Kazalo 
Zapisnik
PDF 195kWORD 149k
Četrtek, 21. februar 2008 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Četrto poročilo o koheziji - Spremljanje izvajanja Teritorialne agende in Leipziške listine: Evropskemu akcijskemu programu za prostorski razvoj in ozemeljsko kohezijo naproti (razprava)
 4.Čas glasovanja
  
4.1.Nadzor nad uporabo prava Skupnosti (2005) (glasovanje)
  
4.2.Akreditacija in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ***I (glasovanje)
  
4.3.Skupni okvir za trženje proizvodov ***I (glasovanje)
  
4.4.Uporaba nekaterih nacionalnih tehničnih predpisov pri izdelkih, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici ***I (glasovanje)
  
4.5.Razmere v Gazi (glasovanje)
  
4.6.Sedmi Svet Združenih narodov za človekove pravice (glasovanje)
  
4.7.Demografska prihodnost Evrope (glasovanje)
  
4.8.Sodelovanje z Afriko na področju znanosti (glasovanje)
  
4.9.Četrto poročilo o koheziji (glasovanje)
  
4.10.Spremljanje izvajanja Teritorialne agende in Leipziške listine: Evropskemu akcijskemu programu za prostorski razvoj in ozemeljsko kohezijo naproti (glasovanje)
 5.Obrazložitve glasovanja
 6.Popravki in namere glasovanja
 7.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 8.Predložitev skupnih stališč Sveta
 9.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  
9.1.Vzhodni Timor
  
9.2.Belorusija
  
9.3.Severni Kivu (Demokratična republika Kongo)
 10.Čas glasovanja
  
10.1.Vzhodni Timor (glasovanje)
  
10.2.Belorusija (glasovanje)
  
10.3.Severni Kivu (Demokratična republika Kongo) (glasovanje)
 11.Sklepi o določenih dokumentih
 12.Pisne izjave v registru (člen 116 Poslovnika)
 13.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 14.Datum naslednjih sej
 15.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 10.05.


2. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta In Sveta o spremembi Uredbe (ES) 999/2001/ES v zvezi s Komisiji podeljenimi izvedbenimi pooblastili (COM(2008)0053 - C6-0054/2008 - 2008/0030(COD))

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

JURI

- Predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1719/2006/ES o uvedbi programa Mladi v akciji za obdobje 2007–2013 (COM(2008)0056 - C6-0057/2008 - 2008/0023(COD))

posredovano

pristojni :

CULT

- Predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1855/2006/ES o uvedbi programa Kultura (2007–2013) (COM(2008)0057 - C6-0058/2008 - 2008/0024(COD))

posredovano

pristojni :

CULT

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 638/2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami (COM(2008)0058 - C6-0059/2008 - 2008/0026(COD))

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

JURI

- Predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1904/2006/ES o uvedbi programa Evropa za državljane za spodbujanje aktivnega evropskega državljanstva za obdobje 2007–2013 (COM(2008)0059 - C6-0060/2008 - 2008/0029(COD))

posredovano

pristojni :

CULT

mnenje :

PETI

- Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode ("Uredba o enotni SUT") (COM(2008)0027 - C6-0061/2008 - 2008/0011(CNS))

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

BUDG

- Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 glede prenosa pomoči za tobak v Sklad Skupnosti za tobak za leti 2008 in 2009 in Uredbe (ES) št. 1234/2007 glede financiranja Sklada Skupnosti za tobak (COM(2008)0051 - C6-0062/2008 - 2008/0020(CNS))

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 02/2008 - Oddelek III - Komisija (SEC(2008)0015 - C6-0063/2008 - 2008/2029(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1720/2006/ES o uvedbi akcijskega programa na področju vseživljenjskega učenja (COM(2008)0061 - C6-0064/2008 - 2008/0025(COD))

posredovano

pristojni :

CULT

- Predlog Sklepa Sveta o spremembi Poslovnika Sodišča za določitev jezikovne ureditve, ki se uporablja za postopek ponovnega preizkusa (05953/2008 - C6-0066/2008 - 2008/0801(CNS))

posredovano

pristojni :

JURI

- Predlog Okvirnega sklepa Sveta o pripravi in vsebini izmenjave podatkov, izpisanih iz kazenske evidence, med državami članicami (05968/2008 - C6-0067/2008 - 2005/0267(CNS))

posredovano

pristojni :

LIBE

- Osnutek sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Vlado Republike Indije (16681/2007 - C6-0073/2008 - 2007/0207(CNS))

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

AFET, BUDG

- Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Kraljevine Španije, Kraljevine Belgije, Republike Poljske, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Slovaške republike, Republike Estonije, Republike Avstrije in Portugalske republike z namenom sprejetja Sklepa Sveta o Evropski pravosodni mreži (05620/2008 - C6-0074/2008 - 2008/0802(CNS))

posredovano

pristojni :

LIBE

- Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske in Zveze republike Nemčije z namenom sprejetja Okvirnega sklepa Sveta o izvrševanju odločb, izdanih v nenavzočnosti, in spremembi Okvirnega sklepa 2002/584/PNZ o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami, Okvirnega sklepa 2005/214/PNZ o uporabi načela vzajemnega priznavanja denarnih kazni, Okvirnega sklepa 2006/783/PNZ o uporabi načela vzajemnega priznavanja odredb o zaplembi in Okvirnega sklepa 2008/.../PNZ o uporabi načela vzajemnega priznavanja sodb v kazenskih zadevah, s katerimi so izrečene zaporne kazni ali ukrepi, ki vključujejo odvzem prostosti, za namen njihovega izvrševanja v Evropski uniji (05598/2008 - C6-0075/2008 - 2008/0803(CNS))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

JURI

- Pobuda Kraljevine Belgije, Češke republike, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Slovaške republike in Kraljevine Švedske z namenom sprejetja Sklepa Sveta o okrepitvi Eurojusta in spremembi Sklepa 2002/187/PNZ (05613/2008 - C6-0076/2008 - 2008/0804(CNS))

posredovano

pristojni :

LIBE

2) od poslancev Parlamenta

2.1) predlogi resolucij (člen 113 Poslovnika)

- Cristiana Muscardini. Predlog resolucije o prepovedi trženja izdelkov, ki vsebujejo tjulenjevo kožo (B6-0075/2008)

posredovano

pristojni :

INTA

- Cristiana Muscardini. Predlog resolucije o omrežni povezavi mrtvašnic v Evropski uniji (B6-0077/2008)

posredovano

pristojni :

LIBE


3. Četrto poročilo o koheziji - Spremljanje izvajanja Teritorialne agende in Leipziške listine: Evropskemu akcijskemu programu za prostorski razvoj in ozemeljsko kohezijo naproti (razprava)

Poročilo: Četrto poročilo o gospodarski in socialni koheziji [2007/2148(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Ambroise Guellec (A6-0023/2008)

Poročilo: Spremljanje izvajanja Teritorialne agende in Leipziške listine: Evropskemu akcijskemu programu za prostorski razvoj in ozemeljsko kohezijo naproti [2007/2190(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Gisela Kallenbach (A6-0028/2008)

Ambroise Guellec je predstavil poročilo.

Gisela Kallenbach je predstavila poročilo.

Govorila je Danuta Hübner (članica Komisije).

Govorili so Nathalie Griesbeck (pripravljalka mnenja odbora BUDG), Pedro Guerreiro (pripravljalec mnenja odbora PECH), Oldřich Vlasák v imenu skupine PPE-DE, Constanze Angela Krehl v imenu skupine PSE, Grażyna Staniszewska v imenu skupine ALDE, Mieczysław Edmund Janowski v imenu skupine UEN, Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE, Pedro Guerreiro v imenu skupine GUE/NGL, Bastiaan Belder v imenu skupine IND/DEM, Jean-Claude Martinez samostojni poslanec, Lambert van Nistelrooij, Iratxe García Pérez, Jean Marie Beaupuy, Wiesław Stefan Kuc, Alyn Smith, Bairbre de Brún, Derek Roland Clark, Rolf Berend in Pierre Pribetich.

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

Govorili so Elspeth Attwooll, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jan Olbrycht, Evgeni Kirilov, Marian Harkin, Bogusław Rogalski, Markus Pieper, Emanuel Jardim Fernandes, Samuli Pohjamo, Emmanouil Angelakas, Andrzej Jan Szejna, Sérgio Marques, Gábor Harangozó, Miroslav Mikolášik, Miloš Koterec, James Nicholson, Stavros Arnaoutakis, Rumiana Jeleva, Jamila Madeira in Catherine Stihler.

Po postopku "catch the eye" so govorili Maria Petre, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Dăianu, Antonio De Blasio, Wolfgang Bulfon, Zita Pleštinská in Reinhard Rack.

Govorili so Danuta Hübner, Ambroise Guellec in Gisela Kallenbach.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.9 , Zapisnik z dne 21.02.2008 in točka 4.10 , Zapisnik z dne 21.02.2008.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 11.55. v pričakovanju začetka časa glasovanja, se je nadaljevala ob 12.05.)


PREDSEDSTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predsednik

4. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


4.1. Nadzor nad uporabo prava Skupnosti (2005) (glasovanje)

Poročilo: 23. letno poročilo Komisije o nadzoru uporabe prava Skupnosti (2005) [2006/2271(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Monica Frassoni (A6-0462/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0060)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Monica Frassoni (poročevalka) je predlagala, da se o predlogih sprememb 2 do 13D glasuje v sklopu. Parlament se je strinjal.


4.2. Akreditacija in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov [COM(2007)0037 - C6-0068/2007 - 2007/0029(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: André Brie (A6-0491/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2008)0061)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0061)


4.3. Skupni okvir za trženje proizvodov ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o skupnem okviru za trženje proizvodov [COM(2007)0053 - C6-0067/2007 - 2007/0030(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Christel Schaldemose (A6-0490/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2008)0062)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0062)


4.4. Uporaba nekaterih nacionalnih tehničnih predpisov pri izdelkih, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih tehničnih predpisov pri izdelkih, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici, in o razveljavitvi Odločbe 3052/95/ES [COM(2007)0036 - C6-0065/2007 - 2007/0028(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Alexander Stubb (A6-0489/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2008)0063)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0063)


4.5. Razmere v Gazi (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0066/2008, B6-0067/2008, B6-0068/2008, B6-0069/2008, B6-0071/2008 in B6-0072/2008

(Vito Bonsignore je tudi podpisnik B6-0071/2008, Eugenijus Maldeikis je tudi podpisnik B6-0067/2008.)

Razprava je potekala 30.1.2008 (točka 17 , Zapisnik z dne 30.01.2008).

Predlogi resolucij so bili objavljeni 19.2.2008 (točka 4 , Zapisnik z dne 19.02.2008).

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0066/2008

(ki nadomešča B6-0066/2008, B6-0067/2008, B6-0068/2008, B6-0069/2008, B6-0071/2008 in B6-0072/2008):

predložen s strani naslednjih poslancev:

João de Deus Pinheiro, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Edward McMillan-Scott in Tokia Saïfi v imenu skupine PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Thijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt, Jamila Madeira, Béatrice Patrie in Hannes Swoboda v imenu skupine PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Philippe Morillon in Elizabeth Lynne v imenu skupine ALDE,

Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Eugenijus Maldeikis in Hanna Foltyn-Kubicka v imenu skupine UEN,

Daniel Cohn-Bendit, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, David Hammerstein, Johannes Voggenhuber, Angelika Beer, Hélène Flautre, Cem Özdemir in Pierre Jonckheer v imenu skupine Verts/ALE,

Francis Wurtz, Luisa Morgantini in Kyriacos Triantaphyllides v imenu skupine GUE/NGL

(Podpisnika sta tudi Frieda Brepoels v imenu skupine PPE-DE in Marcin Libicki v imenu skupine UEN.)

Sprejeto (P6_TA(2008)0064)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra je predlagal, da se odstavek 3 razdeli v tri ločene odstavke (predlog je bil sprejet).


4.6. Sedmi Svet Združenih narodov za človekove pravice (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0092/2008/rev, B6-0096/2008, B6-0099/2008, B6-0100/2008 in B6-0101/2008

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0092/2008

(ki nadomešča B6-0092/2008/rev, B6-0096/2008, B6-0099/2008, B6-0100/2008 in B6-0101/2008):

predložen s strani naslednjih poslancev:

Laima Liucija Andrikienė v imenu skupine PPE-DE,

Raimon Obiols i Germà, Richard Howitt in Józef Pinior v imenu skupine PSE,

Marco Cappato v imenu skupine ALDE,

Brian Crowley, Seán Ó Neachtain, Eoin Ryan, Liam Aylward, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Inese Vaidere, Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski in Adam Bielan v imenu skupine UEN,

Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček in Jean Lambert, v imenu skupine Verts/ALE,

Vittorio Agnoletto v imenu skupine GUE/NGL

Sprejeto (P6_TA(2008)0065)


4.7. Demografska prihodnost Evrope (glasovanje)

Poročilo: Demografska prihodnost Evrope [2007/2156(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Françoise Castex (A6-0024/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0066)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Françoise Castex (poročevalka) je predlagala, da se predlog spremembe 21 prestavi za odstavek 40 (Parlament se je strinjal); nato je poročevalka povedala, da je verodostojna francoska različica predloga spremembe 62 in vseh drugih predlogov sprememb; na koncu je podala ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 30, ki je bil upoštevan;

- Avril Doyle je povedala, da je na seznamu glasovanja skupine PPE-DE pri predlogu spremembe 55 napaka;

- po končnem glasovanju je Dirk Sterckx opozoril, da bi bilo za to poročilo priporočljivo uporabiti člen 156 Poslovnika.


4.8. Sodelovanje z Afriko na področju znanosti (glasovanje)

Predlog resolucije B6-0078/2008

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0067)


4.9. Četrto poročilo o koheziji (glasovanje)

Poročilo: Četrto poročilo o gospodarski in socialni koheziji [2007/2148(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Ambroise Guellec (A6-0023/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0068)


4.10. Spremljanje izvajanja Teritorialne agende in Leipziške listine: Evropskemu akcijskemu programu za prostorski razvoj in ozemeljsko kohezijo naproti (glasovanje)

Poročilo: Spremljanje izvajanja Teritorialne agende in Leipziške listine: Evropskemu akcijskemu programu za prostorski razvoj in ozemeljsko kohezijo naproti [2007/2190(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Gisela Kallenbach (A6-0028/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0069)


PREDSEDSTVO: Diana WALLIS
podpredsednica

5. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 163(3) Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: André Brie - A6-0491/2007: Zuzana Roithová

Razmere v Gazi - RC-B6-0066/2008: Gyula Hegyi, Zuzana Roithová

Sedmi Svet Združenih narodov za človekove pravice - RC-B6-0092/2008: Koenraad Dillen, Philip Claeys

Poročilo: Françoise Castex - A6-0024/2008: Carlo Fatuzzo, Philip Claeys

Poročilo: Ambroise Guellec - A6-0023/2008: Tunne Kelam


6. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj se nahajajo na spletni strani "Séance en direct" (informacije o zasedanju), na povezavi "Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko inačico na spletni strani Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 12.45,
se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Gérard ONESTA
podpredsednik

7. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


8. Predložitev skupnih stališč Sveta

Predsednik je v skladu s členom 57(1) Poslovnika sporočil, da je od Sveta prejel naslednja skupna stališča skupaj s pripadajočimi obrazložitvami in vsakokratnim stališčem Komisije o:

- Skupno stališče Sveta z dne 20. decembra 2007 z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike in spremembi direktiv 82/176/EGS, 83/513/EGS, 84/156/EGS, 84/491/EGS, 86/280/EGS in 2000/60/ES (11486/3/2007 - C6-0055/2008 - 2006/0129(COD))
posredovano pristojni: ENVI

- Skupno stališče Sveta z dne 20. decembra 2007 z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (11406/4/2007 - C6-0056/2008 - 2005/0281(COD))
posredovano pristojni: ENVI

Trimesečni rok, ki ga ima Parlament na razpolago, torej začne teči naslednji dan, 22.2.2008.


9. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 3 , Zapisnik z dne 19.02.2008)


9.1. Vzhodni Timor

Predlogi resolucij B6-0079/2008, B6-0082/2008, B6-0086/2008, B6-0090/2008, B6-0093/2008 in B6-0095/2008

Janusz Onyszkiewicz, Pedro Guerreiro, Ana Maria Gomes, Marcin Libicki, José Ribeiro e Castro in Raül Romeva i Rueda so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Tunne Kelam v imenu skupine PPE-DE, Karin Scheele v imenu skupine PSE, Zdzisław Zbigniew Podkański v imenu skupine UEN, Koenraad Dillen samostojni poslanec, Filip Kaczmarek in Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Po postopku "catch the eye" je govoril Carlos Coelho.

Govorila je Meglena Kuneva (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.1 , Zapisnik z dne 21.02.2008.


9.2. Belorusija

Predlogi resolucij B6-0081/2008, B6-0083/2008, B6-0087/2008, B6-0088/2008, B6-0091/2008 in B6-0098/2008

Janusz Onyszkiewicz, Jiří Maštálka, Józef Pinior, Adam Bielan, José Ribeiro e Castro in Elisabeth Schroedter so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Urszula Gacek v imenu skupine PPE-DE, Ewa Tomaszewska v imenu skupine UEN, Kathy Sinnott v imenu skupine IND/DEM, in Jerzy Buzek.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jacek Protasiewicz, Zita Pleštinská, Filip Kaczmarek, Zuzana Roithová, Zbigniew Zaleski, Marcin Libicki, Tunne Kelam, Christopher Beazley in Bernd Posselt.

Govorila je Meglena Kuneva (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.2 , Zapisnik z dne 21.02.2008.


9.3. Severni Kivu (Demokratična republika Kongo)

Predlogi resolucij B6-0080/2008, B6-0084/2008, B6-0085/2008, B6-0089/2008, B6-0094/2008 in B6-0097/2008

Erik Meijer, Alain Hutchinson, Adam Bielan, Bernd Posselt in Raül Romeva i Rueda so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Tadeusz Zwiefka v imenu skupine PPE-DE, Karin Scheele v imenu skupine PSE, Urszula Krupa v imenu skupine IND/DEM, in Koenraad Dillen.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Zbigniew Zaleski in Zuzana Roithová.

Govorila je Meglena Kuneva (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.3 , Zapisnik z dne 21.02.2008.


10. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


10.1. Vzhodni Timor (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0079/2008, B6-0082/2008, B6-0086/2008, B6-0090/2008, B6-0093/2008 in B6-0095/2008

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0079/2008

(ki nadomešča B6-0079/2008, B6-0086/2008, B6-0090/2008, B6-0093/2008 in B6-0095/2008):

predložen s strani naslednjih poslancev:

José Ribeiro e Castro, Charles Tannock, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Colm Burke in Tunne Kelam v imenu skupine PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Emanuel Jardim Fernandes in Emilio Menéndez del Valle v imenu skupine PSE,

Marco Cappato, Marios Matsakis in Jules Maaten v imenu skupine ALDE,

Brian Crowley, Adam Bielan, Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski, Marcin Libicki, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski in Ewa Tomaszewska v imenu skupine UEN,

Frithjof Schmidt in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE

Sprejeto (P6_TA(2008)0070)

(Predlog resolucije B6-0082/2008 je brezpredmeten.)


10.2. Belorusija (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0081/2008, B6-0083/2008, B6-0087/2008, B6-0088/2008, B6-0091/2008 in B6-0098/2008

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0081/2008

(ki nadomešča B6-0081/2008, B6-0087/2008, B6-0088/2008, B6-0091/2008 in B6-0098/2008):

predložen s strani naslednjih poslancev:

José Ribeiro e Castro, Jacek Protasiewicz, Urszula Gacek, Charles Tannock, Jerzy Buzek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Árpád Duka-Zólyomi in Christofer Fjellner v imenu skupine PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Justas Vincas Paleckis, Andres Tarand in Genowefa Grabowska v imenu skupine PSE,

Janusz Onyszkiewicz, Jules Maaten in Marios Matsakis v imenu skupine ALDE,

Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Mieczysław Edmund Janowski, Inese Vaidere in Marcin Libicki v imenu skupine UEN,

Elisabeth Schroedter in Milan Horáček v imenu skupine Verts/ALE

Sprejeto (P6_TA(2008)0071)

(Predlog resolucije B6-0083/2008 je brezpredmeten.)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- José Ribeiro e Castro je podal ustni predlog spremembe k odstavku 3, ki je bil upoštevan.

- Urszula Gacek je podala ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 1, ki je bil upoštevan.


10.3. Severni Kivu (Demokratična republika Kongo) (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0080/2008, B6-0084/2008, B6-0085/2008, B6-0089/2008, B6-0094/2008 in B6-0097/2008

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0080/2008

(ki nadomešča B6-0080/2008, B6-0084/2008, B6-0085/2008, B6-0089/2008, B6-0094/2008 in B6-0097/2008):

predložen s strani naslednjih poslancev:

Jürgen Schröder, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock in Ari Vatanen v imenu skupine PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles, Marie-Arlette Carlotti in Elena Valenciano Martínez-Orozco v imenu skupine PSE,

Philippe Morillon, Frédérique Ries, Marios Matsakis in Claire Gibault v imenu skupine ALDE,

Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Marcin Libicki in Konrad Szymański v imenu skupine UEN,

Marie-Hélène Aubert in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE,

Luisa Morgantini v imenu skupine GUE/NGL

Sprejeto (P6_TA(2008)0072)


11. Sklepi o določenih dokumentih

Dovoljenje za pripravo samoiniciativnega poročila (člen 45 Poslovnika)

odbor AFET

- Prispevek vesoljske tehnologije k EVOP (2008/2030(INI))
(mnenje: ITRE)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 14.2.2008)

- Ocena sankcij EU kot del dejavnosti in politik EU na področju človekovih pravic (2008/2031(INI))
(mnenje: DEVE, INTA)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 14.2.2008)

odbor ECON

- Usklajena strategija za izboljšanje boja proti davčnim goljufijam (2008/2033(INI))
(mnenje: JURI, CONT, LIBE)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 14.2.2008)

- Poročilo o politiki konkurence za leto 2006 (2008/2032(INI))
(mnenje: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, TRAN)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 14.2.2008)

odbor EMPL

- Spodbujanje socialne vključenosti in boja proti revščini, vključno z revščino otrok, v EU (2008/2034(INI))
(mnenje: FEMM)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 14.2.2008)

- Krepitev boja proti neprijavljenemu delu (2008/2035(INI))
(mnenje: FEMM, ITRE, JURI, LIBE, IMCO, ECON)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 14.2.2008)

odbor FEMM

- Prenos in uporaba direktive 2002/73/ES o uresničevanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zvezi z dostopom do zaposlitve, poklicnega usposabljanja in napredovanja ter delovnih pogojev (2008/2039(INI))
(mnenje: EMPL)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 14.2.2008)

- Kako trženje in oglaševanje vplivata na enakost žensk in moških (2008/2038(INI))
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 14.2.2008)

odbor TRAN

- K novi kulturi mobilnost v mestih (2008/2041(INI))
(mnenje: ENVI, ITRE, IMCO, REGI)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 14.2.2008)

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 114( 3) Poslovnika)

odbor LIBE

- Problematika profiliranja, zlasti na podlagi narodnosti in rase, pri protiterorističnih dejavnostih, izvrševanju predpisov, priseljevanju, carinskem in mejnem nadzoru (2008/2020(INI))
(mnenje: AFET)

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 192(6) Poslovnika)

odbor PETI

- Poročilo o posvetovanjih Odbora za peticije - Peticije državljanov v letu 2007 (2008/2028(INI))

Združeni odbori

odbor EMPL

- Krepitev boja proti neprijavljenemu delu (2008/2035(INI))
(mnenje: FEMM, ITRE, JURI, LIBE, IMCO)
Združeni odbori EMPL, ECON
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 14.2.2008)

- Spodbujanje socialne vključenosti in boja proti revščini, vključno z revščino otrok, v EU (2008/2034(INI))
Združeni odbori EMPL, FEMM
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 14.2.2008)

Napotitev na odbore

odbor AGRI

- Vpliv kohezijske politike na vključitev ranljivih skupnosti in skupin (2007/2191(INI))
posredovano pristojni: REGI
mnenje: AGRI


12. Pisne izjave v registru (člen 116 Poslovnika)

Število podpisov, ki so jih pridobile naslednje, v registru zabeležene izjave (člen 116(3) Poslovnika):

Št. dokumenta

Vlagatelji

Podpisi

95/2007

André Laignel, Alain Hutchinson

47

96/2007

David Martin, Elisa Ferreira

101

97/2007

Jana Bobošíková

34

98/2007

Raül Romeva i Rueda, Eija-Riitta Korhola, Jules Maaten, Glyn Ford, Ana Maria Gomes

244

99/2007

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

314

100/2007

Gabriele Albertini, Kader Arif, Caroline Lucas, Elizabeth Lynne, Dimitrios Papadimoulis

431

101/2007

Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer, Evangelia Tzampazi

290

102/2007

Catherine Stihler, Jerzy Buzek, Paulo Casaca, Avril Doyle, Gérard Onesta

180

103/2007

Urszula Krupa, Witold Tomczak

21

104/2007

Tomáš Zatloukal

31

105/2007

Andreas Mölzer

9

106/2007

Koenraad Dillen, Philip Claeys, Frank Vanhecke

22

107/2007

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

28

108/2007

Daniel Strož

28

110/2007

Benoît Hamon, Ana Maria Gomes, Véronique De Keyser, Harlem Désir

126

111/2007

Mary Lou McDonald, Jacek Protasiewicz, Claude Moraes, Gérard Onesta, Jean Marie Beaupuy

260

112/2007

Oldřich Vlasák, Miroslav Ouzký, Herbert Reul, Edit Herczog

57

113/2007

Jo Leinen, Vural Öger, Marek Siwiec

40

114/2007

Urszula Krupa

27

115/2007

Urszula Krupa

14

116/2007

Urszula Krupa

29

1/2008

Daniel Strož, Jaromír Kohlíček

12

2/2008

Jamila Madeira, Ana Maria Gomes, Anna Záborská, Luisa Morgantini, Miguel Angel Martínez Martínez

109

3/2008

Andreas Mölzer

31

4/2008

Andreas Mölzer

8

5/2008

Andreas Mölzer

13

6/2008

Nils Lundgren, Hélène Goudin

36

7/2008

Mario Borghezio

20

8/2008

Edite Estrela, Dorette Corbey, Adamos Adamou

52

9/2008

Rareş-Lucian Niculescu, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marian Zlotea, Roberta Alma Anastase, Maria Petre

46

10/2008

Saïd El Khadraoui, Jörg Leichtfried, Hannu Takkula

64

11/2008

Dariusz Maciej Grabowski, Justas Vincas Paleckis, Anna Záborská, Bronisław Geremek

44

12/2008

Genowefa Grabowska, Justas Vincas Paleckis, Hannes Swoboda

83

13/2008

Adriana Poli Bortone, Patrizia Toia, Stefano Zappalà, Nicola Zingaretti

26

14/2008

Filiz Hakaeva Hyusmenova, Metin Kazak, Vladko Todorov Panayotov, Bilyana Ilieva Raeva, Iliana Malinova Iotova

33

15/2008

Marian Zlotea, Sebastian Valentin Bodu

20

16/2008

Vladimír Železný

14


13. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 172(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na naslednji seji.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


14. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 10.3.2008 do 13.3.2008.


15. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 16.25.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Bösch, Bonde, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Carlshamre, Carnero González, Casaca, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hänsch, Hall, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, Lipietz, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, David Martin, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Nechifor, Neris, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov