Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 207kWORD 117k
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2008 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)
 3.Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Βρυξέλλες, 13 και 14 Μαρτίου 2008) (συζήτηση)
 4.Δήλωση της Προεδρίας
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  
5.1.Αίτηση άρσης της ασυλίας του Martin Hans-Peter (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.2.Στατιστικές ενέργειας ***I (ψηφοφορία)
  
5.3.Στατιστικές για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ***I (ψηφοφορία)
  
5.4.Τροποποίηση του κανονισμού "ενιαία ΚΟΑ" όσον αφορά τις εθνικές ποσοστώσεις για το γάλα * (ψηφοφορία)
  
5.5.«Eλεγχος της υγείας» της ΚΑΠ (ψηφοφορία)
  
5.6.Η κατάσταση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ (ψηφοφορία)
  
5.7.Βιώσιμη γεωργία και βιοαέριο: ανάγκη αναθεώρησης της κοινοτικής νομοθεσίας (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Πανηγυρική συνεδρίαση - Πεντηκοστή επέτειος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 11.Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ιράκ (συζήτηση)
 12.Κοινοτικός κώδικας συμπεριφοράς για τις εξαγωγές όπλων (συζήτηση)
 13.Κατάσταση στο Τσαντ (συζήτηση)
 14.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 15.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 16.Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ***I (συζήτηση)
 17.Φορολόγηση της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης * (συζήτηση)
 18.Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (συζήτηση)
 19.Η ιδιαίτερη κατάσταση των γυναικών στη φυλακή και ο αντίκτυπος της φυλάκισης των γονέων στην κοινωνική και οικογενειακή ζωή (συζήτηση)
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Hans-Gert PÖTTERING
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05 π.μ.


2. Γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)

Ο ακόλουθος βουλευτής προέβη σε γραπτή δήλωση για εγγραφή στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού):

- Guido Podestà σχετικά με την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) (0022/2008).


3. Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Βρυξέλλες, 13 και 14 Μαρτίου 2008) (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Βρυξέλλες, 13 και 14 Μαρτίου 2008)

Οι Janez Lenarčič (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Brian Crowley, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jens-Peter Bonde, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Jana Bobošíková, μη εγγεγραμμένη, Giles Chichester, Robert Goebbels, Janusz Onyszkiewicz, Ryszard Czarnecki, Claude Turmes, Eva-Britt Svensson, Johannes Blokland, Andreas Mölzer, Marianne Thyssen, Harlem Désir, Lena Ek, Mario Borghezio, Marie Anne Isler Béguin, Δημήτριος Παπαδημούλης, Philip Claeys, João de Deus Pinheiro, Udo Bullmann, Fiona Hall, Mirosław Mariusz Piotrowski, Gisela Kallenbach, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Roger Helmer, Werner Langen, Jan Andersson, Margarita Starkevičiūtė, Konrad Szymański, Gunnar Hökmark, Κατερίνα Μπατζελή, Danutė Budreikaitė, Karl-Heinz Florenz, Libor Rouček, Alexander Lambsdorff, Lambert van Nistelrooij, Gary Titley, Daniel Dăianu, Klaus-Heiner Lehne, Riitta Myller, Kathy Sinnott, Malcolm Harbour, Proinsias De Rossa, Georg Jarzembowski, Dariusz Rosati, Othmar Karas, Pervenche Berès, Monica Maria Iacob-Ridzi, Mairead McGuinness, Carlos Coelho και Christopher Beazley.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Tunne Kelam, Jean-Pierre Audy, Zita Pleštinská, Georgs Andrejevs, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig και Nina Škottová.

Παρεμβαίνουν οι Janez Lenarčič και José Manuel Barroso.

Παρεμβαίνουν οι Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με ορισμένες δηλώσεις, ιδίως αυτές των Graham Watson και Othmar Karas, και οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, και Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την παραπάνω παρέμβαση.

Η συζήτηση περατώνεται.


4. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση με την οποία ζητεί, εξ ονόματος του Σώματος, την άμεση απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τους FARC, εκ των οποίων και της Ingrid Betancourt, καθώς και να σταλεί διεθνής ιατρική αποστολή στην Κολομβία. Εκφράζει την αλληλεγγύη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα θύματα των απαγωγών καθώς και στους συγγενείς τους.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gérard ONESTA
Αντιπρόεδρος

5. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


5.1. Αίτηση άρσης της ασυλίας του Martin Hans-Peter (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Martin Hans-Peter [2007/2215(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Diana Wallis (A6-0071/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0089)


5.2. Στατιστικές ενέργειας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις στατιστικές ενέργειας [COM(2006)0850 - C6-0035/2007 - 2007/0002(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Claude Turmes (A6-0487/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0090)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0090)


5.3. Στατιστικές για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις στατιστικές για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα [COM(2006)0778 - C6-0457/2006 - 2006/0258(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Bart Staes (A6-0004/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0091)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0091)


5.4. Τροποποίηση του κανονισμού "ενιαία ΚΟΑ" όσον αφορά τις εθνικές ποσοστώσεις για το γάλα * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 όσον αφορά την θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) όσον αφορά τις εθνικές ποσοστώσεις για το γάλα [COM(2007)0802 - C6-0015/2008 - 2007/0281(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγήτρια: Elisabeth Jeggle (A6-0046/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0092)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0092)


5.5. «Eλεγχος της υγείας» της ΚΑΠ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον «έλεγχο της υγείας» της ΚΑΠ [2007/2195(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Lutz Goepel (A6-0047/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0093)


5.6. Η κατάσταση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης [2007/2117(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Christa Klaß (A6-0031/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0094)


5.7. Βιώσιμη γεωργία και βιοαέριο: ανάγκη αναθεώρησης της κοινοτικής νομοθεσίας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη βιώσιμη γεωργία και το βιοαέριο: ανάγκη αναθεώρησης της κοινοτικής νομοθεσίας [2007/2107(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Csaba Sándor Tabajdi (A6-0034/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0095)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

O Csaba Sándor Tabajdi υποβάλλει προφορική τροπολογία επί της παραγράφου 41, η οποία και κρατείται.


6. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Elisabeth Jeggle - A6-0046/2008: Ryszard Czarnecki, Bernard Wojciechowski, Danutė Budreikaitė, Milan Horáček, Albert Deß, Syed Kamall, Czesław Adam Siekierski

Έκθεση Lutz Goepel - A6-0047/2008: Michl Ebner, Jan Březina, Czesław Adam Siekierski, Christopher Heaton-Harris, Albert Deß, Syed Kamall, Edward McMillan-Scott και Seán Ó Neachtain.

Έκθεση Christa Klaß - A6-0031/2008: Czesław Adam Siekierski, Agnes Schierhuber, Christopher Heaton-Harris, Frank Vanhecke, Astrid Lulling

Έκθεση Csaba Sándor Tabajdi - A6-0034/2008: Albert Deß, Oldřich Vlasák


7. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

°
° ° °

Ο Hubert Pirker δηλώνει ότι η συσκευή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας του δεν λειτουργούσε κατά τις ψηφοφορίες επί των εκθέσεων Turmes (A6-0487/2007) και Staes (A6-0004/2008).

Οι Caroline Lucas και Glenis Willmott δηλώνουν ότι οι συσκευές ηλεκτρονικής ψηφοφορίας τους δεν λειτουργούσαν κατά την τελική ψηφοφορία επί της εκθέσεως Staes (A6-0004/2008).


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 1.05 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 3.10 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Hans-Gert PÖTTERING
Πρόεδρος

8. Πανηγυρική συνεδρίαση - Πεντηκοστή επέτειος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Από τις 3.10 μ.μ. έως τις 4.15 μ.μ. το Σώμα συνέρχεται σε πανηγυρική συνεδρίαση επ' ευκαιρία της πεντηκοστής επετείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 4.15 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 4.20 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

9. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


10. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Η Πρόεδρος προβαίνει στην ακόλουθη ανακοίνωση σχετικά με τις μεσημεριανές ψηφοφορίες:

“Για κάποιο τεχνικό λόγο τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, όπως εμφανίστηκαν στον πίνακα και ανακοινώθηκαν από τον Πρόεδρο της ολομέλειας, δεν αντιστοιχούν ακριβώς στον πραγματικό αριθμό που κατέγραψε η μηχανή ψηφοφορίας. Αλλά προσοχή! Υπογραμμίζουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν τροποποιήθηκε το αποτέλεσμα των ψηφοφοριών, αφού οι πλειοψηφίες παρέμειναν αμετάβλητες.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι μεσημεριανές ψηφοφορίες δεν πρέπει, σε καμιά περίπτωση, να αμφισβητηθούν και θεωρούνται δεδομένες. Τα αποτελέσματα που θα δημοσιευθούν στο παράρτημα των πρακτικών της σημερινής συνεδρίασης θα είναι τα πραγματικά αποτελέσματα.”

Σημείωση: Το ίδιο ισχύει για τις ψηφοφορίες της Τρίτης, επίσης χωρίς επιπτώσεις στη διαμόρφωση των πλειοψηφιών. Οι αναγκαίες διορθώσεις στους αριθμούς των αποτελεσμάτων το συντομότερο δυνατόν.


11. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ιράκ (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο όσον αφορά τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ιράκ [2007/2181(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Ana Maria Gomes (A6-0052/2008)

Η Ana Maria Gomes παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Janez Lenarčič (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ignasi Guardans Cambó (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Jana Hybášková, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Nicholson of Winterbourne, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Caroline Lucas, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Slavi Binev, μη εγγεγραμμένος, Nickolay Mladenov, Béatrice Patrie, Patrick Louis, Sorin Frunzăverde, Erika Mann και Γεώργιος Γεωργίου.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Anna Záborská, Paulo Casaca, Ioan Mircea Paşcu, Renate Weber, Zbigniew Zaleski και Tunne Kelam.

Παρεμβαίνουν οι Janez Lenarčič, Benita Ferrero-Waldner και Ana Maria Gomes.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adam BIELAN
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.03.2008.


12. Κοινοτικός κώδικας συμπεριφοράς για τις εξαγωγές όπλων (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Κοινοτικός κώδικας συμπεριφοράς για τις εξαγωγές όπλων

Οι Janez Lenarčič (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Urszula Gacek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Ana Maria Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Fiona Hall, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tobias Pflüger, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Janez Lenarčič.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τον Κώδικα Συμπεριφοράς της ΕΕ όσον αφορά τις μεταφορές όπλων- αποτυχία του Συμβουλίου να εγκρίνει την Κοινή Θέση και να καταστήσει το μέσο αυτό δεσμευτικό από νομική άποψη (B6-0063/2008),

- Raül Romeva i Rueda και Angelika Beer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τον Κώδικα Συμπεριφοράς της ΕΕ για τις Μεταφορές Όπλων - αποτυχία του Συμβουλίου να εγκρίνει την Κοινή Θέση και να μετατρέψει τον Κώδικα σε νομικώς δεσμευτικό κείμενο (B6-0064/2008),

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stefano Zappalà και Karl von Wogau, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με τον Κώδικα Συμπεριφοράς της ΕΕ για τις Μεταφορές Όπλων - αποτυχία του Συμβουλίου να εγκρίνει την Κοινή Θέση και να μετατρέψει τον Κώδικα σε νομικώς δεσμευτικό κείμενο (B6-0065/2008),

- Ģirts Valdis Kristovskis, Brian Crowley, Ryszard Czarnecki και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με τον Κώδικα Συμπεριφοράς της ΕΕ όσον αφορά τις μεταφορές όπλων- αποτυχία του Συμβουλίου να εγκρίνει την Κοινή Θέση και να καταστήσει το μέσο αυτό δεσμευτικό από νομική άποψη (B6-0070/2008),

- Tobias Pflüger, Willy Meyer Pleite και Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τον Κώδικα Συμπεριφοράς της ΕΕ για τις διακινήσεις όπλων - αποτυχία του Συμβουλίου να εγκρίνει την Κοινή Θέση και να μετατρέψει τον Κώδικα σε νομικώς δεσμευτικό κείμενο (B6-0074/2008),

- Ana Maria Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τον Κώδικα Συμπεριφοράς της ΕΕ για τις διακινήσεις όπλων - αποτυχία του Συμβουλίου να εγκρίνει την Κοινή Θέση και να μετατρέψει τον Κώδικα σε νομικώς δεσμευτικό κείμενο (B6-0109/2008).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.03.2008.


13. Κατάσταση στο Τσαντ (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Κατάσταση στο Τσαντ

Οι Janez Lenarčič (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Louis Michel (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Colm Burke, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Alain Hutchinson, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Philippe Morillon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Brian Crowley, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Marie-Hélène Aubert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tobias Pflüger, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Maria Martens, Thijs Berman και Jens Holm.

Παρεμβαίνουν, σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye", οι Geoffrey Van Orden, Bogusław Sonik, Urszula Gacek, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Mikolášik και Gay Mitchell.

Παρεμβαίνουν οι Janez Lenarčič και Louis Michel.

Η συζήτηση περατώνεται.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Hans-Gert PÖTTERING
Πρόεδρος

14. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ακόλουθη ανακοίνωση σχετικά με τις αποφάσεις του όσον αφορά τις κυρώσεις για τα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά τη συνεδρίαση της 12ης Δεκεμβρίου 2007 (σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2007):

“Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να σας γνωστοποιήσω ποια συνέχεια έδωσα στη σοβαρή ταραχή που, όπως θα θυμάστε, σημειώθηκε κατά την πανηγυρική συνεδρίαση για την υπογραφή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου, εδώ στο Στρασβούργο.

Η Διάσκεψη των Προέδρων ασχολήθηκε με αυτό το περιστατικό και στη συνέχεια συζήτησα, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Κανονισμού, με ορισμένες και με ορισμένους συναδέλφους, για να τους ακούσω, πριν να αποφασίσω για την τυχόν επιβολή κυρώσεων. Εξήγησα σε καθέναν εκ των συναδέλφων χωριστά το λόγο για τον οποίο τους κάλεσα σε συζήτηση.

Θεμέλιο του κοινοβουλευτισμού είναι η ελευθερία του λόγου. Δεν επιτρέπεται να εμποδίζεται αγορητής να αγορεύσει σε δημοκρατικό κοινοβούλιο από συνεχείς φωνασκίες συναδέλφων του που έχουν διαφορετική άποψη. Το ίδιο ισχύει φυσικά ακόμη περισσότερο για αγορητές που ομιλούν στην παρούσα Ολομέλεια ως προσκεκλημένοι και εκπρόσωποι άλλων οργάνων. Κατέστησα σαφές ότι κάλεσα τους συναδέλφους σε συζήτηση, διότι, ακόμη και αφού τους ανακάλεσα στην τάξη, εκείνοι εξακολούθησαν να προσπαθούν εδώ, στην Ολομέλεια, με φωνασκίες να εμποδίσουν τους αγορητές να ομιλήσουν. Οι κυρώσεις δεν πρόκειται να επιβληθούν επειδή ύψωσαν πλακάτ και πανό. Το ζήτημα είναι ο περιορισμός της ελευθερίας του λόγου.

Μετά από αυτές τις συζητήσεις αποφάσισα, σύμφωνα με το άρθρο 147, παράγραφος 3, του Κανονισμού, να προβώ στα ακόλουθα μέτρα:

- για εννέα βουλευτές την απώλεια του δικαιώματος αποζημίωσης διαμονής για χρονικό διάστημα μεταξύ δύο και πέντε ημερών, και πιο συγκεκριμένα πέντε ημερών για έναν βουλευτή, τριών ημερών για έξι βουλευτές, δύο ημερών για δύο βουλευτές και για έναν δέκατο βουλευτή την ποινή της επιπλήξεως.

Ως αιτιολόγηση θα ήθελα να σας αναγνώσω όσα έγραψα στην επιστολή μου προς τους εν λόγω συναδέλφους, με την οποία τους ενημέρωσα για τα αντίστοιχα μέτρα: "Κατανοώ πλήρως το δικαίωμά σας και το δικαίωμα κάθε βουλευτή να τάσσεται κατά της εγκρίσεως του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ή της Συνθήκης της Λισαβόνας και να εκφράζει αυτή του τη θέση στο πλαίσιο των διατάξεων του Κανονισμού. Κατανοώ επίσης ως ένα βαθμό τα έντονα συναισθήματα που προκαλούνται από τέτοια θέματα. Ωστόσο είμαι της άποψης ότι πρέπει να υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ μιας νόμιμης συμπεριφοράς στο πλαίσιο του Κανονισμού και των επεισοδίων σαν αυτά που σημειώθηκαν στις 12 Δεκεμβρίου. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε πράξεις που εμποδίζουν άλλους βουλευτές ή επίσημους προσκεκλημένους –στη συγκεκριμένη περίπτωση τους Προέδρους άλλων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης– να ομιλήσουν αξιοπρεπώς και χωρίς σκόπιμες διακοπές, αφ' ης στιγμής έχουν λάβει το λόγο σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 2, του Κανονισμού και μάλιστα στο πλαίσιο της ημερήσιας διάταξης που το ίδιο το Κοινοβούλιο καθόρισε. Ο πυρήνας του κοινοβουλευτισμού και της δημοκρατίας συνίσταται στο ότι η ελευθερία γνώμης σέβεται και το δικαίωμα των άλλων, στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτών που έχουν λάβει το λόγο, να αγορεύσουν στην Ολομέλεια."

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Κανονισμού, οι δέκα βουλευτές ενημερώθηκαν για την απόφαση που τους αφορά. Η απώλεια του δικαιώματος αποζημίωσης διαμονής επιβάλλεται στους: Jim Allister για 3 ημέρες, Godfrey Bloom για 2 ημέρες, Sylwester Chruszcz για 2 ημέρες, Paul Marie Coûteaux για 5 ημέρες, Maciej Marian Giertych για 3 ημέρες, Roger Helmer για 3 ημέρες, Roger Knapman για 3 ημέρες, Hans-Peter Martin για 3 ημέρες καθώς και Philippe de Villiers για 3 ημέρες. Η ποινή της επιπλήξεως επιβάλλεται στο Vladimír Železný.

Πέραν τούτου ενημερώθηκαν οι πρόεδροι των οργάνων, αντιπροσωπειών και επιτροπών όπου ανήκουν οι βουλευτές.

Σε τρεις περιπτώσεις δεν εφάρμοσα το άρθρο 147, διότι, αφού άκουσα τους ενδιαφερομένους, πείστηκα ότι οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι δεν είχαν συμμετοχή στα επεισόδια.

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή ήταν η απόφασή μου. Αισθάνθηκα υποχρεωμένος να σας την ανακοινώσω και εδώ επισήμως και δημοσίως, ώστε να είναι το Κοινοβούλιο ενήμερο όσων χρειάστηκε να κάνω. Ελπίζω ότι επεισόδια όπως αυτά που συνέβησαν στις 12 Δεκεμβρίου 2007 εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν θα επαναληφθούν.”


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

15. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς το Συμβούλιο (B6-0013/2008).

Ερώτηση 1 (Marian Harkin): Συνθήκη της Λισαβόνας.

Ερώτηση 2 (Gay Mitchell): Πρόεδρος του Συμβουλίου.

Παρεμβαίνει ο Gay Mitchell σχετικά με την οργάνωση της ώρας των ερωτήσεων.

Ο Janez Lenarčič (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στις ερωτήσεις καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Marian Harkin, Gay Mitchell, Richard Corbett, Reinhard Rack, Esko Seppänen και Mairead McGuinness.

Παρεμβαίνουν οι Mairead McGuinness και Esko Seppänen για να διευκρινίσουν τις συμπλήρωματικές ερωτήσεις τους, στις οποίες απαντά ο Janez Lenarčič.

Ερώτηση 3 (Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου): Σύμφωνο για τη νεολαία.

Ο Janez Lenarčič απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση της Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου.

Ερώτηση 4 (Claude Moraes): Συνεργασία για το πρόβλημα των αστέγων σε επίπεδο ΕΕ.

Ο Janez Lenarčič απαντά στην ερώτηση καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση της Glenis Willmott (αναπλ.).

Ερώτηση 5 (Manuel Medina Ortega): Η καταπολέμηση της διεθνούς εγκληματικότητας και το Δικαστήριο της ΕΕ.

Ο Janez Lenarčič απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Manuel Medina Ortega και Hubert Pirker.

Η ερώτηση 6 κρίνεται μη παραδεκτή, διότι είχε ήδη τεθεί κατά την περίοδο συνόδου του Φεβρουαρίου.

Οι ερωτήσεις 7 και 8 δεν εξετάζονται, διότι τα θέματα που αφορούν εμφαίνονται στην ημερήσια διάταξη της παρούσας περιόδου συνόδου.

Ερώτηση 9 (Jim Higgins): Μεταφορά υγρών.

Ο Janez Lenarčič απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Jim Higgins και Hubert Pirker.

Ερώτηση 10 (Mairead McGuinness): Η προοπτική της ΕΕ στα δυτικά Βαλκάνια.

Ερώτηση 11 (Silvia-Adriana Ţicău): Ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.

Ερώτηση 12 (Δημητρίου Παπαδημούλη): Ο ρόλος της αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κοσσυφοπέδιο.

Ο Janez Lenarčič απαντά στις ερωτήσεις καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Mairead McGuinness, Silvia-Adriana Ţicău, Zita Pleštinská και Δημητρίου Παπαδημούλη.

Οι ερωτήσεις στις οποίες, ελλείψει χρόνου, δεν δόθηκε απάντηση θα λάβουν γραπτή απάντηση (βλ. Παράρτημα στα Πλήρη Πρακτικά).

Η ώρα των ερωτήσεων προς το Συμβούλιο περατώνεται.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 7.40 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luigi COCILOVO
Αντιπρόεδρος

16. Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συμμετοχή της Κοινότητας σε πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ατόμων μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), το οποίο έχουν αναλάβει διάφορα κράτη μέλη [COM(2007)0329 - C6-0178/2007 - 2007/0116(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Neena Gill (A6-0027/2008)

Παρεμβαίνει ο László Kovács (Μέλος της Επιτροπής).

Η Neena Gill παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Lambert van Nistelrooij, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jorgo Chatzimarkakis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Guntars Krasts, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Kathy Sinnott, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Desislav Chukolov, μη εγγεγραμμένος, Ivo Belet, Justas Vincas Paleckis, Danutė Budreikaitė, Sylwester Chruszcz, Ljudmila Novak και Roberta Alma Anastase.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski και Monica Maria Iacob-Ridzi.

Παρεμβαίνουν οι László Kovács και Neena Gill.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.03.2008.


17. Φορολόγηση της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης * (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/96/ΕΚ όσον αφορά την αναπροσαρμογή του ειδικού φορολογικού καθεστώτος για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων για εμπορικούς σκοπούς, καθώς και για τον συντονισμό σε θέματα φορολογίας της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιούνται ως καύσιμο κινητήρων [COM(2007)0052 - C6-0109/2007 - 2007/0023(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Olle Schmidt (A6-0030/2008)

Παρεμβαίνει ο László Kovács (Μέλος της Επιτροπής).

Ο Olle Schmidt παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Zsolt László Becsey, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Dariusz Rosati, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Dariusz Maciej Grabowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Cornelis Visser, Elisa Ferreira και Astrid Lulling.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Μαργαρίτης Σχοινάς, Atanas Paparizov, Ivo Belet, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Claude Turmes και Czesław Adam Siekierski.

Παρεμβαίνουν οι László Kovács, Olle Schmidt και Astrid Lulling, η τελευταία επί προσωπικού μετά την παρέμβαση του Claude Turmes.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.03.2008.


18. Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με το Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας [2007/2188(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Claude Turmes (A6-0006/2008)

Ο Claude Turmes παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Σταύρος Δήμας (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Eija-Riitta Korhola (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Romana Jordan Cizelj, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Matthias Groote, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Fiona Hall, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Esko Seppänen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Paul Rübig, Jorgo Chatzimarkakis, Silvia-Adriana Ţicău και Teresa Riera Madurell.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jerzy Buzek, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski και Ewa Tomaszewska.

Παρεμβαίνουν οι Σταύρος Δήμας και Claude Turmes.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.03.2008.


19. Η ιδιαίτερη κατάσταση των γυναικών στη φυλακή και ο αντίκτυπος της φυλάκισης των γονέων στην κοινωνική και οικογενειακή ζωή (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την ιδιαίτερη κατάσταση των γυναικών στη φυλακή και τον αντίκτυπο της φυλάκισης των γονέων στην κοινωνική και οικογενειακή ζωή [2007/2116(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (A6-0033/2008)

Η Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Louis Michel (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Anna Záborská, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Teresa Riera Madurell, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ewa Tomaszewska, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Hiltrud Breyer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Věra Flasarová, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Zita Pleštinská, Zita Gurmai, Bairbre de Brún, Kathy Sinnott και Corina Creţu.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Zuzana Roithová.

Παρεμβαίνουν οι Louis Michel και Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.03.2008.


20. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 403.203/OJJE).


21. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 11.55 μ.μ.

Harald Rømer

Adam Bielan

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Αγγελάκας, Angelilli, Arif, Αρναουτάκης, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Battilocchio, Μπατζελή, Bauer, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bonde, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Boştinaru, Μποτόπουλος, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Δημητρίου, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Δημητρακόπουλος, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Γεωργίου, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Γκλαβάκης, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Κασουλίδης, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Κοππά, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Λαμπρινίδης, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Ματσάκης, Μάτσης, Ματσούκα, Mauro, Μαυρομμάτης, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Nechifor, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Παφίλης, Pahor, Paleckis, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Panayotov, Panzeri, Παπαδημούλης, Paparizov, Παπαστάμκος, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Ποδηματά, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Σχοινάς, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Τούσσας, Τρακατέλλης, Trautmann, Τριανταφυλλίδης, Turmes, Τζαμπάζη, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Βακάλης, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Βαρβιτσιώτης, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου