Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2008 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφωv
 3.4η έκθεση για την οικονομική και κοινωνική συνοχή - Παρακολούθηση της εφαρμογής της εδαφικής ατζέντας και του Χάρτη της Λειψίας - Προς ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη χωροταξική ανάπτυξη και την εδαφική συνοχή (συζήτηση)
 4.Ώρα των ψηφοφοριών
  4.1.Έλεγχος της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (2005) (ψηφοφορία)
  4.2.Διαπίστευση και εποπτεία της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων ***I (ψηφοφορία)
  4.3.Κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων ***I (ψηφοφορία)
  4.4.Εφαρμογή εθνικών τεχνικών κανόνων στα προϊόντα που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους ***I (ψηφοφορία)
  4.5.Η κατάσταση στη Γάζα (ψηφοφορία)
  4.6.Έβδομο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (ψηφοφορία)
  4.7.Το δημογραφικό μέλλον της Ευρώπης (ψηφοφορία)
  4.8.Επιστημονική συνεργασία με την Αφρική (ψηφοφορία)
  4.9.4η έκθεση για την οικονομική και κοινωνική συνοχή (ψηφοφορία)
  4.10.Παρακολούθηση της εφαρμογής της εδαφικής ατζέντας και του Χάρτη της Λειψίας - Προς ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη χωροταξική ανάπτυξη και την εδαφική συνοχή (ψηφοφορία)
 5.Αιτιολογήσεις ψήφου
 6.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 7.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 8.Ανακοίνωση κοινών θέσεων του Συμβουλίου
 9.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  9.1.Ανατολικό Τιμόρ
  9.2.Λευκορωσία
  9.3.Βόρειο Κίβου (Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό)
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  10.1.Ανατολικό Τιμόρ (ψηφοφορία)
  10.2.Λευκορωσία (ψηφοφορία)
  10.3.Βόρειο Κίβου (Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό) (ψηφοφορία)
 11.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 12.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού)
 13.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 14.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων
 15.Διακοπή της συνόδου
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (228 kb) Κατάσταση παρόντων (54 kb)       
 
Συνοπτικά πρακτικά (159 kb) Κατάσταση παρόντων (21 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (641 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (745 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (215 kb) Κατάσταση παρόντων (69 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (195 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (275 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου