) a Günter Verheugen (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Diana Wallis (spravodajkyňa výboru PETI požiadaného o stanovisko), Marie Panayotopoulos-Cassiotou za skupinu PPE-DE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg za skupinu PSE, Diana Wallis za skupinu ALDE, Alyn Smith za skupinu Verts/ALE, Bert Doorn, Manuel Medina Ortega, Margrete Auken a Tadeusz Zwiefka.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Reinhard Rack, Katalin Lévai, Wiesław Stefan Kuc a Jens-Peter Bonde.

Vystúpili títo poslanci: Janez Lenarčič, Günter Verheugen a Monica Frassoni.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.1 zápisnice zo dňa 21.02.2008.


9. Kosovo (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Kosovo

Dimitrij Rupel (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Mario MAURO
podpredseda

Olli Rehn (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Doris Pack za skupinu PPE-DE, Jan Marinus Wiersma za skupinu PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE, Konrad Szymański za skupinu UEN, Joost Lagendijk za skupinu Verts/ALE, Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM, Slavi Binev nezávislý poslanec, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Hannes Swoboda, Jelko Kacin, Hanna Foltyn-Kubicka, Bart Staes, Athanasios Pafilis, Georgios Georgiou, Jana Bobošíková, Bernd Posselt, Csaba Sándor Tabajdi, István Szent-Iványi, Mario Borghezio, Roberto Musacchio, Vladimír Železný, Sylwester Chruszcz, Sorin Frunzăverde, Kristian Vigenin a Sarah Ludford.

PREDSEDNÍCTVO: Adam BIELAN
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Seán Ó Neachtain, Georgios Papastamkos, Manuel Medina Ortega, Bogusław Rogalski, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Alojz Peterle, Maria Eleni Koppa, Charles Tannock a Laima Liucija Andrikienė.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Ioan Mircea Paşcu, Árpád Duka-Zólyomi, Elmar Brok, Vytautas Landsbergis, Adrian Severin, Luís Queiró a Jaromír Kohlíček.

Vystúpili títo poslanci: Dimitrij Rupel a Olli Rehn.

Rozprava sa skončila.


10. Siedme zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Siedme zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva

Janez Lenarčič (úradujúci predseda Rady) a Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Laima Liucija Andrikienė za skupinu PPE-DE, Józef Pinior za skupinu PSE, Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE a Richard Howitt.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpila Eija-Riitta Korhola.

Vystúpili títo poslanci: Janez Lenarčič a Benita Ferrero-Waldner.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods.2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Brian Crowley, Inese Vaidere, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański a Seán Ó Neachtain za skupinu UEN, a Laima Liucija Andrikienė za skupinu PPE-DE, o siedmom zasadnutí Rady Organizácie Spojených národov pre ľudské práva (UNHRC) (B6-0092/2008);

- Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL, o siedmom zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva v Ženeve (B6-0096/2008);

- Marco Cappato za skupinu ALDE, o siedmom zasadnutí Rady Organizácie Spojených národov pre ľudské práva (UNHRC) (B6-0099/2008);

- Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček a Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, o siedmom zasadnutí Rady Organizácie Spojených národov pre ľudské práva (UNHRC) (B6-0100/2008);

- Raimon Obiols i Germà, Richard Howitt a Józef Pinior za skupinu PSE, o siedmom zasadnutí Rady Organizácie Spojených národov pre ľudské práva (UNHRC) (B6-0101/2008).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.6 zápisnice zo dňa 21.02.2008.


PREDSEDNÍCTVO: Diana WALLIS
podpredsedníčka

11. Hodina otázok (pre Radu)

Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Rade (B6-0010/2008).

Otázka č. 1 (Manuel Medina Ortega): Zložka o prisťahovalectve v nadväznosti na samit EÚ – Afrika.

Janez Lenarčič (úradujúci predseda Rady) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Manuel Medina Ortega, Hubert Pirker a Jörg Leichtfried.

Otázka č. 2 (Claude Moraes): Regionálne fondy po rozšírení.

Janez Lenarčič odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Claude Moraes, Danutė Budreikaitė a Jim Higgins.

Otázka č. 3 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Flexiistota v práci.

Janez Lenarčič odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Hubert Pirker a Mairead McGuinness.

Otázka č. 4 (Gay Mitchell): Misia EÚ v Čade.

Janez Lenarčič odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Gay Mitchell, Jörg Leichtfried a Colm Burke.

Otázka č. 5 (Colm Burke): Barma.

Janez Lenarčič odpovedal na otázku a doplňujúcu otázku, ktoré položil Colm Burke.

Otázka č. 6 (Jim Higgins): Demokratické hnutie v Mjanmarsku.

Janez Lenarčič odpovedal na otázku a doplňujúcu otázku, ktoré položil Jim Higgins.

Otázka č. 7 (Mairead McGuinness): Smernica o audiovizuálnych mediálnych službách.

Janez Lenarčič odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Mairead McGuinness, Jim Allister a Paul Rübig.

Otázky, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú zodpovedané písomne (pozri prílohu doslovného záznamu).

Hodina otázok pre Radu sa skončila.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Sajjad Karim, ktorý vyjadril potešenie nad účinnosťou postupu pre registráciu opráv hlasovania.


(Rokovanie bolo prerušené o 19.05 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 21.00 h)

PREDSEDNÍCTVO: Marek SIWIEC
podpredseda

12. Demografická budúcnosť Európy (rozprava)

Správa Demografická budúcnosť Európy [2007/2156(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa Françoise Castex (A6-0024/2008)

Françoise Castex uviedla správu.

V rozprave vystúpil Vladimír Špidla (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Bilyana Ilieva Raeva (spravodajkyňa výboru ECON požiadaného o stanovisko), Elisabeth Schroedter (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Magda Kósáné Kovács (spravodajkyňa výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Karin Resetarits (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Carlo Fatuzzo za skupinu PPE-DE, Jan Andersson za skupinu PSE, Elizabeth Lynne za skupinu ALDE, Jan Tadeusz Masiel za skupinu UEN, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL, Kathy Sinnott za skupinu IND/DEM, Thomas Mann, Alejandro Cercas, Siiri Oviir, Ewa Tomaszewska, Bernard Wojciechowski, José Albino Silva Peneda, Harald Ettl, Jean Marie Beaupuy, Wojciech Roszkowski, Csaba Őry, Rovana Plumb, Marian Harkin, Ryszard Czarnecki, Miroslav Mikolášik, Joel Hasse Ferreira, Zdzisław Zbigniew Podkański, Anna Záborská, Edite Estrela, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Corina Creţu, Rumiana Jeleva a Gabriela Creţu.

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Péter Olajos, Vladimír Maňka, Roberta Alma Anastase a Justas Vincas Paleckis.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Mairead McGuinness, Marusya Ivanova Lyubcheva, Avril Doyle, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk a Gerard Batten.

Vystúpili títo poslanci: Vladimír Špidla a Françoise Castex.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.7 zápisnice zo dňa 21.02.2008.


13. Zloženie výborov a delegácií

Na žiadosť skupiny PPE-DE Parlament schválil tieto menovania:

Delegácia pre vzťahy s krajinami Magrebu a s Arabskou magrebskou úniou (vrátane Líbye): Carlos José Iturgaiz Angulo namiesto Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Delegácia pre vzťahy s Kanadou: Nicolae Vlad Popa namiesto Iles Braghetto


14. Vedecká spolupráca s Afrikou (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Vedecká spolupráca s Afrikou

Vladimír Špidla (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Pilar del Castillo Vera za skupinu PPE-DE, Teresa Riera Madurell za skupinu PSE, Fiona Hall za skupinu ALDE, Jens Holm za skupinu GUE/NGL, Avril Doyle a Romana Jordan Cizelj.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Jerzy Buzek, Mairead McGuinness a Avril Doyle.

V rozprave vystúpil Vladimír Špidla.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods.2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Gunnar Hökmark, Pilar del Castillo Vera a Avril Doyle za skupinu PPE-DE, Alain Hutchinson a Reino Paasilinna za skupinu PSE, Fiona Hall za skupinu ALDE, Eugenijus Maldeikis, Ryszard Czarnecki a Adam Bielan za skupinu UEN, Umberto Guidoni za skupinu GUE/NGL, a David Hammerstein za skupinu Verts/ALE, o význame podporných opatrení na zlepšenie medzinárodnej vedeckej spolupráce s Afrikou (B6-0078/2008)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.8 zápisnice zo dňa 21.02.2008.


15. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 401.169/OJJE).


16. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.30 h.

Harald Rømer

Gérard Onesta

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Bösch, Bonde, Booth, Borrell Fontelles, Bossi, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Färm, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia