Seznam 
Zápis
PDF 218kWORD 160k
Úterý, 11. března 2008 - Štrasburk
1.Zahájení ročního zasedání
 2.Zahájení zasedání
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Následný postup na základě usnesení Parlamentu
 5.Předložení dokumentů
 6.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 7.Výroční politická strategie pro rok 2009 (rozprava)
 8.Evropský inovační a technologický institut ***II (rozprava)
 9.Ověření pověřovacích listin
 10.Hlasování
  
10.1.Správa majetku ESUO a Výzkumného fondu pro uhlí a ocel * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.2.Dohoda mezi ES a Spojenými arabskými emiráty o některých aspektech leteckých služeb * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.3.Společná organizace zemědělských trhů (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.4.Společná organizace zemědělských trhů (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.5.Statistická klasifikace ekonomických činností v ES (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.6.Identifikace a evidování prasat (kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.7.Uvádění sadby zeleniny na trh (kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.8.Společná pravidla v oblasti ochrany civilního letectví ***III (hlasování)
  
10.9.Evropský inovační a technologický institut ***II (hlasování)
  
10.10.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie (hlasování)
  
10.11.Opravný rozpočet č. 1/2008 – Fond solidarity (hlasování)
  
10.12.Dohoda ES-Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu * (hlasování)
  
10.13.Dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi ES a Pobřežím slonoviny * (hlasování)
  
10.14.Evropská politika udržitelné dopravy s ohledem na evropské politiky v oblasti energetiky a životního prostředí (hlasování)
 11.Slavnostní zasedání – Estonsko
 12.Vysvětlení hlasování
 13.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 14.Pořad jednání
 15.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 16.Změna společné organizace zemědělských trhů, pokud jde o vnitrostátní kvóty pro mléko * (rozprava)
 17.Kontrola stavu SZP (rozprava)
 18.Další kroky po přezkumu Lamfalussyho procesu (rozprava)
 19.Doba vyhrazená pro otázky (Komise)
 20.Situace žen ve venkovských oblastech Evropské unie (rozprava)
 21.Udržitelné zemědělství a bioplyn: přezkum právních předpisů EU (rozprava)
 22.Energetická statistika ***I (rozprava)
 23.Statistika přípravků na ochranu rostlin ***I (rozprava)
 24.Pořad jednání příštího zasedání
 25.Ukončení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Hans-Gert PÖTTERING
předseda

1. Zahájení ročního zasedání

Podle čl. 196 odst. 1 Smlouvy o ES a čl. 127 odst. 2 jednacího řádu bylo zahájeno zasedání 2008-2009 Evropského parlamentu.


2. Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 9:00.


3. Prohlášení předsednictví

Předseda vystoupil s prohlášením při příležitosti Evropského dne obětí terorismu, ve kterém uctil památku obětí. Připomněl, že poslední obětí terorismu se stal bývalý socialistický radní Isaías Carrasco, který byl zavražděn v Baskicku. Předseda znovu odsoudil teroristické útoky a vyjádřil soustrast s rodinami obětí.

Parlament uctil památku obětí terorismu minutou ticha.


4. Následný postup na základě usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o následném postupu na základě usnesení přijatých Evropským parlamentem na druhém listopadovém dílčím zasedání v roce 2007 je k dispozici.


5. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty

1) z Rady a Komise

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti hraček (KOM(2008)0009 - C6-0039/2008 - 2008/0018(COD))

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

ENVI, ITRE

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochranných konstrukcích chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (statické zkoušky) (Kodifikované znění) (KOM(2008)0025 - C6-0044/2008 - 2008/0008(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (KOM(2008)0040 - C6-0052/2008 - 2008/0028(COD))

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

IMCO

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (dichlormethanu) (změna směrnice Rady 76/769/EHS) (KOM(2008)0080 - C6-0068/2008 - 2008/0033(COD))

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

IMCO

- Návrh na převod položek DEC 03/2008 - Oddíl III - Komise (SEK(2008)0016 - C6-0077/2008 - 2008/2042(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Doporučení Rady o absolutoriu, které má být uděleno Komisi za provádění operací Evropského rozvojového fondu (6. ERF) za rozpočtový rok 2006 (16744/2007 - C6-0078/2008 - 2007/2064(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Doporučení Rady o absolutoriu, které má být uděleno Komisi za provádění operací Evropského rozvojového fondu (7. ERF) za rozpočtový rok 2006 (16745/2007 - C6-0079/2008 - 2007/2064(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Doporučení Rady o absolutoriu, které má být uděleno Komisi za provádění operací Evropského rozvojového fondu (8. ERF) za rozpočtový rok 2006 (16746/2007 - C6-0080/2008 - 2007/2064(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Doporučení Rady o absolutoriu, které má být uděleno Komisi za provádění operací Evropského rozvojového fondu (9. ERF) za rozpočtový rok 2006 (16748/2007 - C6-0081/2008 - 2007/2064(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Doporučení Rady týkající se absolutoria, které má být uděleno Komisi za plnění souhrnného rozpočtu Evropských společenství za rozpočtový rok 2006 (05842/2008 - C6-0082/2008 - 2007/2037(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Doporučení Rady k absolutoriu, které má být uděleno výkonným agenturám za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2006 (05855/2008 - C6-0083/2008 - 2007/2037(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Doporučení Rady k absolutoriu, které má být uděleno subjektům zřízeným Evropskými společenstvími za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2006 (05843/2008 - C6-0084/2008 - 2007/2046(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (KOM(2008)0094 - C6-0085/2008 - 2008/2043(ACI))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2006, pokud jde o využití Vízového informačního systému (VIS) podle Schengenského hraničního kodexu (COM(2008)0101 - C6-0086/2008 - 2008/0041(COD))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

DEVE, AFET

- Návrh přizpůsobení právních aktů regulativnímu postupu s kontrolou - nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (KOM(2008)0104 - C6-0087/2008 - 2008/0042(COD))

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

JURI

- Přizpůsobení právních aktů regulativnímu postupu s kontrolou - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (KOM(2008)0105 - C6-0088/2008 - 2008/0038(COD))

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

JURI

- Návrh rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (16731/2007 - C6-0093/2008 - 2007/0218(AVC))

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (přepracovné znění) (KOM(2008)0100 - C6-0094/2008 - 2008/0044(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

TRAN

- Návrh směrnice Rady o obecné úpravě spotřební daně (KOM(2008)0078 - C6-0099/2008 - 2008/0051(CNS))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

AGRI, ITRE, CONT, IMCO, REGI

- Návrh opravného rozpočtu č. 1 na rozpočtový rok 2008 - Oddíl III – Komise (07259/2008 - C6-0124/2008 - 2008/2017(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Kodifikované znění) (COM(2008)0111 - C6-0127/2008 - 2006/0214(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

2) z parlamentních výborů

2.1) zprávy

- Zpráva o žádosti o zbavení poslanecké imunity, které požívá Hans-Peter Martin (2007/2215(IMM)) - výbor JURI - Zpravodajka: Diana Wallis (A6-0071/2008)


6. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 115 jednacího řádu požádali poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I. Arménie

- Marie Anne Isler Béguin za skupinu Verts/ALE o Arménii (B6-0110/2008);

- Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda a Alexandra Dobolyi za skupinu PSE o situaci v Arménii (B6-0113/2008);

- Árpád Duka-Zólyomi, Urszula Gacek, Bernd Posselt a Eija-Riitta Korhola za skupinu PPE-DE o Arménii (B6-0114/2008);

- Jaromír Kohlíček za skupinu GUE/NGL o Arménii (B6-0119/2008);

- Marios Matsakis, Annemie Neyts-Uyttebroeck a Marco Cappato za skupinu ALDE o situaci v Arménii (B6-0120/2008);

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan a Ewa Tomaszewska za skupinu UEN o Arménii (B6-0121/2008);

II. Zadržení účastníků demonstrace po prezidentských volbách v Rusku

- Bernd Posselt, Jana Hybášková, Christopher Beazley, Tunne Kelam a Thomas Mann za skupinu PPE-DE o zadržení účastníků demonstrací po prezidentských volbách v Rusku (B6-0124/2008);

- Janusz Onyszkiewicz a Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE o zadržení účastníků demonstrací po prezidentských volbách v Rusku (B6-0127/2008);

- Bart Staes a Milan Horáček za skupinu Verts/ALE o zadržení účastníků demonstrací po prezidentských volbách v Ruské federaci (B6-0128/2008);

- Jan Marinus Wiersma a Hannes Swoboda za skupinu PSE o demonstracích, které se konaly po prezidentských volbách v Rusku (B6-0129/2008);

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ģirts Valdis Kristovskis, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Marcin Libicki, Roberts Zīle a Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN o zadržení účastníků demonstrací po prezidentských volbách v Rusku (B6-0130/2008);

III. Případ afgánského novináře Parvíze Kámbachše a případ íránského občana Sajjida Mahdího Kázemího

Parvíz Kámbachš

- Angelika Beer, Joost Lagendijk a Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE o Afghánistánu (B6-0112/2008);

- Thomas Mann, Guido Podestà, Eija-Riitta Korhola a Nicole Fontaine za skupinu PPE-DE o afghánských státních příslušnících, které odsoudily islámské soudy (B6-0115/2008);

- Adam Bielan, Ryszard Czarnecki a Ewa Tomaszewska za skupinu UEN o případu novináře Parvíze Kámbachše (B6-0116/2008);

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Robert Evans, Elena Valenciano Martínez-Orozco a Emilio Menéndez del Valle za skupinu PSE o případu novináře Parvíze Kámbachše(B6-0118/2008);

- Francis Wurtz a André Brie za skupinu GUE/NGL o Afghánistánu: případ novináře Parvíze Kámbachše (B6-0123/2008);

- Jules Maaten, Marios Matsakis a Marco Cappato za skupinu ALDE o Afghánistánu (B6-0125/2008);

Sajjid Mahdí Kázemí

- Jean Lambert a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE o případu pana Mahdího Kázemího (B6-0111/2008);

- Pasqualina Napoletano a Michael Cashman za skupinu PSE o případu pana Mahdího Kázemího (B6-0117/2008);

- Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL o případu pana Mahdího Kázemího (B6-0122/2008);

- Marco Cappato, Marco Pannella, Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford a Marios Matsakis za skupinu ALDE o případu Mahdího Kázemího (B6-0126/2008);

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 142 jednacího řádu.


7. Výroční politická strategie pro rok 2009 (rozprava)

Prohlášení Komise: Výroční politická strategie pro rok 2009

José Manuel Barroso (předseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Hartmut Nassauer za skupinu PPE-DE, Hannes Swoboda za skupinu PSE, Diana Wallis za skupinu ALDE, Brian Crowley za skupinu UEN, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, Helmuth Markov za skupinu GUE/NGL, Godfrey Bloom za skupinu IND/DEM, Frank Vanhecke nezařazený, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Catherine Guy-Quint, Adina-Ioana Vălean, Jan Tadeusz Masiel, Jens-Peter Bonde, Luca Romagnoli, László Surján, Véronique De Keyser, Ingeborg Gräßle, Alain Hutchinson, Lambert van Nistelrooij, Göran Färm, Lutz Goepel, Carmen Fraga Estévez, John Bowis, Maria Martens, Jacek Saryusz-Wolski a Othmar Karas.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Mairead McGuinness, Luís Queiró, Katalin Lévai, Zuzana Roithová a Danutė Budreikaitė.

Vystoupila Margot Wallström (místopředseda Komise).

Předložené návrhy usnesení nebyly k dispozici, budou proto oznámeny později.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: jedno z příštích dílčích zasedání.


8. Evropský inovační a technologický institut ***II (rozprava)

Doporučení pro druhé čtení týkající se společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut [15647/1/2007 - C6-0035/2008 - 2006/0197(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Reino Paasilinna (A6-0041/2008)

Reino Paasilinna uvedl doporučení pro druhé čtení.

Vystoupil Ján Figeľ (člen Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Luigi COCILOVO
místopředseda

Vystoupili: Romana Jordan Cizelj za skupinu PPE-DE, Hannes Swoboda za skupinu PSE, Jorgo Chatzimarkakis za skupinu ALDE, Konrad Szymański za skupinu UEN, Miloslav Ransdorf za skupinu GUE/NGL, Jana Bobošíková nezařazená, Angelika Niebler, Gyula Hegyi, Lena Ek, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Teresa Riera Madurell, Grażyna Staniszewska a Pierre Pribetich.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Lambert van Nistelrooij, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jacek Protasiewicz, Erna Hennicot-Schoepges, Marusya Ivanova Lyubcheva, Sylwester Chruszcz, Miroslav Mikolášik, Nina Škottová a Czesław Adam Siekierski.

Vystoupili: Ján Figeľ a Reino Paasilinna.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 10.9 zápisu ze dne 11.03.2008.

(Zasedání bylo přerušeno v 11:15 před hlasováním a pokračovalo v 11:30)


PŘEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
místopředseda

9. Ověření pověřovacích listin

Giuseppe Gargani, předseda výboru JURI, vystoupil s ústní zprávou obsahující návrh výboru na ověření pověřovacích listin těchto poslanců:

Roberta Alma Anastase, Sebastian Valentin Bodu, Victor Boştinaru, Nicodim Bulzesc, Cristian Silviu Buşoi, Titus Corlăţean, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Magor Imre Csibi, Daniel Dăianu, Dragoş Florin David, Constantin Dumitriu, Petru Filip, Sorin Frunzăverde, Monica Maria Iacob-Ridzi, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, Cătălin-Ioan Nechifor, Rareş-Lucian Niculescu, Dumitru Oprea, Ioan Mircea Paşcu, Maria Petre, Rovana Plumb, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Daciana Octavia Sârbu, Adrian Severin, Csaba Sógor, Theodor Dumitru Stolojan, Silvia-Adriana Ţicău, László Tőkés, Adina-Ioana Vălean, Renate Weber, Iuliu Winkler a Marian Zlotea s účinností od 10. 12. 2007, Urszula Gacek a Krzysztof Hołowczyc s účinností od 6. 12. 2007 a Brigitte Fouré s účinností od 10. 1. 2008.

Parlament potvrdil platnost mandátu výše jmenovaných poslanců.


10. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


10.1. Správa majetku ESUO a Výzkumného fondu pro uhlí a ocel * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2003/77/ES, kterým se stanoví víceleté finanční základní směry pro správu aktiv ESUO v likvidaci a po dokončení likvidace pro správu majetku Výzkumného fondu pro uhlí a ocel [KOM(2007)0435 - C6-0276/2007 - 2007/0150(CNS)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Reimer Böge (A6-0062/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0073)


10.2. Dohoda mezi ES a Spojenými arabskými emiráty o některých aspektech leteckých služeb * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými arabskými emiráty o některých aspektech leteckých služeb [KOM(2007)0134 - C6-0472/2007 - 2007/0052(CNS)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Paolo Costa (A6-0043/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0074)


10.3. Společná organizace zemědělských trhů (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) [KOM(2007)0854 - C6-0033/2008 - 2007/0290(CNS)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Neil Parish (A6-0044/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0075)


10.4. Společná organizace zemědělských trhů (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) [KOM(2008)0027 - C6-0061/2008 - 2008/0011(CNS)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Neil Parish (A6-0045/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0076)


10.5. Statistická klasifikace ekonomických činností v ES (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství (kodifikované znění) [KOM(2007)0755 - C6-0437/2007 - 2007/0256(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0055/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0077)


10.6. Identifikace a evidování prasat (kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady o identifikaci a evidování prasat (kodifikované znění) [KOM(2007)0829 - C6-0037/2008 - 2007/0294(CNS)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0057/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0078)


10.7. Uvádění sadby zeleniny na trh (kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh (kodifikované znění) [KOM(2007)0852 - C6-0038/2008 - 2007/0296(CNS)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0056/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0079)


10.8. Společná pravidla v oblasti ochrany civilního letectví ***III (hlasování)

Zpráva o společném postoji schváleném dohodovacím výborem k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 [PE-CONS 3601/2008 – C6 0029/2008 – 2005/0191(COD)] - delegace Evropského Parlamentu v dohodovacím výboru - Zpravodaj Paolo Costa (A6-0049/2008)

(ke schválení potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0080)


10.9. Evropský inovační a technologický institut ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení týkající se společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut [15647/1/2007 - C6-0035/2008 - 2006/0197(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Reino Paasilinna (A6-0041/2008)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

SPOLEČNÝ POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P6_TA(2008)0081)


10.10. Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU podle bodu 26 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení [KOM(2008)0014 – C6 0036/2008 – 2008/2019(ACI)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Reimer Böge (A6-0065/2008)

(potřebná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0082)


10.11. Opravný rozpočet č. 1/2008 – Fond solidarity (hlasování)

Zpráva o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 1 na rozpočtový rok 2008
Oddíl III - Komise [2008/2017(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Kyösti Virrankoski (A6-0058/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0083)


10.12. Dohoda ES-Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu * (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu [KOM(2007)0580 - C6-0391/2007 - 2007/0209(CNS)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0053/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0084)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0084)


10.13. Dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi ES a Pobřežím slonoviny * (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Pobřežím slonoviny na straně druhé [KOM(2007)0648 - C6-0429/2007 - 2007/0226(CNS)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Daniel Varela Suanzes-Carpegna (A6-0054/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0085)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0085)


10.14. Evropská politika udržitelné dopravy s ohledem na evropské politiky v oblasti energetiky a životního prostředí (hlasování)

Zpráva o evropské politice udržitelné dopravy s přihlédnutím k evropské politice v oblasti energetiky a životního prostředí [2007/2147(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Gabriele Albertini (A6-0014/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0086)

(Zasedání bylo přerušeno v 11:50 před slavnostním zasedáním.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Hans-Gert PÖTTERING
předseda

11. Slavnostní zasedání – Estonsko

U příležitosti návštěvy pana Toomase Hendrika Ilvese, prezidenta Estonské republiky, se od 12:00 do 12:30 konalo slavnostní zasedání Parlamentu.


PŘEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
místopředseda

12. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu podle čl. 163 odst. 3 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Zpráva Paolo Costa - A6-0049/2008:

Hubert Pirker, Bernard Wojciechowski a Jan Březina

Zpráva Reino Paasilinna - A6-0041/2008:

Hubert Pirker, Zuzana Roithová, Tomáš Zatloukal, Hannu Takkula, Syed Kamall a Christopher Heaton-Harris

Zpráva Reimer Böge - A6-0065/2008:

Zuzana Roithová a Glyn Ford

Zpráva Kyösti Virrankoski - A6-0058/2008:

Zuzana Roithová, Bernard Wojciechowski a Christopher Heaton-Harris

Zpráva Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0053/2008 a Zpráva Daniel Varela Suanzes-Carpegna - A6-0054/2008:

Christopher Heaton-Harris

Zpráva Gabriele Albertini - A6-0014/2008:

Christopher Heaton-Harris, Richard Seeber a Zuzana Roithová


13. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

°
° ° °

Victor Boştinaru oznámil, že jeho hlasovací zařízení nefungovalo během celého hlasování.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 12:55, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

14. Pořad jednání

Předseda oznámil, že výbor JURI na své schůzi dne 10. 3. 2008 přijal zprávu Diana Wallis o žádosti o zbavení Hanse-Petera Martina poslanecké imunity (A6-0071/2008) podle článku 131 jednacího řádu.

O zprávě se bude hlasovat ve středu 12. 3. 2008 ve 12:00.


15. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.


16. Změna společné organizace zemědělských trhů, pokud jde o vnitrostátní kvóty pro mléko * (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), pokud se jedná o vnitrostátní kvóty pro mléko [KOM(2007)0802 - C6-0015/2008 - 2007/0281(CNS)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodajka: Elisabeth Jeggle (A6-0046/2008)

Vystoupili: Iztok Jarc (úřadující předseda Rady) a Mariann Fischer Boel (členka Komise).

Elisabeth Jeggle uvedla zprávu.

Vystoupili: Czesław Adam Siekierski za skupinu PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos za skupinu PSE, Niels Busk za skupinu ALDE, Alyn Smith za skupinu Verts/ALE, Dimitar Stoyanov nezařazený, James Nicholson, Csaba Sándor Tabajdi, Margrete Auken, Albert Deß, Bogdan Golik, Astrid Lulling, Katerina Batzeli, Maria Petre, Gábor Harangozó a Béla Glattfelder.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Miroslav Mikolášik, Zdzisław Zbigniew Podkański, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Jim Allister, Mairead McGuinness, Neil Parish, Agnes Schierhuber a Esther De Lange.

Vystoupili: Iztok Jarc, Mariann Fischer Boel a Elisabeth Jeggle.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 5.4 zápisu ze dne 12.03.2008.


17. Kontrola stavu SZP (rozprava)

Zpráva o kontrole stavu společné zemědělské politiky [2007/2195(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Lutz Goepel (A6-0047/2008)

Lutz Goepel uvedl zprávu.

Vystoupili: Iztok Jarc (úřadující předseda Rady) a Mariann Fischer Boel (členka Komise).

Vystoupili: Bart Staes (navrhovatel výboru ENVI) a Neil Parish za skupinu PPE-DE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Marek SIWIEC
místopředseda

Vystoupili: Luis Manuel Capoulas Santos za skupinu PSE, Niels Busk za skupinu ALDE, Sergio Berlato za skupinu UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf za skupinu Verts/ALE, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL, Witold Tomczak za skupinu IND/DEM, Peter Baco nezařazený, Agnes Schierhuber, Bernadette Bourzai, Willem Schuth, Janusz Wojciechowski, Alyn Smith, Kartika Tamara Liotard, Vladimír Železný, Jean-Claude Martinez, Mairead McGuinness, María Isabel Salinas García, Jan Mulder, Andrzej Tomasz Zapałowski, Marie-Hélène Aubert, Bairbre de Brún, Derek Roland Clark, Jim Allister, Véronique Mathieu, Csaba Sándor Tabajdi, Anne Laperrouze, Liam Aylward, Carmen Fraga Estévez, Lily Jacobs, Kyösti Virrankoski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Petya Stavreva, Bogdan Golik, Magor Imre Csibi, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Katerina Batzeli, Francesco Ferrari a Struan Stevenson.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Constantin Dumitriu, James Nicholson, Andrzej Jan Szejna, Markus Pieper a Marian Harkin.

Vystoupili: Iztok Jarc, Mariann Fischer Boel a Lutz Goepel.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 5.5 zápisu ze dne 12.03.2008.


18. Další kroky po přezkumu Lamfalussyho procesu (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0015/2008), kterou pokládá Pervenche Berès za výbor ECON, Radě: Další kroky po přezkumu Lamfalussyho procesu (B6-0011/2008)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0016/2008), kterou pokládá Pervenche Berès za výbor ECON, Komisi: Další kroky po přezkumu Lamfalussyho procesu (B6-0012/2008)

Pervenche Berès rozvinula otázky k ústnímu zodpovězení.

Janez Lenarčič (úřadující předseda Rady) odpověděl na otázku (B6-0011/2008).

PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně

Joaquín Almunia (člen Komise) odpověděl na otázku (B6-0012/2008).

Vystoupili: Alexander Radwan za skupinu PPE-DE, Ieke van den Burg za skupinu PSE, Josu Ortuondo Larrea za skupinu ALDE, Piia-Noora Kauppi, Elisa Ferreira, Antolín Sánchez Presedo a Harald Ettl.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupil Reinhard Rack.

Vystoupil Joaquín Almunia.

Rozprava je uzavřena.


19. Doba vyhrazená pro otázky (Komise)

Parlament projednal řadu otázek Komisi (B6-0013/2008).

Vystoupil Marian Harkin k organizaci doby vyhrazené pro otázky.

První část

Otázka 32 (Stavros Arnaoutakis): Negativní dopady mezinárodní úvěrové krize na obchod.

Otázka a a doplňující otázky: Stavros Arnaoutakis a Danutė Budreikaitė. Odpověď: Joaquín Almunia (člen Komise).

Otázka 33 (Manolis Mavrommatis): Zákonné stahování hudby na internetu.

Otázka a a doplňující otázky: Manolis Mavrommatis a Josu Ortuondo Larrea. Odpověď: Ján Figeľ (člen Komise).

Otázka 34 (Avril Doyle): Daň z uhlíku na dovážené výrobky.

Otázka a a doplňující otázky: Avril Doyle, Lambert van Nistelrooij a Marian Harkin. Odpověď: Stavros Dimas (člen Komise).

Druhá část

Otázka 35 (Colm Burke): Mezikulturní dialog v Evropské unii.

Otázka a a doplňující otázky: Colm Burke, Avril Doyle a Marian Harkin. Odpověď: Ján Figeľ.

Otázka 36 se nebere v potaz z důvodu nepřítomnosti autora.

Otázka 37 (Bernd Posselt): Kulturní spolupráce mezi Německem, Rakouskem a Českou republikou.

Otázka a a doplňující otázky: Bernd Posselt, Justas Vincas Paleckis a Reinhard Rack. Odpověď: Ján Figeľ.

Autoři otázek 38 40 obdrží písemné odpovědi.

Vystoupil Jim Higgins k průběhu doby vyhrazené pro otázky.

Otázka 41 (Georgios Papastamkos): Řešení sporu mezi EU a USA ohledně GMO v rámci Světové obchodní organizace.

Otázka a a doplňující otázky: Georgios Papastamkos a Mairead McGuinness. Odpověď: Peter Mandelson (člen Komise).

Otázka 42 (Bart Staes): Důkladné hodnocení dohod o hospodářském partnerství.

Otázka 43 (Thijs Berman): Dohody o hospodářském partnerství.

Otázka 44 (Claude Moraes): Hodnocení dopadů dohod o hospodářském partnerství.

Otázka 45 (David Martin): Dohody o hospodářském partnerství.

Otázka 46 (Sarah Ludford): Dohody o hospodářském partnerství.

Otázka 47 (Hélène Goudin): Dohody o partnerství s rozvojovými zeměmi.

Otázky a doplňující otázky: Bart Staes, Glenis Willmott, David Martin, Sarah Ludford a Paul Rübig. Odpověď: Peter Mandelson.

Autoři otázek, které nebyly zodpovězeny pro nedostatek času, obdrží písemné odpovědi (viz příloha doslovného záznamu).

Doba vyhrazená pro otázky na Komisi skončila.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 19:50, pokračovalo v 21:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Mario MAURO
místopředseda

20. Situace žen ve venkovských oblastech Evropské unie (rozprava)

Zpráva o situaci žen ve venkovských oblastech Evropské unie [2007/2117(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Christa Klaß (A6-0031/2008)

Christa Klaß uvedla zprávu.

Vystoupila Mariann Fischer Boel (členka Komise).

Vystoupili: Edit Bauer za skupinu PPE-DE, Iratxe García Pérez za skupinu PSE, Jan Tadeusz Masiel za skupinu UEN, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL, Urszula Krupa za skupinu IND/DEM, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Christa Prets, Zdzisław Zbigniew Podkański, Eva-Britt Svensson, Rumiana Jeleva, Ewa Tomaszewska, Esther Herranz García, Corina Creţu a Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Mairead McGuinness, Silvia-Adriana Ţicău, Danutė Budreikaitė, Avril Doyle, Roberta Alma Anastase, Anna Záborská a Monica Maria Iacob-Ridzi.

Vystoupily Mariann Fischer Boel a Christa Klaß.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 5.6 zápisu ze dne 12.03.2008.


21. Udržitelné zemědělství a bioplyn: přezkum právních předpisů EU (rozprava)

Zpráva o udržitelném zemědělství a bioplynu: potřeba reformovat právní předpisy EU [2007/2107(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Csaba Sándor Tabajdi (A6-0034/2008)

Csaba Sándor Tabajdi uvedl zprávu.

Vystoupila Mariann Fischer Boel (členka Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
místopředsedkyně

Vystoupili: Jens Holm (navrhovatel výboru ENVI), Werner Langen (navrhovatel výboru ITRE), Albert Deß za skupinu PPE-DE, Bogdan Golik za skupinu PSE, Willem Schuth za skupinu ALDE, Wiesław Stefan Kuc za skupinu UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf za skupinu Verts/ALE, Derek Roland Clark za skupinu IND/DEM, Jim Allister nezařazený, Mairead McGuinness, Gábor Harangozó, Anne Laperrouze, Leopold Józef Rutowicz, Nils Lundgren, Neil Parish, Cristian Silviu Buşoi a Samuli Pohjamo.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Miroslav Mikolášik, Avril Doyle, James Nicholson, Czesław Adam Siekierski a Claude Turmes.

Vystoupili: Mariann Fischer Boel a Csaba Sándor Tabajdi.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 5.7 zápisu ze dne 12.03.2008.


22. Energetická statistika ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o energetické statistice [KOM(2006)0850 - C6-0035/2007 - 2007/0002(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Claude Turmes (A6-0487/2007)

Vystoupil Joaquín Almunia (člen Komise).

Claude Turmes uvedl zprávu.

Vystoupili: Eija-Riitta Korhola za skupinu PPE-DE, Catherine Trautmann za skupinu PSE, Fiona Hall za skupinu ALDE, Avril Doyle, Teresa Riera Madurell, Jerzy Buzek a Silvia-Adriana Ţicău.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupil Paul Rübig.

Vystoupil Claude Turmes.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 5.2 zápisu ze dne 12.03.2008.


23. Statistika přípravků na ochranu rostlin ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice přípravků na ochranu rostlin [KOM(2006)0778 - C6-0457/2006 - 2006/0258(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Bart Staes (A6-0004/2008)

Vystoupil Joaquín Almunia (člen Komise).

Bart Staes uvedl zprávu.

Vystoupili: Hartmut Nassauer za skupinu PPE-DE, Gyula Hegyi za skupinu PSE, Marios Matsakis za skupinu ALDE, Hiltrud Breyer za skupinu Verts/ALE, Jens Holm za skupinu GUE/NGL, Irena Belohorská nezařazená, Christa Klaß a Péter Olajos.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Paul Rübig, Czesław Adam Siekierski, Avril Doyle a Marios Matsakis.

Vystoupil Bart Staes.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 5.3 zápisu ze dne 12.03.2008.


24. Pořad jednání příštího zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 403.203/OJME)


25. Ukončení zasedání

Zasedání skončilo v 23:55.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelakas, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Binev, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bonde, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Nechifor, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Scheele, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí