Seznam 
Zápis
PDF 201kWORD 121k
Středa, 9. dubna 2008 - Brusel
1.Pokračování zasedání
 2.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 3.Složení Parlamentu
 4.Vražda aktivisty za dodržování lidksých práv Munira Saida Thaliba (písemné prohlášení)
 5.Používání titulků (subtitles) ve všech programech veřejnoprávních televizních společností v EU (písemné prohlášení)
 6.Opravy (článek 204a jednacího řádu)
 7.Předložení dokumentů
 8.Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení)
 9.Písemná prohlášení, která nejsou brána v potaz
 10.Texty dohod dodané Radou
 11.Převody prostředků
 12.Následný postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 13.Situace v Tibetu (předložené návrhy usnesení)
 14.Zbavení parlamentní imunity
 15.Plán práce
 16.Přivítání
 17.Hlasování
  
17.1.Schválení jmenování Androuly Vassiliou členkou Evropské komise (hlasování)
 18.Libanon (rozprava)
 19.Zpráva o pokroku Chorvatska za rok 2007 – Zpráva o pokroku Bývalé jugoslávské republiky Makedonie za rok 2007 (rozprava)
 20.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 21.Boj s rakovinou v rozšířené EU (rozprava)
 22.Přezkum šestého akčního programu Společenství pro životní prostředí v polovině období (rozprava)
 23.Podpora malých a středních podniků působících v oblasti výzkumu a vývoje ***I (rozprava)
 24.Výzkumný fond pro uhlí a ocel * (rozprava)
 25.Odvětví kultury v Evropě (rozprava)
 26.Evropský program pro kulturu v globalizovaném světě (rozprava)
 27.Rybolovné aktivity plavidel Společenství mimo vody Společenství a přístup plavidel třetích zemí do vod Společenství ***I (rozprava)
 28.Nástroje pro řízení rybolovu na základě rybolovných práv (rozprava)
 29.Pokyny pro rozpočet na rok 2009 – oddíly I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX (rozprava)
 30.Změna finančnícho nařízení výkonných agentur * – Rámcové finanční nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 * (rozprava)
 31.Členství ve výborech a delegacích
 32.Pořad jednání příštího zasedání
 33.Ukončení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Hans-Gert PÖTTERING
předseda

1. Pokračování zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 15:05.


2. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.


3. Složení Parlamentu

Joan Calabuig Rull, Ana Mato Adrover, Cristobal Montoro Romero, Luisa Fernanda Rudi Ubeda a Elena Valenciano Martínez-Orozco oznámili, že byli zvoleni poslanci španělského parlamentu s účinností od 1. 4. 2008.

Vzhledem k tomu, že podle čl. 7 odst. 2 Aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách je tato funkce neslučitelná s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu, Parlament oznámil uvolnění mandátů s účinností od 1. 4. 2008.

Příslušné španělské orgány mezitím oznámily, že s účinností od 7. 4. 2008 byli jmenováni poslanci Evropského parlamentu:

Juan Fraile Cantón, kterým je nahrazena Elena Valenciano Martínez-Orozco,

Martí Grau i Segú, kterým je nahrazen Joan Calabuig Rull,

Florencio Luque Aguilar, kterým je nahrazen Cristobal Montoro Romero,

Juan Andrés Naranjo Escobar, kterým je nahrazena Ana Mato Adrover

Salvador Domingo Sanz Palacio, kterým je nahrazena Luisa Fernanda Rudi Ubeda.

°
° ° °

Příslušné finské orgány oznámily, že Alexander Stubb se stal ministrem zahraničních věcí finské vlády a že jej ve funkci poslance Evropského parlamentu nahradí Sirpa Pietikäinen.

Parlament podle čl. 7 odst.1 Aktu volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách a čl. 4 odst. 1 jednacího řádu Parlamentu oznámil uvolnění mandátu Alexandra Stubba a vzal na vědomí jmenování Sirpa Pietikäinen s účinností od 4. 4. 2008.

Dokud nejsou ověřeny jejich pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedá nová poslanci v Parlamentu a jeho orgánech a požívají všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinili prohlášení, že nezastávají funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.


4. Vražda aktivisty za dodržování lidksých práv Munira Saida Thaliba (písemné prohlášení)

Písemné prohlášení 0098/2007 o vraždě aktivisty za dodržování lidských práv Munira Saida Thaliba, které předložili Raül Romeva i Rueda, Eija-Riitta Korhola, Jules Maaten, Glyn Ford a Ana Maria Gomes, podepsala většina všech poslanců Parlamentu. Prohlášení bude následně podle čl. 116 odst. 4 jednacího řádu zasláno adresátům, kteří jsou v něm uvedeni, a zveřejněno spolu se jmény signatářů v textech přijatých na zasedání konaném dne 10. 4. 2008.


5. Používání titulků (subtitles) ve všech programech veřejnoprávních televizních společností v EU (písemné prohlášení)

Písemné prohlášení 0099/2007, které předložila Lidia Joanna Geringer de Oedenberg o používání titulků (subtitles) ve všech programech veřejnoprávních televizních společností v EU, podepsala většina všech poslanců Parlamentu. Prohlášení bude následně podle čl. 116 odst. 4 jednacího řádu zasláno adresátům, kteří jsou v něm uvedeni, a zveřejněno spolu se jmény signatářů v textech přijatých na zasedání konaném dne 10. 4. 2008.


6. Opravy (článek 204a jednacího řádu)

Příslušné výbory předložily tyto opravy k textům, které byly přijaty Evropským parlamentem (viz příloha tohoto zápisu):

- oprava k postoji Evropského parlamentu přijatém v prvním čtení dne 29. listopadu 2007 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/.../ES, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní - P6_TA-PROV(2007)0559 - (COM(2006)0093 – C6 0081/2006 – 2006/0031(COD))

- oprava k postoji Evropského parlamentu přijatému ve druhém čtení dne 11. prosince 2007 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/.../ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí) - P6_TA-PROV(2007)0595 - (9388/2/2007 - C6-0261/2007 - 2005/0211 (COD))

- oprava k postoji Evropského parlamentu přijatém v druhém čtení dne 16. ledna 2008 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/.../ES o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS - P6_TA-PROV(2008)0011 - (9948/2/2007 – C6 0315/2007 – 2002/0222 (COD))

Podle čl. 204a odst. 4 jednacího řádu se oprava považuje za schválenou, pokud nejpozději do čtyřiceti osmi hodin nepožádá politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců, aby se o této opravě hlasovalo.


7. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z parlamentních výborů

1.1) zprávy

- Zpráva o zprávě o pokroku Chorvatska za rok 2007 (2007/2267(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Hannes Swoboda (A6-0048/2008)

- Zpráva o zprávě o pokroku Bývalé jugoslávské republiky Makedonie za rok 2007 (2007/2268(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Erik Meijer (A6-0059/2008)

- Zpráva o nástrojích pro řízení rybolovu na základě rybolovných práv (KOM(2007)0073 - 2007/2111(INI)) - výbor PECH - Zpravodajka: Elspeth Attwooll (A6-0060/2008)

- Zpráva o kulturním průmyslu v Evropě (2007/2153(INI)) - výbor CULT - Zpravodaj: Guy Bono (A6-0063/2008)

- ***I Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Společenství v programu výzkumu a vývoje zaměřeném na podporu výzkumu a vývoje prováděného malými a středními podniky, který bude probíhat v několika členských státech (KOM(2007)0514 - C6-0281/2007 - 2007/0188(COD)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Paul Rübig (A6-0064/2008)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o zřízení Evropské migrační sítě (KOM(2007)0466 - C6-0303/2007 - 2007/0167(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Luciana Sbarbati (A6-0066/2008)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 96/22/ES o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat (KOM(2007)0292 - C6-0154/2007 - 2007/0102(COD)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Karin Scheele (A6-0067/2008)

- * Zpráva o návrhu nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1653/2004 o typovém nařízení financování výkonných agentur na základě nařízení Rady (ES) č. 58/2003, kterým se stanoví statut výkonných agentur pověřených některými úkoly správy programů Společenství (SEK(2007)0492 - C6-0123/2007 - 2007/0901(CNS)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Ingeborg Gräßle (A6-0068/2008)

- * Zpráva o návrhu nařízení Komise (ES, Euratom), kterým se mění nařízení Komise č. 2343/2002 (ES, Euratom) o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (SEC(2007)1013 - C6-0417/2007 - 2007/0151(CNS)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Ingeborg Gräßle (A6-0069/2008)

- * Zpráva o návrhu nařízení Rady týkajícím se oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným rybářskými plavidly Společenství mimo vody Společenství a přístupu plavidel třetích zemí do vod Společenství (KOM(2007)0330 - C6-0236/2007 - 2007/0114(CNS)) - výbor PECH - Zpravodaj: Philippe Morillon (A6-0072/2008)

- Zpráva k Zelené knize o úloze občanské společnosti v protidrogové politice v Evropské unii (KOM(2006)0316 - 2007/2212(INI)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Giusto Catania (A6-0073/2008)

- Zpráva o přezkumu šestého akčního programu Společenství pro životní prostředí v polovině období (KOM(2007)0225 - 2007/2204(INI)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Riitta Myller (A6-0074/2008)

- Zpráva o evropském programu pro kulturu v globalizovaném světě (KOM(2007)0242 - 2007/2211(INI)) - výbor CULT - Zpravodaj: Vasco Graça Moura (A6-0075/2008)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu, kterým se mění jeho rozhodnutí 94/262/ESUO, ES, Euratom ze dne 9. března 1994 o pravidlech a obecných podmínkách pro výkon funkce veřejného ochránce práv (2006/2223(INI)) - výbor AFCO - Zpravodajka: Anneli Jäätteenmäki (A6-0076/2008)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (16731/2007 - C6-0093/2008 - 2007/0218(AVC)) - výbor AFET - Zpravodaj: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0078/2008)

- Zpráva o pokynech pro rozpočtový proces pro rok 2009 - Oddíl I – Evropský parlament, Oddíl II – Rada, Oddíl IV – Soudní dvůr, Oddíl V – Účetní dvůr, Oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor, Oddíl VII – Výbor regionů, Oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv, Oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů (2008/2021(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Janusz Lewandowski (A6-0082/2008)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským Parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (COM(2008)0094 - C6-0085/2008 - 2008/2043(ACI)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Reimer Böge (A6-0083/2008)

2) od poslanců

2.1) návrhy usnesení (článek 113 jednacího řádu)

- Salvador Garriga Polledo: Návrh usnesení o „Shromáždění mladých lidí Evropské unie“ (B6-0140/2008)

předáno

příslušný výbor :

CULT


8. Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení)

Poslanci předložili tyto dokumenty

1) otázky k ústnímu zodpovězení (článek 108 jednacího řádu):

- (O-0022/2008), kterou pokládá Miroslav Ouzký za výbor ENVI, Radě: Strategie Rady pro deváté jednání konference stran (COP 9) Úmluvy o biologické rozmanitosti a čtvrtého zasedání stran (COP-MOP 4) Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti (B6-0016/2008),

- (O-0023/2008), kterou pokládá Miroslav Ouzký za výbor ENVI, Komisi: Strategie Komise pro deváté jednání konference stran (COP 9) Úmluvy o biologické rozmanitosti a čtvrtého zasedání stran (COP-MOP 4) Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti (B6-0017/2008),

- (O-0024/2008), kterou pokládají Gerardo Galeote a Luis de Grandes Pascual za skupinu PPE-DE, Komisi: Ztroskotání lodi New Flame a škody, které způsobilo v Gibraltarském zálivu (B6-0018/2008).

2) písemné prohlášení k zapsání do rejstříku (článek 116 jednacího řádu):

- Magor Imre Csibi, Fiona Hall, Dan Jørgensen, Péter Olajos a Cristian Silviu Buşoi o boji proti nezákonně těženému dřevu na trhu EU (0023/2008),

- Kathy Sinnott, Bastiaan Belder, Elly de Groen-Kouwenhoven, Marie Panayotopoulos-Cassiotou a Richard Howitt o diskriminaci a institucionalizaci zdravotně postižených dětí v Evropské unii (0024/2008),

- Luciana Sbarbati, Daniel Dăianu, Gianni Pittella, Anne Laperrouze a Manolis Mavrommatis o hodnotě knih v evropské kultuře a o nutnosti omezit náklady na ně (0025/2008),

- Koenraad Dillen, Frank Vanhecke a Philip Claeys o prohlášeních dalajlamy týkajících se „závažného a nepředstavitelného porušování lidských práv, kterého se dopouští Čína v Tibetu“ (0026/2008),

- Mario Borghezio o nepřijatelném útlaku tibetského lidu ze strany Číny (0027/2008),

- Patrick Gaubert o dodržování lidských práv v Čínské lidové republice (0028/2008),

- Mario Mauro, Iles Braghetto a Cristina Gutiérrez-Cortines o vzdělávání, univerzitách a výzkumu v evropském akademickém prostoru (0029/2008),

- Marian Harkin, Gisela Kallenbach, Emmanouil Angelakas, Mieczysław Edmund Janowski a Joel Hasse Ferreira o vyhlášení roku 2011 Evropským rokem dobrovolné činnosti (0030/2008),

- Slavi Binev, Dimitar Stoyanov a Desislav Chukolov o arménské genocidě spáchané Turky v období let 1915−1917 (0031/2008),

- Slavi Binev, Dimitar Stoyanov a Desislav Chukolov o ochraně zásady informovaného souhlasu při dárcovství orgánů, tkání a buněk v Bulharsku (0032/2008).


9. Písemná prohlášení, která nejsou brána v potaz

Podle ustanovení čl. 116 odst. 5 jednacího řádu se písemná prohlášení č. 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0110, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116/2007 neberou v potaz, jelikož neobdržela požadovaný počet podpisů.


10. Texty dohod dodané Radou

Rada předala ověřené kopie těchto dokumentů:

- dohoda mezi Evropským společenstvím a Jordánským hášimovským královstvím o některých aspektech leteckých služeb,

- dohoda mezi Evropským společenstvím a Panamskou republikou o některých aspektech leteckých služeb.


11. Převody prostředků

Rozpočtový výbor projednal návrh na převod prostředků DEC 06/2008 Evropské komise (C6-0143/2008 - SEK(2008)0296)).

Rozpočtový výbor schválil celý převod v souladu s čl. 24 odst. 2 finančního nařízení ze dne 25. června 2002 ve znění nařízení ze dne 13. prosince 2006.


12. Následný postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o následném postupu na základě postojů a usnesení přijatých Evropským parlamentem na prvním a druhém lednovém dílčím zasedání t. r. je k dispozici.

Sdělení Komise o následném postupu Evropské komise na základě usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. 12. 2007 o legislativním a pracovním programu Komise na rok 2008 je k dispozici.


13. Situace v Tibetu (předložené návrhy usnesení)

Rozprava se konala dne 26.3.2008 (bod 6 zápisu ze dne 26.03.2008).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Hélène Flautre, Eva Lichtenberger, Milan Horáček, Raül Romeva i Rueda, Mikel Irujo Amezaga, Helga Trüpel, Bart Staes a Marie Anne Isler Béguin za skupinu Verts/ALE o situaci v Tibetu (B6-0133/2008),

- André Brie, Vittorio Agnoletto a Jens Holm za skupinu GUE/NGL o Tibetu (B6-0134/2008),

- Pasqualina Napoletano za skupinu PSE o situaci v Tibetu (B6-0135/2008),

- Georg Jarzembowski, Thomas Mann, João de Deus Pinheiro, József Szájer, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Charles Tannock, Edward McMillan-Scott, Jean-Luc Dehaene, Laima Liucija Andrikienė, Piia-Noora Kauppi, Tunne Kelam a Michl Ebner za skupinu PPE-DE o Tibetu (B6-0136/2008),

- Graham Watson, Dirk Sterckx, Marco Cappato, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Janusz Onyszkiewicz a Marielle De Sarnez za skupinu ALDE o Tibetu (B6-0137/2008),

- Adam Bielan, Konrad Szymański, Marcin Libicki, Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Eugenijus Maldeikis, Guntars Krasts a Roberts Zīle za skupinu UEN o situaci v Tibetu (B6-0138/2008)

Hlasování: bod 9.11 zápisu ze dne 10.04.2008.


14. Zbavení parlamentní imunity

V návaznosti na rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. 9. 2005 zbavit Mariose Matsakise imunity oznámily příslušné orgány Kyperské republiky podle čl. 7 odst. 9 jednacího řádu Parlamentu, že všechna soudní řízení, která se týkala Mariose Matsakisa, byla pozastavena a že proti němu nebylo vzneseno žádné odvinění a ani proti němu není v současnosti vedeno soudní řízení.

Toto oznámení bude pro informaci postoupeno Výboru pro právní záležitosti.


15. Plán práce

Na pořadu byl plán práce.

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání dubnových dílčích zasedání t. r. (PE 404.066/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 132 jednacího řádu):

Zasedání 9.4.2008 a 10.4.2008

středa

- beze změn

čtvrtek

- žádost skupiny PSE, aby byla rozprava o zprávě Anneli Jäätteenmäki o statutu evropského veřejného ochránce práv (A6-0076/2008)(bod 30 PDOJ) zařazena na pořad jednání nadcházejícího dílčího zasedání, které se bude konat ve Štrasburku, a aby hlasování začalo v 11:00 místo v 11:30.

Vystoupili: Hannes Swoboda za skupinu PSE s odůvodněním žádosti, Ingo Friedrich za skupinu PPE-DE, a Andrew Duff za skupinu ALDE.

Parlament žádost schválil.

Plán práce byl tímto schválen.


16. Přivítání

Předseda jménem Parlamentu přivítal delegaci významných zástupců tureckého parlamentu, jejíž členové byli usazeni na vyhrazená místa na galerii pro hosty.


17. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


17.1. Schválení jmenování Androuly Vassiliou členkou Evropské komise (hlasování)

Návrh rozhodnutí B6-0139/2008

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P6_TA(2008)0108)

Vystoupil Bruno Gollnisch.


18. Libanon (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Libanon

Janez Lenarčič (úřadující předseda Rady) a Olli Rehn (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE-DE, Pasqualina Napoletano za skupinu PSE, Marco Pannella za skupinu ALDE, Konrad Szymański za skupinu UEN, David Hammerstein za skupinu Verts/ALE, Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Béatrice Patrie a Carlos Carnero González.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Eija-Riitta Korhola, Miroslav Mikolášik, John Purvis a Bogusław Sonik.

Vystoupil Janez Lenarčič.

PŘEDSEDNICTVÍ: Gérard ONESTA
místopředseda

Vystoupil Olli Rehn.

Předložené návrhy usnesení nebyly k dispozici, budou proto oznámeny později.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: příští dílčí hlasování.


19. Zpráva o pokroku Chorvatska za rok 2007 – Zpráva o pokroku Bývalé jugoslávské republiky Makedonie za rok 2007 (rozprava)

Zpráva o zprávě o pokroku Chorvatska za rok 2007 [2007/2267(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Hannes Swoboda (A6-0048/2008)

Zpráva o zprávě o pokroku Bývalé jugoslávské republiky Makedonie za rok 2007 [2007/2268(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Erik Meijer (A6-0059/2008)

Hannes Swoboda uvedl zprávu.

Erik Meijer uvedl zprávu.

Vystoupili: Janez Lenarčič (úřadující předseda Rady) a Olli Rehn (člen Komise).

Vystoupili: Bernd Posselt za skupinu PPE-DE, Jan Marinus Wiersma za skupinu PSE, István Szent-Iványi za skupinu ALDE, Konrad Szymański za skupinu UEN, Milan Horáček za skupinu Verts/ALE, Diamanto Manolakou za skupinu GUE/NGL, Georgios Georgiou za skupinu IND/DEM, Dimitar Stoyanov nezařazený, Anna Ibrisagic, Borut Pahor, Jelko Kacin, Hanna Foltyn-Kubicka, Angelika Beer, Andreas Mölzer, Pál Schmitt, Józef Pinior, Johannes Lebech, Ryszard Czarnecki a Antonios Trakatellis.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
místopředsedkyně

Vystoupili: Ioan Mircea Paşcu, Lena Ek, Doris Pack, Gyula Hegyi a Maria Eleni Koppa.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Zita Pleštinská, Pierre Pribetich, Zdzisław Zbigniew Podkański, Giorgos Dimitrakopoulos, Monika Beňová, Miloslav Ransdorf, Marios Matsakis, Ljudmila Novak, Roger Helmer a Christopher Beazley k organizaci rozpravy.

Vystoupili: Janez Lenarčič, Olli Rehn, Hannes Swoboda a Erik Meijer.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 9.12 zápisu ze dne 10.04.2008 a bod 9.13 zápisu ze dne 10.04.2008.


20. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležitou otázku politické povahy, vystoupili podle článku 144 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Simon Busuttil, Rovana Plumb, Marian Harkin, Willy Meyer Pleite, Irena Belohorská, Dariusz Maciej Grabowski, Urszula Krupa, Marie Anne Isler Béguin, Kinga Gál, Miloš Koterec, Milan Gaľa, Marco Pannella, Kyriacos Triantaphyllides a Monika Beňová.

PŘEDSEDNICTVÍ: Manuel António dos SANTOS
místopředseda

Vystoupili: Ewa Tomaszewska, Caroline Lucas, Ilda Figueiredo, László Tőkés, Zita Pleštinská, Genowefa Grabowska, Ryszard Czarnecki, Jim Allister, Petya Stavreva, Monica Maria Iacob-Ridzi, Cătălin-Ioan Nechifor, Silvia-Adriana Ţicău, Marianne Mikko, Cristian Silviu Buşoi, Zdzisław Zbigniew Podkański, Sylwester Chruszcz, Marian Zlotea, Roberta Alma Anastase, Yannick Vaugrenard, Toomas Savi, Marco Cappato, Dimitar Stoyanov, Slavi Binev, Tunne Kelam, Colm Burke, Marios Matsakis, Iuliu Winkler, Anna Záborská a Czesław Adam Siekierski.


21. Boj s rakovinou v rozšířené EU (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0014/2008), kterou pokládá Miroslav Ouzký za výbor ENVI, Komisi: Boj s rakovinou v rozšířené Evropské unii (B6-0015/2008)

Miroslav Ouzký rozvinul otázku k ústnímu zodpovězení.

Androula Vassiliou (členka Komise) odpověděla na otázku k ústnímu zodpovězení

Vystoupili: Antonios Trakatellis za skupinu PPE-DE, Glenis Willmott za skupinu PSE, Georgs Andrejevs za skupinu ALDE, Adamos Adamou za skupinu GUE/NGL, a Irena Belohorská nezařazená.

PŘEDSEDNICTVÍ: Martine ROURE
místopředsedkyně

Vystoupili: Alojz Peterle, Karin Jöns, Elizabeth Lynne, Bairbre de Brún, Miroslav Mikolášik a Marios Matsakis.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Péter Olajos, Genowefa Grabowska, Erna Hennicot-Schoepges, Gyula Hegyi, Czesław Adam Siekierski a Silvia-Adriana Ţicău.

Vystoupila Androula Vassiliou.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Miroslav Ouzký, Antonios Trakatellis, Glenis Willmott, Georgs Andrejevs, Caroline Lucas, Adamos Adamou, Liam Aylward, Kathy Sinnott a Irena Belohorská za výbor ENVI o boji proti rakovině v rozšířené Evropské unii (B6-0132/2008)

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 11.1 zápisu ze dne 10.04.2008.


22. Přezkum šestého akčního programu Společenství pro životní prostředí v polovině období (rozprava)

Zpráva o přezkumu šestého akčního programu Společenství pro životní prostředí v polovině období [2007/2204(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Riitta Myller (A6-0074/2008)

Riitta Myller uvedla zprávu.

Vystoupil Stavros Dimas (člen Komise).

Vystoupili: Rumiana Jeleva (navrhovatelka výboru REGI), Gyula Hegyi za skupinu PSE, Satu Hassi za skupinu Verts/ALE, Péter Olajos, Evangelia Tzampazi a Cristina Gutiérrez-Cortines za skupinu PPE-DE.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Miroslav Mikolášik a Paul Rübig.

Vystoupili: Stavros Dimas a Riitta Myller.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 11.2 zápisu ze dne 10.04.2008.


23. Podpora malých a středních podniků působících v oblasti výzkumu a vývoje ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Společenství v programu výzkumu a vývoje zaměřeném na podporu výzkumu a vývoje prováděného malými a středními podniky, který bude probíhat v několika členských státech [KOM(2007)0514 - C6-0281/2007 - 2007/0188(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Paul Rübig (A6-0064/2008)

Vystoupil Janez Potočnik (člen Komise).

Paul Rübig uvedl zprávu.

Vystoupili: Erna Hennicot-Schoepges za skupinu PPE-DE, Teresa Riera Madurell za skupinu PSE, a Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN.

PŘEDSEDNICTVÍ: Luigi COCILOVO
místopředseda

Vystoupili: Miloslav Ransdorf za skupinu GUE/NGL, Nils Lundgren za skupinu IND/DEM, Ján Hudacký, Silvia-Adriana Ţicău a Joel Hasse Ferreira.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Dragoş Florin David, Miroslav Mikolášik, Péter Olajos a Zbigniew Zaleski.

Vystoupili: Janez Potočnik a Paul Rübig.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 9.8 zápisu ze dne 10.04.2008.


24. Výzkumný fond pro uhlí a ocel * (rozprava)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o víceletých technických základních směrech pro výzkumný program Výzkumného fondu pro uhlí a ocel [KOM(2007)0393 - C6-0248/2007 - 2007/0135(CNS)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Adam Gierek (A6-0039/2008)

Vystoupil Janez Potočnik (člen Komise).

Adam Gierek uvedl zprávu.

Vystoupili: Jan Březina za skupinu PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău za skupinu PSE, Anne Laperrouze za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Lambert van Nistelrooij a Teresa Riera Madurell.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Monica Maria Iacob-Ridzi, Catherine Stihler, Paul Rübig a Petru Filip.

Vystoupili: Janez Potočnik a Adam Gierek.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 9.9 zápisu ze dne 10.04.2008.


25. Odvětví kultury v Evropě (rozprava)

Zpráva o odvětví kultury v Evropě [2007/2153(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Guy Bono (A6-0063/2008)

Guy Bono uvedl zprávu.

Vystoupil Ján Figeľ (člen Komise).

Vystoupil Rolf Berend za skupinu PPE-DE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně

Vystoupili: Katerina Batzeli za skupinu PSE, Zdzisław Zbigniew Podkański za skupinu UEN, Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE, Miguel Portas za skupinu GUE/NGL, Thomas Wise za skupinu IND/DEM, Christofer Fjellner, Maria Badia i Cutchet a Bernard Wojciechowski.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Paul Rübig, Mary Honeyball, Ewa Tomaszewska, Tomáš Zatloukal, Ruth Hieronymi a Nicodim Bulzesc.

Vystoupili: Ján Figeľ a Guy Bono.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 11.3 zápisu ze dne 10.04.2008.


26. Evropský program pro kulturu v globalizovaném světě (rozprava)

Zpráva o evropském programu pro kulturu v globalizovaném světě [2007/2211(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Vasco Graça Moura (A6-0075/2008)

Vasco Graça Moura uvedl zprávu.

Vystoupil Ján Figeľ (člen Komise).

Vystoupili: Grażyna Staniszewska (navrhovatelka výboru REGI), Ruth Hieronymi za skupinu PPE-DE, Marianne Mikko za skupinu PSE, Ewa Tomaszewska za skupinu UEN, Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE, Věra Flasarová za skupinu GUE/NGL, László Tőkés nezařazený, Marie-Hélène Descamps a Christa Prets.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Mihaela Popa, Paul Rübig, Catherine Stihler, Tomáš Zatloukal a Roberta Alma Anastase.

Vystoupili: Ján Figeľ a Vasco Graça Moura.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 11.4 zápisu ze dne 10.04.2008.


27. Rybolovné aktivity plavidel Společenství mimo vody Společenství a přístup plavidel třetích zemí do vod Společenství ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Rady týkajícího se oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným rybářskými plavidly Společenství mimo vody Společenství a přístupu plavidel třetích zemí do vod Společenství [KOM(2007)0330 - C6-0236/2007 - 2007/0114(CNS)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Philippe Morillon (A6-0072/2008)

Vystoupil Joe Borg (člen Komise).

Philippe Morillon uvedl zprávu.

Vystoupili: Carmen Fraga Estévez za skupinu PPE-DE, Catherine Stihler za skupinu PSE, Struan Stevenson a Rosa Miguélez Ramos.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupila Avril Doyle.

Vystoupili: Joe Borg a Philippe Morillon.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 9.10 zápisu ze dne 10.04.2008.


PŘEDSEDNICTVÍ: Mechtild ROTHE
místopředsedkyně

28. Nástroje pro řízení rybolovu na základě rybolovných práv (rozprava)

Zpráva o nástrojích pro řízení rybolovu na základě rybolovných práv [2007/2111(INI)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Elspeth Attwooll (A6-0060/2008)

Elspeth Attwooll uvedla zprávu.

Vystoupil Joe Borg (člen Komise).

Vystoupili: Carmen Fraga Estévez za skupinu PPE-DE, Luis Manuel Capoulas Santos za skupinu PSE, Pedro Guerreiro za skupinu GUE/NGL, Jim Allister nezařazený, a Paulo Casaca.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupila Avril Doyle.

Vystoupili: Joe Borg a Elspeth Attwooll.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 9.5 zápisu ze dne 10.04.2008.


29. Pokyny pro rozpočet na rok 2009 – oddíly I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX (rozprava)

Zpráva o pokynech pro rozpočtový proces pro rok 2009

Oddíl I – Evropský parlament

Oddíl II – Rada

Oddíl IV –Soudní dvůr

Oddíl V – Účetní dvůr

Oddíl VI –Evropský hospodářský a sociální výbor

Oddíl VII – Výbor regionů

Oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv

Oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů

[2008/2021(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Janusz Lewandowski (A6-0082/2008)

Janusz Lewandowski uvedl zprávu.

Vystoupili: Monica Maria Iacob-Ridzi za skupinu PPE-DE, Thijs Berman za skupinu PSE, Anne E. Jensen za skupinu ALDE, Wiesław Stefan Kuc za skupinu UEN, Gérard Onesta za skupinu Verts/ALE, Esko Seppänen za skupinu GUE/NGL, Sergej Kozlík nezařazený, Brigitte Douay a Valdis Dombrovskis.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk a Ingeborg Gräßle.

Vystoupil Janusz Lewandowski.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 9.7 zápisu ze dne 10.04.2008.


30. Změna finančnícho nařízení výkonných agentur * – Rámcové finanční nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 * (rozprava)

Zpráva o předloze nařízení Komise (ES), kterým se mění nařízení (ES) č. 1653/2004 o typovém nařízení financování výkonných agentur na základě nařízení Rady (ES) č. 58/2003, kterým se stanoví statut výkonných agentur pověřených některými úkoly správy programů Společenství [SEK(2007)0492 - C6-0123/2007 - 2007/0901(CNS)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Ingeborg Gräßle (A6-0068/2008)

Zpráva o předloze nařízení Komise (ES, Euratom), kterým se mění nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství [SEK(2007)1013 - C6-0417/2007 - 2007/0151(CNS)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Ingeborg Gräßle (A6-0069/2008)

Vystoupil Joe Borg (člen Komise).

Ingeborg Gräßle uvedla zprávy.

Vystoupil Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Jean-Pierre Audy a Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 9.3 zápisu ze dne 10.04.2008 a bod 9.4 zápisu ze dne 10.04.2008.


31. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupin PPE-DE a PSE následující žádosti o jmenování:

výbor AFET: Luis Yañez-Barnuevo García

výbor DEVE: Juan Fraile Cantón, kterým je nahrazen Luis Yañez-Barnuevo García

výbor BUDG: Vicente Miguel Garcés Ramón

výbor ECON: Florencio Luque Aguilar

výbor EMPL: Juan Andrés Naranjo Escobar

výbor IMCO: Martí Grau i Segú, kterým je nahrazen Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Domingo Sanz Palacio

výbor REGI: Florencio Luque Aguilar, kterým je nahrazen Carlos José Iturgaiz Angulo

podvýbor pro lidská práva: Juan Fraile Cantón

Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou: Maria Badia i Cutchet

Delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem: Louis Grech

Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko: Juan Andrés Naranjo Escobar

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


32. Pořad jednání příštího zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 404.066/OJJE)


33. Ukončení zasedání

Zasedání skončilo v 23:35.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berman, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Gabriela Creţu, Crowley, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Kacin, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, López-Istúriz White, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Mathieu, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Morin, Mote, Musacchio, Muscardini, Muscat, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Plumb, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí