Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0114(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0072/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0072/2008

Συζήτηση :

PV 09/04/2008 - 27
CRE 09/04/2008 - 27

Ψηφοφορία :

PV 10/04/2008 - 9.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0118

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 9 Απριλίου 2008 - Βρυξέλλες

27. Αλιευτική δραστηριότητα των κοινοτικών σκαφών εκτός των υδάτων της Κοινότητας και πρόσβαση σκαφών τρίτων χωρών στα ύδατα της Κοινότητας ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τις άδειες αλιείας κοινοτικών αλιευτικών σκαφών εκτός των υδάτων της Κοινότητας και για την πρόσβαση σκαφών τρίτων χωρών στα ύδατα της Κοινότητας [COM(2007)0330 - C6-0236/2007 - 2007/0114(CNS)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Philippe Morillon (A6-0072/2008)

Παρεμβαίνει ο Joe Borg (Μέλος της Επιτροπής).

Ο Philippe Morillon παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Carmen Fraga Estévez, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Catherine Stihler, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Struan Stevenson και Rosa Miguélez Ramos.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Avril Doyle.

Παρεμβαίνουν οι Joe Borg και Philippe Morillon.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.04.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου