Показалец 
Протокол
PDF 250kWORD 174k
Вторник, 11 март 2008 г. - Страсбург
1.Откриване на годишната сесия
 2.Откриване на заседанието
 3.Декларация на председателството
 4.Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента
 5.Внесени документи
 6.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 7.Годишна политическа стратегия за 2009 г. (разискване)
 8.Европейски институт за иновации и технологии ***II (разискване)
 9.Проверка на пълномощията
 10.Време за гласуване
  
10.1.Управление активите на ЕОВС и на Изследователския фонд за въглища и стомана * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.2.Споразумение между ЕО и Обединените арабски емирства относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.3.Обща организация на селскостопанските пазари и специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.4.Обща организация на селскостопанските пазари и специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.5.Статистическа класификация на икономическите дейности в Европейската общност (кодифицирана версия) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.6.Идентификация и регистрация на прасетата (кодифицирана версия) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.7.Търговия със зеленчуков размножителен и посадъчен материал, различен от семена (кодифицирана версия) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.8.Общи правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване ***III (гласуване)
  
10.9.Европейски институт за иновации и технологии ***II (гласуване)
  
10.10.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (гласуване)
  
10.11.Коригиращ бюджет № 1/2008 - Фонд „Солидарност“ (гласуване)
  
10.12.Споразумение за партньорство в областта на рибарството между ЕО и Гвинея-Бисау * (гласуване)
  
10.13.Споразумение за партньорство в областта на рибарството между ЕО и Кот д'Ивоар * (гласуване)
  
10.14.Устойчива европейска транспортна политика (гласуване)
 11.Тържествено заседание - Естония
 12.Обяснениe на вот
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване
 14.Дневен ред
 15.Одобряване на протокола от предишното заседание
 16.Общ регламент за ООП по отношение на националните квоти за мляко * (разискване)
 17.Състояние на Общата селскостопанска политика (разискване)
 18.Последващи действия след преразглеждането на процеса Lamfalussy (разискване)
 19.Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 20.Положението на жените в селските райони (разискване)
 21.Устойчиво земеделие и биогаз (разискване)
 22.Eнергийни статистики ***I (разискване)
 23.Статистически данни за продуктите за растителна защита ***I (разискване)
 24.Дневен ред на следващото заседание
 25.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Hans-Gert PÖTTERING
Председател

1. Откриване на годишната сесия

В съответствие с член 196, алинея първа от Договора за ЕО и член 127, параграф 2 от Правилника за дейността, сесия 2008-2009 г. на Европейския парламент е открита.


2. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.00 ч.


3. Декларация на председателството

Председателят направи декларация по повод Европейския ден в памет на жертвите на тероризма. В нея той отдаде почит към паметта на жертвите, сред които е и убитият наскоро в Страната на баските общински съветник от социалистическата партия Isaías Carrasco. Председателят осъди отново терористичните актове и от името на Парламента изрази своята солидарност със семействата на жертвите.

Парламентът запази минута мълчание в памет на жертвите на тероризма.


4. Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие на резолюциите на Парламента, приети по време на втората месечна сесия през ноември 2007 г., е на разположение.


5. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки (COM(2008)0009 - C6-0039/2008 - 2008/0018(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

ENVI, ITRE

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитните конструкции при преобръщане на селскостопанските или горските колесни трактори (статични изпитвания) (Кодифицирана версия) (COM(2008)0025 - C6-0044/2008 - 2008/0008(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета: за предоставянето на информация за храните на потребителите (COM(2008)0040 - C6-0052/2008 - 2008/0028(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

IMCO

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета по отношение на ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (дихлорметан) (изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета) (COM(2008)0080 - C6-0068/2008 - 2008/0033(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

IMCO

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC03/2008 - Раздел III - Комисия (SEC(2008)0016 - C6-0077/2008 - 2008/2042(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Препоръка на Съвета относно освобождаване на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Европейския фонд за развитие (Шести ЕФР) за финансовата 2006 година (16744/2007 - C6-0078/2008 - 2007/2064(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

DEVE, BUDG

- Препоръка на Съвета относно освобождаване на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Европейския фонд за развитие (Седми ЕФР) за финансовата 2006 година (16745/2007 - C6-0079/2008 - 2007/2064(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

DEVE, BUDG

- Препоръка на Съвета относно освобождаване на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Европейския фонд за развитие (Осми ЕФР) за финансовата 2006 година (16746/2007 - C6-0080/2008 - 2007/2064(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

DEVE, BUDG

- Препоръка на Съвета относно освобождаване на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Европейския фонд за развитие (Девети ЕФР) за финансовата 2006 година (16748/2007 - C6-0081/2008 - 2007/2064(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

DEVE, BUDG

- Препоръка на Съвета относно освобождаване от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2006 година (05842/2008 - C6-0082/2008 - 2007/2037(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Препоръка на Съвета относно освобождаване от отговорност на изпълнителните агенции във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2006 година (05855/2008 - C6-0083/2008 - 2007/2037(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Препоръка на Съвета относно освобождаване от отговорност на органите, създадени от Европейските общности, във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2006 година (05843/2008 - C6-0084/2008 - 2007/2046(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL

- Предложение за решение на Европейския парламент и Съвета относно мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (COM(2008)0094 - C6-0085/2008 - 2008/2043(ACI))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL

- Предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 562/2006 по отношение на използването на Визовата информационна система (ВИС) съгласно Кодекса на шенгенските граници (COM(2008)0101 - C6-0086/2008 - 2008/0041(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

DEVE, AFET

- Адаптиране към процедурата по регулиране с контрол - Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (COM(2008)0104 - C6-0087/2008 - 2008/0042(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

JURI

- Адаптиране към процедурата по регулиране с контрол - Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията, на Директива 79/409/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите птици (COM(2008)0105 - C6-0088/2008 - 2008/0038(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

JURI

- Предложение за решение на Съвета и на Комисията относно сключването на Протокол към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Бивша югославска република Македония, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз (16731/2007 - C6-0093/2008 - 2007/0218(AVC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

INTA

- Предложение за директива на Европейския парламент и Съвета относно прегледите за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета (Преработена версия) (COM(2008)0100 - C6-0094/2008 - 2008/0044(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

TRAN

- Предложение за директива на Съвета относно общия режим на облагане с акцизи (COM(2008)0078 - C6-0099/2008 - 2008/0051(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

AGRI, ITRE, CONT, IMCO, REGI

- Проект за коригиращ бюджет № 1 за финансовата 2008 година - Раздел ІІІ — Комисия (07259/2008 - C6-0124/2008 - 2008/2017(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Изменено предложение за директива на Европейския парламент и Съвета относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използването на работно оборудване на работното място (втора специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (Кодифицирана версия) (COM(2008)0111 - C6-0127/2008 - 2006/0214(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

2) от парламентарни комисии

2.1) доклади

- Доклад относно искане за снемане на имунитета на Hans-Peter Martin (2007/2215(IMM)) - Комисия JURI – Докладчик: Diana Wallis (A6-0071/2008)


6. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такива разисквания, на основание член 115 от Правилника за дейността, по следните предложения за резолюции:

I. Армения

- Marie Anne Isler Béguin, от името на групата Verts/ALE, относно Армения (B6-0110/2008);

- Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda и Alexandra Dobolyi, от името на групата PSE, относно положението в Армения (B6-0113/2008);

- Árpád Duka-Zólyomi, Urszula Gacek, Bernd Posselt и Eija-Riitta Korhola, от името на групата PPE-DE, относно Армения (B6-0114/2008);

- Jaromír Kohlíček, от името на групата GUE/NGL, относно Армения (B6-0119/2008);

- Marios Matsakis, Annemie Neyts-Uyttebroeck и Marco Cappato, от името на групата ALDE, относно положението в Армения (B6-0120/2008);

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan и Ewa Tomaszewska, от името на групата UEN, относно Армения (B6-0121/2008);

II. Арести на протестиращи след президентските избори в Русия

- Bernd Posselt, Jana Hybášková, Christopher Beazley, Tunne Kelam и Thomas Mann, от името на групата PPE-DE, относно арестите на протестиращи след президентските избори в Русия (B6-0124/2008);

- Janusz Onyszkiewicz и Annemie Neyts-Uyttebroeck, от името на групата ALDE, относно арестите на протестиращи след президентските избори в Русия (B6-0127/2008);

- Bart Staes и Milan Horáček, от името на групата Verts/ALE, относно арестите на протестиращи след президентските избори в Русия (B6-0128/2008);

- Jan Marinus Wiersma и Hannes Swoboda, от името на групата PSE, относно демонстрациите в Русия след президентските избори (B6-0129/2008);

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ģirts Valdis Kristovskis, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Marcin Libicki, Roberts Zīle и Mieczysław Edmund Janowski, от името на групата UEN, относно арестите на протестиращи след президентските избори в Русия (B6-0130/2008);

III. Случаят с афганистанския журналист Perwez Kambakhsh - Случаят с иранския гражданин Seyed Mehdi Kazemi

Perwez Kambakhsh

- Angelika Beer, Joost Lagendijk и Hélène Flautre, от името на групата Verts/ALE, относно Афганистан (B6-0112/2008);

- Thomas Mann, Guido Podestà, Eija-Riitta Korhola и Nicole Fontaine, от името на групата PPE-DE, относно афганистанския гражданин, осъден от ислямските съдилища (B6-0115/2008);

- Adam Bielan, Ryszard Czarnecki и Ewa Tomaszewska, от името на групата UEN, относно случая с журналиста Perwez Kambakhsh (B6-0116/2008);

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Robert Evans, Elena Valenciano Martínez-Orozco и Emilio Menéndez del Valle, от името на групата PSE, тносно случая с журналиста Perwez Kambakhsh (B6-0118/2008);

- Francis Wurtz и André Brie, от името на групата GUE/NGL, относно Афганистан: случая с журналиста Perwez Kambakhsh (B6-0123/2008);

- Jules Maaten, Marios Matsakis и Marco Cappato, от името на групата ALDE, относно Афганистан (B6-0125/2008);

Seyed Mehdi Kazemi

- Jean Lambert и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, относно случая Mehdi Kazemi (B6-0111/2008);

- Pasqualina Napoletano и Michael Cashman, от името на групата PSE, относно случая Mehdi Kazemi (B6-0117/2008);

- Vittorio Agnoletto, от името на групата GUE/NGL, относно случая Mehdi Kazemi (B6-0122/2008);

- Marco Cappato, Marco Pannella, Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford и Marios Matsakis, от името на групата ALDE, относно случая Mehdi Kazemi (B6-0126/2008);

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 142 от Правилника за дейността.


7. Годишна политическа стратегия за 2009 г. (разискване)

Изявление на Комисията: Годишна политическа стратегия за 2009 г.

José Manuel Barroso (председател на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Hartmut Nassauer, от името на групата PPE-DE, Hannes Swoboda, от името на групата PSE, Diana Wallis, от името на групата ALDE, Brian Crowley, от името на групата UEN, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, Helmuth Markov, от името на групата GUE/NGL, Godfrey Bloom, от името на групата IND/DEM, Frank Vanhecke, независим член на ЕП, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Catherine Guy-Quint, Adina-Ioana Vălean, Jan Tadeusz Masiel, Jens-Peter Bonde, Luca Romagnoli, László Surján, Véronique De Keyser, Ingeborg Gräßle, Alain Hutchinson, Lambert van Nistelrooij, Göran Färm, Lutz Goepel, Carmen Fraga Estévez, John Bowis, Maria Martens, Jacek Saryusz-Wolski и Othmar Karas.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Mairead McGuinness, Luís Queiró, Katalin Lévai, Zuzana Roithová и Danutė Budreikaitė.

Изказа се Margot Wallström (заместник-председател на Комисията).

Тъй като предложенията за резолюции все още не са на разположение, те ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: последваща месечна сесия.


8. Европейски институт за иновации и технологии ***II (разискване)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски институт за иновации и технологии [15647/1/2007 - C6-0035/2008 - 2006/0197(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Reino Paasilinna (A6-0041/2008)

Reino Paasilinna представи препоръката за второ четене.

Изказа се Ján Figeľ (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Luigi COCILOVO
Заместник-председател

Изказаха се: Romana Jordan Cizelj, от името на групата PPE-DE, Hannes Swoboda, от името на групата PSE, Jorgo Chatzimarkakis, от името на групата ALDE, Konrad Szymański, от името на групата UEN, Miloslav Ransdorf, от името на групата GUE/NGL, Jana Bobošíková, независим член на ЕП, Angelika Niebler, Gyula Hegyi, Lena Ek, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Teresa Riera Madurell, Grażyna Staniszewska и Pierre Pribetich.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Lambert van Nistelrooij, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jacek Protasiewicz, Erna Hennicot-Schoepges, Маруся Иванова Любчева, Sylwester Chruszcz, Miroslav Mikolášik, Nina Škottová и Czesław Adam Siekierski.

Изказаха се: Ján Figeľ и Reino Paasilinna.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.9 от протокола от 11.03.2008.

(Заседанието, прекъснато в 11.15 ч. , в очакване на времето за гласуване, бе възобновено в 11.30 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

9. Проверка на пълномощията

Giuseppe Gargani, председател на комисията JURI, докладва устно относно предложенията на въпросната комисия във връзка с проверката на правомощията на следните членове на ЕП:

Roberta Alma Anastase, Sebastian Valentin Bodu, Victor Boştinaru, Nicodim Bulzesc, Cristian Silviu Buşoi, Titus Corlăţean, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Magor Imre Csibi, Daniel Dăianu, Dragoş Florin David, Constantin Dumitriu, Petru Filip, Sorin Frunzăverde, Monica Maria Iacob-Ridzi, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, Cătălin-Ioan Nechifor, Rareş-Lucian Niculescu, Dumitru Oprea, Ioan Mircea Paşcu, Maria Petre, Rovana Plumb, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Daciana Octavia Sârbu, Adrian Severin, Csaba Sógor, Theodor Dumitru Stolojan, Silvia-Adriana Ţicău, László Tőkés, Adina-Ioana Vălean, Renate Weber, Iuliu Winkler и Marian Zlotea, считано от 10.12.2007 г., Urszula Gacek и Krzysztof Hołowczyc, считано от 06.12.2007 г., както и Brigitte Fouré, считано от 10.01.2008 г..

Праламентът реши да обяви за действителни мандатите на горепосочените членове на ЕП.


10. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


10.1. Управление активите на ЕОВС и на Изследователския фонд за въглища и стомана * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение 2003/77/ЕО за установяване на многогодишни финансови насоки за управление активите на ЕОВС при ликвидация и при завършване на ликвидацията, управлението на активите на Изследователския фонд за въглища и стомана [COM(2007)0435 - C6-0276/2007 - 2007/0150(CNS)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Reimer Böge (A6-0062/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0073)


10.2. Споразумение между ЕО и Обединените арабски емирства относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно сключване на Споразумението между Европейската общност и Обединените арабски емирства относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги [COM(2007)0134 - C6-0472/2007 - 2007/0052(CNS)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Paolo Costa (A6-0043/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0074)


10.3. Обща организация на селскостопанските пазари и специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) [COM(2007)0854 - C6-0033/2008 - 2007/0290(CNS)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Neil Parish (A6-0044/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0075)


10.4. Обща организация на селскостопанските пазари и специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) [COM(2008)0027 - C6-0061/2008 - 2008/0011(CNS)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Neil Parish (A6-0045/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0076)


10.5. Статистическа класификация на икономическите дейности в Европейската общност (кодифицирана версия) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (кодифицирана версия) [COM(2007)0755 - C6-0437/2007 - 2007/0256(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0055/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0077)


10.6. Идентификация и регистрация на прасетата (кодифицирана версия) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета относно идентификацията и регистрацията на прасетата (кодифицирана версия) [COM(2007)0829 - C6-0037/2008 - 2007/0294(CNS)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0057/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0078)


10.7. Търговия със зеленчуков размножителен и посадъчен материал, различен от семена (кодифицирана версия) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета относно търговията със зеленчуков размножителен и посадъчен материал, различен от семена (кодифицирана версия) [COM(2007)0852 - C6-0038/2008 - 2007/0296(CNS)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0056/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0079)


10.8. Общи правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване ***III (гласуване)

Доклад относно съвместен проект, одобрен от помирителния комитет, на регламент на Европейския парламент и на Съвета за общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2320/2002 [PE-CONS 3601/2008 – C6 0029/2008 – 2005/0191(COD)] - Делегация на Европейския парламент в Помирителния комитет - Докладчик: Paolo Costa (A6-0049/2008)

(за одобрение е необходимо обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0080)


10.9. Европейски институт за иновации и технологии ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски институт за иновации и технологии [15647/1/2007 - C6-0035/2008 - 2006/0197(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Reino Paasilinna (A6-0041/2008)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено (P6_TA(2008)0081)


10.10. Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на средства от фонд "Солидарност" на Европейския съюз, в приложение на точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление [COM(2008)0014 – C6 0036/2008 – 2008/2019(ACI)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Reimer Böge (A6-0065/2008)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0082)


10.11. Коригиращ бюджет № 1/2008 - Фонд „Солидарност“ (гласуване)

Доклад относно проекта на коригиращ бюджет № 1/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 година
Раздел III, Комисия [2008/2017(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Kyösti Virrankoski (A6-0058/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0083)


10.12. Споразумение за партньорство в областта на рибарството между ЕО и Гвинея-Бисау * (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно сключването на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея-Бисау [COM(2007)0580 - C6-0391/2007 - 2007/0209(CNS)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0053/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2008)0084)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0084)


10.13. Споразумение за партньорство в областта на рибарството между ЕО и Кот д'Ивоар * (гласуване)

Доклад относно предложение за регламент на Съвета за сключването на споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и Кот д'Ивоар, от друга страна [COM(2007)0648 - C6-0429/2007 - 2007/0226(CNS)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Daniel Varela Suanzes-Carpegna (A6-0054/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2008)0085)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0085)


10.14. Устойчива европейска транспортна политика (гласуване)

Доклад относно европейската политика за устойчив транспорт предвид европейските политики в областта на енергетиката и околната среда [2007/2147(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Gabriele Albertini (A6-0014/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0086)

(Заседанието е прекъснато в 11.50 ч. в очакване на тържественото заседание.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Hans-Gert PÖTTERING
Председател

11. Тържествено заседание - Естония

От 12.00 ч. до 12.30 ч. Парламентът проведе тържествено заседание по случай посещението на г-н Toomas Hendrik Ilves, президент на Естонската република.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

12. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения, по смисъла на член 163, параграф 3 от Правилника за дейността, се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Paolo Costa - A6-0049/2008:

Hubert Pirker, Bernard Wojciechowski и Jan Březina

Доклад Reino Paasilinna - A6-0041/2008:

Hubert Pirker, Zuzana Roithová, Tomáš Zatloukal, Hannu Takkula, Syed Kamall и Christopher Heaton-Harris

Доклад Reimer Böge - A6-0065/2008:

Zuzana Roithová и Glyn Ford

Доклад Kyösti Virrankoski - A6-0058/2008:

Zuzana Roithová, Bernard Wojciechowski и Christopher Heaton-Harris

Доклад Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0053/2008 и Доклад Daniel Varela Suanzes-Carpegna - A6-0054/2008:

Christopher Heaton-Harris

Доклад Gabriele Albertini - A6-0014/2008:

Christopher Heaton-Harris, Richard Seeber и Zuzana Roithová


13. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

°
° ° °

Victor Boştinaru уведоми, че неговият апарат за гласуване не е функционирал през цялото време за гласуване.


(Заседанието, прекъснато в 12.55 ч., бе възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

14. Дневен ред

Председателят съобщи, че на своето заседание от 10.03.2008 г. комисията JURI е приела доклада на Diana Wallis относно снемането на парламентарния имунитет на Hans Peter Martin (A6-0071/2008), в съответствие с член 131 от Правилника за дейността.

Горепосоченият доклад е включен във времето за гласуване в сряда, 12.03.2008 г., 12.00 ч.


15. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


16. Общ регламент за ООП по отношение на националните квоти за мляко * (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) по отношение на националните квоти за мляко [COM(2007)0802 - C6-0015/2008 - 2007/0281(CNS)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Elisabeth Jeggle (A6-0046/2008)

Изказаха се: Iztok Jarc (действащ председател на Съвета) и Mariann Fischer Boel (член на Комисията).

Elisabeth Jeggle представи доклада.

Изказаха се: Czesław Adam Siekierski, от името на групата PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos, от името на групата PSE, Niels Busk, от името на групата ALDE, Alyn Smith, от името на групата Verts/ALE, Димитър Стоянов, независим член на ЕП, James Nicholson, Csaba Sándor Tabajdi, Margrete Auken, Albert Deß, Bogdan Golik, Astrid Lulling, Katerina Batzeli, Maria Petre, Gábor Harangozó и Béla Glattfelder.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“):Miroslav Mikolášik, Zdzisław Zbigniew Podkański, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Jim Allister, Mairead McGuinness, Neil Parish, Agnes Schierhuber и Esther De Lange.

Изказаха се: Iztok Jarc, Mariann Fischer Boel и Elisabeth Jeggle.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.4 от протокола от 12.03.2008.


17. Състояние на Общата селскостопанска политика (разискване)

Доклад относно равносметката относно състоянието на Общата селскостопанска политика [2007/2195(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Lutz Goepel (A6-0047/2008)

Lutz Goepel представи доклада.

Изказаха се: Iztok Jarc (действащ председател на Съвета) и Mariann Fischer Boel (член на Комисията).

Изказаха се: Bart Staes (докладчик по становището на комисията ENVI) и Neil Parish, от името на групата PPE-DE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Marek SIWIEC
Заместник-председател

Изказаха се: Luis Manuel Capoulas Santos, от името на групата PSE, Niels Busk, от името на групата ALDE, Sergio Berlato, от името на групата UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, от името на групата Verts/ALE, Ilda Figueiredo, от името на групата GUE/NGL, Witold Tomczak, от името на групата IND/DEM, Peter Baco, независим член на ЕП, Agnes Schierhuber, Bernadette Bourzai, Willem Schuth, Janusz Wojciechowski, Alyn Smith, Kartika Tamara Liotard, Vladimír Železný, Jean-Claude Martinez, Mairead McGuinness, María Isabel Salinas García, Jan Mulder, Andrzej Tomasz Zapałowski, Marie-Hélène Aubert, Bairbre de Brún, Derek Roland Clark, Jim Allister, Véronique Mathieu, Csaba Sándor Tabajdi, Anne Laperrouze, Liam Aylward, Carmen Fraga Estévez, Lily Jacobs, Kyösti Virrankoski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Петя Ставрева, Bogdan Golik, Magor Imre Csibi, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Katerina Batzeli, Francesco Ferrari и Struan Stevenson.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Constantin Dumitriu, James Nicholson, Andrzej Jan Szejna, Markus Pieper и Marian Harkin.

Изказаха се: Iztok Jarc, Mariann Fischer Boel и Lutz Goepel.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.5 от протокола от 12.03.2008.


18. Последващи действия след преразглеждането на процеса Lamfalussy (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0015/2008), зададен от Pervenche Berès, от името на комисията ECON, към Съвета: Последващи действия след преразглеждането на процеса Lamfalussy (B6-0011/2008)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0016/2008), зададен от Pervenche Berès, от името на комисията ECON, към Комисията: Последващи действия след преразглеждането на процеса Lamfalussy (B6-0012/2008)

Pervenche Berès разви въпросите, изискващи устен отговор.

Janez Lenarčič (действащ председател на Съвета) отговори на въпроса (B6-0011/2008).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

Joaquín Almunia (член на Комисията) отговори на въпроса (B6-0012/2008).

Изказаха се: Alexander Radwan, от името на групата PPE-DE, Ieke van den Burg, от името на групата PSE, Josu Ortuondo Larrea, от името на групата ALDE, Piia-Noora Kauppi, Elisa Ferreira, Antolín Sánchez Presedo и Harald Ettl.

Изказа се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“) Изказа се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“)Изказа се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“) Reinhard Rack.

Изказа се Joaquín Almunia.

Разискването приключи.


19. Време за въпроси (въпроси към Комисията)

Парламентът разгледа серия от въпроси към Комисията (B6-0013/2008).

Изказа се Marian Harkin относно организацията на Времето за въпроси

Първа част

Въпрос 32 (Stavros Arnaoutakis): Отрицателни последици на международната криза на ипотечните кредити в областта на търговията.

Joaquín Almunia (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Stavros Arnaoutakis и Danutė Budreikaitė.

Въпрос 33 (Manolis Mavrommatis): Законно изтегляне на музика от Интернет.

Ján Figeľ (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Manolis Mavrommatis и Josu Ortuondo Larrea.

Въпрос 34 (Avril Doyle): Облагане с такса „въглероден двуокис“ на вносните стоки.

Stavros Dimas (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Avril Doyle, Lambert van Nistelrooij и Marian Harkin.

Втора част

Въпрос 35 (Colm Burke): Междукултурен диалог в Европейския съюз.

Ján Figeľ отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Colm Burke, Avril Doyle и Marian Harkin.

Въпросът 36 отпада поради отсъствието на неговия автор.

Въпрос 37 (Bernd Posselt): Културно сътрудничество между Германия, Австрия и Чехия.

Ján Figeľ отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Bernd Posselt, Justas Vincas Paleckis и Reinhard Rack.

Въпросите 38 към 40 ще получат писмен отговор.

Изказа се Jim Higgins относно начина на протичане на Времето за въпроси.

Въпрос 41 (Georgios Papastamkos): Разрешаване на спора между ЕС и Съединените щати относно генно модифицираните организми в рамките на СТО.

Peter Mandelson (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Georgios Papastamkos и Mairead McGuinness.

Въпрос 42 (Bart Staes): Задълбочена оценка на споразуменията за икономическо сътрудничество.

Въпрос 43 (Thijs Berman): Споразумения за икономическо сътрудничество.

Въпрос 44 (Claude Moraes): Отчитане на положителните резултати от споразуменията за икономическо сътрудничество.

Въпрос 45 (David Martin): Споразумения за икономическо сътрудничество.

Въпрос 46 (Sarah Ludford): Споразумения за икономическо сътрудничество.

Въпрос 47 (Hélène Goudin): Споразумения за икономическо сътрудничество с развиващите се страни.

Peter Mandelson отговори на въпросите, както и на уточняващите въпроси, зададени от Bart Staes, Glenis Willmott, David Martin, Sarah Ludford и Paul Rübig.

Въпросите, останали без отговор поради липса на време, ще получат писмен отговор (вж. Приложение към Пълни стенографски протоколи).

Времето за въпроси към Комисията приключи.


(Заседанието, прекъснато в 19.50 ч., бе възобновено в 21.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mario MAURO
Заместник-председател

20. Положението на жените в селските райони (разискване)

Доклад за положението на жените в селските райони на ЕС [2007/2117(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Christa Klaß (A6-0031/2008)

Christa Klaß представи доклада.

Изказа се Mariann Fischer Boel (член на Комисията).

Изказаха се: Edit Bauer, от името на групата PPE-DE, Iratxe García Pérez, от името на групата PSE, Jan Tadeusz Masiel, от името на групата UEN, Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, Ilda Figueiredo, от името на групата GUE/NGL, Urszula Krupa, от името на групата IND/DEM, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Christa Prets, Zdzisław Zbigniew Podkański, Eva-Britt Svensson, Румяна Желева, Ewa Tomaszewska, Esther Herranz García, Corina Creţu и Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Mairead McGuinness, Silvia-Adriana Ţicău, Danutė Budreikaitė, Avril Doyle, Roberta Alma Anastase, Anna Záborská и Monica Maria Iacob-Ridzi.

Изказаха се: Mariann Fischer Boel и Christa Klaß.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.6 от протокола от 12.03.2008.


21. Устойчиво земеделие и биогаз (разискване)

Доклад относно устойчиво земеделие и биогаз: необходимост от преразглеждане на общностното законодателството [2007/2107(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Csaba Sándor Tabajdi (A6-0034/2008)

Csaba Sándor Tabajdi представи доклада.

Изказа се Mariann Fischer Boel (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

Изказаха се: Jens Holm (докладчик по становището на комисията ENVI), Werner Langen (докладчик по становището на комисията ITRE), Albert Deß, от името на групата PPE-DE, Bogdan Golik, от името на групата PSE, Willem Schuth, от името на групата ALDE, Wiesław Stefan Kuc, от името на групата UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, от името на групата Verts/ALE, Derek Roland Clark, от името на групата IND/DEM, Jim Allister, независим член на ЕП, Mairead McGuinness, Gábor Harangozó, Anne Laperrouze, Leopold Józef Rutowicz, Nils Lundgren, Neil Parish, Cristian Silviu Buşoi и Samuli Pohjamo.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Miroslav Mikolášik, Avril Doyle, James Nicholson, Czesław Adam Siekierski и Claude Turmes.

Изказаха се: Mariann Fischer Boel и Csaba Sándor Tabajdi.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.7 от протокола от 12.03.2008.


22. Eнергийни статистики ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно енергийните статистики [COM(2006)0850 - C6-0035/2007 - 2007/0002(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Claude Turmes (A6-0487/2007)

Изказа се Joaquín Almunia (член на Комисията).

Claude Turmes представи доклада.

Изказаха се: Eija-Riitta Korhola, от името на групата PPE-DE, Catherine Trautmann, от името на групата PSE, Fiona Hall, от името на групата ALDE, Avril Doyle, Teresa Riera Madurell, Jerzy Buzek и Silvia-Adriana Ţicău.

Изказа се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“) Paul Rübig.

Изказа се Claude Turmes.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.2 от протокола от 12.03.2008.


23. Статистически данни за продуктите за растителна защита ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни за продуктите за растителна защита [COM(2006)0778 - C6-0457/2006 - 2006/0258(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Bart Staes (A6-0004/2008)

Изказа се Joaquín Almunia (член на Комисията).

Bart Staes представи доклада.

Изказаха се: Hartmut Nassauer, от името на групата PPE-DE, Gyula Hegyi, от името на групата PSE, Marios Matsakis, от името на групата ALDE, Hiltrud Breyer, от името на групата Verts/ALE, Jens Holm, от името на групата GUE/NGL, Irena Belohorská, независим член на ЕП, Christa Klaß и Péter Olajos.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Paul Rübig, Czesław Adam Siekierski, Avril Doyle и Marios Matsakis.

Изказа се Bart Staes.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.3 от протокола от 12.03.2008.


24. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 403.203/OJME).


25. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 23.55 ч.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelakas, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Баева, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Бинев, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bonde, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Чуколов, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hutchinson, Хюсменова, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Йотова, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Желева, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Казак, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Кирилов, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Любчева, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Младенов, Mölzer, Mohácsi, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Nechifor, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Панайотов, Panzeri, Papadimoulis, Папаризов, Papastamkos, Parish, Paşcu, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Раева, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Scheele, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Ставрева, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Стоянов, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Уручев, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Вигенин, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Здравкова, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност