Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 181kWORD 108k
Kolmapäev, 12. märts 2008 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)
 3.Euroopa Ülemkogu ettevalmistamine (Brüssel, 13. ja 14. märts 2008) (arutelu)
 4.Presidentuuri avaldus
 5.Hääletused
  
5.1.Hans-Peter Martini puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
5.2.Energiastatistika ***I (hääletus)
  
5.3.Taimekaitsevahendite statistika ***I (hääletus)
  
5.4.Põllumajandusturgude ühine korraldus ja erisätted (ühise turukorralduse ühtne määrus) * (hääletus)
  
5.5.Ühise põllumajanduspoliitika "tervisekontroll" (hääletus)
  
5.6.Naiste olukord ELi maapiirkondades (hääletus)
  
5.7.Säästev põllumajandus ja biogaas (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Pidulik istung - Euroopa Parlamendi 50. aastapäeva tähistamine
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Presidentuuri teadaanne
 11.Euroopa Liidu roll Iraagis (arutelu)
 12.Euroopa Liidu relvaekspordi toimimisjuhend (arutelu)
 13.Olukord Tšaadis (arutelu)
 14.Presidentuuri teadaanne
 15.Infotund (küsimused nõukogule)
 16.Eakate inimeste elukvaliteedi parandamine ***I (arutelu)
 17.Pliivaba bensiini ja gaasiõli maksustamine * (arutelu)
 18.Ülemaailmne energiatõhususe ja taastuvenergia fond (arutelu)
 19.Naiste eriolukord vanglas ning vanemate vangistuse mõju sotsiaalsele ja perekonnaelule (arutelu)
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Hans-Gert PÖTTERING
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.05.


2. Kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)

Järgmine parlamendiliige esitas kirjaliku deklaratsiooni registrisse kandmiseks (kodukorra artikkel 16):

- Guido Podestà: Kaitstud geograafiline tähis (0022/2008).


3. Euroopa Ülemkogu ettevalmistamine
(Brüssel, 13. ja 14. märts 2008) (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu ettevalmistamine
(Brüssel, 13. ja 14. märts 2008)

Janez Lenarčič (nõukogu eesistuja) ja José Manuel Barroso (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Joseph Daul fraktsiooni PPE-DE nimel, Martin Schulz fraktsiooni PSE nimel, Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel, Brian Crowley fraktsiooni UEN nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jens-Peter Bonde fraktsiooni IND/DEM nimel, Jana Bobošíková (fraktsioonilise kuuluvuseta), Giles Chichester, Robert Goebbels, Janusz Onyszkiewicz, Ryszard Czarnecki, Claude Turmes, Eva-Britt Svensson, Johannes Blokland, Andreas Mölzer, Marianne Thyssen, Harlem Désir, Lena Ek, Mario Borghezio, Marie Anne Isler Béguin, Dimitrios Papadimoulis, Philip Claeys, João de Deus Pinheiro, Udo Bullmann, Fiona Hall, Mirosław Mariusz Piotrowski, Gisela Kallenbach, Kyriacos Triantaphyllides, Roger Helmer, Werner Langen, Jan Andersson, Margarita Starkevičiūtė, Konrad Szymański, Gunnar Hökmark, Katerina Batzeli, Danutė Budreikaitė, Karl-Heinz Florenz, Libor Rouček, Alexander Lambsdorff, Lambert van Nistelrooij, Gary Titley, Daniel Dăianu, Klaus-Heiner Lehne, Riitta Myller, Kathy Sinnott, Malcolm Harbour, Proinsias De Rossa, Georg Jarzembowski, Dariusz Rosati, Othmar Karas, Pervenche Berès, Monica Maria Iacob-Ridzi, Mairead McGuinness, Carlos Coelho ja Christopher Beazley.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Tunne Kelam, Jean-Pierre Audy, Zita Pleštinská, Georgs Andrejevs, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig ja Nina Škottová.

Sõna võtsid Janez Lenarčič ja José Manuel Barroso.

Sõna võtsid Martin Schulz fraktsiooni PSE nimel mõtete kohta, mida väljendasid Graham Watson ja Othmar Karas, Joseph Daul fraktsiooni PPE-DE nimel ja Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel, mõlemad selle sõnavõtu kohta.

Arutelu lõpetati.


4. Presidentuuri avaldus

Parlamendi president tegi avalduse, milles ta nõuab parlamendi nimel FARCi poolt võetud pantvangide, sealhulgas Ingrid Betancourt'i viivitamatut vabastamist ning rahvusvahelise meditsiinilise missiooni saatmist Colombiasse. President väljendas parlamendi nimel solidaarsust röövimiste ohvrite ja nende lähedastega.


ISTUNGI JUHATAJA: Gérard ONESTA
asepresident

5. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarl-veebilehel.


5.1. Hans-Peter Martini puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport Hans-Peter Martini puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2007/2215(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Diana Wallis (A6-0071/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2008)0089)


5.2. Energiastatistika ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus energiastatistika kohta [KOM(2006)0850 - C6-0035/2007 - 2007/0002(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Claude Turmes (A6-0487/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2008)0090)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2008)0090)


5.3. Taimekaitsevahendite statistika ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb taimekaitsevahendite statistikat [KOM(2006)0778 - C6-0457/2006 - 2006/0258(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Bart Staes (A6-0004/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2008)0091)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2008)0091)


5.4. Põllumajandusturgude ühine korraldus ja erisätted (ühise turukorralduse ühtne määrus) * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), piimatootmiskvootide osas [KOM(2007)0802 - C6-0015/2008 - 2007/0281(CNS)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Elisabeth Jeggle (A6-0046/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2008)0092)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2008)0092)


5.5. Ühise põllumajanduspoliitika "tervisekontroll" (hääletus)

Raport ühise põllumajanduspoliitika "tervisekontrolli" kohta [2007/2195(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Lutz Goepel (A6-0047/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2008)0093)


5.6. Naiste olukord ELi maapiirkondades (hääletus)

Raport naiste olukorra kohta ELi maapiirkondades [2007/2117(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Christa Klaß (A6-0031/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2008)0094)


5.7. Säästev põllumajandus ja biogaas (hääletus)

Raport säästva põllumajanduse ja biogaasi kohta: ELi õigusaktide läbivaatamise vajadus [2007/2107(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Csaba Sándor Tabajdi (A6-0034/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2008)0095)

Sõnavõtud hääletuse kohta:

Csaba Sándor Tabajdi esitas lõike 41 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


6. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Kodukorra artikli 163 lõike 3 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Elisabeth Jeggle - A6-0046/2008: Ryszard Czarnecki, Bernard Wojciechowski, Danutė Budreikaitė, Milan Horáček, Albert Deß, Syed Kamall, Czesław Adam Siekierski

Raport: Lutz Goepel - A6-0047/2008: Michl Ebner, Jan Březina, Czesław Adam Siekierski, Christopher Heaton-Harris, Albert Deß, Syed Kamall, Edward McMillan-Scott ja Seán Ó Neachtain

Raport: Christa Klaß - A6-0031/2008: Czesław Adam Siekierski, Agnes Schierhuber, Christopher Heaton-Harris, Frank Vanhecke, Astrid Lulling

Raport: Csaba Sándor Tabajdi - A6-0034/2008: Albert Deß, Oldřich Vlasák


7. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“ ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused“ trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni veebilehel Europarl ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

°
° ° °

Hubert Pirker teatas, et tema hääletusseade ei töötanud Turmesi (A6-0487/2007) ja Staesi (A6-0004/2008) raportite hääletamise ajal.

Caroline Lucas ja Glenis Willmott teatasid, et nende hääletusseadmed ei töötanud Staesi raporti (A6-0004/2008) lõpphääletuse ajal.


(Istung katkestati kell 13.05 ja jätkus kell 15.10.)

ISTUNGI JUHATAJA: Hans-Gert PÖTTERING
president

8. Pidulik istung - Euroopa Parlamendi 50. aastapäeva tähistamine

Kell 15.10 kuni 16.15 toimus parlamendi pidulik istung Euroopa Parlamendi 50. aastapäeva tähistamise puhul.


(Istung katkestati kell 16.15 ja jätkus kell 16.20.)

ISTUNGI JUHATAJA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
asepresident

9. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


10. Presidentuuri teadaanne

Asepresident tegi keskpäevase hääletuse kohta järgmise teadaande:

"Tehnilistel põhjustel ei vasta esitatud ja istungi juhataja poolt teatavaks tehtud nimelise hääletuse tulemused päris täpselt hääletussüsteemis registreeritud tegelike numbritega. Oluline on märkida, et see ei mõjuta hääletustulemusi ning häälteenamused jäävad samaks.

Tänase keskpäevase hääletustunni tulemusi ei peaks aga mingil juhul kahtluse alla seadma ning neid peetakse kinnitatuks. Tulemused, mis avaldatakse tänase protokolli lisas, on õiged."

N.B! Sama kehtis teisipäevaste hääletuste kohta, ilma et see muudaks häälteenamusi. Vajalikud parandused kantakse hääletustulemustesse esimesel võimalusel.


11. Euroopa Liidu roll Iraagis (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule Euroopa Liidu rolli kohta Iraagis [2007/2181(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Ana Maria Gomes (A6-0052/2008)

Ana Maria Gomes tutvustas raportit.

Sõna võtsid Janez Lenarčič (nõukogu eesistuja) ja Benita Ferrero-Waldner (komisjoni liige).

Sõna võtsid Ignasi Guardans Cambó (INTA komisjoni arvamuse koostaja), Jana Hybášková fraktsiooni PPE-DE nimel, Véronique De Keyser fraktsiooni PSE nimel, Nicholson of Winterbourne fraktsiooni ALDE nimel, Adam Bielan fraktsiooni UEN nimel, Caroline Lucas fraktsiooni Verts/ALE nimel, Vittorio Agnoletto fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bastiaan Belder fraktsiooni IND/DEM nimel, Slavi Binev (fraktsioonilise kuuluvuseta), Nickolay Mladenov, Béatrice Patrie, Patrick Louis, Sorin Frunzăverde, Erika Mann ja Georgios Georgiou.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Anna Záborská, Paulo Casaca, Ioan Mircea Paşcu, Renate Weber, Zbigniew Zaleski ja Tunne Kelam.

Sõna võtsid Janez Lenarčič, Benita Ferrero-Waldner ja Ana Maria Gomes.

ISTUNGI JUHATAJA: Adam BIELAN
asepresident

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.03.2008protokoll punkt 4.5.


12. Euroopa Liidu relvaekspordi toimimisjuhend (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Liidu relvaekspordi toimimisjuhend

Janez Lenarčič (nõukogu eesistuja) ja Benita Ferrero-Waldner (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Urszula Gacek fraktsiooni PPE-DE nimel, Ana Maria Gomes fraktsiooni PSE nimel, Fiona Hall fraktsiooni ALDE nimel, Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tobias Pflüger fraktsiooni GUE/NGL nimel, ja Janez Lenarčič.

Kodukorra artikli 103 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck fraktsiooni ALDE nimel: Euroopa Liidu relvaekspordi toimimisjuhend – nõukogu suutmatus võtta vastu ühist seisukohta ja muuta toimimisjuhend siduvaks õigusaktiks (B6-0063/2008),

- Raül Romeva i Rueda ja Angelika Beer fraktsiooni Verts/ALE nimel: Euroopa Liidu relvaekspordi toimimisjuhend – nõukogu suutmatus võtta vastu ühist seisukohta ja muuta toimimisjuhend siduvaks õigusaktiks (B6-0064/2008),

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stefano Zappalà ja Karl von Wogau fraktsiooni PPE-DE nimel: Euroopa Liidu relvaekspordi toimimisjuhend – nõukogu suutmatus võtta vastu ühist seisukohta ja muuta toimimisjuhend siduvaks õigusaktiks (B6-0065/2008),

- Ģirts Valdis Kristovskis, Brian Crowley, Ryszard Czarnecki ja Adam Bielan fraktsiooni UEN nimel: Euroopa Liidu relvaekspordi toimimisjuhend – nõukogu suutmatus võtta vastu ühist seisukohta ja muuta toimimisjuhend siduvaks õigusaktiks (B6-0070/2008),

- Tobias Pflüger, Willy Meyer Pleite ja Vittorio Agnoletto fraktsiooni GUE/NGL nimel: Euroopa Liidu relvaekspordi toimimisjuhend – nõukogu suutmatus võtta vastu ühist seisukohta ja muuta toimimisjuhend siduvaks õigusaktiks (B6-0074/2008),

- Ana Maria Gomes fraktsiooni PSE nimel: Euroopa Liidu relvaekspordi toimimisjuhend – nõukogu suutmatus võtta vastu ühist seisukohta ja muuta toimimisjuhend siduvaks õigusaktiks (B6-0109/2008).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.03.2008protokoll punkt 4.6.


13. Olukord Tšaadis (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Olukord Tšaadis

Janez Lenarčič (nõukogu eesistuja) ja Louis Michel (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Colm Burke fraktsiooni PPE-DE nimel, Alain Hutchinson fraktsiooni PSE nimel, Philippe Morillon fraktsiooni ALDE nimel, Brian Crowley fraktsiooni UEN nimel, Marie-Hélène Aubert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tobias Pflüger fraktsiooni GUE/NGL nimel, Maria Martens, Thijs Berman ja Jens Holm.

Vastavalt "catch the eye" menetlusele võtsid sõna järgmised parlamendiliikmed: Geoffrey Van Orden, Bogusław Sonik, Urszula Gacek, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Mikolášik ja Gay Mitchell.

Sõna võtsid Janez Lenarčič ja Louis Michel.

Arutelu lõpetati.


ISTUNGI JUHATAJA: Hans-Gert PÖTTERING
president

14. Presidentuuri teadaanne

Parlamendi president edastas järgmise teadaande seoses oma otsustega 12. detsembri 2007. aastas istungil toimunud vahejuhtumite (12.12.2007protokoll punkt 4) eest määratud saktsioonide kohta:

„Tahan teid täna teavitada sellest, milliseid edasisi meetmeid võtsin tõsise häirimise juhtumite suhtes, mis toimusid põhiõiguste harta allkirjastamise piduliku istungi ajal kolmapäeval, 12. detsembril siin Strasbourgis ja mida te kõik kindlasti mäletate.

Pärast seda, kui esimeeste konverents oli nende juhtumitega tegelenud, kutsusin mitmed kolleegid kodukorra artikli 147 alusel vestlusele, et kuulata nad ära enne otsust võimalike sanktsioonide kohta. Selgitasin igale kolleegile vestlusele kutsumise põhjust.

Parlamentarismi põhialus on sõnavabadus. Ühtki kõnelejat ei tohi demokraatlikus parlamendis kõnelemise ajal takistada teistsugusel arvamusel olevate kolleegide süstemaatiline karjumine. See kehtib loomulikult veelgi enam kõnelejate puhul, kes võtavad täiskogul sõna külaliste ja teiste institutsioonide esindajatena. Ütlesin selgelt, et kutsusin kolleegid vestlusele, kuna nad püüdsid karjudes kõnelejaid kõnelemisel takistada ka pärast seda, kui olin kutsunud neid täiskogul üles rahulikult käituma. Sanktsioon ei järgne selle eest, et nad hoidsid üleval plakateid ja loosungeid. Küsimus on sõnavabaduse piiramises.

Pärast vestlusi otsustasin võtta kodukorra artikli 147 lõike 3 alusel järgmised meetmed:

- üheksal juhul päevaraha õigusest ilmajätmine kaheks kuni viieks päevaks, ühel juhul viieks päevaks, kuuel juhul kolmeks päevaks, kahel juhul kaheks päevaks;

- ühel juhul noomituse tegemine.

Põhjendusena loen teile ette, mida teatasin kolleegidele kirjas, milles teavitasin neid vastavast meetmest. Tsiteerin: „Mõistan täielikult Teie õigust ja iga parlamendiliikme õigust olla põhiõiguste harta vastuvõtmise või Lissaboni lepingu vastu ning seda seisukohta vastavalt kodukorras sätestatud reeglitele väljendada. Teataval määral mõistan ka suuri emotsioone, mida sellised teemad mõnikord esile kutsuvad. Olen siiski arvamusel, et tuleb tõmmata piir kodukorra raames legitiimse käitumise ja seda laadi häirimise vahele, nagu see toimus 12. detsembril. Me ei saa lubada aktsioone, mis viivad selleni, et teisi parlamendiliikmeid või ametlikke külalisi – antud juhul Euroopa Liidu teiste institutsioonide juhte – takistatakse kõnelemast väärikalt ja ilma tahtliku katkestuseta pärast seda, kui neile on kodukorra artikli 9 lõike 2 kohaselt sõna antud, ja seda parlamendi enda kinnitatud päevakorra raames. Parlamentarismi ja demokraatia tegelik tuum on see, et sõnavabadus austab ka teiste õigust, antud juhul nende õigust, kes said sõna täiskogul kõnelemiseks.”

Vastavalt kodukorra artikli 147 sätetele teavitati kümmet asjaomast parlamendiliiget neid puudutavast otsusest. Päevaraha õigusest ilmajätmine puudutab järgmisi parlamendiliikmeid: Jim Allister kolmeks päevaks, Godfrey Bloom kaheks päevaks, Sylwester Chruszcz kaheks päevaks, Paul Marie Coûteaux viieks päevaks, Maciej Marian Giertych kolmeks päevaks, Roger Helmer kolmeks päevaks, Roger Knapman kolmeks päevaks, Hans-Peter Martin kolmeks päevaks ning Philippe de Villiers kolmeks päevaks. Noomitus tehakse Vladimír Železnýle.

Lisaks teavitati nende organite, delegatsioonide ja komisjonide esimehi/juhte, mille liikmed kõnealused parlamendiliikmed on.

Kolmel juhul loobusin artikli 147 kohaldamisest, kuna jõudsin pärast vestlust asjaosalistega veendumusele, et need kolleegid ei osalenud aktsioonis.

Austatud kolleegid, selline on minu otsus. Tundsin, et mul on kohustus teha see teile siin ka täiesti ametlikult ja avalikult teatavaks, et parlament teaks, mida ma pidin tegema. Loodan, et 12. detsembri 2007. aasta sündmused Euroopa Parlamendis ei kordu.“


ISTUNGI JUHATAJA: Manuel António dos SANTOS
asepresident

15. Infotund (küsimused nõukogule)

Parlament vaatas läbi nõukogule esitatavad küsimused (B6-0013/2008).

Küsimus 1 (Marian Harkin): Lissaboni leping.

Küsimus 2 (Gay Mitchell): nõukogu eesistuja.

Sõna võttis Gay Mitchell infotunni korralduse kohta.

Janez Lenarčič (nõukogu eesistuja) vastas küsimustele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Marian Harkin, Gay Mitchell, Richard Corbett, Reinhard Rack, Esko Seppänen ja Mairead McGuinness.

Sõna võtsid Mairead McGuinness ja Esko Seppänen, kes esitasid täiendavaid küsimusi, millele Janez Lenarčič vastas.

Küsimus 3 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): noortepakt.

Janez Lenarčič vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Küsimus 4 (Claude Moraes): Euroopa koostöö kodutute küsimuses.

Janez Lenarčič vastas Glenis Willmotti (autori asendaja) küsimusele ja täiendavatele küsimustele.

Küsimus 5 (Manuel Medina Ortega): võitlus rahvusvahelise kuritegevuse vastu ja Euroopa Kohus.

Janez Lenarčič vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Manuel Medina Ortega ja Hubert Pirker.

Küsimus 6 on vastuvõetamatu, kuna esitati juba veebruari osaistungjärgul.

Küsimusi 7 ja 8 ei esitata, sest nende teema on juba käesoleva osaistungjärgu päevakorras.

Küsimus 9 (Jim Higgins): vedelike transport.

Janez Lenarčič vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Jim Higgins ja Hubert Pirker.

Küsimus 10 (Mairead McGuinness): liidu perspektiiv Lääne-Balkanil.

Küsimus 11 (Silvia-Adriana Ţicău): suhete areng Euroopa Liidu ja Lääne-Balkani riikide vahel.

Küsimus 12 (Dimitrios Papadimoulis): Euroopa Liidu missiooni roll Kosovos.

Janez Lenarčič vastas küsimustele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Mairead McGuinness, Silvia-Adriana Ţicău, Zita Pleštinská ja Dimitrios Papadimoulis.

Küsimustele, millele ajapuuduse tõttu ei jõutud vastata, vastatakse kirjalikult (vt stenogrammi lisa).

Nõukogu infotund lõppes.


(Istung katkestati kell 19.40 ja jätkus kell 21.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Luigi COCILOVO
asepresident

16. Eakate inimeste elukvaliteedi parandamine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ühenduse osalemise kohta mitme liikmesriigi algatatud teadus- ja arendustegevuse programmis, mille eesmärk on eakate inimeste elukvaliteedi parandamine uue info- ja sidetehnoloogia (IST) vahendite abil [KOM(2007)0329 - C6-0178/2007 - 2007/0116(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Neena Gill (A6-0027/2008)

Sõna võttis László Kovács (komisjoni liige).

Neena Gill tutvustas raportit.

Sõna võtsid Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (FEMM komisjoni arvamuse koostaja), Lambert van Nistelrooij fraktsiooni PPE-DE nimel, Silvia-Adriana Ţicău fraktsiooni PSE nimel, Jorgo Chatzimarkakis fraktsiooni ALDE nimel, Guntars Krasts fraktsiooni UEN nimel, Kathy Sinnott fraktsiooni IND/DEM nimel, Desislav Chukolov (fraktsioonilise kuuluvuseta), Ivo Belet, Justas Vincas Paleckis, Danutė Budreikaitė, Sylwester Chruszcz, Ljudmila Novak ja Roberta Alma Anastase.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski ja Monica Maria Iacob-Ridzi.

Sõna võtsid László Kovács ja Neena Gill.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.03.2008protokoll punkt 4.3.


17. Pliivaba bensiini ja gaasiõli maksustamine * (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/96/EÜ kaubanduslikul eesmärgil mootorikütusena kasutatava gaasiõli maksustamise erikorra kohanduse ning mootorikütusena kasutatava gaasiõli ja pliivaba bensiini maksustamise koordineerimise osas [KOM(2007)0052 - C6-0109/2007 - 2007/0023(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Olle Schmidt (A6-0030/2008)

Sõna võttis László Kovács (komisjoni liige).

Olle Schmidt tutvustas raportit.

Sõna võtsid Zsolt László Becsey fraktsiooni PPE-DE nimel, Dariusz Rosati fraktsiooni PSE nimel, Dariusz Maciej Grabowski fraktsiooni UEN nimel, Cornelis Visser, Elisa Ferreira ja Astrid Lulling.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Margaritis Schinas, Atanas Paparizov, Ivo Belet, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Claude Turmes ja Czesław Adam Siekierski.

Sõna võtsid László Kovács, Olle Schmidt ja Astrid Lulling isikliku märkusega Claude Turmesi sõnavõtu kohta.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.03.2008protokoll punkt 4.4.


18. Ülemaailmne energiatõhususe ja taastuvenergia fond (arutelu)

Raport ülemaailmse energiatõhususe ja taastuvenergia fondi kohta [2007/2188(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Claude Turmes (A6-0006/2008)

Claude Turmes tutvustas raportit.

Sõna võttis Stavros Dimas (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

Sõna võtsid Eija-Riitta Korhola (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), Romana Jordan Cizelj fraktsiooni PPE-DE nimel, Matthias Groote fraktsiooni PSE nimel, Fiona Hall fraktsiooni ALDE nimel, Esko Seppänen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Paul Rübig, Jorgo Chatzimarkakis, Silvia-Adriana Ţicău ja Teresa Riera Madurell.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jerzy Buzek, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski ja Ewa Tomaszewska.

Sõna võtsid Stavros Dimas ja Claude Turmes.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.03.2008protokoll punkt 4.1.


19. Naiste eriolukord vanglas ning vanemate vangistuse mõju sotsiaalsele ja perekonnaelule (arutelu)

Raport vangis olevate naiste eriolukorra ning vanemate vangistuse mõju kohta sotsiaalsele ja perekonnaelule [2007/2116(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0033/2008)

Marie Panayotopoulos-Cassiotou tutvustas raportit.

Sõna võttis Louis Michel (komisjoni liige).

Sõna võtsid Anna Záborská fraktsiooni PPE-DE nimel, Teresa Riera Madurell fraktsiooni PSE nimel, Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel, Ewa Tomaszewska fraktsiooni UEN nimel, Hiltrud Breyer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Věra Flasarová fraktsiooni GUE/NGL nimel, Zita Pleštinská, Zita Gurmai, Bairbre de Brún, Kathy Sinnott ja Corina Creţu.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Zuzana Roithová.

Sõna võtsid Louis Michel ja Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.03.2008protokoll punkt 4.7.


20. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord“ PE 403.203/OJJE).


21. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.55.

Harald Rømer

Adam Bielan

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bonde, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Nechifor, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina

Õigusteave - Privaatsuspoliitika