Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0116(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0027/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0027/2008

Συζήτηση :

PV 12/03/2008 - 16
CRE 12/03/2008 - 16

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2008 - 4.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0098

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Μαρτίου 2008 - Στρασβούργο

4.3. Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συμμετοχή της Κοινότητας σε πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ατόμων μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), το οποίο έχουν αναλάβει διάφορα κράτη μέλη [COM(2007)0329 - C6-0178/2007 - 2007/0116(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Neena Gill (A6-0027/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0098)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0098)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου