Index 
Protokoll
PDF 206kWORD 154k
Torsdagen den 13 mars 2008 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.EU:s politik för utvecklingssamarbete - en utmaning för de nya medlemsstaterna (debatt)
 3.Jämställdhet och ökat medinflytande för kvinnor i utvecklingssamarbetet (debatt)
 4.Omröstning
  4.1.Globala fonden för energieffektivitet och förnybar energi (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  4.2.EU:s politik för utvecklingssamarbete - en utmaning för de nya medlemsstaterna (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  4.3.Förbättring av de äldres livskvalitet ***I (omröstning)
  4.4.Beskattning av blyfri bensin och diesel * (omröstning)
  4.5.Europeiska unionens roll i Irak (omröstning)
  4.6.Europeiska riktlinjer för export av vapen (omröstning)
  4.7.Den särskilda situationen för kvinnor i fängelse och följderna av föräldrars fängelsevistelse på det sociala livet och familjelivet (omröstning)
  4.8.Jämställdhet och ökat medinflytande för kvinnor i utvecklingssamarbetet (omröstning)
 5.Röstförklaringar
 6.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 7.Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 9.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  9.1.Armenien
  9.2.Gripande av demonstranter efter presidentvalet i Ryssland
  9.3.Fallet med journalisten Perwez Kambakhsh - Fallet med den iranske medborgaren Seyed Mehdi Kazemi
 10.Utskottens och delegationernas sammansättning
 11.Omröstning
  11.1.Armenien (omröstning)
  11.2.Gripande av demonstranter efter presidentvalet i Ryssland (omröstning)
  11.3.Fallet med journalisten Perwez Kambakhsh - Fallet med den iranske medborgaren Seyed Mehdi Kazemi (omröstning)
 12.Inkomna dokument
 13.Beslut om vissa dokument
 14.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 15.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 116 i arbetsordningen)
 16.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 17.Datum för nästa sammanträdesperiod
 18.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 10.05.

Talare: Jim Allister återkom till meddelandet från parlamentets talman föregående dag (punkt 14 i protokollet av den 12.03.2008); Hans-Peter Martin kommenterade det sätt på vilket sammanträdena genomfördes.


2. EU:s politik för utvecklingssamarbete - en utmaning för de nya medlemsstaterna (debatt)

Betänkande om EU:s politik för utvecklingssamarbete - en utmaning för de nya medlemsstaterna [2007/2140(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Danutė Budreikaitė (A6-0036/2008)

Danutė Budreikaitė redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Louis Michel (ledamot av kommissionen).

Talare: Filip Kaczmarek för PPE-DE-gruppen, Corina Creţu för PSE-gruppen, Toomas Savi för ALDE-gruppen, Adam Bielan för UEN-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Frank Vanhecke, grupplös, Theodor Dumitru Stolojan, Justas Vincas Paleckis, Ryszard Czarnecki, Katrin Saks, Liam Aylward och Mieczysław Edmund Janowski.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Reinhard Rack, Jan Zahradil och Miloslav Ransdorf.

Talare: Louis Michel och Danutė Budreikaitė.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.2 i protokollet av den 13.03.2008.


ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

3. Jämställdhet och ökat medinflytande för kvinnor i utvecklingssamarbetet (debatt)

Betänkande om jämställdhet och ökat medinflytande för kvinnor i utvecklingssamarbetet [2007/2182(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Feleknas Uca (A6-0035/2008)

Feleknas Uca redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Louis Michel (ledamot av kommissionen).

Talare: Gabriela Creţu (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Anna Záborská för PPE-DE-gruppen, Anne Van Lancker för PSE-gruppen, Renate Weber för ALDE-gruppen, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, Luisa Morgantini för GUE/NGL-gruppen, Urszula Krupa för IND/DEM-gruppen, Filip Kaczmarek, Alain Hutchinson, Olle Schmidt, Raül Romeva i Rueda, Gay Mitchell, Ana Maria Gomes, Alexander Lambsdorff, Satu Hassi, Nirj Deva, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Roberta Alma Anastase, Thijs Berman, Ioannis Varvitsiotis och Rovana Plumb.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Zita Pleštinská, Karin Scheele, Avril Doyle, Marusya Ivanova Lyubcheva, Piia-Noora Kauppi och Mairead McGuinness.

Talare: Louis Michel och Feleknas Uca.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.8 i protokollet av den 13.03.2008.


ORDFÖRANDESKAP: Martine ROURE
Vice talman

4. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


4.1. Globala fonden för energieffektivitet och förnybar energi (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om den globala fonden för energieffektivitet och förnybar energi [2007/2188(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Claude Turmes (A6-0006/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2008)0096)


4.2. EU:s politik för utvecklingssamarbete - en utmaning för de nya medlemsstaterna (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om EU:s politik för utvecklingssamarbete - en utmaning för de nya medlemsstaterna [2007/2140(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Danutė Budreikaitė (A6-0036/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2008)0097)


4.3. Förbättring av de äldres livskvalitet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om gemenskapens deltagande i ett forsknings- och utvecklingsprogram som syftar till att öka livskvaliteten för äldre människor genom användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) och som inletts av flera medlemsstater [KOM(2007)0329 - C6-0178/2007 - 2007/0116(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Neena Gill (A6-0027/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2008)0098)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2008)0098)


4.4. Beskattning av blyfri bensin och diesel * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/96/EG när det gäller anpassning av särskilda skatteregler för dieselbrännolja som yrkesmässigt används som motorbränsle och samordning av beskattningen av blyfri bensin och dieselbrännolja som används som motorbränsle [KOM(2007)0052 - C6-0109/2007 - 2007/0023(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Olle Schmidt (A6-0030/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2008)0099)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2008)0099)


4.5. Europeiska unionens roll i Irak (omröstning)

Betänkande om Europaparlamentets förslag till rekommendation till rådet om Europeiska unionens roll i Irak [2007/2181(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Ana Maria Gomes (A6-0052/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

Antogs (P6_TA(2008)0100)

Inlägg om omröstningen:

Anna Záborská för PPE-DE-gruppen, lade fram ett muntligt ändringsförslag syftande till att införa en strecksats 12a; det muntliga ändringsförslaget beaktades.


4.6. Europeiska riktlinjer för export av vapen (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0063/2008, B6-0064/2008, B6-0065/2008, B6-0070/2008, B6-0074/2008 och B6-0109/2008

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0063/2008

(ersätter B6-0063/2008, B6-0064/2008, B6-0065/2008, B6-0070/2008, B6-0074/2008 och B6-0109/2008):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stefano Zappalà, Karl von Wogau, Urszula Gacek och Tunne Kelam för PPE-DE-gruppen
Ana Maria Gomes för PSE-gruppen
Annemie Neyts-Uyttebroeck för ALDE-gruppen
Ģirts Valdis Kristovskis, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka och Ewa Tomaszewska för UEN-gruppen
Raül Romeva i Rueda och Angelika Beer för Verts/ALE-gruppen
Tobias Pflüger för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P6_TA(2008)0101)


4.7. Den särskilda situationen för kvinnor i fängelse och följderna av föräldrars fängelsevistelse på det sociala livet och familjelivet (omröstning)

Betänkande om kvinnors speciella situation i fängelser och hur det sociala livet och familjelivet påverkas av att föräldrar sitter fängslade [2007/2116(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0033/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2008)0102)

Inlägg om omröstningen:

- Teresa Riera Madurell för PSE-gruppen, lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 1; det muntliga ändringsförslaget beaktades.

- Marie Panayotopoulos-Cassiotou (föredragande) lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 7; det muntliga ändringsförslaget beaktades.


4.8. Jämställdhet och ökat medinflytande för kvinnor i utvecklingssamarbetet (omröstning)

Betänkande om jämställdhet och ökat medinflytande för kvinnor i utvecklingssamarbetet [2007/2182(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Feleknas Uca (A6-0035/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2008)0103)


5. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Claude Turmes - A6-0006/2008: Syed Kamall

ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA
Vice talman

Betänkande Neena Gill - A6-0027/2008: Bernard Wojciechowski, Czesław Adam Siekierski

Betänkande Olle Schmidt - A6-0030/2008: Bernard Wojciechowski, Czesław Adam Siekierski, Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall

Betänkande Ana Maria Gomes - A6-0052/2008: Bernard Wojciechowski

Betänkande Marie Panayotopoulos-Cassiotou - A6-0033/2008: Christopher Heaton-Harris

Betänkande Ana Maria Gomes - A6-0052/2008: Philip Claeys, Bernd Posselt

Betänkande Marie Panayotopoulos-Cassiotou - A6-0033/2008: Bernard Wojciechowski

Betänkande Ana Maria Gomes - A6-0052/2008: Christopher Heaton-Harris

Betänkande Feleknas Uca - A6-0035/2008: Bernd Posselt.


6. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

°
° ° °

Agnes Schierhuber, Reinhard Rack och Paul Rübig hade varit närvarande men inte deltagit i omröstningen om betänkande A6-0035/2008.


7. Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 57.1 i arbetsordningen, mottagandet av rådets gemensamma ståndpunkter, skälen till antagandet av dessa samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Gemensam ståndpunkt antagen av rådet den 3 mars 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/49/EG om säkerhet på gemenskapens järnvägar (16133/3/2007 - C6-0129/2008 - 2006/0272(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Gemensam ståndpunkt antagen av rådet den 3 mars 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 881/2004 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå (16138/3/2007 - C6-0131/2008 - 2006/0274(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Gemensam ståndpunkt antagen av rådet den 28 februari 2008 inför antagande av Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter på medling i privaträttsliga tvister (15003/5/2007 - C6-0132/2008 - 2004/0251(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: JURI

- Gemensam ståndpunkt antagen av rådet den 10 mars 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (16673/2/2007 - C6-0138/2008 - 2006/0143(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Gemensam ståndpunkt antagen av rådet den 10 mars 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om aromer och vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för användning i livsmedel och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1576/89, rådets förordning (EEG) nr 1601/91, förordning (EG) nr 2232/96 samt direktiv 2000/13/EG (16677/3/2007 - C6-0139/2008 - 2006/0147(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Gemensam ståndpunkt antagen av rådet den 10 mars 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelsenzymer och om ändring av rådets direktiv 83/417/EEG, rådets förordning (EG) nr 1493/1999, direktiv 2000/13/EG, rådets direktiv 2001/112/EG samt förordning (EG) nr 258/97 (16676/1/2007 - C6-0140/2008 - 2006/0144(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Gemensam ståndpunkt antagen av rådet den 10 mars 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelstillsatser (16675/2/2007 - C6-0141/2008 - 2006/0145(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att yttra sig började således löpa påföljande dag, den 14.03.2008.


(Sammanträdet avbröts kl. 12.50 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Adam BIELAN
Vice talman

8. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


9. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 6 i protokollet av den 11.03.2008).


9.1. Armenien

Resolutionsförslag B6-0110/2008, B6-0113/2008, B6-0114/2008, B6-0119/2008 och B6-0120/2008

Marie Anne Isler Béguin, Alexandra Dobolyi, Urszula Gacek, Erik Meijer, Marios Matsakis och Marcin Libicki redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Marian-Jean Marinescu för PPE-DE-gruppen, Justas Vincas Paleckis för PSE-gruppen, Janusz Onyszkiewicz för ALDE-gruppen, och Ewa Tomaszewska för UEN-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Evgeni Kirilov och Czesław Adam Siekierski.

Talare: Louis Michel (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.1 i protokollet av den 13.03.2008.


9.2. Gripande av demonstranter efter presidentvalet i Ryssland

Resolutionsförslag B6-0124/2008, B6-0127/2008, B6-0128/2008, B6-0129/2008 och B6-0130/2008

Bernd Posselt och Marios Matsakis redogjorde för resolutionsförslagen B6-0124/2008 och B6-0127/2008.

Talare: Alexandra Dobolyi motiverade PSE-gruppens ståndpunkt avseende omröstningen om det gemensamma resolutionsförslaget RC-B6-0124/2008.

Marcin Libicki redogjorde för resolutionsförslaget B6-0130/2008.

Talare: Jana Hybášková för PPE-DE-gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för PSE-gruppen, Ewa Tomaszewska för UEN-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Urszula Krupa för IND/DEM-gruppen, Koenraad Dillen, grupplös, och Józef Pinior.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Zbigniew Zaleski, Zita Pleštinská och Janusz Onyszkiewicz.

Talare: Louis Michel (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.2 i protokollet av den 13.03.2008.


9.3. Fallet med journalisten Perwez Kambakhsh - Fallet med den iranske medborgaren Seyed Mehdi Kazemi

Resolutionsförslag B6-0112/2008, B6-0115/2008, B6-0116/2008, B6-0118/2008, B6-0123/2008 och B6-0125/2008.

Resolutionsförslag B6-0111/2008, B6-0117/2008, B6-0122/2008 och B6-0126/2008.

Nickolay Mladenov, Marcin Libicki, Thijs Berman, Marios Matsakis, Jean Lambert, Eva-Britt Svensson och Marco Cappato redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Ewa Tomaszewska för UEN-gruppen, och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Ioannis Varvitsiotis, Sophia in 't Veld, Bernd Posselt, John Bowis, Czesław Adam Siekierski och Mario Mauro.

Talare: Louis Michel (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.3 i protokollet av den 13.03.2008.


10. Utskottens och delegationernas sammansättning

På begäran av PPE-DE-gruppen godkände parlamentet följande utnämning:

utskottet FEMM: Corien Wortmann-Kool.


11. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


11.1. Armenien (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0110/2008, B6-0113/2008, B6-0114/2008, B6-0119/2008, B6-0120/2008 och B6-0121/2008

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0110/2008

(ersätter B6-0110/2008, B6-0113/2008, B6-0114/2008, B6-0119/2008, B6-0120/2008 och B6-0121/2008):

inlämnat av följande ledamöter:

Árpád Duka-Zólyomi, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola och Marian-Jean Marinescu för PPE-DE-gruppen,
Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda och Alexandra Dobolyi för PSE-gruppen,
Lydie Polfer och Marios Matsakis för ALDE-gruppen,
Brian Crowley, Seán Ó Neachtain, Liam Aylward, Eoin Ryan, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Ryszard Czarnecki, Wojciech Roszkowski och Hanna Foltyn-Kubicka för UEN-gruppen,
Marie Anne Isler Béguin för Verts/ALE-gruppen,
Jaromír Kohlíček och Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P6_TA(2008)0106)

Inlägg om omröstningen:

Marios Matsakis för ALDE-gruppen, föreslog en språklig rättelse av ändringsförslag 1 och lade fram ett muntligt ändringsförslag till skäl H; det muntliga ändringsförslaget beaktades.


11.2. Gripande av demonstranter efter presidentvalet i Ryssland (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0124/2008, B6-0127/2008, B6-0128/2008, B6-0129/2008 och B6-0130/2008

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0124/2008

(ersätter B6-0124/2008, B6-0127/2008, B6-0128/2008 och B6-0130/2008):

inlämnat av följande ledamöter:

Bernd Posselt, Jana Hybášková, Christopher Beazley, Tunne Kelam och Thomas Mann för PPE-DE-gruppen,
Marios Matsakis och Janusz Onyszkiewicz för ALDE-gruppen,
Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski, Mieczysław Edmund Janowski, Marcin Libicki, Ģirts Valdis Kristovskis och Roberts Zīle för UEN-gruppen,
Bart Staes och Milan Horáček för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P6_TA(2008)0107)

(Resolutionsförslag B6-0129/2008 bortföll.)

Inlägg om omröstningen:

Marcin Libicki för UEN-gruppen, lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 1; det muntliga ändringsförslaget beaktades.


11.3. Fallet med journalisten Perwez Kambakhsh - Fallet med den iranske medborgaren Seyed Mehdi Kazemi (omröstning)

Fallet med den afghanske journalisten Perwez Kambakhsh

Resolutionsförslag B6-0112/2008, B6-0115/2008, B6-0116/2008, B6-0118/2008, B6-0123/2008 och B6-0125/2008

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0112/2008

(ersätter B6-0112/2008, B6-0115/2008, B6-0116/2008, B6-0118/2008, B6-0123/2008 och B6-0125/2008):

inlämnat av följande ledamöter:
Nickolay Mladenov, Thomas Mann, Guido Podestà, Nicole Fontaine, Eija-Riitta Korhola och Ivo Belet för PPE-DE-gruppen,
Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Robert Evans, Elena Valenciano Martínez-Orozco och Emilio Menéndez del Valle för PSE-gruppen,
Jules Maaten, Marco Cappato, Marios Matsakis och Marielle De Sarnez för ALDE-gruppen,
Adam Bielan, Ewa Tomaszewska och Konrad Szymański för UEN-gruppen,
Angelika Beer, Joost Lagendijk och Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen,
Francis Wurtz och André Brie för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P6_TA(2008)0108)

Fallet Mehdi Kazemi

Resolutionsförslag B6-0111/2008, B6-0117/2008, B6-0122/2008 och B6-0126/2008

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0111/2008

(ersätter B6-0111/2008, B6-0117/2008, B6-0122/2008 och B6-0126/2008):

inlämnat av följande ledamöter:
Pasqualina Napoletano och Michael Cashman för PSE-gruppen
Marco Cappato, Marco Pannella, Sophia in 't Veld, Marios Matsakis och Jeanine Hennis-Plasschaert för ALDE-gruppen,
Jean Lambert och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen,
Vittorio Agnoletto och Giusto Catania för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P6_TA(2008)0109)

Inlägg om omröstningen:

Marco Cappato och Bernd Posselt


12. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till rådets beslut 1999/468/EG, ändrat genom beslut 2006/512/EG, av vissa rättsakter som omfattas av det förfarande som anges i artikel 251 i fördraget, med avseende på det föreskrivande förfarandet med kontroll - Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll - Del 4 (KOM(2008)0071 - C6-0065/2008 - 2008/0032(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

ENVI, EMPL, ITRE, ECON, IMCO, TRAN

- Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (KOM(2006)0752 - C6-0089/2008 - 2006/0251(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET

- Förslag till rådets beslut om ingående av ett protokoll mellan Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som skall ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz (KOM(2006)0754 - C6-0090/2008 - 2006/0252(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Förslag till rådets beslut om ingående av ett protokoll mellan Europeiska gemenskapen, Schweiz och Liechtenstein till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som skall ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz eller Liechtenstein (KOM(2006)0753 - C6-0091/2008 - 2006/0257(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET

- Förslag till rådets direktiv om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen (kodifierad version) (KOM(2008)0099 - C6-0135/2008 - 2008/0037(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Förslag till rådets direktiv om saluföring av vegetativt förökningsmaterial av vinstockar (kodifierad version) (KOM(2008)0091 - C6-0136/2008 - 2008/0039(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2001/82/EG och direktiv 2001/83/EG när det gäller ändringar av villkoren för godkännanden för försäljning av läkemedel (KOM(2008)0123 - C6-0137/2008 - 2008/0045(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

AGRI, ITRE, JURI, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2005/35/EG 2005 om föroreningar förorsakade av fartyg och införandet av sanktioner för överträdelser (KOM(2008)0134 - C6-0142/2008 - 2008/0055(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

ENVI, JURI


13. Beslut om vissa dokument

Tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden(artikel 45 i arbetsordningen)

utskottet AFCO

- Lissabonfördragets inverkan på utvecklingen av Europeiska unionens institutionella jämvikt (2008/2073(INI))
(rådgivande utskott: DEVE)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 06.03.2008)

- Utmaning för demokratin: mer makt för EU-medborgaren (2008/2069(INI))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 06.03.2008)

- Parlamentets nya roll och ansvar vid genomförandet av Lissabonfördraget (2008/2063(INI))
(rådgivande utskott: PETI, FEMM, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 06.03.2008)

- Utsikter för att utveckla den civila dialogen under Lissabonfördraget (2008/2067(INI))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 06.03.2008)

utskottet AGRI

- Situationen och utsikterna för jordbruket i bergsregioner (2008/2066(INI))
(rådgivande utskott: REGI)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 06.03.2008)

utskottet BUDG

- Halvtidsöversynen av budgetramen 2007-2013 (2008/2055(INI))
(rådgivande utskott: DEVE, AFET, AGRI, ITRE, CONT, REGI)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 06.03.2008)

- De finansiella aspekterna av reformfördraget (2008/2054(INI))
(rådgivande utskott: AFCO, AFET, AGRI, CONT)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 06.03.2008)

- ABB-ABM-metoden som förvaltningsinstrument för tilldelning av budgetmedel (2008/2053(INI))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 06.03.2008)

utskottet CULT

- Bättre utbildning för lärare (2008/2068(INI))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 06.03.2008)

- Bolognaprocessen och studentrörligheten (2008/2070(INI))
(rådgivande utskott: BUDG)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 06.03.2008)

utskottet DEVE

- Uppföljning av Monterreykonferensen 2002 om utvecklingsfinansiering (2008/2050(INI))
(rådgivande utskott: BUDG, ECON)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 06.03.2008)

- Uppföljning av Parisförklaringen från 2005 om biståndseffektivitet (2008/2048(INI))
(rådgivande utskott: BUDG, INTA)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 06.03.2008)

utskottet ECON

- De offentliga finanserna i EMU - 2007 (2008/2058(INI))
(rådgivande utskott: BUDG)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 06.03.2008)

- Gemensam konsoliderad bolagsskattebas (2008/2060(INI))
(rådgivande utskott: ITRE, IMCO)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 06.03.2008)

utskottet EMPL

- Tillämpning av social lagstiftning om vägtransporter (2008/2062(INI))
(rådgivande utskott: TRAN)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 06.03.2008)

utskottet ENVI

- Problemet med vattenbrist och torka i Europeiska unionen (2008/2074(INI))
(rådgivande utskott: AGRI, ITRE, ECON, REGI)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 06.03.2008)

utskottet FEMM

- Jämställdhet – 2008 (2008/2047(INI))
(rådgivande utskott: CULT, EMPL)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 06.03.2008)

- Kampen mot kvinnlig könsstympning inom EU (2008/2071(INI))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 06.03.2008)

utskottet IMCO

- Resultattavlan för konsumenterna (2008/2057(INI))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 06.03.2008)

- Resultattavlan för den inre marknaden (2008/2056(INI))
(rådgivande utskott: PETI, EMPL, JURI, ECON)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 06.03.2008)

utskottet INTA

- Råvaruhandel (2008/2051(INI))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 06.03.2008)

utskottet JURI

- Bättre lagstiftning 2006 i enlighet med artikel 9 i protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna (2008/2045(INI))
(rådgivande utskott: AFCO)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 06.03.2008)

- Kommissionens tjugofjärde årsrapport om kontroll av gemenskapsrättens tillämpning (2008/2046(INI))
(rådgivande utskott: PETI)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 06.03.2008)

utskottet PETI

- Särskild rapport från Europeiska ombudsmannen till Europaparlamentet med anledning av det förslag till rekommendation som riktats till Europeiska gemenskapernas råd i klagomål 1487/2005/GG (2008/2072(INI))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 06.03.2008)

utskottet REGI

- Bästa praxis när det gäller regionalpolitik och hinder för användning av strukturfonderna (2008/2061(INI))
(rådgivande utskott: BUDG)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 06.03.2008)

- Styrelseformer och partnerskap på nationell och regional grundval samt på projektbasis inom regionalpolitiken (2008/2064(INI))
(rådgivande utskott: ECON, CONT)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 06.03.2008)

utskottet TRAN

- Genomförandet av lagstiftningen om ett gemensamt europeiskt luftrum (2008/2059(INI))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 06.03.2008)

Associerade utskott

utskottet AFCO

- Parlamentets nya roll och ansvar vid genomförandet av Lissabonfördraget (2008/2063(INI))
Associerade utskott AFCO, PETI, FEMM, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 06.03.2008)

utskottet CULT

- Programmet Erasmus Mundus (2009-2013) (KOM(2007)0395 - C6-0228/2007 - 2007/0145(COD))
(rådgivande utskott: FEMM, EMPL, BUDG)
Associerade utskott CULT, DEVE, AFET
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 06.03.2008)

utskottet IMCO

- Elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, integritetsskydd och konsumentskydd (KOM(2007)0698 - C6-0420/2007 - 2007/0248(COD))
(rådgivande utskott: CULT, ITRE, JURI, ECON)
Associerade utskott IMCO, LIBE
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 06.03.2008)

utskottet LIBE

- Förfarande för samlad ansökan för uppehålls- och arbetstillstånd (KOM(2007)0638 - C6-0470/2007 - 2007/0229(CNS))
Associerade utskott LIBE, EMPL
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 06.03.2008)

- Villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerade arbetstillfällen (KOM(2007)0637 - C6-0011/2008 - 2007/0228(CNS))
(rådgivande utskott: DEVE)
Associerade utskott LIBE, EMPL
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 06.03.2008)

Hänvisningar till utskott

utskottet LIBE

- Årsrapport om de mänskliga rättigheterna i världen 2007 och EU:s politik på området (2007/2274(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: AFET
rådgivande utskott: DEVE, LIBE

- Uppförandekod för datoriserade bokningssystem (KOM(2007)0709 - C6-0418/2007 - 2007/0243(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN
rådgivande utskott: LIBE, IMCO

utskottet FEMM

- 2007 års framstegsrapport om Turkiet (2007/2269(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: AFET
rådgivande utskott: FEMM

utskottet EMPL

- Hedgefonder och privat kapital (2007/2238(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: EMPL, JURI

Beslut om att utarbeta ett betänkande i enlighet med artikel 202 i arbetsordningen

utskottet AFCO

- Tolkning av artikel 121 (2007/2266(REG))

- Ändring av artikel 81: Genomförandeåtgärder (2008/2027(REG))

- Ändringar i parlamentets arbetsordning mot bakgrund av förslagen från arbetsgruppen för parlamentsreformen avseende arbetet under plenarsammanträdena (2007/2272(REG))


14. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av resolutioner som parlamentet antagit under sammanträdesperioden november I 2007 fanns tillgängligt.


15. Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 116 i arbetsordningen)

Talmannen informerade parlamentet om antalet ledamöter som undertecknat följande skriftliga förklaringar (artikel 116.3 i arbetsordningen):

Dokumentnr

Från

Underskrifter

98/2007

Raül Romeva i Rueda, Eija-Riitta Korhola, Jules Maaten, Glyn Ford, Ana Maria Gomes

410

99/2007

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

424

101/2007

Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer, Evangelia Tzampazi

348

103/2007

Urszula Krupa, Witold Tomczak

22

104/2007

Tomáš Zatloukal

40

105/2007

Andreas Mölzer

9

106/2007

Koenraad Dillen, Philip Claeys, Frank Vanhecke

22

107/2007

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

34

108/2007

Daniel Strož

31

110/2007

Benoît Hamon, Ana Maria Gomes, Véronique De Keyser, Harlem Désir

139

111/2007

Mary Lou McDonald, Jacek Protasiewicz, Claude Moraes, Gérard Onesta, Jean Marie Beaupuy

371

112/2007

Oldřich Vlasák, Miroslav Ouzký, Herbert Reul, Edit Herczog

61

113/2007

Jo Leinen, Vural Öger, Marek Siwiec

44

114/2007

Urszula Krupa

30

115/2007

Urszula Krupa

16

116/2007

Urszula Krupa

33

1/2008

Daniel Strož, Jaromír Kohlíček

15

2/2008

Jamila Madeira, Ana Maria Gomes, Anna Záborská, Luisa Morgantini, Miguel Angel Martínez Martínez

162

3/2008

Andreas Mölzer

43

4/2008

Andreas Mölzer

8

5/2008

Andreas Mölzer

15

6/2008

Nils Lundgren, Hélène Goudin

92

7/2008

Mario Borghezio

26

8/2008

Edite Estrela, Dorette Corbey, Adamos Adamou

87

9/2008

Rareş-Lucian Niculescu, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marian Zlotea, Roberta Alma Anastase, Maria Petre

62

10/2008

Saïd El Khadraoui, Jörg Leichtfried, Hannu Takkula

93

11/2008

Dariusz Maciej Grabowski, Justas Vincas Paleckis, Anna Záborská, Bronisław Geremek

85

12/2008

Genowefa Grabowska, Justas Vincas Paleckis, Hannes Swoboda

118

13/2008

Adriana Poli Bortone, Patrizia Toia, Stefano Zappalà, Nicola Zingaretti

38

14/2008

Filiz Hakaeva Hyusmenova, Metin Kazak, Vladko Todorov Panayotov, Bilyana Ilieva Raeva, Iliana Malinova Iotova

59

15/2008

Marian Zlotea, Sebastian Valentin Bodu

25

16/2008

Vladimír Železný

22

17/2008

Cristiana Muscardini, Gerardo Galeote, Anna Záborská, Roberta Angelilli, Daniel Dăianu

82

18/2008

Corina Creţu, Gabriela Creţu, Mary Honeyball, Miguel Angel Martínez Martínez, Elena Valenciano Martínez-Orozco

53

19/2008

Vural Öger, Kader Arif, Marco Cappato, Jelko Kacin

29

20/2008

Patrick Gaubert, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Harlem Désir, Marie-Arlette Carlotti

93

21/2008

Herbert Bösch, Harald Ettl, Stephen Hughes, André Brie, Othmar Karas

44

22/2008

Guido Podestà

3


16. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 172.2 i arbetsordningen skall protokollet från sammanträdet föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande skall de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


17. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträde skulle äga rum den 26.03.2008.


18. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 16.35.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baeva, Bauer, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Berend, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bonde, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Bullmann, Bulzesc, Burke, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Ryszard Czarnecki, Dăianu, David, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García Pérez, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudghton, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lipietz, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Maaten, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mohácsi, Montoro Romero, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Nechifor, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Polfer, Pomés Ruiz, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rogalski, Roithová, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Savi, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tarand, Thomsen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Wagenknecht, Wallis, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy