Indeks 
Protokół
PDF 204kWORD 154k
Czwartek, 21 lutego 2008 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Czwarte sprawozdanie na temat spójności społeczno-gospodarczej - Realizacja agendy terytorialnej i karty lipskiej - w kierunku europejskiego programu działania na rzecz rozwoju przestrzennego i spójności terytorialnej (debata)
 4.Głosowanie
  
4.1.Kontrola stosowania prawa wspólnotowego w 2005 r. (głosowanie)
  
4.2.Akredytacja i nadzór rynkowy odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu ***I (głosowanie)
  
4.3.Wspólne ramy dotyczace wprowadzenia produktów do obrotu ***I (głosowanie)
  
4.4.Stosowanie niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych zgodnie z prawem do obrotu w innym państwie członkowskim ***I (głosowanie)
  
4.5.Sytuacja w Gazie (głosowanie)
  
4.6.Siódma Rada Praw Człowieka ONZ (głosowanie)
  
4.7.Demograficzna przyszłość Europy (głosowanie)
  
4.8.Współpraca naukowa z Afryką (głosowanie)
  
4.9.Czwarte sprawozdanie na temat spójności społeczno-gospodarczej (głosowanie)
  
4.10.Realizacja agendy terytorialnej i karty lipskiej - w kierunku europejskiego programu działania na rzecz rozwoju przestrzennego i spójności terytorialnej (głosowanie)
 5.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 6.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 7.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 8.Informacja o wspólnych stanowiskach Rady
 9.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
9.1.Timor Wschodni
  
9.2.Białoruś
  
9.3.Nord-Kivu (Demokratyczna Republika Konga)
 10.Głosowanie
  
10.1.Timor Wschodni (głosowanie)
  
10.2.Białoruś (głosowanie)
  
10.3.Nord-Kivu (Demokratyczna Republika Konga) (głosowanie)
 11.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 12.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)
 13.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia
 14.Kalendarz następnych posiedzeń
 15.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 10:05.


2. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczacy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 999/2001 w zakresie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2008)0053 - C6-0054/2008 - 2008/0030(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1719/2006/WE ustanawiającą program „Młodzież w działaniu” na lata 2007–2013 (COM(2008)0056 - C6-0057/2008 - 2008/0023(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Wniosek dotyczący decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1855/2006/WE ustanawiającą Program Kultura (2007–2013) (COM(2008)0057 - C6-0058/2008 - 2008/0024(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 638/2004 w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi (COM(2008)0058 - C6-0059/2008 - 2008/0026(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1904/2006/WE ustanawiającą program „Europa dla Obywateli” na rzecz promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego na lata 2007–2013 (COM(2008)0059 - C6-0060/2008 - 2008/0029(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CULT

opinia :

PETI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (COM(2008)0027 - C6-0061/2008 - 2008/0011(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

BUDG

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 w zakresie przesunięcia pomocy w odniesieniu do tytoniu na rzecz Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego w latach 2008 i 2009 oraz rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 w zakresie finansowania Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego (COM(2008)0051 - C6-0062/2008 - 2008/0020(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC02/2008 - Sekcja III - Komisja (SEC(2008)0015 - C6-0063/2008 - 2008/2029(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1720/2006/WE ustanawiającą program działań w zakresie uczenia się przez całe życie (COM(2008)0061 - C6-0064/2008 - 2008/0025(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Projekt decyzji Rady w sprawie zmian regulaminu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w odniesieniu do systemu językowego mającego zastosowanie do wyjątkowej procedury ponownego rozpoznania (05953/2008 - C6-0066/2008 - 2008/0801(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Wniosek dotyczący decyzji ramowej Rady w sprawie organizacji wymiany informacji pochodzących z rejestru skazanych pomiędzy państwami członkowskimi oraz treści tych informacji (05968/2008 - C6-0067/2008 - 2005/0267(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Projekt decyzji Rady dotyczącej zawarcia umowy odnawiającej Umowę w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii (16681/2007 - C6-0073/2008 - 2007/0207(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

AFET, BUDG

- Inicjatywa Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, Republiki Czeskiej, Królestwa Szwecji, Królestwa Hiszpanii, Królestwa Belgii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Włoskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Królestwa Niderlandów, Republiki Słowackiej, Republiki Estońskiej, Republiki Austrii i Republiki Portugalskiej mająca na celu przyjęcie decyzji Rady w sprawie Europejskiej Sieci Sądowej (05620/2008 - C6-0074/2008 - 2008/0802(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Inicjatywa Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, Republiki Czeskiej, Królestwa Szwecji, Republiki Słowackiej, Zjednoczonego Królestwa i Republiki Federalnej Niemiec, mająca na celu przyjęcie decyzji ramowej Rady 2008/.../WSiSW w sprawie wykonywania wyroków zaocznych oraz zmieniającej decyzję ramową Rady 2002/584/WSiSW w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi, decyzję ramową Rady 2005/214/WSiSW w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze pieniężnym, decyzję ramową Rady 2006/783/WSiSW w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do nakazów konfiskaty i decyzję ramową Rady 2008/…/WSiSW o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków skazujących na karę pozbawienia wolności lub inny środek polegający na pozbawieniu wolności — w celu wykonania tych wyroków w Unii Europejskiej (05598/2008 - C6-0075/2008 - 2008/0803(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

JURI

- Inicjatywa Królestwa Belgii, Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Królestwa Niderlandów, Republiki Austrii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Portugalskiej, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej i Królestwa Szwecji mająca na celu przyjęcie decyzji Rady w sprawie wzmocnienia Eurojustu i zmiany decyzji 2002/187/WSiSW (05613/2008 - C6-0076/2008 - 2008/0804(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

2) przez posłów

2.1) projekty rezolucji (art. 113 Regulaminu)

- Cristiana Muscardini. Projekt rezolucji w sprawie zakazu wprowadzania na rynek produktów zawierających foczą skórę (B6-0075/2008)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Cristiana Muscardini. Projekt rezolucji w sprawie utworzenia sieci kostnic w Unii Europejskiej (B6-0077/2008)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE


3. Czwarte sprawozdanie na temat spójności społeczno-gospodarczej - Realizacja agendy terytorialnej i karty lipskiej - w kierunku europejskiego programu działania na rzecz rozwoju przestrzennego i spójności terytorialnej (debata)

Sprawozdanie w sprawie czwartego sprawozdania na temat spójności społeczno-gospodarczej [2007/2148(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Ambroise Guellec (A6-0023/2008)

Sprawozdanie dotyczące agendy terytorialnej i karty lipskiej - w kierunku europejskiego programu działania na rzecz rozwoju przestrzennego i spójności terytorialnej [2007/2190(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Gisela Kallenbach (A6-0028/2008)

Ambroise Guellec przedstawił sprawozdanie.

Gisela Kallenbach przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Danuta Hübner (członkini Komisji).

Głos zabrali: Nathalie Griesbeck (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej BUDG), Pedro Guerreiro (sprawozdawca komisji opiniodawczej PECH), Oldřich Vlasák w imieniu grupy PPE-DE, Constanze Angela Krehl w imieniu grupy PSE, Grażyna Staniszewska w imieniu grupy ALDE, Mieczysław Edmund Janowski w imieniu grupy UEN, Elisabeth Schroedter w imieniu grupy Verts/ALE, Pedro Guerreiro w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy IND/DEM, Jean-Claude Martinez niezrzeszony, Lambert van Nistelrooij, Iratxe García Pérez, Jean Marie Beaupuy, Wiesław Stefan Kuc, Alyn Smith, Bairbre de Brún, Derek Roland Clark, Rolf Berend i Pierre Pribetich.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Elspeth Attwooll, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jan Olbrycht, Evgeni Kirilov, Marian Harkin, Bogusław Rogalski, Markus Pieper, Emanuel Jardim Fernandes, Samuli Pohjamo, Emmanouil Angelakas, Andrzej Jan Szejna, Sérgio Marques, Gábor Harangozó, Miroslav Mikolášik, Miloš Koterec, James Nicholson, Stavros Arnaoutakis, Rumiana Jeleva, Jamila Madeira i Catherine Stihler.

Głos zabrali na zasadzie pytań z sali: Maria Petre, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Dăianu, Antonio De Blasio, Wolfgang Bulfon, Zita Pleštinská i Reinhard Rack.

Głos zabrali: Danuta Hübner, Ambroise Guellec i Gisela Kallenbach.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.9 protokołu z dnia 21.02.2008 i pkt 4.10 protokołu z dnia 21.02.2008.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11:55 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz.12:05.)


PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING
Przewodniczący

4. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


4.1. Kontrola stosowania prawa wspólnotowego w 2005 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie 23. rocznego sprawozdania Komisji z kontroli stosowania prawa wspólnotowego w 2005 r. [2006/2271(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Monica Frassoni (A6-0462/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0060)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Monica Frassoni (sprawozdawczyni) zaproponowała, aby poprawki 2 - 13S były poddane pod głosowanie łącznie. Parlament wyraził zgodę.


4.2. Akredytacja i nadzór rynkowy odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustalającego wymogi w zakresie akredytacji i nadzoru rynkowego odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu [COM(2007)0037 - C6-0068/2007 - 2007/0029(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: André Brie (A6-0491/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0061)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0061)


4.3. Wspólne ramy dotyczace wprowadzenia produktów do obrotu ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu [COM(2007)0053 - C6-0067/2007 - 2007/0030(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Christel Schaldemose (A6-0490/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0062)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0062)


4.4. Stosowanie niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych zgodnie z prawem do obrotu w innym państwie członkowskim ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych zgodnie z prawem do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylającego decyzję 3052/95/WE [COM(2007)0036 - C6-0065/2007 - 2007/0028(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Alexander Stubb (A6-0489/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0063)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0063)


4.5. Sytuacja w Gazie (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0066/2008, B6-0067/2008, B6-0068/2008, B6-0069/2008, B6-0071/2008 i B6-0072/2008

(Vito Bonsignore również podpisał B6-0071/2008, Eugenijus Maldeikis podpisał również B6-0067/2008.

Debata odbyła się dnia 30.01.2008 (pkt 17 protokołu z dnia 30.01.2008).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 19.02.2008 (pkt 4 protokołu z dnia 19.02.2008).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0066/2008

(zastępujący B6-0066/2008, B6-0067/2008, B6-0068/2008, B6-0069/2008, B6-0071/2008 i B6-0072/2008):

złożony przez następujących posłów:

João de Deus Pinheiro, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Edward McMillan-Scott i Tokia Saïfi w imieniu grupy PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Thijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt, Jamila Madeira, Béatrice Patrie i Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Philippe Morillon i Elizabeth Lynne w imieniu grupy ALDE,

Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Eugenijus Maldeikis i Hanna Foltyn-Kubicka w imieniu grupy UEN,

Daniel Cohn-Bendit, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, David Hammerstein, Johannes Voggenhuber, Angelika Beer, Hélène Flautre, Cem Özdemir i Pierre Jonckheer w imieniu grupy Verts/ALE,

Francis Wurtz, Luisa Morgantini i Kyriacos Triantaphyllides w imieniu grupy GUE/NGL

(Frieda Brepoels także podpisała projekt, w imieniu grupy politycznej PPE-DE, jak również Marcin Libicki w imieniu grupy UEN).

Przyjęto (P6_TA(2008)0064)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra zaproponował, aby ustęp 3 podzielić na trzy odrębne paragrafy (propozycja ta została przyjęta).


4.6. Siódma Rada Praw Człowieka ONZ (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0092/2008/rev, B6-0096/2008, B6-0099/2008, B6-0100/2008 i B6-0101/2008

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0092/2008

(zastępujący B6-0092/2008/rev, B6-0096/2008, B6-0099/2008, B6-0100/2008 i B6-0101/2008):

złożony przez następujących posłów:

Laima Liucija Andrikienė w imieniu grupy PPE-DE,

Raimon Obiols i Germà, Richard Howitt i Józef Pinior w imieniu grupy PSE,

Marco Cappato w imieniu grupy ALDE,

Brian Crowley, Seán Ó Neachtain, Eoin Ryan, Liam Aylward, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Inese Vaidere, Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski i Adam Bielan w imieniu grupy UEN,

Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček i Jean Lambert, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE,

Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL

Przyjęto (P6_TA(2008)0065)


4.7. Demograficzna przyszłość Europy (głosowanie)

Sprawozdanie Demograficzna przyszłość Europy [2007/2156(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Françoise Castex (A6-0024/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0066)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Françoise Castex (sprawozdawczyni) zaproponowała przeniesienie poprawki 21 21 w miejsce po ustępie 40 (Parlament wyraził zgodę); następnie poinformowała, że wiążąca jest francuska wersja poprawki 62, jak również wszystkich innych poprawek; na koniec złożyła poprawkę ustną do poprawki 30, która została przyjęta.

- Avril Doyle zgłosił błąd na liście do głosowania grupy PPE-DE dotyczący poprawki 55;

- po głosowaniu końcowym Dirk Sterckx poinformował, że byłoby wskazane zastosowanie do tego sprawozdania art. 156 Regulaminu.


4.8. Współpraca naukowa z Afryką (głosowanie)

Projekt rezolucji B6-0078/2008

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0067)


4.9. Czwarte sprawozdanie na temat spójności społeczno-gospodarczej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie czwartego sprawozdania na temat spójności społeczno-gospodarczej [2007/2148(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Ambroise Guellec (A6-0023/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0068)


4.10. Realizacja agendy terytorialnej i karty lipskiej - w kierunku europejskiego programu działania na rzecz rozwoju przestrzennego i spójności terytorialnej (głosowanie)

Sprawozdanie dotyczące agendy terytorialnej i karty lipskiej - w kierunku europejskiego programu działania na rzecz rozwoju przestrzennego i spójności terytorialnej [2007/2190(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Gisela Kallenbach (A6-0028/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0069)


PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca

5. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie André Brie - A6-0491/2007: Zuzana Roithová

Sytuacja w Gazie - RC-B6-0066/2008: Gyula Hegyi, Zuzana Roithová

Siódma Rada Praw Człowieka ONZ - RC-B6-0092/2008: Koenraad Dillen, Philip Claeys

Sprawozdanie Françoise Castex - A6-0024/2008: Carlo Fatuzzo, Philip Claeys

Sprawozdanie Ambroise Guellec - A6-0023/2008: Tunne Kelam


6. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes) oraz w wersji drukowanej załącznika Wyniki głosowania imiennego.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 12:45 i wznowione o 15:00.)

PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA
Wiceprzewodniczący

7. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


8. Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 57 ust.1 Regulaminu, o otrzymaniu od Rady następujących wspólnych stanowisk, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów ich przyjęcia, jak również stanowiska Komisji na temat:

- Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 20 grudnia 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej oraz zmieniającej dyrektywy 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG, 86/280/EWG i 2000/60/WE (11486/3/2007 - C6-0055/2008 - 2006/0129(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 20 grudnia 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów, uchylającej niektóre dyrektywy (11406/4/2007 - C6-0056/2008 - 2005/0281(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec jutro, 22.02.2008.


9. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 3 protokołu z dnia 19.02.2008)


9.1. Timor Wschodni

Projekty rezolucji B6-0079/2008, B6-0082/2008, B6-0086/2008, B6-0090/2008, B6-0093/2008 i B6-0095/2008

Janusz Onyszkiewicz, Pedro Guerreiro, Ana Maria Gomes, Marcin Libicki, José Ribeiro e Castro i Raül Romeva i Rueda przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Tunne Kelam w imieniu grupy PPE-DE, Karin Scheele w imieniu grupy PSE, Zdzisław Zbigniew Podkański w imieniu grupy UEN, Koenraad Dillen niezrzeszony, Filip Kaczmarek i Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Głos zabrał na zasadzie pytań z sali Carlos Coelho.

Głos zabrał Meglena Kuneva (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.1 protokołu z dnia 21.02.2008.


9.2. Białoruś

Projekty rezolucji B6-0081/2008, B6-0083/2008, B6-0087/2008, B6-0088/2008, B6-0091/2008 i B6-0098/2008

Janusz Onyszkiewicz, Jiří Maštálka, Józef Pinior, Adam Bielan, José Ribeiro e Castro i Elisabeth Schroedter przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Urszula Gacek w imieniu grupy PPE-DE, Ewa Tomaszewska w imieniu grupy UEN, Kathy Sinnott w imieniu grupy IND/DEM, i Jerzy Buzek.

Głos zabrali na zasadzie pytań z sali: Jacek Protasiewicz, Zita Pleštinská, Filip Kaczmarek, Zuzana Roithová, Zbigniew Zaleski, Marcin Libicki, Tunne Kelam, Christopher Beazley i Bernd Posselt.

Głos zabrał Meglena Kuneva (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.2 protokołu z dnia 21.02.2008.


9.3. Nord-Kivu (Demokratyczna Republika Konga)

Projekty rezolucji B6-0080/2008, B6-0084/2008, B6-0085/2008, B6-0089/2008, B6-0094/2008 i B6-0097/2008

Erik Meijer, Alain Hutchinson, Adam Bielan, Bernd Posselt i Raül Romeva i Rueda przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE-DE, Karin Scheele w imieniu grupy PSE, Urszula Krupa w imieniu grupy IND/DEM, i Koenraad Dillen.

Głos zabrali na zasadzie pytań z sali: Zbigniew Zaleski i Zuzana Roithová.

Głos zabrał Meglena Kuneva (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.3 protokołu z dnia 21.02.2008.


10. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


10.1. Timor Wschodni (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0079/2008, B6-0082/2008, B6-0086/2008, B6-0090/2008, B6-0093/2008 i B6-0095/2008

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0079/2008

(zastępujący B6-0079/2008, B6-0086/2008, B6-0090/2008, B6-0093/2008 i B6-0095/2008):

złożony przez następujących posłów:

José Ribeiro e Castro, Charles Tannock, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Colm Burke i Tunne Kelam w imieniu grupy PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Emanuel Jardim Fernandes i Emilio Menéndez del Valle w imieniu grupy PSE,

Marco Cappato, Marios Matsakis i Jules Maaten w imieniu grupy ALDE,

Brian Crowley, Adam Bielan, Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski, Marcin Libicki, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski i Ewa Tomaszewska w imieniu grupy UEN,

Frithjof Schmidt i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE

Przyjęto (P6_TA(2008)0070)

(Wniosek w sprawie rezolucji B6-0082/2008 stał się bezprzedmiotowy.)


10.2. Białoruś (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0081/2008, B6-0083/2008, B6-0087/2008, B6-0088/2008, B6-0091/2008 i B6-0098/2008

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0081/2008

(zastępujący B6-0081/2008, B6-0087/2008, B6-0088/2008, B6-0091/2008 i B6-0098/2008):

złożony przez następujących posłów:

José Ribeiro e Castro, Jacek Protasiewicz, Urszula Gacek, Charles Tannock, Jerzy Buzek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Árpád Duka-Zólyomi i Christofer Fjellner w imieniu grupy PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Justas Vincas Paleckis, Andres Tarand i Genowefa Grabowska w imieniu grupy PSE,

Janusz Onyszkiewicz, Jules Maaten i Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE,

Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Mieczysław Edmund Janowski, Inese Vaidere i Marcin Libicki w imieniu grupy UEN,

Elisabeth Schroedter i Milan Horáček w imieniu grupy Verts/ALE

Przyjęto (P6_TA(2008)0071)

(Wniosek w sprawie rezolucji B6-0083/2008 stał się bezprzedmiotowy.)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- José Ribeiro e Castro zgłosił poprawkę ustną do ustępu 3, która została przyjęta.

- Urszula Gacek zgłosiła poprawkę ustną do poprawki 1, która została przyjęta.


10.3. Nord-Kivu (Demokratyczna Republika Konga) (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0080/2008, B6-0084/2008, B6-0085/2008, B6-0089/2008, B6-0094/2008 i B6-0097/2008

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0080/2008

(zastępujący B6-0080/2008, B6-0084/2008, B6-0085/2008, B6-0089/2008, B6-0094/2008 i B6-0097/2008):

złożony przez następujących posłów:

Jürgen Schröder, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock i Ari Vatanen w imieniu grupy PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles, Marie-Arlette Carlotti i Elena Valenciano Martínez-Orozco w imieniu grupy PSE,

Philippe Morillon, Frédérique Ries, Marios Matsakis i Claire Gibault w imieniu grupy ALDE,

Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Marcin Libicki i Konrad Szymański w imieniu grupy UEN,

Marie-Hélène Aubert i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE,

Luisa Morgantini w imieniu grupy GUE/NGL

Przyjęto (P6_TA(2008)0072)


11. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Pozwolenie na sporządzenie sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 45 Regulaminu)

komisja AFET

- Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. The contribution of space assets to ESDP (2008/2030(INI))
(opinia: ITRE)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 14.02.2008)

- Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. The evaluation of EU sanctions as part of the EU's actions and policies in the area of human rights (2008/2031(INI))
(opinia: DEVE, INTA)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 14.02.2008)

komisja ECON

- Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. Co-ordinated strategy to improve the fight against fiscal fraud (2008/2033(INI))
(opinia: JURI, CONT, LIBE)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 14.02.2008)

- Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. Report on competition policy 2006 (2008/2032(INI))
(opinia: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, TRAN)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 14.02.2008)

komisja EMPL

- Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. Promoting social inclusion and combating poverty, including child poverty, in the EU (2008/2034(INI))
(opinia: FEMM)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 14.02.2008)

- Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. Stepping up the fight against undeclared work (2008/2035(INI))
(opinia: FEMM, ITRE, JURI, LIBE, IMCO, ECON)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 14.02.2008)

komisja FEMM

- Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. La transposition et l'application de la Directive 2002/73/EC relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (2008/2039(INI))
(opinia: EMPL)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 14.02.2008)

- Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. How marketing and advertising affect equality between women and men (2008/2038(INI))
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 14.02.2008)

komisja TRAN

- Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. Towards a new culture for urban mobility (2008/2041(INI))
(opinia: ENVI, ITRE, IMCO, REGI)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 14.02.2008)

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 114 ust. 3 Regulaminu)

komisja LIBE

- Problem tworzenia profili – zwłaszcza w oparciu o pochodzenie etniczne i rasę – w dziedzinie walki z terroryzmem, egzekwowania prawa, imigracji, ceł i kontroli granicznej (2008/2020(INI))
(opinia: AFET)

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 192 ust. 6 Regulaminu)

komisja PETI

- Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. Report on the deliberations of the Committee on petitions - Citizens' petitions during the year 2007 (2008/2028(INI))

Zaangażowane komisje

komisja EMPL

- Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. Stepping up the fight against undeclared work (2008/2035(INI))
(opinia: FEMM, ITRE, JURI, LIBE, IMCO)
Zaangażowane komisje EMPL, ECON
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 14.02.2008)

- Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. Promoting social inclusion and combating poverty, including child poverty, in the EU (2008/2034(INI))
Zaangażowane komisje EMPL, FEMM
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 14.02.2008)

Przydzielenie komisjom

komisja AGRI

- Wpływ polityki spójności na integrację najbardziej narażonych społeczeności i grup (2007/2191(INI))
odesłany komisja przedm. właśc.: REGI
opinia: AGRI


12. Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)

Liczba podpisów zebranych pod pisemnymi oświadczeniami wpisanymi do rejestru (art. 116 ust. 3 Regulaminu):

Numer dokumentu

Autor

Podpisy

95/2007

André Laignel, Alain Hutchinson

47

96/2007

David Martin, Elisa Ferreira

101

97/2007

Jana Bobošíková

34

98/2007

Raül Romeva i Rueda, Eija-Riitta Korhola, Jules Maaten, Glyn Ford, Ana Maria Gomes

244

99/2007

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

314

100/2007

Gabriele Albertini, Kader Arif, Caroline Lucas, Elizabeth Lynne, Dimitrios Papadimoulis

431

101/2007

Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer, Evangelia Tzampazi

290

102/2007

Catherine Stihler, Jerzy Buzek, Paulo Casaca, Avril Doyle, Gérard Onesta

180

103/2007

Urszula Krupa, Witold Tomczak

21

104/2007

Tomáš Zatloukal

31

105/2007

Andreas Mölzer

9

106/2007

Koenraad Dillen, Philip Claeys, Frank Vanhecke

22

107/2007

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

28

108/2007

Daniel Strož

28

110/2007

Benoît Hamon, Ana Maria Gomes, Véronique De Keyser, Harlem Désir

126

111/2007

Mary Lou McDonald, Jacek Protasiewicz, Claude Moraes, Gérard Onesta, Jean Marie Beaupuy

260

112/2007

Oldřich Vlasák, Miroslav Ouzký, Herbert Reul, Edit Herczog

57

113/2007

Jo Leinen, Vural Öger, Marek Siwiec

40

114/2007

Urszula Krupa

27

115/2007

Urszula Krupa

14

116/2007

Urszula Krupa

29

1/2008

Daniel Strož, Jaromír Kohlíček

12

2/2008

Jamila Madeira, Ana Maria Gomes, Anna Záborská, Luisa Morgantini, Miguel Angel Martínez Martínez

109

3/2008

Andreas Mölzer

31

4/2008

Andreas Mölzer

8

5/2008

Andreas Mölzer

13

6/2008

Nils Lundgren, Hélène Goudin

36

7/2008

Mario Borghezio

20

8/2008

Edite Estrela, Dorette Corbey, Adamos Adamou

52

9/2008

Rareş-Lucian Niculescu, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marian Zlotea, Roberta Alma Anastase, Maria Petre

46

10/2008

Saïd El Khadraoui, Jörg Leichtfried, Hannu Takkula

64

11/2008

Dariusz Maciej Grabowski, Justas Vincas Paleckis, Anna Záborská, Bronisław Geremek

44

12/2008

Genowefa Grabowska, Justas Vincas Paleckis, Hannes Swoboda

83

13/2008

Adriana Poli Bortone, Patrizia Toia, Stefano Zappalà, Nicola Zingaretti

26

14/2008

Filiz Hakaeva Hyusmenova, Metin Kazak, Vladko Todorov Panayotov, Bilyana Ilieva Raeva, Iliana Malinova Iotova

33

15/2008

Marian Zlotea, Sebastian Valentin Bodu

20

16/2008

Vladimír Železný

14


13. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

Zgodnie z art. 172 ust. 2 Regulaminu, protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte akty zostaną przekazane instytucjom, do których są skierowane.


14. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 10.03.2008 do 13.03.2008.


15. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 16:25.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Bösch, Bonde, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Carlshamre, Carnero González, Casaca, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hänsch, Hall, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, Lipietz, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, David Martin, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Nechifor, Neris, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności