Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2008 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

15. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
Πλήρη Πρακτικά

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς το Συμβούλιο (B6-0013/2008).

Ερώτηση 1 (Marian Harkin): Συνθήκη της Λισαβόνας.

Ερώτηση 2 (Gay Mitchell): Πρόεδρος του Συμβουλίου.

Παρεμβαίνει ο Gay Mitchell σχετικά με την οργάνωση της ώρας των ερωτήσεων.

Ο Janez Lenarčič (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στις ερωτήσεις καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Marian Harkin, Gay Mitchell, Richard Corbett, Reinhard Rack, Esko Seppänen και Mairead McGuinness.

Παρεμβαίνουν οι Mairead McGuinness και Esko Seppänen για να διευκρινίσουν τις συμπλήρωματικές ερωτήσεις τους, στις οποίες απαντά ο Janez Lenarčič.

Ερώτηση 3 (Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου): Σύμφωνο για τη νεολαία.

Ο Janez Lenarčič απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση της Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου.

Ερώτηση 4 (Claude Moraes): Συνεργασία για το πρόβλημα των αστέγων σε επίπεδο ΕΕ.

Ο Janez Lenarčič απαντά στην ερώτηση καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση της Glenis Willmott (αναπλ.).

Ερώτηση 5 (Manuel Medina Ortega): Η καταπολέμηση της διεθνούς εγκληματικότητας και το Δικαστήριο της ΕΕ.

Ο Janez Lenarčič απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Manuel Medina Ortega και Hubert Pirker.

Η ερώτηση 6 κρίνεται μη παραδεκτή, διότι είχε ήδη τεθεί κατά την περίοδο συνόδου του Φεβρουαρίου.

Οι ερωτήσεις 7 και 8 δεν εξετάζονται, διότι τα θέματα που αφορούν εμφαίνονται στην ημερήσια διάταξη της παρούσας περιόδου συνόδου.

Ερώτηση 9 (Jim Higgins): Μεταφορά υγρών.

Ο Janez Lenarčič απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Jim Higgins και Hubert Pirker.

Ερώτηση 10 (Mairead McGuinness): Η προοπτική της ΕΕ στα δυτικά Βαλκάνια.

Ερώτηση 11 (Silvia-Adriana Ţicău): Ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.

Ερώτηση 12 (Δημητρίου Παπαδημούλη): Ο ρόλος της αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κοσσυφοπέδιο.

Ο Janez Lenarčič απαντά στις ερωτήσεις καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Mairead McGuinness, Silvia-Adriana Ţicău, Zita Pleštinská και Δημητρίου Παπαδημούλη.

Οι ερωτήσεις στις οποίες, ελλείψει χρόνου, δεν δόθηκε απάντηση θα λάβουν γραπτή απάντηση (βλ. Παράρτημα στα Πλήρη Πρακτικά).

Η ώρα των ερωτήσεων προς το Συμβούλιο περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου