Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0116(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0027/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0027/2008

Συζήτηση :

PV 12/03/2008 - 16
CRE 12/03/2008 - 16

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2008 - 4.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0098

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2008 - Στρασβούργο

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 7.40 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luigi COCILOVO
Αντιπρόεδρος

16. Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συμμετοχή της Κοινότητας σε πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ατόμων μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), το οποίο έχουν αναλάβει διάφορα κράτη μέλη [COM(2007)0329 - C6-0178/2007 - 2007/0116(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Neena Gill (A6-0027/2008)

Παρεμβαίνει ο László Kovács (Μέλος της Επιτροπής).

Η Neena Gill παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Lambert van Nistelrooij, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jorgo Chatzimarkakis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Guntars Krasts, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Kathy Sinnott, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Desislav Chukolov, μη εγγεγραμμένος, Ivo Belet, Justas Vincas Paleckis, Danutė Budreikaitė, Sylwester Chruszcz, Ljudmila Novak και Roberta Alma Anastase.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski και Monica Maria Iacob-Ridzi.

Παρεμβαίνουν οι László Kovács και Neena Gill.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.03.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου