Indeks 
Protokół
PDF 210kWORD 152k
Czwartek, 13 marca 2008 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Wyzwania dla nowych państw członkowskich wynikające z unijnej polityki współpracy na rzecz rozwoju (debata)
 3.Równość płci oraz równouprawnienie kobiet w kontekście współpracy na rzecz rozwoju (debata)
 4.Głosowanie
  
4.1.Globalny Fundusz Efektywności Energetycznej oraz Energii Odnawialnej (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
4.2.Wyzwania dla nowych państw członkowskich wynikające z unijnej polityki współpracy na rzecz rozwoju (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
4.3.Poprawa jakości życia osób starszych ***I (głosowanie)
  
4.4.Opodatkowanie benzyny bezołowiowej i oleju napędowego * (głosowanie)
  
4.5.Rola Unii Europejskiej w Iraku (głosowanie)
  
4.6.Europejski kodeks postępowania w dziedzinie eksportu broni (głosowanie)
  
4.7.Szczególna sytuacja kobiet w więzieniach oraz wpływ uwięzienia rodziców na życie społeczne i rodzinne (głosowanie)
  
4.8.Równość płci oraz równouprawnienie kobiet w kontekście współpracy na rzecz rozwoju (głosowanie)
 5.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 6.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 7.Informacja o wspólnych stanowiskach Rady
 8.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 9.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
9.1.Armenia
  
9.2.Aresztowanie manifestantów po wyborach prezydenckich w Rosji
  
9.3.Przypadek dziennikarza Perweza Kambakhsha - Przypadek obywatela irańskiego Seyeda Mehdiego Kazemi
 10.Skład komisji i delegacji
 11.Głosowanie
  
11.1.Armenia (głosowanie)
  
11.2.Aresztowanie manifestantów po wyborach prezydenckich w Rosji (głosowanie)
  
11.3.Przypadek dziennikarza Perweza Kambaksza- Przypadek obywatela irańskiego Seyeda Mehdiego Kazemi (głosowanie)
 12.Składanie dokumentów
 13.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 14.Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu
 15.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)
 16.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia
 17.Kalendarz następnych posiedzeń
 18.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 10.05.

Głos zabrali: Jim Allister, który nawiązał do komunikatu wygłoszonego wczoraj przez Przewodniczącego Parlamentu (pkt 14 protokołu z dnia 12.03.2008), oraz Hans-Peter Martin odnośnie do przebiegu posiedzeń.


2. Wyzwania dla nowych państw członkowskich wynikające z unijnej polityki współpracy na rzecz rozwoju (debata)

Sprawozdanie w sprawie wyzwań dla nowych państw członkowskich wynikających z polityki współpracy na rzecz rozwoju Unii Europejskiej [2007/2140(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Danutė Budreikaitė (A6-0036/2008)

Danutė Budreikaitė przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Louis Michel (członek Komisji).

Głos zabrali: Filip Kaczmarek w imieniu grupy PPE-DE, Corina Creţu w imieniu grupy PSE, Toomas Savi w imieniu grupy ALDE, Adam Bielan w imieniu grupy UEN, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Frank Vanhecke niezrzeszony, Theodor Dumitru Stolojan, Justas Vincas Paleckis, Ryszard Czarnecki, Katrin Saks, Liam Aylward i Mieczysław Edmund Janowski.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Reinhard Rack, Jan Zahradil i Miloslav Ransdorf.

Głos zabrali: Louis Michel i Danutė Budreikaitė.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.2 protokołu z dnia 13.03.2008.


PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

3. Równość płci oraz równouprawnienie kobiet w kontekście współpracy na rzecz rozwoju (debata)

Sprawozdanie w sprawie równości płci oraz równouprawnienia kobiet w kontekście współpracy na rzecz rozwoju [2007/2182(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Feleknas Uca (A6-0035/2008)

Feleknas Uca przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Louis Michel (członek Komisji).

Głos zabrali: Gabriela Creţu (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Anna Záborská w imieniu grupy PPE-DE, Anne Van Lancker w imieniu grupy PSE, Renate Weber w imieniu grupy ALDE, Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, Luisa Morgantini w imieniu grupy GUE/NGL, Urszula Krupa w imieniu grupy IND/DEM, Filip Kaczmarek, Alain Hutchinson, Olle Schmidt, Raül Romeva i Rueda, Gay Mitchell, Ana Maria Gomes, Alexander Lambsdorff, Satu Hassi, Nirj Deva, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Roberta Alma Anastase, Thijs Berman, Ioannis Varvitsiotis i Rovana Plumb.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zita Pleštinská, Karin Scheele, Avril Doyle, Marusya Ivanova Lyubcheva, Piia-Noora Kauppi i Mairead McGuinness.

Głos zabrali: Louis Michel i Feleknas Uca.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.8 protokołu z dnia 13.03.2008.


PRZEWODNICTWO: Martine ROURE
Wiceprzewodnicząca

4. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


4.1. Globalny Fundusz Efektywności Energetycznej oraz Energii Odnawialnej (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie Globalnego Funduszu Efektywności Energetycznej oraz Energii Odnawialnej [2007/2188(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Claude Turmes (A6-0006/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0096)


4.2. Wyzwania dla nowych państw członkowskich wynikające z unijnej polityki współpracy na rzecz rozwoju (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wyzwań dla nowych państw członkowskich wynikających z polityki współpracy na rzecz rozwoju Unii Europejskiej [2007/2140(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Danutė Budreikaitė (A6-0036/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0097)


4.3. Poprawa jakości życia osób starszych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udziału Wspólnoty w programie badawczo-rozwojowym, którego celem jest poprawa jakości życia osób starszych poprzez zastosowanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, podjętym przez kilka państw członkowskich [COM(2007)0329 - C6-0178/2007 - 2007/0116(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Neena Gill (A6-0027/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0098)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0098)


4.4. Opodatkowanie benzyny bezołowiowej i oleju napędowego * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2003/96/WE w odniesieniu do dostosowania szczególnych przepisów podatkowych dotyczących oleju napędowego stosowanego jako paliwo silnikowe do celów handlowych oraz koordynacji opodatkowania benzyny bezołowiowej i oleju napędowego stosowanych jako paliwo silnikowe [COM(2007)0052 - C6-0109/2007 - 2007/0023(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Olle Schmidt (A6-0030/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0099)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0099)


4.5. Rola Unii Europejskiej w Iraku (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie roli Unii Europejskiej w Iraku [2007/2181(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Ana Maria Gomes (A6-0052/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 5)

PROJEKT ZALECENIA

Przyjęto (P6_TA(2008)0100)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Anna Záborská w imieniu grupy PPE-DE zaproponowała poprawkę ustną polegającą na włączeniu odniesienia 12a, która została przyjęta.


4.6. Europejski kodeks postępowania w dziedzinie eksportu broni (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0063/2008, B6-0064/2008, B6-0065/2008, B6-0070/2008, B6-0074/2008 i B6-0109/2008

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0063/2008

(zastępujący B6-0063/2008, B6-0064/2008, B6-0065/2008, B6-0070/2008, B6-0074/2008 i B6-0109/2008):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stefano Zappalà, Karl von Wogau, Urszula Gacek i Tunne Kelam w imieniu grupy PPE-DE
Ana Maria Gomes w imieniu grupy PSE
Annemie Neyts-Uyttebroeck w imieniu grupy ALDE
Ģirts Valdis Kristovskis, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka i Ewa Tomaszewska w imieniu grupy UEN
Raül Romeva i Rueda i Angelika Beer w imieniu grupy Verts/ALE
Tobias Pflüger w imieniu grupy GUE/NGL

Przyjęto (P6_TA(2008)0101)


4.7. Szczególna sytuacja kobiet w więzieniach oraz wpływ uwięzienia rodziców na życie społeczne i rodzinne (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie szczególnej sytuacji kobiet w więzieniach oraz wpływu uwięzienia rodziców na życie społeczne i rodzinne [2007/2116(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawca: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0033/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0102)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Teresa Riera Madurell w imieniu grupy PSE zaproponowała poprawkę ustną do poprawki 1, która została przyjęta;

- Marie Panayotopoulos-Cassiotou (sprawozdawczyni) zaproponowała poprawkę ustną do poprawki 7, która została przyjęta.


4.8. Równość płci oraz równouprawnienie kobiet w kontekście współpracy na rzecz rozwoju (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie równości płci oraz równouprawnienia kobiet w kontekście współpracy na rzecz rozwoju [2007/2182(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Feleknas Uca (A6-0035/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0103)


5. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Claude Turmes - A6-0006/2008: Syed Kamall

PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA
Wiceprzewodniczący

Sprawozdanie Neena Gill - A6-0027/2008: Bernard Wojciechowski, Czesław Adam Siekierski

Sprawozdanie Olle Schmidt - A6-0030/2008: Bernard Wojciechowski, Czesław Adam Siekierski, Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall

Sprawozdanie Ana Maria Gomes - A6-0052/2008: Bernard Wojciechowski

Sprawozdanie Marie Panayotopoulos-Cassiotou - A6-0033/2008: Christopher Heaton-Harris

Sprawozdanie Ana Maria Gomes - A6-0052/2008: Philip Claeys, Bernd Posselt

Sprawozdanie Marie Panayotopoulos-Cassiotou - A6-0033/2008: Bernard Wojciechowski

Sprawozdanie Ana Maria Gomes - A6-0052/2008: Christopher Heaton-Harris

Sprawozdanie Feleknas Uca - A6-0035/2008: Bernd Posselt


6. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes) oraz w wersji drukowanej załącznika Wyniki głosowania imiennego.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

°
° ° °

Agnes Schierhuber, Reinhard Rack i Paul Rübig byli obecni, ale nie uczestniczyli w głosowaniu nad sprawozdaniem A6-0035/2008.


7. Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 57 ust.1 Regulaminu, o otrzymaniu od Rady następujących wspólnych stanowisk, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów ich przyjęcia, jak również stanowiska Komisji na temat:

- Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 3 marca 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych (16133/3/2007 - C6-0129/2008 - 2006/0272(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

- Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 3 marca 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 881/2004 ustanawiające Europejską Agencję Kolejową (16138/3/2007 - C6-0131/2008 - 2006/0274(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

- Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 28 lutego 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych (15003/5/2007 - C6-0132/2008 - 2004/0251(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: JURI

- Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 10 marca 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących (16673/2/2007 - C6-0138/2008 - 2006/0143(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 10 marca 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89, rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenie (WE) nr 2232/96 i dyrektywę 2000/13/WE (16677/3/2007 - C6-0139/2008 - 2006/0147(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 10 marca 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie enzymów spożywczych i zmieniającego dyrektywę Rady 83/417/EWG, rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/13/WE, dyrektywę Rady 2001/112/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 258/97 (16676/1/2007 - C6-0140/2008 - 2006/0144(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Wspólne stanowisko Rady z dnia 10 marca 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodatków do żywności (16675/2/2007 - C6-0141/2008 - 2006/0145(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec jutro, 14.03.2008.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 12.50 i wznowione o 15.05.)

PRZEWODNICTWO: Adam BIELAN
Wiceprzewodniczący

8. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


9. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 6 protokołu z dnia 11.03.2008)


9.1. Armenia

Projekty rezolucji B6-0110/2008, B6-0113/2008, B6-0114/2008, B6-0119/2008 i B6-0120/2008

Marie Anne Isler Béguin, Alexandra Dobolyi, Urszula Gacek, Erik Meijer, Marios Matsakis i Marcin Libicki przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Marian-Jean Marinescu w imieniu grupy PPE-DE, Justas Vincas Paleckis w imieniu grupy PSE, Janusz Onyszkiewicz w imieniu grupy ALDE, i Ewa Tomaszewska w imieniu grupy UEN.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Evgeni Kirilov i Czesław Adam Siekierski.

Głos zabrał Louis Michel (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.1 protokołu z dnia 13.03.2008.


9.2. Aresztowanie manifestantów po wyborach prezydenckich w Rosji

Projekty rezolucji B6-0124/2008, B6-0127/2008, B6-0128/2008, B6-0129/2008 i B6-0130/2008

Bernd Posselt i Marios Matsakis przedstawili projekty rezolucji B6-0124/2008 i B6-0127/2008.

Głos zabrał Alexandra Dobolyi, która uzasadniła stanowisko, jakie przyjmie grupa PSE podczas głosowania nad wspólnym projektem rezolucji RC-B6-0124/2008.

Marcin Libicki przedstawił projekt rezolucji B6-0130/2008.

Głos zabrali: Jana Hybášková w imieniu grupy PPE-DE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg w imieniu grupy PSE, Ewa Tomaszewska w imieniu grupy UEN, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Urszula Krupa w imieniu grupy IND/DEM, Koenraad Dillen niezrzeszony, i Józef Pinior.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zbigniew Zaleski, Zita Pleštinská i Janusz Onyszkiewicz.

Głos zabrał Louis Michel (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.2 protokołu z dnia 13.03.2008.


9.3. Przypadek dziennikarza Perweza Kambakhsha - Przypadek obywatela irańskiego Seyeda Mehdiego Kazemi

Projekty rezolucji B6-0112/2008, B6-0115/2008, B6-0116/2008, B6-0118/2008, B6-0123/2008 i B6-0125/2008.

Projekty rezolucji B6-0111/2008, B6-0117/2008, B6-0122/2008 i B6-0126/2008.

Nickolay Mladenov, Marcin Libicki, Thijs Berman, Marios Matsakis, Jean Lambert, Eva-Britt Svensson i Marco Cappato przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Ewa Tomaszewska w imieniu grupy UEN, i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ioannis Varvitsiotis, Sophia in 't Veld, Bernd Posselt, John Bowis, Czesław Adam Siekierski i Mario Mauro.

Głos zabrał Louis Michel (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.3 protokołu z dnia 13.03.2008.


10. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grupy PPE-DE Parlament zatwierdził następującą nominację:

komisja FEMM: Corien Wortmann-Kool


11. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


11.1. Armenia (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0110/2008, B6-0113/2008, B6-0114/2008, B6-0119/2008, B6-0120/2008 i B6-0121/2008

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0110/2008

(zastępujący B6-0110/2008, B6-0113/2008, B6-0114/2008, B6-0119/2008, B6-0120/2008 i B6-0121/2008):

złożony przez następujących posłów:

Árpád Duka-Zólyomi, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola i Marian-Jean Marinescu w imieniu grupy PPE-DE,
Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda i Alexandra Dobolyi w imieniu grupy PSE,
Lydie Polfer i Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE,
Brian Crowley, Seán Ó Neachtain, Liam Aylward, Eoin Ryan, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Ryszard Czarnecki, Wojciech Roszkowski i Hanna Foltyn-Kubicka w imieniu grupy UEN,
Marie Anne Isler Béguin w imieniu grupy Verts/ALE,
Jaromír Kohlíček i Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P6_TA(2008)0106)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE zaproponował poprawkę językową do poprawki 1 oraz poprawkę ustną do punktu H preambuły, która została przyjęta.


11.2. Aresztowanie manifestantów po wyborach prezydenckich w Rosji (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0124/2008, B6-0127/2008, B6-0128/2008, B6-0129/2008 i B6-0130/2008

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0124/2008

(zastępujący B6-0124/2008, B6-0127/2008, B6-0128/2008 i B6-0130/2008):

złożony przez następujących posłów:

Bernd Posselt, Jana Hybášková, Christopher Beazley, Tunne Kelam i Thomas Mann w imieniu grupy PPE-DE,
Marios Matsakis i Janusz Onyszkiewicz w imieniu grupy ALDE,
Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski, Mieczysław Edmund Janowski, Marcin Libicki, Ģirts Valdis Kristovskis i Roberts Zīle w imieniu grupy UEN,
Bart Staes i Milan Horáček w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P6_TA(2008)0107)

(Wniosek w sprawie rezolucji B6-0129/2008 stał się bezprzedmiotowy.)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Marcin Libicki w imieniu grupy UEN zaproponował poprawkę ustną do poprawki 1, która została przyjęta.


11.3. Przypadek dziennikarza Perweza Kambaksza- Przypadek obywatela irańskiego Seyeda Mehdiego Kazemi (głosowanie)

Przypadek afgańskiego dziennikarza Perweza Kambaksza

Projekty rezolucji B6-0112/2008, B6-0115/2008, B6-0116/2008, B6-0118/2008, B6-0123/2008 i B6-0125/2008

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0112/2008

(zastępujący B6-0112/2008, B6-0115/2008, B6-0116/2008, B6-0118/2008, B6-0123/2008 i B6-0125/2008):

złożony przez następujących posłów:
Nickolay Mladenov, Thomas Mann, Guido Podestà, Nicole Fontaine, Eija-Riitta Korhola i Ivo Belet w imieniu grupy PPE-DE,
Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Robert Evans, Elena Valenciano Martínez-Orozco i Emilio Menéndez del Valle w imieniu grupy PSE,
Jules Maaten, Marco Cappato, Marios Matsakis i Marielle De Sarnez w imieniu grupy ALDE,
Adam Bielan, Ewa Tomaszewska i Konrad Szymański w imieniu grupy UEN,
Angelika Beer, Joost Lagendijk i Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE,
Francis Wurtz i André Brie w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P6_TA(2008)0108)

Przypadek obywatela irańskiego Seyeda Mehdiego Kazemi

Projekty rezolucji B6-0111/2008, B6-0117/2008, B6-0122/2008 i B6-0126/2008

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0111/2008

(zastępujący B6-0111/2008, B6-0117/2008, B6-0122/2008 i B6-0126/2008):

złożony przez następujących posłów:
Pasqualina Napoletano i Michael Cashman w imieniu grupy PSE
Marco Cappato, Marco Pannella, Sophia in 't Veld, Marios Matsakis i Jeanine Hennis-Plasschaert w imieniu grupy ALDE,
Jean Lambert i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE,
Vittorio Agnoletto i Giusto Catania w imieniu grupy GUE/NGL

Przyjęto (P6_TA(2008)0109)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Marco Cappato i Bernd Posselt


12. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego do decyzji Rady 1999/468/WE zmienionej decyzją 2006/512/WE niektóre akty podlegające procedurze, o której mowa w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą - Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą - Część czwarta (COM(2008)0071 - C6-0065/2008 - 2008/0032(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

ENVI, EMPL, ITRE, ECON, IMCO, TRAN

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (COM(2006)0752 - C6-0089/2008 - 2006/0251(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu między Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii (COM(2006)0754 - C6-0090/2008 - 2006/0252(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu między Wspólnotą Europejską, Szwajcarią i Liechtensteinem do Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim, Szwajcarii lub Liechtensteinie (COM(2006)0753 - C6-0091/2008 - 2006/0257(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym (Wersja ujednolicona) (COM(2008)0099 - C6-0135/2008 - 2008/0037(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie wprowadzania do obrotu materiału do wegetatywnego rozmnażania winorośli (Wersja ujednolicona) (COM(2008)0091 - C6-0136/2008 - 2008/0039(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2001/82/WE i dyrektywę 2001/83/WE odnośnie do zmian warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych (COM(2008)0123 - C6-0137/2008 - 2008/0045(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

AGRI, ITRE, JURI, IMCO

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2005/35/WE w sprawie zanieczyszczenia pochodzącego ze statków oraz wprowadzenia sankcji w przypadku naruszenia prawa (COM(2008)0134 - C6-0142/2008 - 2008/0055(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

ENVI, JURI


13. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Pozwolenie na sporządzenie sprawozdania z własnej inicjatywy(art. 45 Regulaminu)

komisja AFCO

- Wpływ traktatu lizbońskiego na rozwój równowagi instytucjonalnej w Unii Europejskiej (2008/2073(INI))
(opinia: DEVE)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 06.03.2008)

- Wyzwanie dla demokracji: poszerzenie uprawnień obywateli UE (2008/2069(INI))
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 06.03.2008)

- Nowa rola i zakres ospowiedzialności Parlamentu w świetle traktatu z Lizbony (2008/2063(INI))
(opinia: PETI, FEMM, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 06.03.2008)

- Perspektywy rozwoju dialogu społecznego w ramach traktatu lizbońskiego (2008/2067(INI))
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 06.03.2008)

komisja AGRI

- Sytuacja i perspektywy rolnictwa w regionach górskich (2008/2066(INI))
(opinia: REGI)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 06.03.2008)

komisja BUDG

- Przegląd śródokresowy ram finansowych 2007-2013 (2008/2055(INI))
(opinia: DEVE, AFET, AGRI, ITRE, CONT, REGI)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 06.03.2008)

- Finansowe aspekty traktatu reformującego (2008/2054(INI))
(opinia: AFCO, AFET, AGRI, CONT)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 06.03.2008)

- Metodologia ABB-ABM jako narzędzie zarządzania dla przydzielania środków budżetowych (2008/2053(INI))
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 06.03.2008)

komisja CULT

- Poprawa jakości kształcenia nauczycieli (2008/2068(INI))
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 06.03.2008)

- Proces boloński i mobilność studentów (2008/2070(INI))
(opinia: BUDG)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 06.03.2008)

komisja DEVE

- Działania następcze w związku z konferencją w Monterrey (2002 r.) w sprawie finansowania rozwoju (2008/2050(INI))
(opinia: BUDG, ECON)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 06.03.2008)

- Dalsze działania związane z deklaracją paryską z 2005 r. w sprawie skuteczności pomocy (2008/2048(INI))
(opinia: BUDG, INTA)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 06.03.2008)

komisja ECON

- Finanse publiczne w UGW - 2007 r. (2008/2058(INI))
(opinia: BUDG)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 06.03.2008)

- Wspólna jednolita podstawa opodatkowania osób prawnych (2008/2060(INI))
(opinia: ITRE, IMCO)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 06.03.2008)

komisja EMPL

- Wdrożenie przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (2008/2062(INI))
(opinia: TRAN)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 06.03.2008)

komisja ENVI

- Rozwiązanie problemu dotyczącego niedoboru wody i susz w Unii Europejskiej (2008/2074(INI))
(opinia: AGRI, ITRE, ECON, REGI)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 06.03.2008)

komisja FEMM

- Równość kobiet i mężczyzn - 2008 (2008/2047(INI))
(opinia: CULT, EMPL)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 06.03.2008)

- Walka z okaleczeniami organów płciowych kobiet dokonywanymi w UE (2008/2071(INI))
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 06.03.2008)

komisja IMCO

- Tablica wyników dla rynków konsumenckich (2008/2057(INI))
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 06.03.2008)

- Tablica wyników rynku wewnętrznego (2008/2056(INI))
(opinia: PETI, EMPL, JURI, ECON)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 06.03.2008)

komisja INTA

- Handel surowcami i produktami podstawowymi (2008/2051(INI))
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 06.03.2008)

komisja JURI

- „Lepsze stanowienie prawa 2006” zgodnie z art. 9 Protokołu w sprawie stosowania zasady pomocniczości i proporcjonalności (2008/2045(INI))
(opinia: AFCO)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 06.03.2008)

- 24 roczne sprawozdanie Komisji z kontroli stosowania prawa wspólnotowego (2008/2046(INI))
(opinia: PETI)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 06.03.2008)

komisja PETI

- Sprawozdanie specjalne Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich dla Parlamentu Europejskiego w związku z projektem zalecenia dla Rady Unii Europejskiej dotyczącego skargi 1487/2005/GG (2008/2072(INI))
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 06.03.2008)

komisja REGI

- Najlepsze praktyki w dziedzinie polityki regionalnej i przeszkody w korzystaniu z funduszy strukturalnych (2008/2061(INI))
(opinia: BUDG)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 06.03.2008)

- Zarządzanie i partnerstwo na poziomie krajowym i regionalnym oraz na podstawie projektów w dziedzinie polityki regionalnej (2008/2064(INI))
(opinia: ECON, CONT)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 06.03.2008)

komisja TRAN

- Wdrożenie przepisów dotyczących jednolitej przestrzeni powietrznej (2008/2059(INI))
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 06.03.2008)

Zaangażowane komisje

komisja AFCO

- Nowa rola i zakres ospowiedzialności Parlamentu w świetle traktatu z Lizbony (2008/2063(INI))
Zaangażowane komisje AFCO, PETI, FEMM, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 06.03.2008)

komisja CULT

- Program Erasmus Mundus (2009-2013) (COM(2007)0395 - C6-0228/2007 - 2007/0145(COD))
(opinia: FEMM, EMPL, BUDG)
Zaangażowane komisje CULT, DEVE, AFET
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 06.03.2008)

komisja IMCO

- Sieci i usługI łączności elektronicznej, ochrona prywatności i ochrona konsumentów (COM(2007)0698 - C6-0420/2007 - 2007/0248(COD))
(opinia: CULT, ITRE, JURI, ECON)
Zaangażowane komisje IMCO, LIBE
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 06.03.2008)

komisja LIBE

- Procedura dotycząca łącznego wniosku o pozwolenie na pobyt i pracę (COM(2007)0638 - C6-0470/2007 - 2007/0229(CNS))
Zaangażowane komisje LIBE, EMPL
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 06.03.2008)

- Warunki wjazdu i pobytu obywateli krajów trzecich w celu zatrudnienia na stanowiskach wymagających wysokich kwalifikacji (COM(2007)0637 - C6-0011/2008 - 2007/0228(CNS))
(opinia: DEVE)
Zaangażowane komisje LIBE, EMPL
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 06.03.2008)

Przydzielenie komisjom

komisja LIBE

- Roczne sprawozdanie dotyczące sytuacji praw człowieka na świecie w 2007 r. oraz polityka UE w tej dziedzinie (2007/2274(INI))
odesłany komisja przedm. właśc.: AFET
opinia: DEVE, LIBE

- Kodeks postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji (COM(2007)0709 - C6-0418/2007 - 2007/0243(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN
opinia: LIBE, IMCO

komisja FEMM

- Sprawozdanie o postępach Turcji w 2007 r. (2007/2269(INI))
odesłany komisja przedm. właśc.: AFET
opinia: FEMM

komisja EMPL

- Fundusze zabezpieczające i niepubliczny rynek kapitałowy (2007/2238(INI))
odesłany komisja przedm. właśc.: ECON
opinia: EMPL, JURI

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania zgodnie z art. 202 Regulaminu

komisja AFCO

- Wykładnia art. 121 Regulaminu (2007/2266(REG))

- Zmiana art. 81 Regulaminu - "Środki wykonawcze" (2008/2027(REG))

- Zmiana Regulaminu Parlamentu w świetle propozycji grupy roboczej ds. reformy parlamentarnej dotyczących prac zgromadzenia plenarnego (2007/2272(REG))


14. Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu

Komunikat Komisji w sprawie działań podjętych w wyniku rezolucji przyjętych przez Parlament podczas I sesji listopadowej 2007 r. jest dostępny.


15. Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)

Liczba podpisów zebranych pod pisemnymi oświadczeniami wpisanymi do rejestru (art. 116 ust. 3 Regulaminu):

Nr dokumentu

Autor

Podpisy

98/2007

Raül Romeva i Rueda, Eija-Riitta Korhola, Jules Maaten, Glyn Ford, Ana Maria Gomes

410

99/2007

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

424

101/2007

Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer, Evangelia Tzampazi

348

103/2007

Urszula Krupa, Witold Tomczak

22

104/2007

Tomáš Zatloukal

40

105/2007

Andreas Mölzer

9

106/2007

Koenraad Dillen, Philip Claeys, Frank Vanhecke

22

107/2007

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

34

108/2007

Daniel Strož

31

110/2007

Benoît Hamon, Ana Maria Gomes, Véronique De Keyser, Harlem Désir

139

111/2007

Mary Lou McDonald, Jacek Protasiewicz, Claude Moraes, Gérard Onesta, Jean Marie Beaupuy

371

112/2007

Oldřich Vlasák, Miroslav Ouzký, Herbert Reul, Edit Herczog

61

113/2007

Jo Leinen, Vural Öger, Marek Siwiec

44

114/2007

Urszula Krupa

30

115/2007

Urszula Krupa

16

116/2007

Urszula Krupa

33

1/2008

Daniel Strož, Jaromír Kohlíček

15

2/2008

Jamila Madeira, Ana Maria Gomes, Anna Záborská, Luisa Morgantini, Miguel Angel Martínez Martínez

162

3/2008

Andreas Mölzer

43

4/2008

Andreas Mölzer

8

5/2008

Andreas Mölzer

15

6/2008

Nils Lundgren, Hélène Goudin

92

7/2008

Mario Borghezio

26

8/2008

Edite Estrela, Dorette Corbey, Adamos Adamou

87

9/2008

Rareş-Lucian Niculescu, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marian Zlotea, Roberta Alma Anastase, Maria Petre

62

10/2008

Saïd El Khadraoui, Jörg Leichtfried, Hannu Takkula

93

11/2008

Dariusz Maciej Grabowski, Justas Vincas Paleckis, Anna Záborská, Bronisław Geremek

85

12/2008

Genowefa Grabowska, Justas Vincas Paleckis, Hannes Swoboda

118

13/2008

Adriana Poli Bortone, Patrizia Toia, Stefano Zappalà, Nicola Zingaretti

38

14/2008

Filiz Hakaeva Hyusmenova, Metin Kazak, Vladko Todorov Panayotov, Bilyana Ilieva Raeva, Iliana Malinova Iotova

59

15/2008

Marian Zlotea, Sebastian Valentin Bodu

25

16/2008

Vladimír Železný

22

17/2008

Cristiana Muscardini, Gerardo Galeote, Anna Záborská, Roberta Angelilli, Daniel Dăianu

82

18/2008

Corina Creţu, Gabriela Creţu, Mary Honeyball, Miguel Angel Martínez Martínez, Elena Valenciano Martínez-Orozco

53

19/2008

Vural Öger, Kader Arif, Marco Cappato, Jelko Kacin

29

20/2008

Patrick Gaubert, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Harlem Désir, Marie-Arlette Carlotti

93

21/2008

Herbert Bösch, Harald Ettl, Stephen Hughes, André Brie, Othmar Karas

44

22/2008

Guido Podestà

3


16. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

Zgodnie z art. 172 ust. 2 Regulaminu, protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte akty zostaną przekazane instytucjom, do których są skierowane.


17. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenie odbędzie się 26.03.2008


18. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 16.35.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baeva, Bauer, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Berend, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bonde, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Bullmann, Bulzesc, Burke, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Ryszard Czarnecki, Dăianu, David, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García Pérez, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudghton, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lipietz, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Maaten, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mohácsi, Montoro Romero, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Nechifor, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Polfer, Pomés Ruiz, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rogalski, Roithová, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Savi, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tarand, Thomsen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Wagenknecht, Wallis, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności