Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0063/2008

Συζήτηση :

PV 12/03/2008 - 12
CRE 12/03/2008 - 12

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2008 - 4.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0101

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Μαρτίου 2008 - Στρασβούργο

4.6. Κοινοτικός κώδικας συμπεριφοράς για τις εξαγωγές όπλων (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0063/2008, B6-0064/2008, B6-0065/2008, B6-0070/2008, B6-0074/2008 και B6-0109/2008

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0063/2008

(αντικαθιστά τιςB6-0063/2008, B6-0064/2008, B6-0065/2008, B6-0070/2008, B6-0074/2008 και B6-0109/2008):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stefano Zappalà, Karl von Wogau, Urszula Gacek και Tunne Kelam, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
Ana Maria Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Ģirts Valdis Kristovskis, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka και Ewa Tomaszewska, εξ ονόματος της Ομάδας UEN
Raül Romeva i Rueda και Angelika Beer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Tobias Pflüger, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0101)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου