Index 
Protokoll
PDF 199kWORD 154k
Torsdagen den 21 februari 2008 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Fjärde rapporten om den ekonomiska och sociala sammanhållningen - Uppföljning av den territoriella agendan och Leipzig-stadgan - Mot ett europeiskt handlingsprogram för fysisk utveckling och territoriell sammanhållning (debatt)
 4.Omröstning
  
4.1.Kontroll av gemenskapsrättens tillämpning 2005 (omröstning)
  
4.2.Ackreditering och marknadsövervakning i samband med saluföring av produkter ***I (omröstning)
  
4.3.Gemensam ram för saluföring av produkter ***I (omröstning)
  
4.4.Tillämpning av nationella tekniska regler för varor som lagligt saluförs i en annan medlemsstat ***I (omröstning)
  
4.5.Situationen i Gaza (omröstning)
  
4.6.Förenta nationernas sjunde råd för mänskliga rättigheter (omröstning)
  
4.7.Europas demografiska framtid (omröstning)
  
4.8.Vetenskapligt samarbete med Afrika (omröstning)
  
4.9.Fjärde rapporten om den ekonomiska och sociala sammanhållningen (omröstning)
  
4.10.Uppföljning av den territoriella agendan och Leipzig-stadgan - Mot ett europeiskt handlingsprogram för fysisk utveckling och territoriell sammanhållning (omröstning)
 5.Röstförklaringar
 6.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 8.Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter
 9.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
9.1.Östtimor
  
9.2.Vitryssland
  
9.3.Norra Kivu (Demokratiska republiken Kongo)
 10.Omröstning
  
10.1.Östtimor (omröstning)
  
10.2.Vitryssland (omröstning)
  
10.3.Norra Kivu (Demokratiska republiken Kongo) (omröstning)
 11.Beslut om vissa dokument
 12.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 116 i arbetsordningen)
 13.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 14.Datum för nästa sammanträdesperiod
 15.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 10.05.


2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 999/2001 med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter (KOM(2008)0053 - C6-0054/2008 - 2008/0030(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1719/2006/EG om inrättande av programmet Aktiv ungdom för perioden 2007–2013 (KOM(2008)0056 - C6-0057/2008 - 2008/0023(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1855/2006/EG om inrättande av programmet Kultur 2007–2013) (KOM(2008)0057 - C6-0058/2008 - 2008/0024(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 638/2004 om gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna (KOM(2008)0058 - C6-0059/2008 - 2008/0026(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1904/2006/EG om inrättande av programmet Ett Europa för medborgarna för åren 2007–2013 i syfte att främja ett aktivt europeiskt medborgarskap (KOM(2008)0059 - C6-0060/2008 - 2008/0029(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

rådgivande utskott :

PETI

- Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (KOM(2008)0027 - C6-0061/2008 - 2008/0011(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

BUDG

- Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 vad gäller överföring av tobaksstöd till gemenskapens tobaksfond för åren 2008 och 2009 och om ändring av förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller finansieringen av gemenskapens tobaksfond (KOM(2008)0051 - C6-0062/2008 - 2008/0020(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 02/2008 - Avsnitt III - Kommissionen (SEK(2008)0015 - C6-0063/2008 - 2008/2029(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1720/2006/EG om inrättande av ett handlingsprogram för livslångt lärande (KOM(2008)0061 - C6-0064/2008 - 2008/0025(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Utkast till rådets beslut om en ändring i rättegångsreglerna för domstolen med syfte att införa en bestämmelse om språkanvändning vid omprövningsförfarandet (05953/2008 - C6-0066/2008 - 2008/0801(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Förslag till rådets rambeslut om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll (05968/2008 - C6-0067/2008 - 2005/0267(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Utkast till rådets beslut om ingående av ett avtal om förnyande av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indiens regering (16681/2007 - C6-0073/2008 - 2007/0207(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

AFET, BUDG

- Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal inför antagandet av rådets beslut om det europeiska rättsliga nätverket (05620/2008 - C6-0074/2008 - 2008/0802(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland inför antagandet av rådets rambeslut om verkställighet av utevarodomar och om ändring av rambeslut 2002/584 RIF om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna, rambeslut 2005/214/RIF om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff; rambeslut 2006/783/RIF om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande och rambeslut 2008/.../RIF om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på brottmålsdomar avseende frihetsstraff eller frihetsberövande åtgärder i syfte att verkställa dessa domar i Europeiska unionen (05598/2008 - C6-0075/2008 - 2008/0803(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

JURI

- Initiativ från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket Sverige inför antagandet av rådets beslut om förstärkning av Eurojust och om ändring av beslut 2002/187/RIF (05613/2008 - C6-0076/2008 - 2008/0804(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

2) från ledamöterna

2.1) resolutionsförslag (artikel 113 i arbetsordningen)

- Cristiana Muscardini. Förslag till resolution om förbud mot marknadsföring av produkter som innehåller sälskinn (B6-0075/2008)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Cristiana Muscardini. Förslag till resolution om upprättandet av ett EU-nätverk för begravningsbyråer (B6-0077/2008)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE


3. Fjärde rapporten om den ekonomiska och sociala sammanhållningen - Uppföljning av den territoriella agendan och Leipzig-stadgan - Mot ett europeiskt handlingsprogram för fysisk utveckling och territoriell sammanhållning (debatt)

Betänkande om den fjärde rapporten om den ekonomiska och sociala sammanhållningen [2007/2148(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Ambroise Guellec (A6-0023/2008)

Betänkande om uppföljningen av den territoriella agendan och Leipzig-stadgan - Mot ett europeiskt handlingsprogram för fysisk utveckling och territoriell sammanhållning [2007/2190(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Gisela Kallenbach (A6-0028/2008)

Ambroise Guellec redogjorde för sitt betänkande.

Gisela Kallenbach redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Danuta Hübner (ledamot av kommissionen).

Talare: Nathalie Griesbeck (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Pedro Guerreiro (föredragande av yttrande från utskottet PECH), Oldřich Vlasák för PPE-DE-gruppen, Constanze Angela Krehl för PSE-gruppen, Grażyna Staniszewska för ALDE-gruppen, Mieczysław Edmund Janowski för UEN-gruppen, Elisabeth Schroedter för Verts/ALE-gruppen, Pedro Guerreiro för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för IND/DEM-gruppen, Jean-Claude Martinez, grupplös, Lambert van Nistelrooij, Iratxe García Pérez, Jean Marie Beaupuy, Wiesław Stefan Kuc, Alyn Smith, Bairbre de Brún, Derek Roland Clark, Rolf Berend och Pierre Pribetich.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talare: Elspeth Attwooll, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jan Olbrycht, Evgeni Kirilov, Marian Harkin, Bogusław Rogalski, Markus Pieper, Emanuel Jardim Fernandes, Samuli Pohjamo, Emmanouil Angelakas, Andrzej Jan Szejna, Sérgio Marques, Gábor Harangozó, Miroslav Mikolášik, Miloš Koterec, James Nicholson, Stavros Arnaoutakis, Rumiana Jeleva, Jamila Madeira och Catherine Stihler.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Maria Petre, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Dăianu, Antonio De Blasio, Wolfgang Bulfon, Zita Pleštinská och Reinhard Rack.

Talare: Danuta Hübner, Ambroise Guellec och Gisela Kallenbach.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.9 i protokollet av den 21.02.2008 och punkt 4.10 i protokollet av den 21.02.2008.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.55, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.05.)


ORDFÖRANDESKAP: Hans-Gert PÖTTERING
Talman

4. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


4.1. Kontroll av gemenskapsrättens tillämpning 2005 (omröstning)

Betänkande om kommissionens tjugotredje årsrapport om kontroll av gemenskapsrättens tillämpning (2005) [2006/2271(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Monica Frassoni (A6-0462/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2008)0060)

Inlägg om omröstningen:

- Monica Frassoni (föredragande) föreslog att gemensam omröstning skulle förrättas om ändringsförslag 2-13S. Parlementet godkände förslaget.


4.2. Ackreditering och marknadsövervakning i samband med saluföring av produkter ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om krav för ackreditering och marknadsövervakning i samband med saluföring av produkter [KOM(2007)0037 - C6-0068/2007 - 2007/0029(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: André Brie (A6-0491/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2008)0061)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2008)0061)


4.3. Gemensam ram för saluföring av produkter ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om en gemensam ram för saluföring av produkter [KOM(2007)0053 - C6-0067/2007 - 2007/0030(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Christel Schaldemose (A6-0490/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2008)0062)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2008)0062)


4.4. Tillämpning av nationella tekniska regler för varor som lagligt saluförs i en annan medlemsstat ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förfaranden för tillämpning av vissa nationella tekniska föreskrifter på produkter som lagligen saluförts i en annan medlemsstat och om upphävande av beslut 3052/95/EG [KOM(2007)0036 - C6-0065/2007 - 2007/0028(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Alexander Stubb (A6-0489/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2008)0063)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2008)0063)


4.5. Situationen i Gaza (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0066/2008, B6-0067/2008, B6-0068/2008, B6-0069/2008, B6-0071/2008 och B6-0072/2008

(Vito Bonsignore hade också undertecknat B6-0071/2008, Eugenijus Maldeikis hade också undertecknat B6-0067/2008).

Debatten hölls den 30.01.2008 (punkt 17 i protokollet av den 30.01.2008).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 19.02.2008 (punkt 4 i protokollet av den 19.02.2008).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0066/2008

(ersätter B6-0066/2008, B6-0067/2008, B6-0068/2008, B6-0069/2008, B6-0071/2008 och B6-0072/2008):

inlämnat av följande ledamöter:

João de Deus Pinheiro, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Edward McMillan-Scott och Tokia Saïfi för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano, Thijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt, Jamila Madeira, Béatrice Patrie och Hannes Swoboda för PSE-gruppen,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Philippe Morillon och Elizabeth Lynne för ALDE-gruppen,

Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Eugenijus Maldeikis och Hanna Foltyn-Kubicka för UEN-gruppen,

Daniel Cohn-Bendit, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, David Hammerstein, Johannes Voggenhuber, Angelika Beer, Hélène Flautre, Cem Özdemir och Pierre Jonckheer för Verts/ALE-gruppen,

Francis Wurtz, Luisa Morgantini och Kyriacos Triantaphyllides för GUE/NGL-gruppen

(Frieda Brepoels hade också undertecknat resolutionsförslaget för PPE-DE-gruppen, liksom Marcin Libicki för UEN-gruppen.)

Antogs (P6_TA(2008)0064)

Inlägg om omröstningen:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra föreslog att punkt 3 skulle delas upp i tre separata punkter (förslaget beaktades).


4.6. Förenta nationernas sjunde råd för mänskliga rättigheter (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0092/2008/rev, B6-0096/2008, B6-0099/2008, B6-0100/2008 och B6-0101/2008

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0092/2008

(ersätter B6-0092/2008/rev, B6-0096/2008, B6-0099/2008, B6-0100/2008 och B6-0101/2008):

inlämnat av följande ledamöter:

Laima Liucija Andrikienė för PPE-DE-gruppen,

Raimon Obiols i Germà, Richard Howitt och Józef Pinior för PSE-gruppen,

Marco Cappato för ALDE-gruppen,

Brian Crowley, Seán Ó Neachtain, Eoin Ryan, Liam Aylward, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Inese Vaidere, Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski och Adam Bielan för UEN-gruppen,

Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček och Jean Lambert, för Verts/ALE-gruppen,

Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P6_TA(2008)0065)


4.7. Europas demografiska framtid (omröstning)

Betänkande om Europas demografiska framtid [2007/2156(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Françoise Castex (A6-0024/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2008)0066)

Inlägg om omröstningen:

- Françoise Castex (föredragande) föreslog att ändringsförslag 21 skulle införas efter punkt 40 (parlamentet godkände förslaget); hon meddelade därefter att det var den franska versionen av ändringsförslag 62 samt av alla andra ändringsförslag som gällde; hon lade slutligen fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 30, som beaktades.

- Avril Doyle meddelade att det fanns ett fel i PPE-DE-gruppens omröstningslista PPE-DE rörande ändringsförslag 55;

- Efter slutomröstningen hävdade Dirk Sterckx att det hade varit önskvärt att tillämpa artikel 156 i arbetsordningen på detta betänkande.


4.8. Vetenskapligt samarbete med Afrika (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0078/2008

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2008)0067)


4.9. Fjärde rapporten om den ekonomiska och sociala sammanhållningen (omröstning)

Betänkande om den fjärde rapporten om den ekonomiska och sociala sammanhållningen [2007/2148(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Ambroise Guellec (A6-0023/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2008)0068)


4.10. Uppföljning av den territoriella agendan och Leipzig-stadgan - Mot ett europeiskt handlingsprogram för fysisk utveckling och territoriell sammanhållning (omröstning)

Betänkande om uppföljningen av den territoriella agendan och Leipzig-stadgan - Mot ett europeiskt handlingsprogram för fysisk utveckling och territoriell sammanhållning [2007/2190(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Gisela Kallenbach (A6-0028/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2008)0069)


ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

5. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande André Brie - A6-0491/2007: Zuzana Roithová

Situationen i Gaza - RC-B6-0066/2008: Gyula Hegyi, Zuzana Roithová

Förenta nationernas sjunde råd för mänskliga rättigheter - RC-B6-0092/2008: Koenraad Dillen, Philip Claeys

Betänkande Françoise Castex - A6-0024/2008: Carlo Fatuzzo, Philip Claeys

Betänkande Ambroise Guellec - A6-0023/2008: Tunne Kelam


6. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 12.45 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA
Vice talman

7. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


8. Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 57.1 i arbetsordningen, mottagandet av rådets gemensamma ståndpunkter, skälen till antagandet av dessa samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Gemensam ståndpunkt antagen av rådet den 20 december 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område och ändring av direktiven 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG, 86/280/EEG och 2000/60/EG (11486/3/2007 - C6-0055/2008 - 2006/0129(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Gemensam ståndpunkt antagen av rådet den 20 december 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om avfall och upphävande av vissa direktiv (11406/4/2007 - C6-0056/2008 - 2005/0281(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att yttra sig började således löpa påföljande dag, den 22.02.2008.


9. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 3 i protokollet av den 19.02.2008).


9.1. Östtimor

Resolutionsförslag B6-0079/2008, B6-0082/2008, B6-0086/2008, B6-0090/2008, B6-0093/2008 och B6-0095/2008

Janusz Onyszkiewicz, Pedro Guerreiro, Ana Maria Gomes, Marcin Libicki, José Ribeiro e Castro och Raül Romeva i Rueda redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Tunne Kelam för PPE-DE-gruppen, Karin Scheele för PSE-gruppen, Zdzisław Zbigniew Podkański för UEN-gruppen, Koenraad Dillen, grupplös, Filip Kaczmarek och Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet ”catch the eye”: Carlos Coelho.

Talare: Meglena Kuneva (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.1 i protokollet av den 21.02.2008.


9.2. Vitryssland

Resolutionsförslag B6-0081/2008, B6-0083/2008, B6-0087/2008, B6-0088/2008, B6-0091/2008 och B6-0098/2008

Janusz Onyszkiewicz, Jiří Maštálka, Józef Pinior, Adam Bielan, José Ribeiro e Castro och Elisabeth Schroedter redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Urszula Gacek för PPE-DE-gruppen, Ewa Tomaszewska för UEN-gruppen, Kathy Sinnott för IND/DEM-gruppen, och Jerzy Buzek.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Jacek Protasiewicz, Zita Pleštinská, Filip Kaczmarek, Zuzana Roithová, Zbigniew Zaleski, Marcin Libicki, Tunne Kelam, Christopher Beazley och Bernd Posselt.

Talare: Meglena Kuneva (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.2 i protokollet av den 21.02.2008.


9.3. Norra Kivu (Demokratiska republiken Kongo)

Resolutionsförslag B6-0080/2008, B6-0084/2008, B6-0085/2008, B6-0089/2008, B6-0094/2008 och B6-0097/2008

Erik Meijer, Alain Hutchinson, Adam Bielan, Bernd Posselt och Raül Romeva i Rueda redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Tadeusz Zwiefka för PPE-DE-gruppen, Karin Scheele för PSE-gruppen, Urszula Krupa för IND/DEM-gruppen, och Koenraad Dillen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Zbigniew Zaleski och Zuzana Roithová.

Talare: Meglena Kuneva (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.3 i protokollet av den 21.02.2008.


10. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


10.1. Östtimor (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0079/2008, B6-0082/2008, B6-0086/2008, B6-0090/2008, B6-0093/2008 och B6-0095/2008

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0079/2008

(ersätter B6-0079/2008, B6-0086/2008, B6-0090/2008, B6-0093/2008 och B6-0095/2008):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ribeiro e Castro, Charles Tannock, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Colm Burke och Tunne Kelam för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Emanuel Jardim Fernandes och Emilio Menéndez del Valle för PSE-gruppen,

Marco Cappato, Marios Matsakis och Jules Maaten för ALDE-gruppen,

Brian Crowley, Adam Bielan, Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski, Marcin Libicki, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski och Ewa Tomaszewska för UEN-gruppen,

Frithjof Schmidt och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen

Antogs (P6_TA(2008)0070)

(Resolutionsförslag B6-0082/2008 bortföll.)


10.2. Vitryssland (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0081/2008, B6-0083/2008, B6-0087/2008, B6-0088/2008, B6-0091/2008 och B6-0098/2008

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0081/2008

(ersätter B6-0081/2008, B6-0087/2008, B6-0088/2008, B6-0091/2008 och B6-0098/2008):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ribeiro e Castro, Jacek Protasiewicz, Urszula Gacek, Charles Tannock, Jerzy Buzek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Árpád Duka-Zólyomi och Christofer Fjellner för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Justas Vincas Paleckis, Andres Tarand och Genowefa Grabowska för PSE-gruppen,

Janusz Onyszkiewicz, Jules Maaten och Marios Matsakis för ALDE-gruppen,

Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Mieczysław Edmund Janowski, Inese Vaidere och Marcin Libicki för UEN-gruppen,

Elisabeth Schroedter och Milan Horáček för Verts/ALE-gruppen

Antogs (P6_TA(2008)0071)

(Resolutionsförslag B6-0083/2008 bortföll.)

Inlägg om omröstningen:

- José Ribeiro e Castro lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 3, som beaktades.

- Urszula Gacek lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 1, som beaktades.


10.3. Norra Kivu (Demokratiska republiken Kongo) (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0080/2008, B6-0084/2008, B6-0085/2008, B6-0089/2008, B6-0094/2008 och B6-0097/2008

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0080/2008

(ersätter B6-0080/2008, B6-0084/2008, B6-0085/2008, B6-0089/2008, B6-0094/2008 och B6-0097/2008):

inlämnat av följande ledamöter:

Jürgen Schröder, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock och Ari Vatanen för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles, Marie-Arlette Carlotti och Elena Valenciano Martínez-Orozco för PSE-gruppen,

Philippe Morillon, Frédérique Ries, Marios Matsakis och Claire Gibault för ALDE-gruppen,

Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Marcin Libicki och Konrad Szymański för UEN-gruppen,

Marie-Hélène Aubert och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen,

Luisa Morgantini för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P6_TA(2008)0072)


11. Beslut om vissa dokument

Tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 45 i arbetsordningen)

utskottet AFET

- Rymdtillgångarnas bidrag till den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (2008/2030(INI))
(rådgivande utskott: ITRE)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 14.02.2008)

- Utvärderingen av EU-sanktioner såsom en del av EU:s åtgärder och politik inom området för mänskliga rättigheter (2008/2031(INI))
(rådgivande utskott: DEVE, INTA)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 14.02.2008)

utskottet ECON

- Samordnad strategi för att förbättra kampen mot skattebedrägeri (2008/2033(INI))
(rådgivande utskott: JURI, CONT, LIBE)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 14.02.2008)

- Rapport om konkurrenspolitiken 2006 (2008/2032(INI))
(rådgivande utskott: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, TRAN)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 14.02.2008)

utskottet EMPL

- Främja social integration och bekämpa fattigdom, även fattigdom bland barn, inom EU (2008/2034(INI))
(rådgivande utskott: FEMM)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 14.02.2008)

- Kraftfullare åtgärder mot odeklarerat arbete (2008/2035(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, ITRE, JURI, LIBE, IMCO, ECON)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 14.02.2008)

utskottet FEMM

- Införlivandet och tillämpningen av direktiv 2002/73/EG om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor (2008/2039(INI))
(rådgivande utskott: EMPL)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 14.02.2008)

- Hur marknadsföring och annonsering påverkar jämställdheten mellan kvinnor och män (2008/2038(INI))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 14.02.2008)

utskottet TRAN

- Mot en ny kultur för rörlighet i städer (2008/2041(INI))
(rådgivande utskott: ENVI, ITRE, IMCO, REGI)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 14.02.2008)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 114.3 i arbetsordningen )

utskottet LIBE

- Problem med profilering, särskilt grundad på etnicitet och ras, i samband med terroristbekämpning, brottsbekämpande åtgärder, invandring samt tull- och gränskontroll (2008/2020(INI))
(rådgivande utskott: AFET)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 192.6 i arbetsordningen)

utskottet PETI

- Betänkande om överläggningarna i utskottet för framställningar - Medborgarnas framställningar år 2007 (2008/2028(INI))

Associerade utskott

utskottet EMPL

- Kraftfullare åtgärder mot odeklarerat arbete (2008/2035(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, ITRE, JURI, LIBE, IMCO)
Associerade utskott EMPL, ECON
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 14.02.2008)

- Främja social integration och bekämpa fattigdom, även fattigdom bland barn, inom EU (2008/2034(INI))
Associerade utskott EMPL, FEMM
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 14.02.2008)

Hänvisningar till utskott

AGRI-utskottet

- Sammanhållningspolitikens konsekvenser för integrationen av sårbara samhällsgrupper (2007/2191(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: REGI
rådgivande utskott: AGRI


12. Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 116 i arbetsordningen)

Talmannen informerade parlamentet om antalet ledamöter som undertecknat följande skriftliga förklaringar (artikel 116.3 i arbetsordningen):

Nr

Från

Underskrifter

95/2007

André Laignel, Alain Hutchinson

47

96/2007

David Martin, Elisa Ferreira

101

97/2007

Jana Bobošíková

34

98/2007

Raül Romeva i Rueda, Eija-Riitta Korhola, Jules Maaten, Glyn Ford, Ana Maria Gomes

244

99/2007

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

314

100/2007

Gabriele Albertini, Kader Arif, Caroline Lucas, Elizabeth Lynne, Dimitrios Papadimoulis

431

101/2007

Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer, Evangelia Tzampazi

290

102/2007

Catherine Stihler, Jerzy Buzek, Paulo Casaca, Avril Doyle, Gérard Onesta

180

103/2007

Urszula Krupa, Witold Tomczak

21

104/2007

Tomáš Zatloukal

31

105/2007

Andreas Mölzer

9

106/2007

Koenraad Dillen, Philip Claeys, Frank Vanhecke

22

107/2007

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

28

108/2007

Daniel Strož

28

110/2007

Benoît Hamon, Ana Maria Gomes, Véronique De Keyser, Harlem Désir

126

111/2007

Mary Lou McDonald, Jacek Protasiewicz, Claude Moraes, Gérard Onesta, Jean Marie Beaupuy

260

112/2007

Oldřich Vlasák, Miroslav Ouzký, Herbert Reul, Edit Herczog

57

113/2007

Jo Leinen, Vural Öger, Marek Siwiec

40

114/2007

Urszula Krupa

27

115/2007

Urszula Krupa

14

116/2007

Urszula Krupa

29

1/2008

Daniel Strož, Jaromír Kohlíček

12

2/2008

Jamila Madeira, Ana Maria Gomes, Anna Záborská, Luisa Morgantini, Miguel Angel Martínez Martínez

109

3/2008

Andreas Mölzer

31

4/2008

Andreas Mölzer

8

5/2008

Andreas Mölzer

13

6/2008

Nils Lundgren, Hélène Goudin

36

7/2008

Mario Borghezio

20

8/2008

Edite Estrela, Dorette Corbey, Adamos Adamou

52

9/2008

Rareş-Lucian Niculescu, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marian Zlotea, Roberta Alma Anastase, Maria Petre

46

10/2008

Saïd El Khadraoui, Jörg Leichtfried, Hannu Takkula

64

11/2008

Dariusz Maciej Grabowski, Justas Vincas Paleckis, Anna Záborská, Bronisław Geremek

44

12/2008

Genowefa Grabowska, Justas Vincas Paleckis, Hannes Swoboda

83

13/2008

Adriana Poli Bortone, Patrizia Toia, Stefano Zappalà, Nicola Zingaretti

26

14/2008

Filiz Hakaeva Hyusmenova, Metin Kazak, Vladko Todorov Panayotov, Bilyana Ilieva Raeva, Iliana Malinova Iotova

33

15/2008

Marian Zlotea, Sebastian Valentin Bodu

20

16/2008

Vladimír Železný

14


13. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 172.2 i arbetsordningen skall protokollet från sammanträdet föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande skall de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


14. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 10.03.200813.03.2008.


15. Avbrytande av sessionen

Talmannen förklarade Europaparlamentets session avbruten.

Sammanträdet avslutades kl. 16.25.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Bösch, Bonde, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Carlshamre, Carnero González, Casaca, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hänsch, Hall, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, Lipietz, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, David Martin, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Nechifor, Neris, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy