Zoznam 
Zápisnica
PDF 222kWORD 163k
Utorok, 11. marca 2008 - Štrasburg
1.Otvorenie zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenie predsedníctva
 4.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 5.Predložené dokumenty
 6.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesenia)
 7.Ročná politická stratégia na rok 2009 (rozprava)
 8.Európsky inovačný a technologický inštitút ***II (rozprava)
 9.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 10.Hlasovanie
  
10.1.Riadenie aktív ESUO a Výskumného fondu uhlia a ocele * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.2.Dohoda medzi ES a Spojenými arabskými emirátmi o určitých aspektoch leteckých služieb * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.3.Spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov (zmena a doplnenie nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov) * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.4.Spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.5.Štatistická klasifikácia ekonomických činností v ES (kodifikované znenie) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.6.Identifikácia a registrácia ošípaných (kodifikované znenie) * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.7.Uvádzanie zeleninového materiálu do obehu (kodifikované znenie) * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.8.Spoločné pravidlá v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva ***III (hlasovanie)
  
10.9.Európsky inovačný a technologický inštitút ***II (hlasovanie)
  
10.10.Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie (hlasovanie)
  
10.11.Opravný rozpočet č. 1/2008 - Fond solidarity (hlasovanie)
  
10.12.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi ES a Guineou-Bissau * (hlasovanie)
  
10.13.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi ES a Pobrežím Slonoviny * (hlasovanie)
  
10.14.Trvalo udržateľná európska dopravná politika z hľadiska európskej energetickej a environmentálnej politiky (hlasovanie)
 11.Slávnostná schôdza - Estónsko
 12.Vysvetlenia hlasovania
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 14.Program schôdze
 15.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 16.Spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov a osobitné ustanovenia pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) * (rozprava)
 17.Hodnotenie stavu SPP (rozprava)
 18.Opatrenia nadväzujúce na preskúmanie Lamfalussyho postupu (rozprava)
 19.Hodina otázok (pre Komisiu)
 20.Situácia žien vo vidieckych oblastiach EÚ (rozprava)
 21.Udržateľné poľnohospodárstvo a bioplyn: potreba revízie právnych predpisov Spoločenstva (rozprava)
 22.Energetická štatistika ***I (rozprava)
 23.Štatistika prípravkov na ochranu rastlín ***I (rozprava)
 24.Program rokovania na nasledujúci deň
 25.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predseda

1. Otvorenie zasadania

Zasadanie Parlamentu 2008-2009 bolo otvorené v súlade s čl. 196 pododsek 1 Zmluvy o ES a čl.127 ods. 2 rokovacieho poriadku.


2. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


3. Vyhlásenie predsedníctva

Predseda vystúpil s vyhlásením pri príležitosti Európskeho dňa obetí terorizmu, v ktorom si uctil pamiatku obetí. Pripomenul, že poslednou obeťou terorizmu sa stal bývalý poslanec mestského zastupiteľstva za socialistickú stranu Isaías Carrasco, ktorý bol zavraždený v Baskicku. Predseda opätovne odsúdil teroristické útoky a v mene Parlamentu vyjadril sústrasť rodinám obetí.

Parlament si uctil pamiatku obetí terorizmu minútou ticha.


4. Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu

Bolo rozdané oznámenie Komisie o krokoch podniknutých na základe uznesení prijatých Parlamentom na druhej novembrovej schôdzi v roku 2007.


5. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti hračiek (COM(2008)0009 - C6-0039/2008 - 2008/0018(COD))

pridelené

gestorský :

IMCO

stanovisko :

ENVI, ITRE

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochranných konštrukciách kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov chrániacich pri prevrátení (statické testovanie) (kodifikované znenie) (COM(2008)0025 - C6-0044/2008 - 2008/0008(COD))

pridelené

gestorský :

JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom (COM(2008)0040 - C6-0052/2008 - 2008/0028(COD))

pridelené

gestorský :

ENVI

stanovisko :

IMCO

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS, pokiaľ ide o obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov (dichlórmetánu) (zmena a doplnenie smernice Rady 76/769/EHS) (COM(2008)0080 - C6-0068/2008 - 2008/0033(COD))

pridelené

gestorský :

ENVI

stanovisko :

IMCO

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 03/2008 - Oddiel III - Komisia (SEC(2008)0016 - C6-0077/2008 - 2008/2042(GBD))

pridelené

gestorský :

BUDG

- Odporúčanie Rady o absolutóriu, ktoré sa má udeliť Komisii s ohľadom na vykonávanie operácií Európskeho rozvojového fondu (šiesty ERF) za rozpočtový rok 2006 (16744/2007 - C6-0078/2008 - 2007/2064(DEC))

pridelené

gestorský :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Odporúčanie Rady o absolutóriu, ktoré sa má udeliť Komisii s ohľadom na vykonávanie operácií Európskeho rozvojového fondu (siedmy ERF) za rozpočtový rok 2006 (16745/2007 - C6-0079/2008 - 2007/2064(DEC))

pridelené

gestorský :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Odporúčanie Rady o absolutóriu, ktoré sa má udeliť Komisii s ohľadom na vykonávanie operácií Európskeho rozvojového fondu (ôsmy ERF) za rozpočtový rok 2006 (16746/2007 - C6-0080/2008 - 2007/2064(DEC))

pridelené

gestorský :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Odporúčanie Rady o absolutóriu, ktoré sa má udeliť Komisii s ohľadom na vykonávanie operácií Európskeho rozvojového fondu (deviaty ERF) za rozpočtový rok 2006 (16748/2007 - C6-0081/2008 - 2007/2064(DEC))

pridelené

gestorský :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Odporúčanie Rady o absolutóriu, ktoré sa má udeliť Komisii za plnenie rozpočtu v rozpočtovom roku 2006 (05842/2008 - C6-0082/2008 - 2007/2037(DEC))

pridelené

gestorský :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Odporúčanie Rady o absolutóriu, ktoré sa má udeliť výkonným agentúram za plnenie rozpočtu v rozpočtovom roku 2006 (05855/2008 - C6-0083/2008 - 2007/2037(DEC))

pridelené

gestorský :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Odporúčanie Rady o absolutóriu za plnenie rozpočtu orgánov zriadených Európskymi spoločenstvami za rozpočtový roku 2006 (05843/2008 - C6-0084/2008 - 2007/2046(DEC))

pridelené

gestorský :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (COM(2008)0094 - C6-0085/2008 - 2008/2043(ACI))

pridelené

gestorský :

BUDG

stanovisko :

EMPL

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 562/2006 ), pokiaľ ide o používanie Vízového informačného systému (VIS) podľa Kódexu schengenských hraníc (COM(2008)0101 - C6-0086/2008 - 2008/0041(COD))

pridelené

gestorský :

LIBE

stanovisko :

DEVE, AFET

- Prispôsobenie právnych aktov regulačnému postupu s kontrolou - Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci Komisie (COM(2008)0104 - C6-0087/2008 - 2008/0042(COD))

pridelené

gestorský :

ENVI

stanovisko :

JURI

- Prispôsobenie regulačnému postupu s kontrolou - Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 79/409/EHS o ochrane voľne žijúceho vtáctva, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci Komisie (COM(2008)0105 - C6-0088/2008 - 2008/0038(COD))

pridelené

gestorský :

ENVI

stanovisko :

JURI

- Návrh rozhodnutia Rady a Komisie o uzavretí protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii (16731/2007 - C6-0093/2008 - 2007/0218(AVC))

pridelené

gestorský :

AFET

stanovisko :

INTA

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (prepracované znenie) (COM(2008)0100 - C6-0094/2008 - 2008/0044(COD))

pridelené

gestorský :

JURI

stanovisko :

TRAN

- Návrh smernice Rady o všeobecných postupoch pre spotrebnú daň (COM(2008)0078 - C6-0099/2008 - 2008/0051(CNS))

pridelené

gestorský :

ECON

stanovisko :

AGRI, ITRE, CONT, IMCO, REGI

- Návrh opravného rozpočtu č. 1 na rozpočtový rok 2008 - Oddiel III – Komisia (07259/2008 - C6-0124/2008 - 2008/2017(BUD))

pridelené

gestorský :

BUDG

- Zmenený a doplnený návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri používaní pracovných prostriedkov pracovníkmi pri práci (druhá samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (kodifikované znenie) (COM(2008)0111 - C6-0127/2008 - 2006/0214(COD))

pridelené

gestorský :

JURI

2) parlamentných výborov

2.1) správy:

- Správa o žiadosti o zbavenie imunity Hansa-Petra Martina (2007/2215(IMM)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Diana Wallis (A6-0071/2008)


6. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesenia)

Podľa čl. 115 rokovacieho poriadku nasledujúci poslanci / politické skupiny požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I. Arménsko

- Marie Anne Isler Béguin za skupinu Verts/ALE o Arménsku (B6-0110/2008);

- Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda a Alexandra Dobolyi za skupinu PSE o situácii v Arménsku (B6-0113/2008);

- Árpád Duka-Zólyomi, Urszula Gacek, Bernd Posselt a Eija-Riitta Korhola za skupinu PPE-DE o Arménsku (B6-0114/2008);

- Jaromír Kohlíček za skupinu GUE/NGL o Arménsku (B6-0119/2008);

- Marios Matsakis, Annemie Neyts-Uyttebroeck a Marco Cappato za skupinu ALDE o situácii v Arménsku (B6-0120/2008);

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan a Ewa Tomaszewska za skupinu UEN o Arménsku (B6-0121/2008);

II. Zatýkanie demonštrantov po prezidentských volľbách v Rusku

- Bernd Posselt, Jana Hybášková, Christopher Beazley, Tunne Kelam a Thomas Mann za skupinu PPE-DE o zatýkaní demonštrantov po prezidentských voľbách v Rusku (B6-0124/2008);

- Janusz Onyszkiewicz a Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE o zatýkaní demonštrantov po prezidentských voľbách v Rusku (B6-0127/2008);

- Bart Staes a Milan Horáček za skupinu Verts/ALE o zatýkaní demonštrantov po prezidentských voľbách v Rusku (B6-0128/2008);

- Jan Marinus Wiersma a Hannes Swoboda za skupinu PSE o zatýkaní demonštrantov po prezidentských voľbách v Rusku (B6-0129/2008);

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ģirts Valdis Kristovskis, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Marcin Libicki, Roberts Zīle a Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN o zatýkaní demonštrantov po prezidentských voľbách v Rusku (B6-0130/2008);

III. Prípad afgánskeho novinára Perweza Kambakhsha - Prípad iránskeho občana Seyeda Mehdiho Kazemiho

Perwez Kambakhsh

- Angelika Beer, Joost Lagendijk a Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE o Afganistane (B6-0112/2008);

- Thomas Mann, Guido Podestà, Eija-Riitta Korhola a Nicole Fontaine za skupinu PPE-DE o afgánskych štátnych príslušníkoch odsúdených islamskými súdmi (B6-0115/2008);

- Adam Bielan, Ryszard Czarnecki a Ewa Tomaszewska za skupinu UEN o prípade novinára Perweza Kambakhsha (B6-0116/2008);

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Robert Evans, Elena Valenciano Martínez-Orozco a Emilio Menéndez del Valle za skupinu PSE o prípade novinára Perweza Kambakhsha (B6-0118/2008);

- Francis Wurtz a André Brie za skupinu GUE/NGL o Afganistane: prípad novinára Perweza Kambakhsha (B6-0123/2008);

- Jules Maaten, Marios Matsakis a Marco Cappato za skupinu ALDE o Afganistane (B6-0125/2008);

Seyed Mehdi Kazemi

- Jean Lambert a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE o prípade pána Mehdiho Kazemiho (B6-0111/2008);

- Pasqualina Napoletano a Michael Cashman za skupinu PSE o prípade pána Mehdiho Kazemiho (B6-0117/2008);

- Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL o prípade pána Mehdiho Kazemiho (B6-0122/2008);

- Marco Cappato, Marco Pannella, Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford a Marios Matsakis za skupinu ALDE o prípade Medhiho Kazemiho (B6-0126/2008);

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s čl. 142 rokovacieho poriadku.


7. Ročná politická stratégia na rok 2009 (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Ročná politická stratégia na rok 2009

José Manuel Barroso (predseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Hartmut Nassauer za skupinu PPE-DE, Hannes Swoboda za skupinu PSE, Diana Wallis za skupinu ALDE, Brian Crowley za skupinu UEN, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, Helmuth Markov za skupinu GUE/NGL, Godfrey Bloom za skupinu IND/DEM, Frank Vanhecke nezávislý poslanec, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Catherine Guy-Quint, Adina-Ioana Vălean, Jan Tadeusz Masiel, Jens-Peter Bonde, Luca Romagnoli, László Surján, Véronique De Keyser, Ingeborg Gräßle, Alain Hutchinson, Lambert van Nistelrooij, Göran Färm, Lutz Goepel, Carmen Fraga Estévez, John Bowis, Maria Martens, Jacek Saryusz-Wolski a Othmar Karas.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Mairead McGuinness, Luís Queiró, Katalin Lévai, Zuzana Roithová a Danutė Budreikaitė.

V rozprave vystúpila Margot Wallström (podpredsedníčka Komisie).

Predložené návrhy uznesení ešte neboli k dispozícii, preto budú oznámené neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: na ďalšej schôdzi.


8. Európsky inovačný a technologický inštitút ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky inovačný a technologický inštitút [15647/1/2007 - C6-0035/2008 - 2006/0197(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Reino Paasilinna (A6-0041/2008)

Reino Paasilinna uviedol odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpil Ján Figeľ (člen Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Luigi COCILOVO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Romana Jordan Cizelj za skupinu PPE-DE, Hannes Swoboda za skupinu PSE, Jorgo Chatzimarkakis za skupinu ALDE, Konrad Szymański za skupinu UEN, Miloslav Ransdorf za skupinu GUE/NGL, Jana Bobošíková nezávislá poslankyňa, Angelika Niebler, Gyula Hegyi, Lena Ek, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Teresa Riera Madurell, Grażyna Staniszewska a Pierre Pribetich.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Lambert van Nistelrooij, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jacek Protasiewicz, Erna Hennicot-Schoepges, Marusya Ivanova Lyubcheva, Sylwester Chruszcz, Miroslav Mikolášik, Nina Škottová a Czesław Adam Siekierski.

Vystúpili: Ján Figeľ a Reino Paasilinna.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.9 zápisnice zo dňa 11.03.2008.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.15 h. kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 11.30 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

9. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Giuseppe Gargani, predseda výboru JURI, vystúpil s ústnou správou obsahujúcou návrh výboru na preskúmanie osvedčení o zvolení týchto poslancov:

Roberta Alma Anastase, Sebastian Valentin Bodu, Victor Boştinaru, Nicodim Bulzesc, Cristian Silviu Buşoi, Titus Corlăţean, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Magor Imre Csibi, Daniel Dăianu, Dragoş Florin David, Constantin Dumitriu, Petru Filip, Sorin Frunzăverde, Monica Maria Iacob-Ridzi, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, Cătălin-Ioan Nechifor, Rareş-Lucian Niculescu, Dumitru Oprea, Ioan Mircea Paşcu, Maria Petre, Rovana Plumb, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Daciana Octavia Sârbu, Adrian Severin, Csaba Sógor, Theodor Dumitru Stolojan, Silvia-Adriana Ţicău, László Tőkés, Adina-Ioana Vălean, Renate Weber, Iuliu Winkler a Marian Zlotea s účinnosťou od 10. 12. 2007, Urszula Gacek a Krzysztof Hołowczyc s účinnosťou od 6. 12. 2007, ako aj Brigitte Fouré s účinnosťou od 10. 1. 2008.

Parlament potvrdil platnosť mandátu uvedených poslancov.


10. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


10.1. Riadenie aktív ESUO a Výskumného fondu uhlia a ocele * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/77/ES, ktorým sa ustanovujú viacročné finančné usmernenia na riadenie aktív ESUO v likvidácii a na riadenie aktív Výskumného fondu uhlia a ocele po skončení tejto likvidácie [COM(2007)0435 - C6-0276/2007 - 2007/0150(CNS)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca Reimer Böge (A6-0062/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0073)


10.2. Dohoda medzi ES a Spojenými arabskými emirátmi o určitých aspektoch leteckých služieb * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými arabskými emirátmi o určitých aspektoch leteckých služieb [COM(2007)0134 - C6-0472/2007 - 2007/0052(CNS)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Paolo Costa (A6-0043/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0074)


10.3. Spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov (zmena a doplnenie nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov) * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) [COM(2007)0854 - C6-0033/2008 - 2007/0290(CNS)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Neil Parish (A6-0044/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0075)


10.4. Spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) [COM(2008)0027 - C6-0061/2008 - 2008/0011(CNS)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Neil Parish (A6-0045/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0076)


10.5. Štatistická klasifikácia ekonomických činností v ES (kodifikované znenie) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistickej klasifikácii ekonomických činností v Európskom spoločenstve (kodifikované znenie) [COM(2007)0755 - C6-0437/2007 - 2007/0256(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0055/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0077)


10.6. Identifikácia a registrácia ošípaných (kodifikované znenie) * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh smernice Rady o identifikácii a registrácii ošípaných (kodifikované znenie) [COM(2007)0829 - C6-0037/2008 - 2007/0294(CNS)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0057/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0078)


10.7. Uvádzanie zeleninového materiálu do obehu (kodifikované znenie) * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh smernice Rady o uvádzaní do obehu množiteľského a sadivového zeleninového materiálu, iného ako osivo (kodifikované znenie) [COM(2007)0852 - C6-0038/2008 - 2007/0296(CNS)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0056/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0079)


10.8. Spoločné pravidlá v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva ***III (hlasovanie)

Správa Spoločný text nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a o zrušení nariadenia (ES) č. 2320/2002, ktorý bol schválený zmierovacím výborom [PE-CONS 3601/2008 – C6 0029/2008 – 2005/0191(COD)] - Delegácia parlamentu pri zmierovacom výbore - Spravodajca Paolo Costa (A6-0049/2008)

(Jednoduchá väčšina potrebná pre schválenie)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0080)


10.9. Európsky inovačný a technologický inštitút ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky inovačný a technologický inštitút [15647/1/2007 - C6-0035/2008 - 2006/0197(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Reino Paasilinna (A6-0041/2008)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený (P6_TA(2008)0081)


10.10. Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie (hlasovanie)

Správa Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie, s použitím bodu 26 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení [COM(2008)0014 – C6 0036/2008 – 2008/2019(ACI)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca Reimer Böge (A6-0065/2008)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0082)


10.11. Opravný rozpočet č. 1/2008 - Fond solidarity (hlasovanie)

Správa Návrh opravného rozpočtu Európskej únie č. 1/2008 na rozpočtový rok 2008
Oddiel III - Komisia [2008/2017(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca Kyösti Virrankoski (A6-0058/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0083)


10.12. Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi ES a Guineou-Bissau * (hlasovanie)

Správa Návrh nariadenia Rady o uzatvorení dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou [COM(2007)0580 - C6-0391/2007 - 2007/0209(CNS)] - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajca Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0053/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2008)0084)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0084)


10.13. Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi ES a Pobrežím Slonoviny * (hlasovanie)

Správa Návrh nariadenia Rady o uzavretí dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Pobrežím Slonoviny na druhej strane [COM(2007)0648 - C6-0429/2007 - 2007/0226(CNS)] - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajca Daniel Varela Suanzes-Carpegna (A6-0054/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2008)0085)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0085)


10.14. Trvalo udržateľná európska dopravná politika z hľadiska európskej energetickej a environmentálnej politiky (hlasovanie)

Správa Trvalo udržateľná európska dopravná politika z hľadiska európskej energetickej a environmentálnej politiky [2007/2147(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Gabriele Albertini (A6-0014/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0086)

(Rokovanie bolo prerušené o 11.50 hod. kvôli slávnostnej časti schôdze.)


PREDSEDNÍCTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predseda

11. Slávnostná schôdza - Estónsko

Od 12.00 do 12.30 sa pri príležitosti návštevy prezidenta Estónskej republiky Toomasa Hendrika Ilvesa konala slávnostná schôdza Parlamentu.


PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

12. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Paolo Costa - A6-0049/2008:

Hubert Pirker, Bernard Wojciechowski a Jan Březina

Správa: Reino Paasilinna - A6-0041/2008:

Hubert Pirker, Zuzana Roithová, Tomáš Zatloukal, Hannu Takkula, Syed Kamall a Christopher Heaton-Harris

Správa: Reimer Böge - A6-0065/2008:

Zuzana Roithová a Glyn Ford

Správa: Kyösti Virrankoski - A6-0058/2008:

Zuzana Roithová, Bernard Wojciechowski a Christopher Heaton-Harris

Správa: Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0053/2008 a Správa: Daniel Varela Suanzes-Carpegna - A6-0054/2008:

Christopher Heaton-Harris

Správa: Gabriele Albertini - A6-0014/2008:

Christopher Heaton-Harris, Richard Seeber a Zuzana Roithová


13. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

°
° ° °

Victor Boştinaru oznámil, že jeho hlasovacie zariadenie nefungovalo počas celého hlasovania.


(Rokovanie bolo prerušené o 12.55 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h)

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

14. Program schôdze

Predseda oznámil, že výbor JURI na svojej schôdzi dňa 10. marca 2008 prijal správu Diany Wallisovej o žiadosti o zbavení poslaneckej imunity Hansa-Petra Martina (A6-0071/2008) v súlade s článkom 131 rokovacieho poriadku.

O tejto správe sa bude hlasovať v stredu 12. marca 2008 o12.00 hod.


15. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


16. Spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov a osobitné ustanovenia pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) * (rozprava)

Správa Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov), pokiaľ ide o vnútroštátne kvóty na mlieko [COM(2007)0802 - C6-0015/2008 - 2007/0281(CNS)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa Elisabeth Jeggle (A6-0046/2008)

V rozprave vystúpili: Iztok Jarc (úradujúci predseda Rady) a Mariann Fischer Boel (členka Komisie).

Elisabeth Jeggle uviedla správu.

Vystúpili títo poslanci: Czesław Adam Siekierski za skupinu PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos za skupinu PSE, Niels Busk za skupinu ALDE, Alyn Smith za skupinu Verts/ALE, Dimitar Stoyanov nezávislý poslanec, James Nicholson, Csaba Sándor Tabajdi, Margrete Auken, Albert Deß, Bogdan Golik, Astrid Lulling, Katerina Batzeli, Maria Petre, Gábor Harangozó a Béla Glattfelder.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili: Miroslav Mikolášik, Zdzisław Zbigniew Podkański, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Jim Allister, Mairead McGuinness, Neil Parish, Agnes Schierhuber a Esther De Lange.

Vystúpili títo poslanci: Iztok Jarc, Mariann Fischer Boel a Elisabeth Jeggle.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.4 zápisnice zo dňa 12.03.2008.


17. Hodnotenie stavu SPP (rozprava)

Správa Hodnotenie stavu SPP [2007/2195(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Lutz Goepel (A6-0047/2008)

Lutz Goepel uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Iztok Jarc (úradujúci predseda Rady) a Mariann Fischer Boel (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Bart Staes (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko) a Neil Parish za skupinu PPE-DE.

PREDSEDNÍCTVO: Marek SIWIEC
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Luis Manuel Capoulas Santos za skupinu PSE, Niels Busk za skupinu ALDE, Sergio Berlato za skupinu UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf za skupinu Verts/ALE, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL, Witold Tomczak za skupinu IND/DEM, Peter Baco nezávislý poslanec, Agnes Schierhuber, Bernadette Bourzai, Willem Schuth, Janusz Wojciechowski, Alyn Smith, Kartika Tamara Liotard, Vladimír Železný, Jean-Claude Martinez, Mairead McGuinness, María Isabel Salinas García, Jan Mulder, Andrzej Tomasz Zapałowski, Marie-Hélène Aubert, Bairbre de Brún, Derek Roland Clark, Jim Allister, Véronique Mathieu, Csaba Sándor Tabajdi, Anne Laperrouze, Liam Aylward, Carmen Fraga Estévez, Lily Jacobs, Kyösti Virrankoski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Petya Stavreva, Bogdan Golik, Magor Imre Csibi, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Katerina Batzeli, Francesco Ferrari a Struan Stevenson.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Constantin Dumitriu, James Nicholson, Andrzej Jan Szejna, Markus Pieper a Marian Harkin.

Vystúpili títo poslanci: Iztok Jarc, Mariann Fischer Boel a Lutz Goepel.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.5 zápisnice zo dňa 12.03.2008.


18. Opatrenia nadväzujúce na preskúmanie Lamfalussyho postupu (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0015/2008), ktorú položila Pervenche Berès, za výbor ECON, pre Radu: Opatrenia nadväzujúce na preskúmanie Lamfalussyho postupu (B6-0011/2008)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0016/2008), ktorú položila Pervenche Berès, za výbor ECON, pre Komisiu: Opatrenia nadväzujúce na preskúmanie Lamfalussyho postupu (B6-0012/2008)

Pervenche Berès rozvinula otázky na ústne zodpovedanie.

Janez Lenarčič (úradujúci predseda Rady) odpovedal na otázku (B6-0011/2008).

PREDSEDNÍCTVO: Diana WALLIS
podpredsedníčka

Joaquín Almunia (člen Komisie) odpovedal na otázku (B6-0012/2008).

Vystúpili títo poslanci: Alexander Radwan za skupinu PPE-DE, Ieke van den Burg za skupinu PSE, Josu Ortuondo Larrea za skupinu ALDE, Piia-Noora Kauppi, Elisa Ferreira, Antolín Sánchez Presedo a Harald Ettl.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpil Reinhard Rack.

V rozprave vystúpil Joaquín Almunia.

Rozprava sa skončila.


19. Hodina otázok (pre Komisiu)

Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Komisii. (B6-0013/2008).

V rozprave vystúpil Marian Harkin k organizácii hodiny otázok.

Prvá časť

Otázka č. 32 (Stavros Arnaoutakis): Negatívny vplyv medzinárodnej úverovej krízy na oblasť obchodu

Joaquín Almunia (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Stavros Arnaoutakis a Danutė Budreikaitė.

Otázka č. 33 (Manolis Mavrommatis): Legálne sťahovanie hudby na internete

Ján Figeľ (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Manolis Mavrommatis a Josu Ortuondo Larrea.

Otázka č. 34 (Avril Doyle): Uhlíková daň na dovážané výrobky

Stavros Dimas (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Avril Doyle, Lambert van Nistelrooij a Marian Harkin.

Druhá časť

Otázka č. 35 (Colm Burke): Medzikultúrny dialóg v Európskej únii

Ján Figeľ odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Colm Burke, Avril Doyle a Marian Harkin.

Otázka 36 prepadla pre neprítomnosť autora.

Otázka č. 37 (Bernd Posselt): Kultúrna spolupráca medzi Nemeckom, Rakúskom a Českou republikou

Ján Figeľ odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Bernd Posselt, Justas Vincas Paleckis a Reinhard Rack.

Otázky 38 až 40 budú zodpovedané písomne.

V rozprave vystúpil Jim Higgins k priebehu hodiny otázok.

Otázka č. 41 (Georgios Papastamkos): Urovnanie sporu medzi EÚ a USA týkajúceho sa GMO v rámci Svetovej obchodnej organizácie

Peter Mandelson (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Georgios Papastamkos a Mairead McGuinness.

Otázka č. 42 (Bart Staes): Dôkladné prehodnotenie dohôd o hospodárskom partnerstve

Otázka č. 43 (Thijs Berman): Dohody o hospodárskom partnerstve

Otázka č. 44 (Claude Moraes): Hodnotenie vplyvov dohôd o hospodárskom partnerstve

Otázka č. 45 (David Martin): Dohody o hospodárskom partnerstve

Otázka č. 46 (Sarah Ludford): Dohody o hospodárskom partnerstve

Otázka č. 47 (Hélène Goudin): Dohody o hospodárskom partnerstve s rozvojovými krajinami

Peter Mandelson odpovedal na otázky, ako aj na doplňujúce otázky, ktoré položili Bart Staes, Glenis Willmott, David Martin, Sarah Ludford a Paul Rübig.

Otázky, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú zodpovedané písomne (pozri prílohu doslovného záznamu).

Hodina otázok pre Komisiu sa skončila.


(Rokovanie bolo prerušené o 19.50 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 21.00 h)

PREDSEDNÍCTVO: Mario MAURO
podpredseda

20. Situácia žien vo vidieckych oblastiach EÚ (rozprava)

Správa Situácia žien vo vidieckych oblastiach Európskej únie [2007/2117(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa Christa Klaß (A6-0031/2008)

Christa Klaß uviedla správu.

V rozprave vystúpila Mariann Fischer Boel (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Edit Bauer za skupinu PPE-DE, Iratxe García Pérez za skupinu PSE, Jan Tadeusz Masiel za skupinu UEN, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL, Urszula Krupa za skupinu IND/DEM, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Christa Prets, Zdzisław Zbigniew Podkański, Eva-Britt Svensson, Rumiana Jeleva, Ewa Tomaszewska, Esther Herranz García, Corina Creţu a Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Mairead McGuinness, Silvia-Adriana Ţicău, Danutė Budreikaitė, Avril Doyle, Roberta Alma Anastase, Anna Záborská a Monica Maria Iacob-Ridzi.

V rozprave vystúpili: Mariann Fischer Boel a Christa Klaß.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.6 zápisnice zo dňa 12.03.2008.


21. Udržateľné poľnohospodárstvo a bioplyn: potreba revízie právnych predpisov Spoločenstva (rozprava)

Správa Udržateľné poľnohospodárstvo a bioplyn: potreba revízie právnych predpisov Spoločenstva [2007/2107(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Csaba Sándor Tabajdi (A6-0034/2008)

Csaba Sándor Tabajdi uviedol správu.

V rozprave vystúpila Mariann Fischer Boel (členka Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Jens Holm (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Werner Langen (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Albert Deß za skupinu PPE-DE, Bogdan Golik za skupinu PSE, Willem Schuth za skupinu ALDE, Wiesław Stefan Kuc za skupinu UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf za skupinu Verts/ALE, Derek Roland Clark za skupinu IND/DEM, Jim Allister nezávislý poslanec, Mairead McGuinness, Gábor Harangozó, Anne Laperrouze, Leopold Józef Rutowicz, Nils Lundgren, Neil Parish, Cristian Silviu Buşoi a Samuli Pohjamo.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Miroslav Mikolášik, Avril Doyle, James Nicholson, Czesław Adam Siekierski a Claude Turmes.

V rozprave vystúpili: Mariann Fischer Boel a Csaba Sándor Tabajdi.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.7 zápisnice zo dňa 12.03.2008.


22. Energetická štatistika ***I (rozprava)

Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o energetickej štatistike [COM(2006)0850 - C6-0035/2007 - 2007/0002(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Claude Turmes (A6-0487/2007)

V rozprave vystúpil Joaquín Almunia (člen Komisie).

Claude Turmes uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Eija-Riitta Korhola za skupinu PPE-DE, Catherine Trautmann za skupinu PSE, Fiona Hall za skupinu ALDE, Avril Doyle, Teresa Riera Madurell, Jerzy Buzek a Silvia-Adriana Ţicău.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpil Paul Rübig.

V rozprave vystúpil Claude Turmes.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.2 zápisnice zo dňa 12.03.2008.


23. Štatistika prípravkov na ochranu rastlín ***I (rozprava)

Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistike prípravkov na ochranu rastlín [COM(2006)0778 - C6-0457/2006 - 2006/0258(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca Bart Staes (A6-0004/2008)

V rozprave vystúpil Joaquín Almunia (člen Komisie).

Bart Staes uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Hartmut Nassauer za skupinu PPE-DE, Gyula Hegyi za skupinu PSE, Marios Matsakis za skupinu ALDE, Hiltrud Breyer za skupinu Verts/ALE, Jens Holm za skupinu GUE/NGL, Irena Belohorská nezávislá poslankyňa, Christa Klaß a Péter Olajos.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Paul Rübig, Czesław Adam Siekierski, Avril Doyle a Marios Matsakis.

V rozprave vystúpil Bart Staes.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.3 zápisnice zo dňa 12.03.2008.


24. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 403.203/OJME).


25. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.55 hod.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelakas, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Binev, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bonde, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Nechifor, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Scheele, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia