Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 245kWORD 171k
Τρίτη 11 Μαρτίου 2008 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της ετήσιας συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δήλωση της Προεδρίας
 4.Συνέχειες που δόθηκαν στα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο
 5.Κατάθεση εγγράφωv
 6.Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)
 7.Ετήσια πολιτική στρατηγική για το 2009 (συζήτηση)
 8.Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας ***II (συζήτηση)
 9.Έλεγχος των εντολών
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  
10.1.Διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της ΕΚΑΧ και του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.2.Συμφωνία ΕΚ/Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.3.Kοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.4.Κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών (τροποποίηση του ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ) * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.5.Στατιστική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στην ΕΚ (Κωδικοποιημένη έκδοση) ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.6.Αναγνώριση και καταγραφή των χοίρων (Κωδικοποιημένη έκδοση) * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.7.Εμπορία φυταρίων (Κωδικοποιημένη έκδοση) * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.8.Kοινοί κανόνες στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας ***III (ψηφοφορία)
  
10.9.Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας ***II (ψηφοφορία)
  
10.10.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)
  
10.11.Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1/2008 (ψηφοφορία)
  
10.12.Συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΚ/Γουϊνέας-Μπισάου στον τομέα της αλιείας * (ψηφοφορία)
  
10.13.Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΚ/Ακτής Ελεφαντοστού * (ψηφοφορία)
  
10.14.Η ευρωπαϊκή πολιτική των βιώσιμων μεταφορών λαμβανομένων υπόψη των ευρωπαϊκών πολιτικών για την ενέργεια και το περιβάλλον (ψηφοφορία)
 11.Πανηγυρική συνεδρίαση - Εσθονία
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 14.Ημερήσια διάταξη
 15.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 16.Τροποποίηση του κανονισμού "ενιαία ΚΟΑ" όσον αφορά τις εθνικές ποσοστώσεις για το γάλα * (συζήτηση)
 17.«Eλεγχος της υγείας» της ΚΑΠ (συζήτηση)
 18.Παρακολούθηση της προόδου μετά την επανεξέταση της διαδικασίας Lamfalussy (συζήτηση)
 19.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 20.Η κατάσταση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ (συζήτηση)
 21.Βιώσιμη γεωργία και βιοαέριο: ανάγκη αναθεώρησης της κοινοτικής νομοθεσίας (συζήτηση)
 22.Στατιστικές ενέργειας ***I (συζήτηση)
 23.Στατιστικές για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ***I (συζήτηση)
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 25.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Hans-Gert PÖTTERING
Πρόεδρος

1. Έναρξη της ετήσιας συνόδου

Σύμφωνα με το άρθρο 196, πρώτο εδάφιο, της συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 127, παράγραφος 2, του Κανονισμού, αρχίζει η σύνοδος 2008-2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


2. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9 π.μ.


3. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει, επ' ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Ημέρας για τα θύματα της τρομοκρατίας, σε δήλωση με την οποία αποτίει φόρο τιμής στα θύματα, το τελευταίο εκ των οποίων ήταν ο Isaías Carrasco, σοσιαλιστής πρώην δημοτικός σύμβουλος στη Χώρα των Βάσκων. Καταδικάζει για μια ακόμη φορά τις πράξεις τρομοκρατίας και εκφράζει για μια ακόμη φορά, εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την αλληλεγγύη του προς τις οικογένειες των θυμάτων.

Το Σώμα τηρεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατίας.


4. Συνέχειες που δόθηκαν στα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο

Διατίθεται η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την περίοδο συνόδου Νοεμβρίου II 2007.


5. Κατάθεση εγγράφωv

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών (COM(2008)0009 - C6-0039/2008 - 2008/0018(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

ENVI, ITRE

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις διατάξεις προστασίας σε περίπτωση ανατροπής των γεωργικών η δασικών ελκυστήρων με τροχούς (στατικές δοκιμές) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (COM(2008)0025 - C6-0044/2008 - 2008/0008(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές (COM(2008)0040 - C6-0052/2008 - 2008/0028(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

IMCO

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (διχλωρομεθάνιο) (τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου) (COM(2008)0080 - C6-0068/2008 - 2008/0033(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

IMCO

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 03/2008 - Τμήμα III – Επιτροπή (SEC(2008)0016 - C6-0077/2008 - 2008/2042(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την την απαλλαγή της Επιτροπής για την εκτέλεση των εργασιών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (έκτου ΕΤΑ) για το οικονομικό έτος 2006 (16744/2007 - C6-0078/2008 - 2007/2064(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Σύσταση του Συμβουλίου για την απαλλαγή της Επιτροπής όσον αφορά την εκτέλεση των εργασιών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (έβδομου ΕΤΑ) για το οικονομικό έτος 2006 (16745/2007 - C6-0079/2008 - 2007/2064(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Σύσταση του Συμβουλίου όσον αφορά την απαλλαγή της Επιτροπής για την εκτέλεση των εργασιών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (όγδοου ΕΤΑ) για το οικονομικό έτος 2006 (16746/2007 - C6-0080/2008 - 2007/2064(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Σύσταση του Συμβουλίου όσον αφορά την απαλλαγή της Επιτροπής για την εκτέλεση των εργασιών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ενάτου ΕΤΑ) για το οικονομικό έτος 2006 (16748/2007 - C6-0081/2008 - 2007/2064(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την απαλλαγή της Επιτροπής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2006 (05842/2008 - C6-0082/2008 - 2007/2037(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την απαλλαγή στους εκτελεστικούς οργανισμούς για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006 (05855/2008 - C6-0083/2008 - 2007/2037(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Συστάσεις του Συμβουλίου για την απαλλαγή στους οργανισμούς οι οποίοι δημιουργούνται από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006 (05843/2008 - C6-0084/2008 - 2007/2046(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

EMPL

- Πρόταση απόφασης του Eυρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (COM(2008)0094 - C6-0085/2008 - 2008/2043(ACI))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 562/2006 όσον αφορά τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) στο πλαίσιο του κώδικα συνόρων του Σένγκεν (COM(2008)0101 - C6-0086/2008 - 2008/0041(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

DEVE, AFET

- Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο: Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή (COM(2008)0104 - C6-0087/2008 - 2008/0042(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

JURI

- Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο: Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση, όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή, της οδηγίας του Συμβουλίου 79/409/ΕΟΚ περί διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (COM(2008)0105 - C6-0088/2008 - 2008/0038(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

JURI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (16731/2007 - C6-0093/2008 - 2007/0218(AVC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

INTA

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους (Αναδιατύπωση) (COM(2008)0100 - C6-0094/2008 - 2008/0044(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

TRAN

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης (COM(2008)0078 - C6-0099/2008 - 2008/0051(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

AGRI, ITRE, CONT, IMCO, REGI

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1 για το οικονομικό έτος 2008 - Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή (07259/2008 - C6-0124/2008 - 2008/2017(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Τροποποιημένη πρόταση για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους κατά την εργασία τους (δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (COM(2008)0111 - C6-0127/2008 - 2006/0214(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

2.1) εκθέσεις:

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Hans-Peter Martin (2007/2215(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Diana Wallis (A6-0071/2008)


6. Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 115 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I. Αρμενία

- Marie Anne Isler Béguin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την Αρμενία (B6-0110/2008

- Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda και Alexandra Dobolyi, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με την κατάσταση στην Αρμενία (B6-0113/2008

- Árpád Duka-Zólyomi, Urszula Gacek, Bernd Posselt και Eija-Riitta Korhola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με την Αρμενία (B6-0114/2008

- Jaromír Kohlíček, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την Αρμενία (B6-0119/2008

- Μάριος Ματσάκης, Annemie Neyts-Uyttebroeck και Marco Cappato, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στην Αρμενία (B6-0120/2008

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan και Ewa Tomaszewska, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με την Αρμενία (B6-0121/2008

II. Συλλήψεις διαδηλωτών μετά τις προεδρικές εκλογές στη Ρωσία

- Bernd Posselt, Jana Hybášková, Christopher Beazley, Tunne Kelam και Thomas Mann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με τη σύλληψη διαδηλωτών μετά τις προεδρικές εκλογές στη Ρωσία (B6-0124/2008

- Janusz Onyszkiewicz και Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη σύλληψη διαδηλωτών μετά τις προεδρικές εκλογές στη Ρωσία (B6-0127/2008

- Bart Staes και Milan Horáček, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη σύλληψη διαδηλωτών μετά τις προεδρικές εκλογές στη Ρωσική Ομοσπονδία (B6-0128/2008

- Jan Marinus Wiersma και Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τη σύλληψη διαδηλωτών μετά τις προεδρικές εκλογές στη Ρωσία (B6-0129/2008

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ģirts Valdis Kristovskis, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Marcin Libicki, Roberts Zīle και Mieczysław Edmund Janowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με τη σύλληψη διαδηλωτών μετά τις προεδρικές εκλογές στη Ρωσία (B6-0130/2008

III. Η περίπτωση του αφγανού δημοσιογράφου Περβέζ Καμπάχς - Η περίπτωση του ιρανού πολίτη Σεγιέντ Μεχντί Καζεμί

Περβέζ Καμπάχς

- Angelika Beer, Joost Lagendijk και Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το Αφγανιστάν (B6-0112/2008

- Thomas Mann, Guido Podestà, Eija-Riitta Korhola και Nicole Fontaine, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με τον αφγανό υπήκοο που καταδικάστηκε από τα ισλαμιστικά δικαστήρια (B6-0115/2008

- Adam Bielan, Ryszard Czarnecki και Ewa Tomaszewska, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με την περίπτωση του δημοσιογράφου Περβέζ Καμπάχς (B6-0116/2008

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Robert Evans, Elena Valenciano Martínez-Orozco και Emilio Menéndez del Valle, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με την περίπτωση του δημοσιογράφου Περβέζ Καμπάχς (B6-0118/2008

- Francis Wurtz και André Brie, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το Αφγανιστάν: η περίπτωση του δημοσιογράφου Περβέζ Καμπάχς (B6-0123/2008

- Jules Maaten, Μάριος Ματσάκης και Marco Cappato, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το Αφγανιστάν (B6-0125/2008

Σεγιέντ Μεχντί Καζεμί

- Jean Lambert και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την περίπτωση του κ. Μεχντί Καζεμί (B6-0111/2008

- Pasqualina Napoletano και Michael Cashman, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με την περίπτωση του κ. Μεχντί Καζεμί (B6-0117/2008

- Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την περίπτωση του κ. Μεχντί Καζεμί (B6-0122/2008

- Marco Cappato, Marco Pannella, Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την περίπτωση του Μεχντί Καζεμί (B6-0126/2008

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 142 του Κανονισμού.


7. Ετήσια πολιτική στρατηγική για το 2009 (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Ετήσια πολιτική στρατηγική για το 2009

Ο José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Hartmut Nassauer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Diana Wallis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Brian Crowley, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Helmuth Markov, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Godfrey Bloom, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Frank Vanhecke, μη εγγεγραμμένος, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Catherine Guy-Quint, Adina-Ioana Vălean, Jan Tadeusz Masiel, Jens-Peter Bonde, Luca Romagnoli, László Surján, Véronique De Keyser, Ingeborg Gräßle, Alain Hutchinson, Lambert van Nistelrooij, Göran Färm, Lutz Goepel, Carmen Fraga Estévez, John Bowis, Maria Martens, Jacek Saryusz-Wolski και Othmar Karas.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mairead McGuinness, Luís Queiró, Katalin Lévai, Zuzana Roithová και Danutė Budreikaitė.

Παρεμβαίνει η Margot Wallström (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Δεδομένου ότι οι προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί δεν διατίθενται ακόμη, θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σε μεταγενέστερη περίοδο συνόδου.


8. Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας ***II (συζήτηση)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση η οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας [15647/1/2007 - C6-0035/2008 - 2006/0197(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Reino Paasilinna (A6-0041/2008)

Ο Reino Paasilinna παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει ο Ján Figeľ (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luigi COCILOVO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Romana Jordan Cizelj, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jorgo Chatzimarkakis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Miloslav Ransdorf, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jana Bobošíková, μη εγγεγραμμένη, Angelika Niebler, Gyula Hegyi, Lena Ek, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Teresa Riera Madurell, Grażyna Staniszewska και Pierre Pribetich.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Lambert van Nistelrooij, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jacek Protasiewicz, Erna Hennicot-Schoepges, Marusya Ivanova Lyubcheva, Sylwester Chruszcz, Miroslav Mikolášik, Nina Škottová και Czesław Adam Siekierski.

Παρεμβαίνουν οι Ján Figeľ και Reino Paasilinna.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.03.2008.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.15 π.μ εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 11.30 π.μ.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

9. Έλεγχος των εντολών

Ο Giuseppe Gargani, πρόεδρος της επιτροπής JURI, παρουσιάζει προφορική έκθεση με την πρόταση της εν λόγω επιτροπής σχετικά με τον έλεγχο των εντολών των ακόλουθων βουλευτών:

Roberta Alma Anastase, Sebastian Valentin Bodu, Victor Boştinaru, Nicodim Bulzesc, Cristian Silviu Buşoi, Titus Corlăţean, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Magor Imre Csibi, Daniel Dăianu, Dragoş Florin David, Constantin Dumitriu, Petru Filip, Sorin Frunzăverde, Monica Maria Iacob-Ridzi, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, Cătălin-Ioan Nechifor, Rareş-Lucian Niculescu, Dumitru Oprea, Ioan Mircea Paşcu, Maria Petre, Rovana Plumb, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Daciana Octavia Sârbu, Adrian Severin, Csaba Sógor, Theodor Dumitru Stolojan, Silvia-Adriana Ţicău, László Tőkés, Adina-Ioana Vălean, Renate Weber, Iuliu Winkler και Marian Zlotea, από τις 10.12.2007, της Urszula Gacek και Krzysztof Hołowczyc, από τις 06.12.2007, καθώς και της Brigitte Fouré, από τις 10.01.2008.

Το Σώμα αποφασίζει να κυρώσει τις εντολές των προαναφερθέντων βουλευτών.


10. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


10.1. Διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της ΕΚΑΧ και του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2003/77/ΕΚ για τον καθορισμό δημοσιονομικών κατευθυντήριων γραμμών πολυετούς διάρκειας για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της υπό εκκαθάριση ΕΚΑΧ και, μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, των πόρων του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα [COM(2007)0435 - C6-0276/2007 - 2007/0150(CNS)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Reimer Böge (A6-0062/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0073)


10.2. Συμφωνία ΕΚ/Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών [COM(2007)0134 - C6-0472/2007 - 2007/0052(CNS)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Paolo Costa (A6-0043/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0074)


10.3. Kοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») [COM(2007)0854 - C6-0033/2008 - 2007/0290(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Neil Parish (A6-0044/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0075)


10.4. Κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών (τροποποίηση του ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ) * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) [COM(2008)0027 - C6-0061/2008 - 2008/0011(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Neil Parish (A6-0045/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0076)


10.5. Στατιστική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στην ΕΚ (Κωδικοποιημένη έκδοση) ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη στατιστική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Κοινότητα (κωδικοποιημένη έκδοση) [COM(2007)0755 - C6-0437/2007 - 2007/0256(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0055/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0077)


10.6. Αναγνώριση και καταγραφή των χοίρων (Κωδικοποιημένη έκδοση) * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την αναγνώριση και την καταγραφή των χοίρων (κωδικοποιημένη έκδοση) [COM(2007)0829 - C6-0037/2008 - 2007/0294(CNS)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0057/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0078)


10.7. Εμπορία φυταρίων (Κωδικοποιημένη έκδοση) * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την εμπορία φυταρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς σπορά (κωδικοποιημένη έκδοση) [COM(2007)0852 - C6-0038/2008 - 2007/0296(CNS)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0056/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0079)


10.8. Kοινοί κανόνες στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας ***III (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής κανονισμού, κοινό σχέδιο πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας, καθώς και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2320/2002 [PE-CONS 3601/2008 – C6 0029/2008 – 2005/0191(COD)] - Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επιτροπή συνδιαλλαγής - εισηγητής Paolo Costa (A6-0049/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία για την έγκριση)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0080)


10.9. Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση η οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας [15647/1/2007 - C6-0035/2008 - 2006/0197(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Reino Paasilinna (A6-0041/2008)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P6_TA(2008)0081)


10.10. Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατ'εφαρμογήν του σημείου 26 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ειτορπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση [COM(2008)0014 – C6 0036/2008 – 2008/2019(ACI)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Reimer Böge (A6-0065/2008)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψήφων)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0082)


10.11. Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1/2008 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2008 για το οικονομικό έτος 2008
Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή [2008/2017(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Kyösti Virrankoski (A6-0058/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0083)


10.12. Συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΚ/Γουϊνέας-Μπισάου στον τομέα της αλιείας * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γουινέας-Μπισάου [COM(2007)0580 - C6-0391/2007 - 2007/0209(CNS)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0053/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0084)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0084)


10.13. Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΚ/Ακτής Ελεφαντοστού * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ακτής Ελεφαντοστού [COM(2007)0648 - C6-0429/2007 - 2007/0226(CNS)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Daniel Varela Suanzes-Carpegna (A6-0054/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0085)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0085)


10.14. Η ευρωπαϊκή πολιτική των βιώσιμων μεταφορών λαμβανομένων υπόψη των ευρωπαϊκών πολιτικών για την ενέργεια και το περιβάλλον (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με μια βιώσιμη ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την ενέργεια και το περιβάλλον [2007/2147(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Gabriele Albertini (A6-0014/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0086)

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.50 π.μ εν αναμονή της πανηγυρικής συνεδρίασης.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Hans-Gert PÖTTERING
Πρόεδρος

11. Πανηγυρική συνεδρίαση - Εσθονία

Από τις 12 έως τις 12.30 μ.μ, το Σώμα συνέρχεται σε πανηγυρική συνεδρίαση επ' ευκαιρία της επίσκεψης του κ. Toomas Hendrik Ilves, Προέδρου της Δημοκρατίας της Εσθονίας.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

12. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Paolo Costa - A6-0049/2008:

Hubert Pirker, Bernard Wojciechowski και Jan Březina

Έκθεση Reino Paasilinna - A6-0041/2008:

Hubert Pirker, Zuzana Roithová, Tomáš Zatloukal, Hannu Takkula, Syed Kamall και Christopher Heaton-Harris

Έκθεση Reimer Böge - A6-0065/2008:

Zuzana Roithová και Glyn Ford

Έκθεση Kyösti Virrankoski - A6-0058/2008:

Zuzana Roithová, Bernard Wojciechowski και Christopher Heaton-Harris

Έκθεση Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0053/2008 και Έκθεση Daniel Varela Suanzes-Carpegna - A6-0054/2008:

Christopher Heaton-Harris

Έκθεση Gabriele Albertini - A6-0014/2008:

Christopher Heaton-Harris, Richard Seeber και Zuzana Roithová


13. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

°
° ° °

Ο Victor Boştinaru γνωστοποιεί ότι το μηχάνημα ψηφοφορίας του δεν λειτουργούσε καθ' όλη τη διάρκεια της ώρας των ψηφοφοριών.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.55 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 3 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

14. Ημερήσια διάταξη

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι κατά τη συνεδρίασή της στις 10.03.2008 η επιτροπή JURI ενέκρινε την έκθεση της Diana Wallis σχετικά με την άρση ασυλίας του Hans Peter Martin (A6-0071/2008) σύμφωνα με το άρθρο 131 του Κανονισμού.

Αυτή η έκθεση έχει εγγραφεί στην ώρα των ψηφοφοριών της Τετάρτης 12.03.2008 ώρα 12 το μεσημέρι.


15. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


16. Τροποποίηση του κανονισμού "ενιαία ΚΟΑ" όσον αφορά τις εθνικές ποσοστώσεις για το γάλα * (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 όσον αφορά την θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) όσον αφορά τις εθνικές ποσοστώσεις για το γάλα [COM(2007)0802 - C6-0015/2008 - 2007/0281(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγήτρια: Elisabeth Jeggle (A6-0046/2008)

Παρεμβαίνουν οι Iztok Jarc (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Mariann Fischer Boel (Μέλος της Επιτροπής).

Η Elisabeth Jeggle παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Czesław Adam Siekierski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Niels Busk, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Alyn Smith, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Dimitar Stoyanov, μη εγγεγραμμένος, James Nicholson, Csaba Sándor Tabajdi, Margrete Auken, Albert Deß, Bogdan Golik, Astrid Lulling, Κατερίνα Μπατζελή, Maria Petre, Gábor Harangozó και Béla Glattfelder.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Miroslav Mikolášik, Zdzisław Zbigniew Podkański, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Jim Allister, Mairead McGuinness, Neil Parish, Agnes Schierhuber και Esther De Lange.

Παρεμβαίνουν οι Iztok Jarc, Mariann Fischer Boel και Elisabeth Jeggle.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.03.2008.


17. «Eλεγχος της υγείας» της ΚΑΠ (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τον «έλεγχο της υγείας» της ΚΑΠ [2007/2195(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Lutz Goepel (A6-0047/2008)

Ο Lutz Goepel παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Iztok Jarc (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Mariann Fischer Boel (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Bart Staes (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI) και Neil Parish, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Marek SIWIEC
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Luis Manuel Capoulas Santos, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Niels Busk, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sergio Berlato, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ilda Figueiredo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Witold Tomczak, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Peter Baco, μη εγγεγραμμένος, Agnes Schierhuber, Bernadette Bourzai, Willem Schuth, Janusz Wojciechowski, Alyn Smith, Kartika Tamara Liotard, Vladimír Železný, Jean-Claude Martinez, Mairead McGuinness, María Isabel Salinas García, Jan Mulder, Andrzej Tomasz Zapałowski, Marie-Hélène Aubert, Bairbre de Brún, Derek Roland Clark, Jim Allister, Véronique Mathieu, Csaba Sándor Tabajdi, Anne Laperrouze, Liam Aylward, Carmen Fraga Estévez, Lily Jacobs, Kyösti Virrankoski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Petya Stavreva, Bogdan Golik, Magor Imre Csibi, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Κατερίνα Μπατζελή, Francesco Ferrari και Struan Stevenson.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Constantin Dumitriu, James Nicholson, Andrzej Jan Szejna, Markus Pieper και Marian Harkin.

Παρεμβαίνουν οι Iztok Jarc, Mariann Fischer Boel και Lutz Goepel.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.03.2008.


18. Παρακολούθηση της προόδου μετά την επανεξέταση της διαδικασίας Lamfalussy (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-0015/2008) που κατέθεσε η Pervenche Berès, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς το Συμβούλιο: Παρακολούθηση προόδου μετά από την επανεξέταση της διαδικασίας Lamfalussy (B6-0011/2008)

Προφορική ερώτηση (O-0016/2008) που κατέθεσε η Pervenche Berès, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Παρακολούθηση προόδου μετά από την επανεξέταση της διαδικασίας Lamfalussy (B6-0012/2008)

Η Pervenche Berès αναπτύσσει τις προφορικές ερωτήσεις.

Ο Janez Lenarčič (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση (B6-0011/2008).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

Ο Joaquín Almunia (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση (B6-0012/2008).

Παρεμβαίνουν οι Alexander Radwan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Ieke van den Burg, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Josu Ortuondo Larrea, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Piia-Noora Kauppi, Elisa Ferreira, Antolín Sánchez Presedo και Harald Ettl.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Reinhard Rack.

Παρεμβαίνει ο Joaquín Almunia.

Η συζήτηση περατώνεται.


19. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς την Επιτροπή (B6-0013/2008).

Παρεμβαίνει η Marian Harkin επί της οργανώσεως της Ώρας των Ερωτήσεων

Πρώτο μέρος

Ερώτηση 32 (Σταύρου Αρναουτάκη): Οι αρνητικές επιπτώσεις της διεθνούς πιστωτικής κρίσης στον τομέα του εμπορίου.

Ο Joaquín Almunia (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Σταύρου Αρναουτάκη και Danutė Budreikaitė.

Ερώτηση 33 (Μανώλη Μαυρομμάτη): Νόμιμα download τραγουδιών στο Διαδίκτυο.

Ο Ján Figeľ (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Μανώλη Μαυρομμάτη και Josu Ortuondo Larrea.

Ερώτηση 34 (Avril Doyle): Δασμοί άνθρακα κατά τις εισαγωγές;.

Ο Σταύρος Δήμας (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Avril Doyle, Lambert van Nistelrooij και Marian Harkin.

Δεύτερο μέρος

Ερώτηση 35 (Colm Burke): Διαπολιτισμικός διάλογος στην ΕΕ.

Ο Ján Figeľ απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Colm Burke, Avril Doyle και Marian Harkin.

Η ερώτηση 36 καταπίπτει, διότι ο συντάκτης της απουσιάζει.

Ερώτηση 37 (Bernd Posselt): Πολιτιστική συνεργασία ανάμεσα σε Γερμανία, Τσεχία και Αυστρία.

Ο Ján Figeľ απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Bernd Posselt, Justas Vincas Paleckis και Reinhard Rack.

Στις ερωτήσεις 38 έως 40 θα δοθούν γραπτές απαντήσεις.

Παρεμβαίνει ο Jim Higgins επί της διεξαγωγής της Ώρας των Ερωτήσεων.

Ερώτηση 41 (Γεωργίου Παπαστάμκου): Επίλυση διαφοράς ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με τους ΓΤΟ στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.

Ο Peter Mandelson (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Γεώργιου Παπαστάμκου και Mairead McGuinness.

Ερώτηση 42 (Bart Staes): Εμπεριστατωμένη αξιολόγηση των Συμφωνιών Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης.

Ερώτηση 43 (Thijs Berman): Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης.

Ερώτηση 44 (Claude Moraes): Μέτρηση των επιπτώσεων των Συμφωνιών Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης.

Ερώτηση 45 (David Martin): Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης.

Ερώτηση 46 (Sarah Ludford): Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης.

Ερώτηση 47 (Hélène Goudin): Συμφωνίες εταιρικών σχέσεων με αναπτυσσόμενες χώρες.

Ο Peter Mandelson απαντά στις ερωτήσεις καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Bart Staes, Glenis Willmott, David Martin, Sarah Ludford και Paul Rübig.

Οι ερωτήσεις στις οποίες, ελλείψει χρόνου, δεν δόθηκε απάντηση θα λάβουν γραπτή απάντηση (βλ. Παράρτημα στα Πλήρη Πρακτικά).

Η ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή περατώνεται.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 7.50 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mario MAURO
Αντιπρόεδρος

20. Η κατάσταση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης [2007/2117(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Christa Klaß (A6-0031/2008)

Η Christa Klaß παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Mariann Fischer Boel (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Edit Bauer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jan Tadeusz Masiel, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ilda Figueiredo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Christa Prets, Zdzisław Zbigniew Podkański, Eva-Britt Svensson, Rumiana Jeleva, Ewa Tomaszewska, Esther Herranz García, Corina Creţu και Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mairead McGuinness, Silvia-Adriana Ţicău, Danutė Budreikaitė, Avril Doyle, Roberta Alma Anastase, Anna Záborská και Monica Maria Iacob-Ridzi.

Παρεμβαίνουν οι Mariann Fischer Boel και Christa Klaß.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.03.2008.


21. Βιώσιμη γεωργία και βιοαέριο: ανάγκη αναθεώρησης της κοινοτικής νομοθεσίας (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τη βιώσιμη γεωργία και το βιοαέριο: ανάγκη αναθεώρησης της κοινοτικής νομοθεσίας [2007/2107(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Csaba Sándor Tabajdi (A6-0034/2008)

Ο Csaba Sándor Tabajdi παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Mariann Fischer Boel (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jens Holm (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Werner Langen (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Albert Deß, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Bogdan Golik, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Willem Schuth, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Wiesław Stefan Kuc, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Derek Roland Clark, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Jim Allister, μη εγγεγραμμένος, Mairead McGuinness, Gábor Harangozó, Anne Laperrouze, Leopold Józef Rutowicz, Nils Lundgren, Neil Parish, Cristian Silviu Buşoi και Samuli Pohjamo.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Miroslav Mikolášik, Avril Doyle, James Nicholson, Czesław Adam Siekierski και Claude Turmes.

Παρεμβαίνουν οι Mariann Fischer Boel και Csaba Sándor Tabajdi.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.03.2008.


22. Στατιστικές ενέργειας ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις στατιστικές ενέργειας [COM(2006)0850 - C6-0035/2007 - 2007/0002(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Claude Turmes (A6-0487/2007)

Παρεμβαίνει ο Joaquín Almunia (Μέλος της Επιτροπής).

Ο Claude Turmes παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Eija-Riitta Korhola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Catherine Trautmann, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Fiona Hall, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Avril Doyle, Teresa Riera Madurell, Jerzy Buzek και Silvia-Adriana Ţicău.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Paul Rübig.

Παρεμβαίνει ο Claude Turmes.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.03.2008.


23. Στατιστικές για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις στατιστικές για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα [COM(2006)0778 - C6-0457/2006 - 2006/0258(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Bart Staes (A6-0004/2008)

Παρεμβαίνει ο Joaquín Almunia (Μέλος της Επιτροπής).

Ο Bart Staes παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Hartmut Nassauer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Gyula Hegyi, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Hiltrud Breyer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jens Holm, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Irena Belohorská, μη εγγεγραμμένη, Christa Klaß και Péter Olajos.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Paul Rübig, Czesław Adam Siekierski, Avril Doyle και Μάριος Ματσάκης.

Παρεμβαίνει ο Bart Staes.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.03.2008.


24. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 403.203/OJME).


25. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 11.55 μ.μ.

Harald Rømer

Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Αγγελάκας, Angelilli, Arif, Αρναουτάκης, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Battilocchio, Μπατζελή, Bauer, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Binev, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bonde, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Boştinaru, Μποτόπουλος, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Δημητρίου, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Δημητρακόπουλος, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Γεωργίου, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Γκλαβάκης, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Κασουλίδης, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Κοππά, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Λαμπρινίδης, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Ματσάκης, Μάτσης, Ματσούκα, Mauro, Μαυρομμάτης, Mayer, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Nechifor, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Panayotov, Panzeri, Παπαδημούλης, Paparizov, Παπαστάμκος, Parish, Paşcu, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Ποδηματά, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Scheele, Schierhuber, Σχοινάς, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Τούσσας, Τρακατέλλης, Trautmann, Τριανταφυλλίδης, Turmes, Τζαμπάζη, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Βακάλης, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Βαρβιτσιώτης, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου