Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Μαρτίου 2008 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της ετήσιας συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δήλωση της Προεδρίας
 4.Συνέχειες που δόθηκαν στα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο
 5.Κατάθεση εγγράφωv
 6.Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)
 7.Ετήσια πολιτική στρατηγική για το 2009 (συζήτηση)
 8.Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας ***II (συζήτηση)
 9.Έλεγχος των εντολών
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  
10.1.Διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της ΕΚΑΧ και του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.2.Συμφωνία ΕΚ/Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.3.Kοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.4.Κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών (τροποποίηση του ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ) * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.5.Στατιστική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στην ΕΚ (Κωδικοποιημένη έκδοση) ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.6.Αναγνώριση και καταγραφή των χοίρων (Κωδικοποιημένη έκδοση) * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.7.Εμπορία φυταρίων (Κωδικοποιημένη έκδοση) * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.8.Kοινοί κανόνες στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας ***III (ψηφοφορία)
  
10.9.Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας ***II (ψηφοφορία)
  
10.10.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)
  
10.11.Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1/2008 (ψηφοφορία)
  
10.12.Συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΚ/Γουϊνέας-Μπισάου στον τομέα της αλιείας * (ψηφοφορία)
  
10.13.Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΚ/Ακτής Ελεφαντοστού * (ψηφοφορία)
  
10.14.Η ευρωπαϊκή πολιτική των βιώσιμων μεταφορών λαμβανομένων υπόψη των ευρωπαϊκών πολιτικών για την ενέργεια και το περιβάλλον (ψηφοφορία)
 11.Πανηγυρική συνεδρίαση - Εσθονία
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 14.Ημερήσια διάταξη
 15.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 16.Τροποποίηση του κανονισμού "ενιαία ΚΟΑ" όσον αφορά τις εθνικές ποσοστώσεις για το γάλα * (συζήτηση)
 17.«Eλεγχος της υγείας» της ΚΑΠ (συζήτηση)
 18.Παρακολούθηση της προόδου μετά την επανεξέταση της διαδικασίας Lamfalussy (συζήτηση)
 19.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 20.Η κατάσταση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ (συζήτηση)
 21.Βιώσιμη γεωργία και βιοαέριο: ανάγκη αναθεώρησης της κοινοτικής νομοθεσίας (συζήτηση)
 22.Στατιστικές ενέργειας ***I (συζήτηση)
 23.Στατιστικές για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ***I (συζήτηση)
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 25.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (242 kb) Κατάσταση παρόντων (62 kb)       
 
Συνοπτικά πρακτικά (171 kb) Κατάσταση παρόντων (22 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (192 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1043 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (245 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (141 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (345 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου