Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2195(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0047/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0047/2008

Συζήτηση :

PV 11/03/2008 - 17
CRE 11/03/2008 - 17

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2008 - 5.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0093

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Μαρτίου 2008 - Στρασβούργο

17. «Eλεγχος της υγείας» της ΚΑΠ (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τον «έλεγχο της υγείας» της ΚΑΠ [2007/2195(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Lutz Goepel (A6-0047/2008)

Ο Lutz Goepel παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Iztok Jarc (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Mariann Fischer Boel (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Bart Staes (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI) και Neil Parish, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Marek SIWIEC
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Luis Manuel Capoulas Santos, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Niels Busk, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sergio Berlato, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ilda Figueiredo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Witold Tomczak, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Peter Baco, μη εγγεγραμμένος, Agnes Schierhuber, Bernadette Bourzai, Willem Schuth, Janusz Wojciechowski, Alyn Smith, Kartika Tamara Liotard, Vladimír Železný, Jean-Claude Martinez, Mairead McGuinness, María Isabel Salinas García, Jan Mulder, Andrzej Tomasz Zapałowski, Marie-Hélène Aubert, Bairbre de Brún, Derek Roland Clark, Jim Allister, Véronique Mathieu, Csaba Sándor Tabajdi, Anne Laperrouze, Liam Aylward, Carmen Fraga Estévez, Lily Jacobs, Kyösti Virrankoski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Petya Stavreva, Bogdan Golik, Magor Imre Csibi, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Κατερίνα Μπατζελή, Francesco Ferrari και Struan Stevenson.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Constantin Dumitriu, James Nicholson, Andrzej Jan Szejna, Markus Pieper και Marian Harkin.

Παρεμβαίνουν οι Iztok Jarc, Mariann Fischer Boel και Lutz Goepel.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.03.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου