Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0133/2008

Συζήτηση :

PV 09/04/2008 - 13

Ψηφοφορία :

PV 10/04/2008 - 9.11
CRE 10/04/2008 - 9.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 9 Απριλίου 2008 - Βρυξέλλες

13. Η κατάσταση στο Θιβέτ (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )

Η συζήτηση έγινε στις 26.03.2008 (σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.03.2008).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Hélène Flautre, Eva Lichtenberger, Milan Horáček, Raül Romeva i Rueda, Mikel Irujo Amezaga, Helga Trüpel, Bart Staes και Marie Anne Isler Béguin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στο Θιβέτ (B6-0133/2008),

- André Brie, Vittorio Agnoletto και Jens Holm, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το Θιβέτ (B6-0134/2008),

- Pasqualina Napoletano, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με την κατάσταση στο Θιβέτ (B6-0135/2008),

- Georg Jarzembowski, Thomas Mann, João de Deus Pinheiro, József Szájer, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Charles Tannock, Edward McMillan-Scott, Jean-Luc Dehaene, Laima Liucija Andrikienė, Piia-Noora Kauppi, Tunne Kelam και Michl Ebner, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με το Θιβέτ (B6-0136/2008),

- Graham Watson, Dirk Sterckx, Marco Cappato, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Janusz Onyszkiewicz και Marielle De Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το Θιβέτ (B6-0137/2008),

- Adam Bielan, Konrad Szymański, Marcin Libicki, Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Eugenijus Maldeikis, Guntars Krasts και Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με την κατάσταση στο Θιβέτ (B6-0138/2008)

Ψηφοφορία: σημείο 9.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.04.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου