Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2148(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0023/2008

Συζήτηση :

PV 21/02/2008 - 3
CRE 21/02/2008 - 3

Ψηφοφορία :

PV 21/02/2008 - 4.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0068

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2008 - Στρασβούργο

3. 4η έκθεση για την οικονομική και κοινωνική συνοχή - Παρακολούθηση της εφαρμογής της εδαφικής ατζέντας και του Χάρτη της Λειψίας - Προς ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη χωροταξική ανάπτυξη και την εδαφική συνοχή (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την τέταρτη έκθεση για την οικονομική και κοινωνική συνοχή [2007/2148(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Ambroise Guellec (A6-0023/2008)

Έκθεση σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής της εδαφικής ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Χάρτη της Λειψίας: προς ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη χωροταξική ανάπτυξη και την εδαφική συνοχή [2007/2190(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Gisela Kallenbach (A6-0028/2008)

Ο Ambroise Guellec παρουσιάζει την έκθεσή του.

Η Gisela Kallenbach παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Danuta Hübner (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Nathalie Griesbeck (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Pedro Guerreiro (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής PECH), Oldřich Vlasák, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Constanze Angela Krehl, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Grażyna Staniszewska, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Mieczysław Edmund Janowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Elisabeth Schroedter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Pedro Guerreiro, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Jean-Claude Martinez, μη εγγεγραμμένος, Lambert van Nistelrooij, Iratxe García Pérez, Jean Marie Beaupuy, Wiesław Stefan Kuc, Alyn Smith, Bairbre de Brún, Derek Roland Clark, Rolf Berend και Pierre Pribetich.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Elspeth Attwooll, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jan Olbrycht, Evgeni Kirilov, Marian Harkin, Bogusław Rogalski, Markus Pieper, Emanuel Jardim Fernandes, Samuli Pohjamo, Εμμανουήλ Αγγελάκας, Andrzej Jan Szejna, Sérgio Marques, Gábor Harangozó, Miroslav Mikolášik, Miloš Koterec, James Nicholson, Σταύρος Αρναουτάκης, Rumiana Jeleva, Jamila Madeira και Catherine Stihler.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Maria Petre, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Dăianu, Antonio De Blasio, Wolfgang Bulfon, Zita Pleštinská και Reinhard Rack.

Παρεμβαίνουν οι Danuta Hübner, Ambroise Guellec και Gisela Kallenbach.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.02.2008 και σημείο 4.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.02.2008.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.55 π.μ εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.05 μ.μ.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου