Seznam 
Zápis
PDF 200kWORD 149k
Čtvrtek, 21. února 2008 - Štrasburk
1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Čtvrtá zpráva o ekonomické a sociální soudržnosti – Kroky v návaznosti na územní agendu a Lipskou chartu – směrem k evropskému akčnímu programu pro územní rozvoj a soudržnost (rozprava)
 4.Hlasování
  4.1.Kontrola provádění práva Společenství (2005) (hlasování)
  4.2.Akreditace a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh ***I (hlasování)
  4.3.Společný rámec pro uvádění výrobků na trh ***I (hlasování)
  4.4.Uplatňování vnitrostátních technických pravidel u výrobků legálně uváděných na trh v jiném členském státě ***I (hlasování)
  4.5.Sitauce v Gaze (hlasování)
  4.6.Sedmá Rada pro lidská práva Spojených národů (hlasování)
  4.7.Demografická budoucnost Evropy (hlasování)
  4.8.Vědecká spolupráce s Afrikou (hlasování)
  4.9.Čtvrtá zpráva o ekonomické a sociální soudržnosti (hlasování)
  4.10.Kroky v návaznosti na územní agendu a Lipskou chartu – směrem k evropskému akčnímu programu pro územní rozvoj a soudržnost (hlasování)
 5.Vysvětlení hlasování
 6.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 7.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 8.Oznámení společných postojů Rady
 9.Rozprava o porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  9.1.Východní Timor
  9.2.Bělorusko
  9.3.Severní Kivu (Demokratická republika Kongo)
 10.Hlasování
  10.1.Východní Timor (hlasování)
  10.2.Bělorusko (hlasování)
  10.3.Severní Kivu (Demokratická republika Kongo) (hlasování)
 11.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 12.Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 116 jednacího řádu)
 13.Předání textů přijatých během zasedání
 14.Termíny příštích zasedání
 15.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
místopředsedkyně

1. Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 10:05.


2. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 999/2001, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (KOM(2008)0053 - C6-0054/2008 - 2008/0030(COD))

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

JURI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1719/2006/ES, kterým se zavádí program Mládež v akci na období 2007 až 2013 (KOM(2008)0056 - C6-0057/2008 - 2008/0023(COD))

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1855/2006/ES, kterým se zavádí program Kultura (2007–2013) (KOM(2008)0057 - C6-0058/2008 - 2008/0024(COD))

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 638/2004 týkající se statistiky Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy (KOM(2008)0058 - C6-0059/2008 - 2008/0026(COD))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

JURI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1904/2006/ES, kterým se pro období 2007–2013 stanoví program „Evropa pro občany“ na podporu aktivního evropského občanství (KOM(2008)0059 - C6-0060/2008 - 2008/0029(COD))

předáno

příslušný výbor :

CULT

stanovisko :

PETI

- Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (KOM(2008)0027 - C6-0061/2008 - 2008/0011(CNS))

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

BUDG

- Návrh nařízení Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 1782/2003, pokud se jedná o převod podpory pro tabák na léta 2008 a 2009 do tabákového fondu Společenství, a nařízení (ES) č. 1234/2007 v souvislosti s financováním tabákového fondu Společenství (KOM(2008)0051 - C6-0062/2008 - 2008/0020(CNS))

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

BUDG

- Návrh na převod položek DEC 02/2008 - Oddíl III - Komise (SEK(2008)0015 - C6-0063/2008 - 2008/2029(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1720/2006/ES, kterým se zavádí akční program v oblasti celoživotního učení (KOM(2008)0061 - C6-0064/2008 - 2008/0025(COD))

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění jednací řád Soudního dvora s cílem upřesnit pravidla pro užívání jazyků, která se mají vztahovat na přezkumné řízení (05953/2008 - C6-0066/2008 - 2008/0801(CNS))

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Návrh rámcového rozhodnutí Rady o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříků trestů mezi členskými státy (05968/2008 - C6-0067/2008 - 2005/0267(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody, kterou se obnovuje Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Indické republiky (16681/2007 - C6-0073/2008 - 2007/0207(CNS))

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

AFET, BUDG

- Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky k přijetí rozhodnutí Rady o Evropské soudní síti (05620/2008 - C6-0074/2008 - 2008/0802(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo za účelem přijetí rámcového rozhodnutí Rady o výkonu rozhodnutí vynesených v nepřítomnosti, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, rámcové rozhodnutí 2005/214/SVV o uplatňování zásady vzájemného uznávání peněžitých trestů a pokut, rámcové rozhodnutí 2006/783/SVV o uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci a rámcové rozhodnutí 2008/…/SVV o provádění zásady vzájemného uznávání rozsudků ve věcech trestních, které ukládají trest odnětí svobody nebo opatření spojená se zbavením svobody, za účelem jejich výkonu v Evropské unii (05598/2008 - C6-0075/2008 - 2008/0803(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

JURI

- Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království k přijetí rozhodnutí Rady o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV (05613/2008 - C6-0076/2008 - 2008/0804(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

2) od poslanců

2.1) návrhy usnesení (článek 113 jednacího řádu)

- Cristiana Muscardini: Návrh usnesení o zákazu obchodování s výrobky, jejichž součástí je tulení kožešina (B6-0075/2008)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Cristiana Muscardini: Návrh usnesení o spojení márnic Evropské unie v jednotnou síť (B6-0077/2008)

předáno

příslušný výbor :

LIBE


3. Čtvrtá zpráva o ekonomické a sociální soudržnosti – Kroky v návaznosti na územní agendu a Lipskou chartu – směrem k evropskému akčnímu programu pro územní rozvoj a soudržnost (rozprava)

Zpráva o čtvrté zprávě o ekonomické a sociální soudržnosti [2007/2148(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Ambroise Guellec (A6-0023/2008)

Zpráva o krocích v návaznosti na územní agendu a Lipskou chartu – směrem k evropskému akčnímu programu pro územní rozvoj a soudržnost [2007/2190(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Gisela Kallenbach (A6-0028/2008)

Ambroise Guellec uvedl zprávu.

Gisela Kallenbach uvedla zprávu.

Vystoupila Danuta Hübner (členka Komise).

Vystoupili: Nathalie Griesbeck (navrhovatelka výboru BUDG), Pedro Guerreiro (navrhovatel výboru PECH), Oldřich Vlasák za skupinu PPE-DE, Constanze Angela Krehl za skupinu PSE, Grażyna Staniszewska za skupinu ALDE, Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN, Elisabeth Schroedter za skupinu Verts/ALE, Pedro Guerreiro za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM, Jean-Claude Martinez nezařazený, Lambert van Nistelrooij, Iratxe García Pérez, Jean Marie Beaupuy, Wiesław Stefan Kuc, Alyn Smith, Bairbre de Brún, Derek Roland Clark, Rolf Berend a Pierre Pribetich.

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

Vystoupili: Elspeth Attwooll, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jan Olbrycht, Evgeni Kirilov, Marian Harkin, Bogusław Rogalski, Markus Pieper, Emanuel Jardim Fernandes, Samuli Pohjamo, Emmanouil Angelakas, Andrzej Jan Szejna, Sérgio Marques, Gábor Harangozó, Miroslav Mikolášik, Miloš Koterec, James Nicholson, Stavros Arnaoutakis, Rumiana Jeleva, Jamila Madeira a Catherine Stihler.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Maria Petre, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Dăianu, Antonio De Blasio, Wolfgang Bulfon, Zita Pleštinská a Reinhard Rack.

Vystoupili: Danuta Hübner, Ambroise Guellec a Gisela Kallenbach.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 4.9 zápisu ze dne 21.02.2008 a bod 4.10 zápisu ze dne 21.02.2008.

(Zasedání bylo přerušeno v 11:55 před hlasováním a pokračovalo v 12:05)


PŘEDSEDNICTVÍ: Hans-Gert PÖTTERING
předseda

4. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


4.1. Kontrola provádění práva Společenství (2005) (hlasování)

Zpráva o 23. výroční zprávě Komise o kontrole provádění práva Společenství v roce 2005 [2006/2271(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Monica Frassoni (A6-0462/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0060)

K hlasování vystoupili:

- Monica Frassoni (zpravodajka) navrhla, aby se o pozměňovacích návrzích 2 a 13Z hlasovalo najednou. Parlament návrh schválil.


4.2. Akreditace a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh [KOM(2007)0037 - C6-0068/2007 - 2007/0029(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: André Brie (A6-0491/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0061)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0061)


4.3. Společný rámec pro uvádění výrobků na trh ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropskéhoparlamentu a Rady o společném rámci pro uvádění výrobků na trh [KOM(2007)0053 - C6-0067/2007 - 2007/0030(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Christel Schaldemose (A6-0490/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0062)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0062)


4.4. Uplatňování vnitrostátních technických pravidel u výrobků legálně uváděných na trh v jiném členském státě ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování určitých vnitrostátních technických pravidel u výrobků zákonně uváděných na trh v jiném členském státě a kterým se zrušuje rozhodnutí 3052/95/ES [KOM(2007)0036 - C6-0065/2007 - 2007/0028(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Alexander Stubb (A6-0489/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0063)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0063)


4.5. Sitauce v Gaze (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0066/2008, B6-0067/2008, B6-0068/2008, B6-0069/2008, B6-0071/2008 a B6-0072/2008

(Vito Bonsignore rovněž podepsal návrh B6-0071/2008, Eugenijus Maldeikis rovněž podepsal návrh B6-0067/2008.)

Rozprava se konala dne 30.1.2008 (bod 17 zápisu ze dne 30.01.2008).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 19.2.2008 (bod 4 zápisu ze dne 19.02.2008).

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0066/2008

(nahrazující B6-0066/2008, B6-0067/2008, B6-0068/2008, B6-0069/2008, B6-0071/2008 a B6-0072/2008):

předložen těmito poslanci:

João de Deus Pinheiro, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Edward McMillan-Scott a Tokia Saïfi za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Thijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt, Jamila Madeira, Béatrice Patrie a Hannes Swoboda za skupinu PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Philippe Morillon a Elizabeth Lynne za skupinu ALDE,

Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Eugenijus Maldeikis a Hanna Foltyn-Kubicka za skupinu UEN,

Daniel Cohn-Bendit, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, David Hammerstein, Johannes Voggenhuber, Angelika Beer, Hélène Flautre, Cem Özdemir a Pierre Jonckheer za skupinu Verts/ALE,

Francis Wurtz, Luisa Morgantini a Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL

(Frieda Brepoels rovněž podepsala návrh za skupinu PPE-DE jako i Marcin Libicki za skupinu UEN.)

přijat (P6_TA(2008)0064)

K hlasování vystoupili:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra navrhl, aby byl bod 3 rozdělen do tří samostatných bodů (návrh byl vzat v potaz).


4.6. Sedmá Rada pro lidská práva Spojených národů (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0092/2008/rev, B6-0096/2008, B6-0099/2008, B6-0100/2008 a B6-0101/2008

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0092/2008

(nahrazující B6-0092/2008/rev, B6-0096/2008, B6-0099/2008, B6-0100/2008 a B6-0101/2008):

předložen těmito poslanci:

Laima Liucija Andrikienė za skupinu PPE-DE,

Raimon Obiols i Germà, Richard Howitt a Józef Pinior za skupinu PSE,

Marco Cappato za skupinu ALDE,

Brian Crowley, Seán Ó Neachtain, Eoin Ryan, Liam Aylward, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Inese Vaidere, Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski a Adam Bielan za skupinu UEN,

Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček a Jean Lambert, za skupinu Verts/ALE,

Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL

přijat (P6_TA(2008)0065)


4.7. Demografická budoucnost Evropy (hlasování)

Zpráva o demografické budoucnosti Evropy [2007/2156(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Françoise Castex (A6-0024/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0066)

K hlasování vystoupili:

- Françoise Castex (zpravodajka) navrhla, aby byl pozměňovací návrh 21 přesunut za pozměňovací návrh 40 (Parlament návrh schválil); uvedla, že francouzské znění pozměňovacího návrhu 62 a rovněž všech ostatních pozměňovacích návrhů je závazné; předložila ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 30, který byl vzat v potaz.

- Avril Doyle upozornila na chybu v hlasovacím seznamu skupiny PPE-DE k pozměňovacímu návrhu 55;

- Dirk Sterckx před závěrečným hlasováním prohlásil, že by bylo bývalo vhodné použít pro tuto zprávu článek 156 jednacího řádu.


4.8. Vědecká spolupráce s Afrikou (hlasování)

Návrh usnesení B6-0078/2008

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0067)


4.9. Čtvrtá zpráva o ekonomické a sociální soudržnosti (hlasování)

Zpráva o čtvrté zprávě o ekonomické a sociální soudržnosti [2007/2148(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Ambroise Guellec (A6-0023/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0068)


4.10. Kroky v návaznosti na územní agendu a Lipskou chartu – směrem k evropskému akčnímu programu pro územní rozvoj a soudržnost (hlasování)

Zpráva o krocích v návaznosti na územní agendu a Lipskou chartu – směrem k evropskému akčnímu programu pro územní rozvoj a soudržnost [2007/2190(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Gisela Kallenbach (A6-0028/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0069)


PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně

5. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu podle čl. 163 odst. 3 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Zpráva André Brie - A6-0491/2007: Zuzana Roithová

Sitauce v Gaze - RC-B6-0066/2008: Gyula Hegyi, Zuzana Roithová

Sedmá Rada pro lidská práva Spojených národů - RC-B6-0092/2008: Koenraad Dillen, Philip Claeys

Zpráva Françoise Castex - A6-0024/2008: Carlo Fatuzzo, Philip Claeys

Zpráva Ambroise Guellec - A6-0023/2008: Tunne Kelam


6. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 12:45, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Gérard ONESTA
místopředseda

7. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.


8. Oznámení společných postojů Rady

Předseda oznámil, že na základě čl. 57 odst. 1 jednacího řádu obdržel níže uvedené společné postoje Rady, odůvodnění jejich přijetí a postoj Komise k těmto společným postojům:

- Společný postoj přijatý Radou dne 20. prosince 2007 za účelem přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky a o změně směrnic 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS, 86/280/EHS a 2000/60/ES (11486/3/2007 - C6-0055/2008 - 2006/0129(COD))
předáno příslušný výbor: ENVI

- Společný postoj přijatý Radou dne 20. prosince 2007 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadech a o zrušení některých směrnic (11406/4/2007 - C6-0056/2008 - 2005/0281(COD))
předáno příslušný výbor: ENVI

Tříměsíční lhůta poskytnutá Parlamentu k přijetí stanoviska začne plynout zítra, dne 22.2.2008.


9. Rozprava o porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení,viz bod 3 zápisu ze dne 19.02.2008)


9.1. Východní Timor

Návrhy usnesení B6-0079/2008, B6-0082/2008, B6-0086/2008, B6-0090/2008, B6-0093/2008 a B6-0095/2008

Janusz Onyszkiewicz, Pedro Guerreiro, Ana Maria Gomes, Marcin Libicki, José Ribeiro e Castro a Raül Romeva i Rueda uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Tunne Kelam za skupinu PPE-DE, Karin Scheele za skupinu PSE, Zdzisław Zbigniew Podkański za skupinu UEN, Koenraad Dillen nezařazený, Filip Kaczmarek a Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupil Carlos Coelho.

Vystoupila Meglena Kuneva (členka Komise).

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 10.1 zápisu ze dne 21.02.2008.


9.2. Bělorusko

Návrhy usnesení B6-0081/2008, B6-0083/2008, B6-0087/2008, B6-0088/2008, B6-0091/2008 a B6-0098/2008

Janusz Onyszkiewicz, Jiří Maštálka, Józef Pinior, Adam Bielan, José Ribeiro e Castro a Elisabeth Schroedter uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Urszula Gacek za skupinu PPE-DE, Ewa Tomaszewska za skupinu UEN, Kathy Sinnott za skupinu IND/DEM, a Jerzy Buzek.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Jacek Protasiewicz, Zita Pleštinská, Filip Kaczmarek, Zuzana Roithová, Zbigniew Zaleski, Marcin Libicki, Tunne Kelam, Christopher Beazley a Bernd Posselt.

Vystoupila Meglena Kuneva (členka Komise).

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 10.2 zápisu ze dne 21.02.2008.


9.3. Severní Kivu (Demokratická republika Kongo)

Návrhy usnesení B6-0080/2008, B6-0084/2008, B6-0085/2008, B6-0089/2008, B6-0094/2008 a B6-0097/2008

Erik Meijer, Alain Hutchinson, Adam Bielan, Bernd Posselt a Raül Romeva i Rueda uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Tadeusz Zwiefka za skupinu PPE-DE, Karin Scheele za skupinu PSE, Urszula Krupa za skupinu IND/DEM, a Koenraad Dillen.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Zbigniew Zaleski a Zuzana Roithová.

Vystoupila Meglena Kuneva (členka Komise).

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 10.3 zápisu ze dne 21.02.2008.


10. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


10.1. Východní Timor (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0079/2008, B6-0082/2008, B6-0086/2008, B6-0090/2008, B6-0093/2008 a B6-0095/2008

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0079/2008

(nahrazující B6-0079/2008, B6-0086/2008, B6-0090/2008, B6-0093/2008 a B6-0095/2008):

předložen těmito poslanci:

José Ribeiro e Castro, Charles Tannock, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Colm Burke a Tunne Kelam za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Emanuel Jardim Fernandes a Emilio Menéndez del Valle za skupinu PSE,

Marco Cappato, Marios Matsakis a Jules Maaten za skupinu ALDE,

Brian Crowley, Adam Bielan, Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski, Marcin Libicki, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski a Ewa Tomaszewska za skupinu UEN,

Frithjof Schmidt a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE

přijat (P6_TA(2008)0070)

(Návrh usnesení B6-0082/2008 se nebere v potaz.)


10.2. Bělorusko (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0081/2008, B6-0083/2008, B6-0087/2008, B6-0088/2008, B6-0091/2008 a B6-0098/2008

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0081/2008

(nahrazující B6-0081/2008, B6-0087/2008, B6-0088/2008, B6-0091/2008 a B6-0098/2008):

předložen těmito poslanci:

José Ribeiro e Castro, Jacek Protasiewicz, Urszula Gacek, Charles Tannock, Jerzy Buzek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Árpád Duka-Zólyomi a Christofer Fjellner za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Justas Vincas Paleckis, Andres Tarand a Genowefa Grabowska za skupinu PSE,

Janusz Onyszkiewicz, Jules Maaten a Marios Matsakis za skupinu ALDE,

Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Mieczysław Edmund Janowski, Inese Vaidere a Marcin Libicki za skupinu UEN,

Elisabeth Schroedter a Milan Horáček za skupinu Verts/ALE

přijat (P6_TA(2008)0071)

(Návrh usnesení B6-0083/2008 se nebere v potaz.)

K hlasování vystoupili:

- José Ribeiro e Castro předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 3, který byl vzat v potaz.

- Urszula Gacek předložila ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 1, který byl vzat v potaz.


10.3. Severní Kivu (Demokratická republika Kongo) (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0080/2008, B6-0084/2008, B6-0085/2008, B6-0089/2008, B6-0094/2008 a B6-0097/2008

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0080/2008

(nahrazující B6-0080/2008, B6-0084/2008, B6-0085/2008, B6-0089/2008, B6-0094/2008 a B6-0097/2008):

předložen těmito poslanci:

Jürgen Schröder, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock a Ari Vatanen za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles, Marie-Arlette Carlotti a Elena Valenciano Martínez-Orozco za skupinu PSE,

Philippe Morillon, Frédérique Ries, Marios Matsakis a Claire Gibault za skupinu ALDE,

Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Marcin Libicki a Konrad Szymański za skupinu UEN,

Marie-Hélène Aubert a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE,

Luisa Morgantini za skupinu GUE/NGL

přijat (P6_TA(2008)0072)


11. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Svolení k vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 45 jednacího řádu)

výbor AFET

- Přínos vesmírných prostředků pro EBOP (2008/2030(INI))
(stanovisko: ITRE)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 14.2.2008)

- Hodnocení sankcí EU jako součásti akcí a politik EU v oblasti lidských práv (2008/2031(INI))
(stanovisko: DEVE, INTA)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 14.2.2008)

výbor ECON

- Koordinovaná strategie s cílem zlepšit boj proti daňovým únikům (2008/2033(INI))
(stanovisko: JURI, CONT, LIBE)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 14.2.2008)

- Zpráva o politice hospodářské soutěže za rok 2006 (2008/2032(INI))
(stanovisko: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, TRAN)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 14.2.2008)

výbor EMPL

- Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě, včetně dětské chudoby, v EU (2008/2034(INI))
(stanovisko: FEMM)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 14.2.2008)

- Zintenzivnění boje proti nehlášené práci (2008/2035(INI))
(stanovisko: FEMM, ITRE, JURI, LIBE, IMCO, ECON)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 14.2.2008)

výbor FEMM

- Tento název není v současnosti k dispozici ve všech jazycích. La transposition et l'application de la Directive 2002/73/EC relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (2008/2039(INI))
(stanovisko: EMPL)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 14.2.2008)

- Jak marketing a reklama ovlivňuje rovnost mužů a žen (2008/2038(INI))
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 14.2.2008)

výbor TRAN

- Na cestě k nové kultuře městské mobility (2008/2041(INI))
(stanovisko: ENVI, ITRE, IMCO, REGI)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 14.2.2008)

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (čl. 114 odst. 3 jednacího řádu)

výbor LIBE

- Problém profilování, zejména na základě etnického a rasového původu, v oblasti boje proti terorismu, vymáhání práva, imigrace a celních a hraničních kontrol (2008/2020(INI))
(stanovisko: AFET)

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (čl. 192 odst. 6 jednacího řádu)

výbor PETI

- Zpráva o jednáních Petičního výboru – petice občanů v roce 2007 (2008/2028(INI))

Postup s přidruženými výbory

výbor EMPL

- Zintenzivnění boje proti nehlášené práci (2008/2035(INI))
(stanovisko: FEMM, ITRE, JURI, LIBE, IMCO)
Postup s přidruženými výbory EMPL, ECON
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 14.2.2008)

- Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě, včetně dětské chudoby, v EU (2008/2034(INI))
Postup s přidruženými výbory EMPL, FEMM
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 14.2.2008)

Postoupeno výboru

výbor AGRI

- Dopad politiky soudržnosti na zranitelná společenství a skupiny (2007/2191(INI))
předáno příslušný výbor: REGI
stanovisko: AGRI


12. Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 116 jednacího řádu)

Počet podpisů, které získala písemná prohlášení uložená v rejstříku (čl. 116 odst. 3 jednacího řádu):

Dokument č.

Autor

Podpisy

95/2007

André Laignel, Alain Hutchinson

47

96/2007

David Martin, Elisa Ferreira

101

97/2007

Jana Bobošíková

34

98/2007

Raül Romeva i Rueda, Eija-Riitta Korhola, Jules Maaten, Glyn Ford, Ana Maria Gomes

244

99/2007

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

314

100/2007

Gabriele Albertini, Kader Arif, Caroline Lucas, Elizabeth Lynne, Dimitrios Papadimoulis

431

101/2007

Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer, Evangelia Tzampazi

290

102/2007

Catherine Stihler, Jerzy Buzek, Paulo Casaca, Avril Doyle, Gérard Onesta

180

103/2007

Urszula Krupa, Witold Tomczak

21

104/2007

Tomáš Zatloukal

31

105/2007

Andreas Mölzer

9

106/2007

Koenraad Dillen, Philip Claeys, Frank Vanhecke

22

107/2007

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

28

108/2007

Daniel Strož

28

110/2007

Benoît Hamon, Ana Maria Gomes, Véronique De Keyser, Harlem Désir

126

111/2007

Mary Lou McDonald, Jacek Protasiewicz, Claude Moraes, Gérard Onesta, Jean Marie Beaupuy

260

112/2007

Oldřich Vlasák, Miroslav Ouzký, Herbert Reul, Edit Herczog

57

113/2007

Jo Leinen, Vural Öger, Marek Siwiec

40

114/2007

Urszula Krupa

27

115/2007

Urszula Krupa

14

116/2007

Urszula Krupa

29

1/2008

Daniel Strož, Jaromír Kohlíček

12

2/2008

Jamila Madeira, Ana Maria Gomes, Anna Záborská, Luisa Morgantini, Miguel Angel Martínez Martínez

109

3/2008

Andreas Mölzer

31

4/2008

Andreas Mölzer

8

5/2008

Andreas Mölzer

13

6/2008

Nils Lundgren, Hélène Goudin

36

7/2008

Mario Borghezio

20

8/2008

Edite Estrela, Dorette Corbey, Adamos Adamou

52

9/2008

Rareş-Lucian Niculescu, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marian Zlotea, Roberta Alma Anastase, Maria Petre

46

10/2008

Saïd El Khadraoui, Jörg Leichtfried, Hannu Takkula

64

11/2008

Dariusz Maciej Grabowski, Justas Vincas Paleckis, Anna Záborská, Bronisław Geremek

44

12/2008

Genowefa Grabowska, Justas Vincas Paleckis, Hannes Swoboda

83

13/2008

Adriana Poli Bortone, Patrizia Toia, Stefano Zappalà, Nicola Zingaretti

26

14/2008

Filiz Hakaeva Hyusmenova, Metin Kazak, Vladko Todorov Panayotov, Bilyana Ilieva Raeva, Iliana Malinova Iotova

33

15/2008

Marian Zlotea, Sebastian Valentin Bodu

20

16/2008

Vladimír Železný

14


13. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 172 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku následujícího zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány institucím a orgánům, které jsou v textech jmenovány.


14. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se budou konat od 10.3.2008 do 13.3.2008.


15. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Zasedání skončilo v 16:25.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Bösch, Bonde, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Carlshamre, Carnero González, Casaca, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hänsch, Hall, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, Lipietz, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, David Martin, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Nechifor, Neris, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí