Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Μαρτίου 2008 - Στρασβούργο

5. Αιτιολογήσεις ψήφου
Πλήρη Πρακτικά

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Claude Turmes - A6-0006/2008: Syed Kamall

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gérard ONESTA
Αντιπρόεδρος

Έκθεση Neena Gill - A6-0027/2008: Bernard Wojciechowski, Czesław Adam Siekierski

Έκθεση Olle Schmidt - A6-0030/2008: Bernard Wojciechowski, Czesław Adam Siekierski, Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall

Έκθεση Ana Maria Gomes - A6-0052/2008: Bernard Wojciechowski

Έκθεση Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου - A6-0033/2008: Christopher Heaton-Harris

Έκθεση Ana Maria Gomes - A6-0052/2008: Philip Claeys, Bernd Posselt

Έκθεση Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου - A6-0033/2008: Bernard Wojciechowski

Έκθεση Ana Maria Gomes - A6-0052/2008: Christopher Heaton-Harris

Έκθεση Feleknas Uca - A6-0035/2008: Bernd Posselt.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου