Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2117(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0031/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0031/2008

Συζήτηση :

PV 11/03/2008 - 20
CRE 11/03/2008 - 20

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2008 - 5.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0094

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Μαρτίου 2008 - Στρασβούργο

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 7.50 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mario MAURO
Αντιπρόεδρος

20. Η κατάσταση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης [2007/2117(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Christa Klaß (A6-0031/2008)

Η Christa Klaß παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Mariann Fischer Boel (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Edit Bauer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jan Tadeusz Masiel, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ilda Figueiredo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Christa Prets, Zdzisław Zbigniew Podkański, Eva-Britt Svensson, Rumiana Jeleva, Ewa Tomaszewska, Esther Herranz García, Corina Creţu και Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mairead McGuinness, Silvia-Adriana Ţicău, Danutė Budreikaitė, Avril Doyle, Roberta Alma Anastase, Anna Záborská και Monica Maria Iacob-Ridzi.

Παρεμβαίνουν οι Mariann Fischer Boel και Christa Klaß.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.03.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου