Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Μαρτίου 2008 - Στρασβούργο

19. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
Πλήρη Πρακτικά

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς την Επιτροπή (B6-0013/2008).

Παρεμβαίνει η Marian Harkin επί της οργανώσεως της Ώρας των Ερωτήσεων

Πρώτο μέρος

Ερώτηση 32 (Σταύρου Αρναουτάκη): Οι αρνητικές επιπτώσεις της διεθνούς πιστωτικής κρίσης στον τομέα του εμπορίου.

Ο Joaquín Almunia (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Σταύρου Αρναουτάκη και Danutė Budreikaitė.

Ερώτηση 33 (Μανώλη Μαυρομμάτη): Νόμιμα download τραγουδιών στο Διαδίκτυο.

Ο Ján Figeľ (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Μανώλη Μαυρομμάτη και Josu Ortuondo Larrea.

Ερώτηση 34 (Avril Doyle): Δασμοί άνθρακα κατά τις εισαγωγές;.

Ο Σταύρος Δήμας (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Avril Doyle, Lambert van Nistelrooij και Marian Harkin.

Δεύτερο μέρος

Ερώτηση 35 (Colm Burke): Διαπολιτισμικός διάλογος στην ΕΕ.

Ο Ján Figeľ απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Colm Burke, Avril Doyle και Marian Harkin.

Η ερώτηση 36 καταπίπτει, διότι ο συντάκτης της απουσιάζει.

Ερώτηση 37 (Bernd Posselt): Πολιτιστική συνεργασία ανάμεσα σε Γερμανία, Τσεχία και Αυστρία.

Ο Ján Figeľ απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Bernd Posselt, Justas Vincas Paleckis και Reinhard Rack.

Στις ερωτήσεις 38 έως 40 θα δοθούν γραπτές απαντήσεις.

Παρεμβαίνει ο Jim Higgins επί της διεξαγωγής της Ώρας των Ερωτήσεων.

Ερώτηση 41 (Γεωργίου Παπαστάμκου): Επίλυση διαφοράς ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με τους ΓΤΟ στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.

Ο Peter Mandelson (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Γεώργιου Παπαστάμκου και Mairead McGuinness.

Ερώτηση 42 (Bart Staes): Εμπεριστατωμένη αξιολόγηση των Συμφωνιών Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης.

Ερώτηση 43 (Thijs Berman): Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης.

Ερώτηση 44 (Claude Moraes): Μέτρηση των επιπτώσεων των Συμφωνιών Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης.

Ερώτηση 45 (David Martin): Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης.

Ερώτηση 46 (Sarah Ludford): Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης.

Ερώτηση 47 (Hélène Goudin): Συμφωνίες εταιρικών σχέσεων με αναπτυσσόμενες χώρες.

Ο Peter Mandelson απαντά στις ερωτήσεις καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Bart Staes, Glenis Willmott, David Martin, Sarah Ludford και Paul Rübig.

Οι ερωτήσεις στις οποίες, ελλείψει χρόνου, δεν δόθηκε απάντηση θα λάβουν γραπτή απάντηση (βλ. Παράρτημα στα Πλήρη Πρακτικά).

Η ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου