Index 
Protokoll
PDF 187kWORD 114k
Onsdagen den 12 mars 2008 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Skriftliga förklaringar (inkomna dokument)
 3.Förberedelser inför Europeiska rådets möte (Bryssel 13-14 mars 2008) (debatt)
 4.Uttalande av talmannen
 5.Omröstning
  
5.1.Begäran om upphävande av Hans-Peter Martins immunitet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.2.Energistatistik ***I (omröstning)
  
5.3.Statistik om växtskyddsmedel ***I (omröstning)
  
5.4.Gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och särskilda bestämmelser för de nationella kvoterna för mjölk * (omröstning)
  
5.5."Hälsokontroll" av den gemensamma jordbrukspolitiken (omröstning)
  
5.6.Kvinnornas situation i EU:s landsbygdsområden (omröstning)
  
5.7.Hållbart jordbruk och biogas: behov av översyn av EU-lagstiftningen (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Högtidligt möte - Högtidlighållande av Europaparlamentets 50-årsjubileum
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Meddelande från talmannen
 11.Europeiska unionens roll i Irak (debatt)
 12.Europeiska riktlinjer för export av vapen (debatt)
 13.Situationen i Tchad (debatt)
 14.Meddelande från talmannen
 15.Frågestund (frågor till rådet)
 16.Förbättring av de äldres livskvalitet ***I (debatt)
 17.Beskattning av blyfri bensin och diesel * (debatt)
 18.Globala fonden för energieffektivitet och förnybar energi (debatt)
 19.Den särskilda situationen för kvinnor i fängelse och följderna av föräldrars fängelsevistelse på det sociala livet och familjelivet (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Hans-Gert PÖTTERING
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.


2. Skriftliga förklaringar (inkomna dokument)

Talmannen hade från följande ledamot mottagit en skriftlig förklaring som skulle införas i registret (artikel 116 i arbetsordningen):

- Guido Podestà om skyddad geografisk beteckning (0022/2008).


3. Förberedelser inför Europeiska rådets möte (Bryssel 13-14 mars 2008) (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelser inför Europeiska rådets möte (Bryssel 13-14 mars 2008)

Janez Lenarčič (rådets tjänstgörande ordförande) och José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Joseph Daul för PPE-DE-gruppen, Martin Schulz för PSE-gruppen, Graham Watson för ALDE-gruppen, Brian Crowley för UEN-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Jens-Peter Bonde för IND/DEM-gruppen, Jana Bobošíková, grupplös, Giles Chichester, Robert Goebbels, Janusz Onyszkiewicz, Ryszard Czarnecki, Claude Turmes, Eva-Britt Svensson, Johannes Blokland, Andreas Mölzer, Marianne Thyssen, Harlem Désir, Lena Ek, Mario Borghezio, Marie Anne Isler Béguin, Dimitrios Papadimoulis, Philip Claeys, João de Deus Pinheiro, Udo Bullmann, Fiona Hall, Mirosław Mariusz Piotrowski, Gisela Kallenbach, Kyriacos Triantaphyllides, Roger Helmer, Werner Langen, Jan Andersson, Margarita Starkevičiūtė, Konrad Szymański, Gunnar Hökmark, Katerina Batzeli, Danutė Budreikaitė, Karl-Heinz Florenz, Libor Rouček, Alexander Lambsdorff, Lambert van Nistelrooij, Gary Titley, Daniel Dăianu, Klaus-Heiner Lehne, Riitta Myller, Kathy Sinnott, Malcolm Harbour, Proinsias De Rossa, Georg Jarzembowski, Dariusz Rosati, Othmar Karas, Pervenche Berès, Monica Maria Iacob-Ridzi, Mairead McGuinness, Carlos Coelho och Christopher Beazley.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Tunne Kelam, Jean-Pierre Audy, Zita Pleštinská, Georgs Andrejevs, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig och Nina Škottová.

Talare: Janez Lenarčič och José Manuel Barroso.

Talare: Martin Schulz för PSE-gruppen, yttrade sig om vissa uttalanden av framför allt Graham Watson och Othmar Karas; Joseph Daul för PPE-DE-gruppen, och Graham Watson för ALDE-gruppen yttrade sig båda om inlägget av Schulz.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


4. Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande i vilket han på parlamententets vägnar krävde att de personer, bland annat Íngrid Betancourt, som hålls som gisslan av Farc-gerillan omedelbart skulle friges samt att en internationell medicinsk hjälpstyrka skulle sändas till Colombia. Han uttryckte parlamentets medkänsla med de bortförda personerna och deras anhöriga.


ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA
Vice talman

5. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


5.1. Begäran om upphävande av Hans-Peter Martins immunitet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Hans-Peter Martins immunitet [2007/2215(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Diana Wallis (A6-0071/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2008)0089)


5.2. Energistatistik ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om energistatistik [KOM(2006)0850 - C6-0035/2007 - 2007/0002(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Claude Turmes (A6-0487/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2008)0090)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2008)0090)


5.3. Statistik om växtskyddsmedel ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik om växtskyddsmedel [KOM(2006)0778 - C6-0457/2006 - 2006/0258(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Bart Staes (A6-0004/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2008)0091)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2008)0091)


5.4. Gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och särskilda bestämmelser för de nationella kvoterna för mjölk * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter ("enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden") vad gäller de nationella kvoterna för mjölk [KOM(2007)0802 - C6-0015/2008 - 2007/0281(CNS)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Elisabeth Jeggle (A6-0046/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2008)0092)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2008)0092)


5.5. "Hälsokontroll" av den gemensamma jordbrukspolitiken (omröstning)

Betänkande om "hälsokontroll" av den gemensamma jordbrukspolitiken [2007/2195(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Lutz Goepel (A6-0047/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2008)0093)


5.6. Kvinnornas situation i EU:s landsbygdsområden (omröstning)

Betänkande om kvinnornas situation i EU:s landsbygdsområden [2007/2117(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Christa Klaß (A6-0031/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2008)0094)


5.7. Hållbart jordbruk och biogas: behov av översyn av EU-lagstiftningen (omröstning)

Betänkande om hållbart jordbruk och biogas: behov av översyn av EU-lagstiftningen [2007/2107(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Csaba Sándor Tabajdi (A6-0034/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2008)0095)

Inlägg om omröstningen:

Csaba Sándor Tabajdi lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 41, vilket beaktades.


6. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Elisabeth Jeggle - A6-0046/2008: Ryszard Czarnecki, Bernard Wojciechowski, Danutė Budreikaitė, Milan Horáček, Albert Deß, Syed Kamall, Czesław Adam Siekierski

Betänkande Lutz Goepel - A6-0047/2008: Michl Ebner, Jan Březina, Czesław Adam Siekierski, Christopher Heaton-Harris, Albert Deß, Syed Kamall, Edward McMillan-Scott och Seán Ó Neachtain

Betänkande Christa Klaß - A6-0031/2008: Czesław Adam Siekierski, Agnes Schierhuber, Christopher Heaton-Harris, Frank Vanhecke, Astrid Lulling

Betänkande Csaba Sándor Tabajdi - A6-0034/2008: Albert Deß, Oldřich Vlasák


7. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

°
° ° °

Hubert Pirker hade låtit meddela att hans omröstningsapparat inte hade fungerat under omröstningen om betänkandena av Turmes (A6-0487/2007) och Staes (A6-0004/2008).

Caroline Lucas och Glenis Willmott hade låtit meddela att deras omröstningsapparater inte hade fungerat under slutomröstningen om betänkandet av Staes (A6-0004/2008).


(Sammanträdet avbröts kl. 13.05 och återupptogs kl. 15.10.)

ORDFÖRANDESKAP: Hans-Gert PÖTTERING
Talman

8. Högtidligt möte - Högtidlighållande av Europaparlamentets 50-årsjubileum

(Kl. 15.10–16.15 samlades parlamentet till ett högtidligt möte med anledning av högtidlighållandet av Europaparlamentets 50-årsjubileum.)


(Sammanträdet avbröts kl. 16.15 och återupptogs kl. 16.20.)

ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

9. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


10. Meddelande från talmannen

Talmannen meddelade följande beträffande dagens omröstning:

"Av tekniska skäl överensstämmer inte de resultat av omröstningarna med namnupprop som visades på skärmarna och som talmannen för sammanträdet tillkännagav exakt med det antal som registrerades av omröstningsmaskinen. Det ska noteras att detta inte i något fall påverkat utgången av en omröstning, eftersom majoriteterna var oförändrade.

Dagens omröstningar kan därför inte ifrågasättas och är att betrakta som godkända. De resultat som offentliggörs i bilagan till dagens sammanträdesprotokoll kommer att vara de korrekta resultaten."

Obs! Situationen var densamma under tisdagens omröstning, och inte heller då påverkades majoriteterna. Sifferresultaten skulle rättas till snarast möjligt.


11. Europeiska unionens roll i Irak (debatt)

Betänkande om Europaparlamentets förslag till rekommendation till rådet om Europeiska unionens roll i Irak [2007/2181(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Ana Maria Gomes (A6-0052/2008)

Ana Maria Gomes redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Janez Lenarčič (rådets tjänstgörande ordförande) och Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen).

Talare: Ignasi Guardans Cambó (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Jana Hybášková för PPE-DE-gruppen, Véronique De Keyser för PSE-gruppen, Nicholson of Winterbourne för ALDE-gruppen, Adam Bielan för UEN-gruppen, Caroline Lucas för Verts/ALE-gruppen, Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för IND/DEM-gruppen, Slavi Binev, grupplös, Nickolay Mladenov, Béatrice Patrie, Patrick Louis, Sorin Frunzăverde, Erika Mann och Georgios Georgiou.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Anna Záborská, Paulo Casaca, Ioan Mircea Paşcu, Renate Weber, Zbigniew Zaleski och Tunne Kelam.

Talare: Janez Lenarčič, Benita Ferrero-Waldner och Ana Maria Gomes.

ORDFÖRANDESKAP: Adam BIELAN
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.5 i protokollet av den 13.03.2008.


12. Europeiska riktlinjer för export av vapen (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Europeiska riktlinjer för export av vapen

Janez Lenarčič (rådets tjänstgörande ordförande) och Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Urszula Gacek för PPE-DE-gruppen, Ana Maria Gomes för PSE-gruppen, Fiona Hall för ALDE-gruppen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, Tobias Pflüger för GUE/NGL-gruppen, och Janez Lenarčič.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Annemie Neyts-Uyttebroeck för ALDE-gruppen, om EU:s uppförandekod för vapenöverföringar – rådets misslyckande med att anta den gemensamma ståndpunkten och omvandla koden till ett rättsligt bindande instrument (B6-0063/2008),

- Raül Romeva i Rueda och Angelika Beer för Verts/ALE-gruppen, om EU:s uppförandekod för vapenöverföringar – rådets misslyckande med att anta den gemensamma ståndpunkten och omvandla den till ett rättsligt bindande instrument (B6-0064/2008),

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stefano Zappalà och Karl von Wogau för PPE-DE-gruppen, om EU:s uppförandekod för vapenöverföringar – rådets misslyckande med att anta den gemensamma ståndpunkten och omvandla koden till ett rättsligt bindande instrument (B6-0065/2008),

- Ģirts Valdis Kristovskis, Brian Crowley, Ryszard Czarnecki och Adam Bielan för UEN-gruppen, om EU:s uppförandekod för vapenöverföringar – rådets misslyckande med att anta den gemensamma ståndpunkten och omvandla koden till ett rättsligt bindande instrument (B6-0070/2008),

- Tobias Pflüger, Willy Meyer Pleite och Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen, om EU:s uppförandekod för vapenöverföringar – rådets misslyckande med att anta den gemensamma ståndpunkten och omvandla koden till ett rättsligt bindande instrument (B6-0074/2008),

- Ana Maria Gomes för PSE-gruppen, om EU:s uppförandekod för vapenöverföring – rådets misslyckande med att anta den gemensamma ståndpunkten och omvandla den till ett rättsligt bindande instrument (B6-0109/2008).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.6 i protokollet av den 13.03.2008.


13. Situationen i Tchad (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Situationen i Tchad

Janez Lenarčič (rådets tjänstgörande ordförande) och Louis Michel (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Colm Burke för PPE-DE-gruppen, Alain Hutchinson för PSE-gruppen, Philippe Morillon för ALDE-gruppen, Brian Crowley för UEN-gruppen, Marie-Hélène Aubert för Verts/ALE-gruppen, Tobias Pflüger för GUE/NGL-gruppen, Maria Martens, Thijs Berman och Jens Holm.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Geoffrey Van Orden, Bogusław Sonik, Urszula Gacek, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Mikolášik och Gay Mitchell.

Talare: Janez Lenarčič och Louis Michel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


ORDFÖRANDESKAP: Hans-Gert PÖTTERING
Talman

14. Meddelande från talmannen

Talmannen gjorde nedanstående uttalande om det beslut han fattat om att utdöma påföljder till följd av de incidenter som inträffade under sammanträdet den 12 december 2007 (punkt 4 i protokollet av den 12.12.2007):

”Idag skulle jag vilja redogöra för hur jag har gått vidare i frågan om det uppträdande som i hög grad störde det högtidliga sammanträdet i samband med undertecknandet av stadgan om de grundläggande rättigheterna den 12 december 2007 här i Strasbourg, störningar som ni alla minns.

Efter det att talmanskonferensen behandlat det inträffade bjöd jag i enlighet med artikel 147 i arbetsordningen in ett antal kolleger till samtal för att samråda med dem inför ett beslut om eventuella påföljder. För var och en av dessa kolleger redogjorde jag för bakgrunden till inbjudan till dessa samtal.

Grunden för parlamentarismen är åsiktsfriheten. Ingen talare får i ett demokratiskt parlament tystas av kollegers systematiska skrikande, kolleger som företräder avvikande åsikter. Detta gäller naturligtvis desto mer gentemot gästande talare och företrädare för andra institutioner som håller anföranden här i kammaren. Jag klargjorde att jag bjudit in kollegerna, eftersom de även efter mina uppmaningar om tystnad här i kammaren försökte tysta talarna med sitt skrikande. Påföljder utdöms inte för att kollegerna hållit upp plakat och banderoller, utan på grund av inskränkningarna i åsiktsfriheten.

I anslutning till dessa samtal beslutade jag i enlighet med artikel 147.3 i arbetsordningen att vidta följande åtgärder:

In nio fall indragning av dagtraktamentet under två till fem dagar, närmare bestämt i ett fall fem dagar, i sex fall tre dagar, i två fall två dagar samt i ytterligare ett fall en prickning.

Som motivering till detta beslut vill jag läsa upp vad jag anfört i den skrivelse i vilken jag informerar dessa kolleger om mina åtgärder. Jag citerar: 'Jag har full förståelse för er rätt och för varje ledamots rätt att vara emot ett antagande av stadgan om de grundläggande rättigheterna eller av Lissabonfördraget och rätten till att ge uttryck för denna åsikt enligt de regler som fastställs i arbetsordningen. Jag har även en viss förståelse för de starka känslor som dessa frågor ibland kan väcka. Jag anser emellertid att man måste skilja mellan sådana accepterade åsiktsyttringar som uttrycks inom ramen för vad som föreskrivs i arbetsordningen och störande uppträdande av det slag som inträffade den 12 december. Vi kan inte acceptera några åsiktsyttringar som leder till att andra ledamöter eller officiella gäster – i detta fall ordförandena för andra EU-institutioner – hindras från att på ett värdigt sätt och utan avsiktliga avbrott tala i kammaren då de erhållit ordet i enlighet med artikel 9.2 i arbetsordningen och detta inom ramen för den av parlamentet fastställda dagordningen. Yttrandefrihet och i detta fall andras rätt att yttra sig i kammaren då de fått ordet utgör själva kärnpunkten i parlamentarism och demokrati'.

I enlighet med bestämmelserna i artikel 147 i arbetsordningen har de tre berörda ledamöterna underrättats om det beslut som berör dem. För följande ledamöter kommer dagtraktamentet att dras in: Jim Allister under tre dagar, Godfrey Bloom under två dagar, Sylwester Chruszcz under två dagar, Paul Marie Coûteaux under fem dagar, Maciej Marian Giertych under tre dagar, Roger Helmer under tre dagar, Roger Knapman under tre dagar, Hans-Peter Martin under tre dagar samt Philippe de Villiers under tre dagar.Vladimír Železný prickas.

Även ordförandena för de organ, utskott och delegationer som dessa ledamöter tillhör har underrättats om påföljderna.

I tre fall har jag avstått från att tillämpa artikel 147, eftersom jag efter ett samtal med de berörda personerna kom fram till att dessa kolleger inte hade varit delaktiga i incidenten.

Kära kolleger, detta är mitt beslut som jag kände mig skyldig att officiellt underrätta er om, så att parlamentet känner till vad jag var tvungen att göra. Jag hoppas att sådana händelser som den som inträffade den 12 december 2007 här i Europaparlamentet inte kommer att upprepas.”


ORDFÖRANDESKAP: Manuel António dos SANTOS
Vice talman

15. Frågestund (frågor till rådet)

Parlamentet behandlade en rad frågor till rådet (B6-0013/2008).

Fråga 1 (Marian Harkin): Lissabonfördraget.

Fråga 2 (Gay Mitchell): Rådets ordförande.

Talare: Gay Mitchell yttrade sig om organisationen av frågestunden.

Janez Lenarčič (rådets tjänstgörande ordförande) svarade på frågorna samt följdfrågor från Marian Harkin, Gay Mitchell, Richard Corbett, Reinhard Rack, Esko Seppänen och Mairead McGuinness.

Talare: Mairead McGuinness och Esko Seppänen yttrade sig för att förtydliga sina följdfrågor, vilka besvarades av Janez Lenarčič.

Fråga 3 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Pakten för ungdomsfrågor.

Janez Lenarčič besvarade frågan samt en följdfråga från Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Fråga 4 (Claude Moraes): Samarbete om hemlöshet på EU-nivå.

Janez Lenarčič besvarade frågan samt en följdfråga från Glenis Willmott (ersättare för frågeställaren).

Fråga 5 (Manuel Medina Ortega): Kampen mot internationell brottslighet och EG-domstolen.

Janez Lenarčič besvarade frågan samt följdfrågor från Manuel Medina Ortega och Hubert Pirker.

Fråga 6 var otillåtlig, eftersom den redan hade ställts under sammanträdesperioden i februari.

Frågorna 7 och 8 togs inte upp, eftersom ämnet redan fanns med på föredragningslistan för innevarande sammanträdesperiod.

Fråga 9 (Jim Higgins): Transport av vätskor.

Janez Lenarčič besvarade frågan samt följdfrågor från Jim Higgins och Hubert Pirker.

Fråga 10 (Mairead McGuinness): Västra Balkans framtid inom EU.

Fråga 11 (Silvia-Adriana Ţicău): Utveckling av förbindelserna mellan EU och länderna på västra Balkan.

Fråga 12 (Dimitrios Papadimoulis): Europeiska unionens mission i Kosovo och dess roll.

Janez Lenarčič svarade på frågorna samt följdfrågor från Mairead McGuinness, Silvia-Adriana Ţicău, Zita Pleštinská och Dimitrios Papadimoulis.

De frågor som på grund av tidsbrist inte hade besvarats skulle erhålla skriftliga svar (se bilagan till det fullständiga förhandlingsreferatet).

Talmannen förklarade frågestunden med frågor till rådet avslutad.


(Sammanträdet avbröts kl. 19.40 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Luigi COCILOVO
Vice talman

16. Förbättring av de äldres livskvalitet ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om gemenskapens deltagande i ett forsknings- och utvecklingsprogram som syftar till att öka livskvaliteten för äldre människor genom användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) och som inletts av flera medlemsstater [KOM(2007)0329 - C6-0178/2007 - 2007/0116(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Neena Gill (A6-0027/2008)

Talare: László Kovács (ledamot av kommissionen).

Neena Gill redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Lambert van Nistelrooij för PPE-DE-gruppen, Silvia-Adriana Ţicău för PSE-gruppen, Jorgo Chatzimarkakis för ALDE-gruppen, Guntars Krasts för UEN-gruppen, Kathy Sinnott för IND/DEM-gruppen, Desislav Chukolov, grupplös, Ivo Belet, Justas Vincas Paleckis, Danutė Budreikaitė, Sylwester Chruszcz, Ljudmila Novak och Roberta Alma Anastase.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski och Monica Maria Iacob-Ridzi.

Talare: László Kovács och Neena Gill.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.3 i protokollet av den 13.03.2008.


17. Beskattning av blyfri bensin och diesel * (debatt)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/96/EG när det gäller anpassning av särskilda skatteregler för dieselbrännolja som yrkesmässigt används som motorbränsle och samordning av beskattningen av blyfri bensin och dieselbrännolja som används som motorbränsle [KOM(2007)0052 - C6-0109/2007 - 2007/0023(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Olle Schmidt (A6-0030/2008)

Talare: László Kovács (ledamot av kommissionen).

Olle Schmidt redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Zsolt László Becsey för PPE-DE-gruppen, Dariusz Rosati för PSE-gruppen, Dariusz Maciej Grabowski för UEN-gruppen, Cornelis Visser, Elisa Ferreira och Astrid Lulling.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Margaritis Schinas, Atanas Paparizov, Ivo Belet, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Claude Turmes och Czesław Adam Siekierski.

Talare: László Kovács, Olle Schmidt och Astrid Lulling, vilken gjorde ett personligt uttalande om inlägget av Claude Turmes.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.4 i protokollet av den 13.03.2008.


18. Globala fonden för energieffektivitet och förnybar energi (debatt)

Betänkande om den globala fonden för energieffektivitet och förnybar energi [2007/2188(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Claude Turmes (A6-0006/2008)

Claude Turmes redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Stavros Dimas (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Talare: Eija-Riitta Korhola (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Romana Jordan Cizelj för PPE-DE-gruppen, Matthias Groote för PSE-gruppen, Fiona Hall för ALDE-gruppen, Esko Seppänen för GUE/NGL-gruppen, Paul Rübig, Jorgo Chatzimarkakis, Silvia-Adriana Ţicău och Teresa Riera Madurell.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Jerzy Buzek, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski och Ewa Tomaszewska.

Talare: Stavros Dimas och Claude Turmes.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.1 i protokollet av den 13.03.2008.


19. Den särskilda situationen för kvinnor i fängelse och följderna av föräldrars fängelsevistelse på det sociala livet och familjelivet (debatt)

Betänkande om kvinnors speciella situation i fängelser och hur det sociala livet och familjelivet påverkas av att föräldrar sitter fängslade [2007/2116(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0033/2008)

Marie Panayotopoulos-Cassiotou redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Louis Michel (ledamot av kommissionen).

Talare: Anna Záborská för PPE-DE-gruppen, Teresa Riera Madurell för PSE-gruppen, Marios Matsakis för ALDE-gruppen, Ewa Tomaszewska för UEN-gruppen, Hiltrud Breyer för Verts/ALE-gruppen, Věra Flasarová för GUE/NGL-gruppen, Zita Pleštinská, Zita Gurmai, Bairbre de Brún, Kathy Sinnott och Corina Creţu.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Zuzana Roithová.

Talare: Louis Michel och Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.7 i protokollet av den 13.03.2008.


20. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 403.203/OJJE).


21. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.55.

Harald Rømer

Adam Bielan

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bonde, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Nechifor, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy