Indekss 
Protokols
PDF 202kWORD 123k
Trešdiena, 2008. gada 9. aprīlis - Brisele
1.Sesijas atsākšana
 2.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 3.Parlamenta sastāvs
 4.Cilvēktiesību aktīvista Munir Said Thalib slepkavība (rakstiska deklarācija)
 5.Visu sabiedriskās televīzijas programmu subtitrēšana ES (rakstiska deklarācija)
 6.Kļūdu labojumi (Reglamenta 204.a pants)
 7.Dokumentu iesniegšana
 8.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana)
 9.Spēku zaudējušas rakstiskas deklarācijas
 10.Padomes nosūtītie nolīgumu teksti
 11.Apropriāciju pārvietojumi
 12.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 13.Stāvoklis Tibetā (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)
 14.Deputāta imunitātes atcelšana
 15.Darba kārtība
 16.Oficiāla sveikšana
 17.Balsošanas laiks
  17.1.Androula Vassiliou apstiprināšana Komisijas locekles amatā (balsošana)
 18.Libāna (debates)
 19.Horvātijas 2007. gada progresa ziņojums - Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas 2007. gada progresa ziņojums (debates)
 20.Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem
 21.Cīņa pret vēzi paplašinātajā Eiropas Savienībā (debates)
 22.Sestās Kopienas vides rīcības programmas vidusposma pārskatīšana (debates)
 23.Atbalsts pētniecībā un attīstībā iesaistītiem MVU ***I (debates)
 24.Ogļu un tērauda izpētes fonds * (debates)
 25.Kultūras nozares Eiropā (debates)
 26.Eiropas kultūras programma globalizācijas laikmetā (debates)
 27.Kopienas kuģu zvejas darbības ārpus Kopienas ūdeņiem un trešo valstu kuģu piekļuve Kopienas ūdeņiem ***I (debates)
 28.Tiesībpamatotas pārvaldības instrumenti zivsaimniecībā (debates)
 29.2009. gada budžeta pamatnostādnes - ( I, II, IV, V, VI, VII, VIII un IX iedaļa) (debates)
 30.Par Kopienas programmu pārvaldību atbildīgajām izpildaģentūrām paredzēto finanšu regulu grozīšana * - Finanšu pamatregula iestādēm, kas minētas Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 185. pantā * (debates)
 31.Komiteju un delegāciju sastāvs
 32.Nākamās sēdes darba kārtība
 33.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Hans-Gert PÖTTERING
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 15.05.


2. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


3. Parlamenta sastāvs

Joan Calabuig Rull, Ana Mato Adrover, Cristobal Montoro Romero, Luisa Fernanda Rudi Ubeda un Elena Valenciano Martínez-Orozco ir paziņojuši, ka viņi ir ievēlēti par Spānijas Parlamenta deputātiem, sākot ar 2008. gada 1. aprīli.

Tā kā saskaņā ar 7. panta 2. punktu Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās šis amats nav savienojams ar Eiropas Parlamenta deputāta mandātu, Parlaments paziņo, ka ir radušās brīvas vietas, sākot ar 2008. gada 1. aprīli.

Spānijas kompetentās iestādes ir arī paziņojušas, ka, sākot ar 2008. gada 7. aprīli, par Eiropas Parlamenta deputātiem ir iecelti:

Juan Fraile Cantón deputātes Elena Valenciano Martínez-Orozco vietā,

Martí Grau i Segú deputāta Joan Calabuig Rull vietā,

Florencio Luque Aguilar deputāta Cristobal Montoro Romero vietā,

Juan Andrés Naranjo Escobar deputātes Ana Mato Adrover vietā,

Salvador Domingo Sanz Palacio deputātes Luisa Fernanda Rudi Ubeda vietā.

°
° ° °

Somijas kompetentās iestādes ir paziņojušas par Alexander Stubb iecelšanu Somijas valdības ārlietu ministra amatā, kā arī par Sirpa Pietikäinen iecelšanu par Eiropas Parlamenta deputātu Alexander Stubb vietā.

Parlaments saskaņā ar 7. panta 2. punktu Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās un Reglamenta 4. panta 1. punktu paziņoja, ka ir atbrīvojusies Alexander Stubb deputāta vieta, un pieņēma zināšanai Sirpa Pietikäinen iecelšanu, sākot ar 2008. gada 4. aprīli.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu jaunie iepriekš minētie deputāti darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņiem attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības, kamēr viņu pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par strīdīgu jautājumu, un ar noteikumu, ka viņi pirms tam ir parakstījuši rakstisku deklarāciju par to, ka neieņem nevienu amatu, kurš nav savienojams ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu.


4. Cilvēktiesību aktīvista Munir Said Thalib slepkavība (rakstiska deklarācija)

Rakstisko deklarāciju 0098/2007 par cilvēktiesību aktīvista Munir Said Thalib slepkavību, kuru iesnieguši Raül Romeva i Rueda, Eija-Riitta Korhola, Jules Maaten, Glyn Ford, Ana Maria Gomes, parakstīja Parlamenta deputātu vairākums. Tādējādi saskaņā ar Reglamenta 116. panta 4. punktu to nosūtīs adresātiem un, norādot parakstītāju vārdus, publicēs 2008. gada 10. aprīļa sēdes protokolam pievienotajā pieņemto tekstu apkopojumā.


5. Visu sabiedriskās televīzijas programmu subtitrēšana ES (rakstiska deklarācija)

Rakstisko deklarāciju 0099/2007 par visu sabiedriskās televīzijas programmu subtitrēšanu ES, kuru iesniegusi Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, parakstīja Parlamenta deputātu vairākums. Tādējādi saskaņā ar Reglamenta 116. panta 4. punktu to nosūtīs adresātiem un, norādot parakstītāju vārdus, publicēs 2008. gada 10. aprīļa sēdes protokolam pievienotajā pieņemto tekstu apkopojumā.


6. Kļūdu labojumi (Reglamenta 204.a pants)

Atbildīgās komitejas ir iesniegušas šādus kļūdu labojumus trijiem turpmāk minētajiem Eiropas Parlamenta pieņemtajiem tekstiem (sk. šā protokola pielikumu).

- Kļūdas labojums Eiropas Parlamenta nostājai, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 29. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/.../EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli - P6_TA-PROV(2007)0559 - (COM(2006)0093 – C6 0081/2006 – 2006/0031(COD)).

- Kļūdas labojums Eiropas Parlamenta nostājai, kas pieņemta otrajā lasījumā 2007. gada 11. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/.../EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides politikas jomā (Jūras stratēģijas pamatdirektīva) - P6_TA-PROV(2007)0595 - (9388/2/2007 - C6-0261/2007 - 2005/0211 (COD)).

- Kļūdas labojums Eiropas Parlamenta nostājai, kas pieņemta otrajā lasījumā 2008. gada 16. janvārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/.../EK par patēriņa kredītlīgumiem un ar ko atceļ Direktīvu 87/102/EEK- P6_TA-PROV(2008)0011 - (9948/2/2007 – C6 0315/2007 – 2002/0222 (COD)).

Saskaņā ar Reglamenta 204.a panta 4. punktu šos kļūdu labojumus uzskata par apstiprinātiem, ja ne vēlāk kā četrdesmit astoņas stundas pēc to izsludināšanas kāda no politiskajām grupām vai vismaz četrdesmit deputātu nav pieprasījuši par tiem balsot.


7. Dokumentu iesniegšana

Tika iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Parlamenta komitejas

1.1. Ziņojumi

- Ziņojums par Horvātijas 2007. gada progresa ziņojumu (2007/2267(INI)) - AFET komiteja - Referents: Hannes Swoboda (A6-0048/2008).

- Ziņojums par Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas 2007. gada progresa ziņojumu (2007/2268(INI)) - AFET komiteja - Referents: Erik Meijer (A6-0059/2008).

- Ziņojums par tiesībpamatotas pārvaldības instrumentiem zivsaimniecībā (COM(2007)0073 - 2007/2111(INI)) - PECH komiteja - Referente: Elspeth Attwooll (A6-0060/2008).

- Ziņojums par kultūras nozarēm Eiropā (2007/2153(INI)) - CULT komiteja - Referents: Guy Bono (A6-0063/2008).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Kopienas dalību vairāku dalībvalstu īstenotā pētniecības un attīstības programmā, kuras mērķis ir atbalstīt pētniecībā un attīstībā iesaistītus MVU (COM(2007)0514 - C6-0281/2007 - 2007/0188(COD)) - ITRE komiteja - Referents: Paul Rübig (A6-0064/2008).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko izveido Eiropas Migrācijas tīklu (COM(2007)0466 - C6-0303/2007 - 2007/0167(CNS)) - LIBE komiteja - Referente: Luciana Sbarbati (A6-0066/2008).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 96/22/EK par noteiktu hormonālas vai tireostatiskas iedarbības vielu un beta-agonistu lietošanas aizliegumu lopkopībā (COM(2007)0292 - C6-0154/2007 - 2007/0102(COD)) - ENVI komiteja - Referente: Karin Scheele (A6-0067/2008).

- * Ziņojums par priekšlikumu Komisijas Regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1653/2004 par finanšu tipa regulu izpildu aģentūrām, piemērojot Padomes Regulu (EK) Nr. 58/2003 par atsevišķu uzdevumu izpildu aģentūru statūtiem attiecībā uz Kopienas programmu pārvaldi (SEC(2007)0492 - C6-0123/2007 - 2007/0901(CNS)) - BUDG komiteja - Referente: Ingeborg Gräßle (A6-0068/2008).

- * Ziņojums par projektu Komisijas regulai par (EK, Euratom), ar ko groza Komisijas Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (SEC(2007)1013 - C6-0417/2007 - 2007/0151(CNS)) - BUDG komiteja - Referente: Ingeborg Gräßle (A6-0069/2008).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par atļaujām, kuras Kopienas zvejas kuģiem izdod zvejas darbību veikšanai ārpus Kopienas ūdeņiem, un par trešu valstu kuģu piekļuvi Kopienas ūdeņiem (COM(2007)0330 - C6-0236/2007 - 2007/0114(CNS)) - PECH komiteja - Referents: Philippe Morillon (A6-0072/2008).

- Ziņojums par Zaļo grāmatu par pilsoniskās sabiedrības lomu narkotiku apkarošanas politikā Eiropas Savienībā (COM(2006)0316 - 2007/2212(INI)) - LIBE komiteja - Referents: Giusto Catania (A6-0073/2008).

- Ziņojums par Sestās Kopienas vides rīcības programmas vidusposma pārskatu (COM(2007)0225 - 2007/2204(INI)) - ENVI komiteja - Referente: Riitta Myller (A6-0074/2008).

- Ziņojums par Eiropas darba kārtību kultūras jomā globalizācijas apstākļos (COM(2007)0242 - 2007/2211(INI)) - CULT komiteja - Referents: Vasco Graça Moura (A6-0075/2008).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta Lēmumam, ar kuru groza Eiropas Parlamenta 1994. gada 9. marta Lēmumu 94/262/EOTK, EK, Euratom par noteikumiem un vispārējiem nosacījumiem, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi (2006/2223(INI)) - AFCO komiteja - Referente: Anneli Jäätteenmäki (A6-0076/2008).

- *** Ieteikums par priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam par Stabilizācijas un asociācijas nolīguma protokola noslēgšanu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai (16731/2007 - C6-0093/2008 - 2007/0218(AVC)) - AFET komiteja - Referents: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0078/2008).

- Ziņojums par 2009. finanšu gada budžeta procedūras pamatnostādnēm, I iedaļa - Eiropas Parlaments, II iedaļa - Padome, IV iedaļa - Tiesa, V iedaļa - Revīzijas palāta, VI iedaļa - Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, VII iedaļa - Reģionu komiteja, VIII iedaļa - Eiropas ombuds, IX iedaļa - Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs (2008/2021(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Janusz Lewandowski (A6-0082/2008).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda mobilizēšanu, piemērojot Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību 28. punktu (COM(2008)0094 - C6-0085/2008 - 2008/2043(ACI)) - BUDG komiteja - Referents: Reimer Böge (A6-0083/2008).

2. Deputāti

2.1. Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 113. pants)

- Salvador Garriga Polledo. Rezolūcijas priekšlikums par "Eiropas Savienības Jaunatnes asambleju" (B6-0140/2008).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT


8. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos dokumentus.

1. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 108. pants)

- (O-0022/2008), kuru uzdeva Miroslav Ouzký ENVI komitejas vārdā Padomei: Padomes stratēģija Konvencijas par bioloģisko daudzveidību Pušu konferences devītajai kārtējai sanāksmei (COP 9) un Kartahenas protokola par bioloģisko drošību Pušu ceturtajai sanāksmei (COP-MOP 4) (B6-0016/2008).

- (O-0023/2008), kuru uzdeva Miroslav Ouzký ENVI komitejas vārdā Komisijai: Komisijas stratēģija Konvencijas par bioloģisko daudzveidību Pušu konferences devītajai kārtējai sanāksmei (COP 9) un Kartahenas protokola par bioloģisko drošību Pušu ceturtajai sanāksmei (COP-MOP 4) (B6-0017/2008).

- (O-0024/2008), kuru uzdeva Gerardo Galeote un Luis de Grandes Pascual PPE-DE grupas vārdā Komisijai: New Flame kuģa bojāeja un tās izraisītās sekas Alhesirasas līcī (B6-0018/2008).

2. Rakstiskas deklarācijas iekļaušanai reģistrā (Reglamenta 116. pants)

- Magor Imre Csibi, Fiona Hall, Dan Jørgensen, Péter Olajos un Cristian Silviu Buşoi - par cīņu pret nelikumīgi iegūtas koksnes nonākšanu ES tirgū (0023/2008).

- Kathy Sinnott, Bastiaan Belder, Elly de Groen-Kouwenhoven, Marie Panayotopoulos-Cassiotou un Richard Howitt - par bērnu ar invaliditāti diskrimināciju un ievietošanu īpašās iestādēs Eiropas Savienībā (0024/2008).

- Luciana Sbarbati, Daniel Dăianu, Gianni Pittella, Anne Laperrouze un Manolis Mavrommatis - par grāmatu vērtību Eiropas kultūrā un par nepieciešamību ierobežot to izmaksas (0025/2008).

- Koenraad Dillen, Frank Vanhecke un Philip Claeys - par Dalailamas paziņojumiem par Ķīnas nežēlīgajiem un neiedomājamajiem cilvēktiesību pārkāpumiem Tibetā (0026/2008).

- Mario Borghezio - par nepieņemamajām represijām, ko Ķīna īsteno pret Tibetas tautu (0027/2008).

- Patrick Gaubert - par cilvēktiesību ievērošanu Ķīnas Tautas Republikā (0028/2008).

- Mario Mauro, Iles Braghetto un Cristina Gutiérrez-Cortines - par mācību darbu, augstskolām un pētniecību Eiropas akadēmiskajā vidē (0029/2008).

- Marian Harkin, Gisela Kallenbach, Emmanouil Angelakas, Mieczysław Edmund Janowski un Joel Hasse Ferreira - par to, lai 2011. gadu pasludinātu par Eiropas brīvprātīgā darba gadu (0030/2008).

- Slavi Binev, Dimitar Stoyanov un Desislav Chukolov - par armēņu genocīdu, ko veica turki laika posmā no 1915. gada līdz 1917. gadam (0031/2008).

- Slavi Binev, Dimitar Stoyanov un Desislav Chukolov - par informētas personas piekrišanas principa aizsardzību saistībā ar orgānu, audu un šūnu ziedošanu (0032/2008).


9. Spēku zaudējušas rakstiskas deklarācijas

Saskaņā ar Reglamenta 116. panta 5. punktu rakstiskās deklarācijas Nr. 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0110, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116/2007 ir zaudējušas spēku, jo tās neieguva vajadzīgo parakstu skaitu.


10. Padomes nosūtītie nolīgumu teksti

Padome ir nosūtījusi oficiāli apstiprinātas kopijas turpmāk minētajiem dokumentiem.

- Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Jordānijas Hāšimītu Karalisti par dažiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem.

- Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Panamas Republiku par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem.


11. Apropriāciju pārvietojumi

Budžeta komiteja izskatīja Eiropas Komisijas priekšlikumu (C6-0143/2008 - SEC(2008)0296)) par apropriāciju pārvietojumu DEC 06/2008.

Saskaņā ar 2006. gada 13. decembrī grozītās 2002. gada 25. jūnija Finanšu regulas 24. panta 2. punktu tā atļāva veikt pārvietojumu pilnā apmērā.


12. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Bija pieejams Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2008. gada janvāra pirmajā un otrajā sesijā pieņemtajām nostājām un rezolūcijām.

Bija pieejams Komisijas paziņojums par pasākumiem, ko Eiropas Komisija veikusi saistībā ar Eiropas Parlamenta 2007. gada 12. decembrī pieņemto rezolūciju par Komisijas 2007. gada likumdošanas un darba programmu.


13. Stāvoklis Tibetā (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)

Debates notika 2008. gada 26. martā (2008. gada 26. marta protokola 6. punkts).

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Hélène Flautre, Eva Lichtenberger, Milan Horáček, Raül Romeva i Rueda, Mikel Irujo Amezaga, Helga Trüpel, Bart Staes un Marie Anne Isler Béguin Verts/ALE grupas vārdā - par stāvokli Tibetā (B6-0133/2008),

- André Brie, Vittorio Agnoletto un Jens Holm GUE/NGL grupas vārdā - par Tibetu (B6-0134/2008),

- Pasqualina Napoletano PSE grupas vārdā - par situāciju Tibetā (B6-0135/2008),

- Georg Jarzembowski, Thomas Mann, João de Deus Pinheiro, József Szájer, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Charles Tannock, Edward McMillan-Scott, Jean-Luc Dehaene, Laima Liucija Andrikienė, Piia-Noora Kauppi, Tunne Kelam un Michl Ebner PPE-DE grupas vārdā - par Tibetu (B6-0136/2008),

- Graham Watson, Dirk Sterckx, Marco Cappato, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Janusz Onyszkiewicz un Marielle De Sarnez ALDE grupas vārdā - par Tibetu (B6-0137/2008),

- Adam Bielan, Konrad Szymański, Marcin Libicki, Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Eugenijus Maldeikis, Guntars Krasts un Roberts Zīle UEN grupas vārdā - par stāvokli Tibetā (B6-0138/2008).

Balsojums: 2008. gada 10. aprīļa protokola 9.11. punkts.


14. Deputāta imunitātes atcelšana

Saistībā ar Eiropas Parlamenta 2005. gada 27. septembra lēmumu atcelt Marios Matsakis deputāta imunitāti, Kipras Republikas kompetentās iestādes Eiropas Parlamentam saskaņā ar Reglamenta 7. panta 9. punktu ir paziņojušas, ka visas tiesvedības procedūras pret Marios Matsakis ir izbeigtas un ka pašreiz pret viņu nav izvirzītas nekādas apsūdzības un nenotiek nekāda izmeklēšana.

Minēto paziņojumu nosūtīs Juridiskajai komitejai zināšanai.


15. Darba kārtība

Nākamais punkts bija darba kārtība.

Bija izdalīts 2008. gada aprīļa plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 404.066/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 132. pants).

09.04.2008. un 10.04.2008. sēdes

Trešdiena

- bez grozījumiem

Ceturtdiena

- PSE grupas pieprasījums, pirmkārt, debates par Anneli Jäätteenmäki ziņojumu par Eiropas ombuda darbības noteikumiem (A6-0076/2008) (galīgā darba kārtības projekta 30. punkts) pārcelt uz nākamo sesiju Strasbūrā un, otrkārt, balsošanas laiku no plkst. 11.30 pārcelt uz plkst. 11.

Uzstājās Hannes Swoboda PSE grupas vārdā, kurš pamatoja šo pieprasījumu, Ingo Friedrich PPE-DE grupas vārdā un Andrew Duff ALDE grupas vārdā.

Parlaments šo pieprasījumu apstiprināja.

Tādējādi darba kārtība tika noteikta.


16. Oficiāla sveikšana

Sēdes vadītājs Parlamenta vārdā sveica Turcijas parlamenta augsta līmeņa pārstāvju delegāciju, kas bija ieņēmusi vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.


17. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē „Europarl”.


17.1. Androula Vassiliou apstiprināšana Komisijas locekles amatā (balsošana)

Lēmuma priekšlikums B6-0139/2008

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0108).

Uzstājās Bruno Gollnisch.


18. Libāna (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Libāna

Janez Lenarčič (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Olli Rehn (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-DE grupas vārdā, Pasqualina Napoletano PSE grupas vārdā, Marco Pannella ALDE grupas vārdā, Konrad Szymański UEN grupas vārdā, David Hammerstein Verts/ALE grupas vārdā, Vittorio Agnoletto GUE/NGL grupas vārdā, Bastiaan Belder IND/DEM grupas vārdā, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Béatrice Patrie un Carlos Carnero González.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Eija-Riitta Korhola, Miroslav Mikolášik, John Purvis un Bogusław Sonik.

Uzstājās Janez Lenarčič.

SĒDI VADA: Gérard ONESTA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Olli Rehn.

Tā kā ierosinātie rezolūcijas priekšlikumi vēl nav pieejami, tos paziņos vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: nākamajā sesijā.


19. Horvātijas 2007. gada progresa ziņojums - Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas 2007. gada progresa ziņojums (debates)

Ziņojums par Horvātijas 2007. gada progresa ziņojumu [2007/2267(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Hannes Swoboda (A6-0048/2008).

Ziņojums par Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas 2007. gada progresa ziņojumu [2007/2268(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Erik Meijer (A6-0059/2008).

Hannes Swoboda iepazīstināja ar ziņojumu.

Erik Meijer iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Janez Lenarčič (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Olli Rehn (Komisijas loceklis).

Uzstājās Bernd Posselt PPE-DE grupas vārdā, Jan Marinus Wiersma PSE grupas vārdā, István Szent-Iványi ALDE grupas vārdā, Konrad Szymański UEN grupas vārdā, Milan Horáček Verts/ALE grupas vārdā, Diamanto Manolakou GUE/NGL grupas vārdā, Georgios Georgiou IND/DEM grupas vārdā, Dimitar Stoyanov, pie grupām nepiederošs deputāts, Anna Ibrisagic, Borut Pahor, Jelko Kacin, Hanna Foltyn-Kubicka, Angelika Beer, Andreas Mölzer, Pál Schmitt, Józef Pinior, Johannes Lebech, Ryszard Czarnecki un Antonios Trakatellis.

SĒDI VADA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Ioan Mircea Paşcu, Lena Ek, Doris Pack, Gyula Hegyi un Maria Eleni Koppa.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Zita Pleštinská, Pierre Pribetich, Zdzisław Zbigniew Podkański, Giorgos Dimitrakopoulos, Monika Beňová, Miloslav Ransdorf, Marios Matsakis, Ljudmila Novak, Roger Helmer un Christopher Beazley par debašu organizēšanu.

Uzstājās Janez Lenarčič, Olli Rehn, Hannes Swoboda un Erik Meijer.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 10. aprīļa protokola 9.12. punkts un 2008. gada 10. aprīļa protokola 9.13. punkts.


20. Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 144. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Simon Busuttil, Rovana Plumb, Marian Harkin, Willy Meyer Pleite, Irena Belohorská, Dariusz Maciej Grabowski, Urszula Krupa, Marie Anne Isler Béguin, Kinga Gál, Miloš Koterec, Milan Gaľa, Marco Pannella, Kyriacos Triantaphyllides, Monika Beňová.

SĒDI VADA: Manuel António dos SANTOS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Ewa Tomaszewska, Caroline Lucas, Ilda Figueiredo, László Tőkés, Zita Pleštinská, Genowefa Grabowska, Ryszard Czarnecki, Jim Allister, Petya Stavreva, Monica Maria Iacob-Ridzi, Cătălin-Ioan Nechifor, Silvia-Adriana Ţicău, Marianne Mikko, Cristian Silviu Buşoi, Zdzisław Zbigniew Podkański, Sylwester Chruszcz, Marian Zlotea, Roberta Alma Anastase, Yannick Vaugrenard, Toomas Savi, Marco Cappato, Dimitar Stoyanov, Slavi Binev, Tunne Kelam, Colm Burke, Marios Matsakis, Iuliu Winkler, Anna Záborská, Czesław Adam Siekierski.


21. Cīņa pret vēzi paplašinātajā Eiropas Savienībā (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0014/2008) un kuru uzdeva Miroslav Ouzký ENVI komitejas vārdā Komisijai: Cīņa pret vēzi paplašinātajā Eiropas Savienībā (B6-0015/2008).

Miroslav Ouzký izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski.

Androula Vassiliou (Komisijas locekle) mutiski atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Antonios Trakatellis PPE-DE grupas vārdā, Glenis Willmott PSE grupas vārdā, Georgs Andrejevs ALDE grupas vārdā, Adamos Adamou GUE/NGL grupas vārdā, Irena Belohorská, pie grupām nepiederoša deputāte.

SĒDI VADA: Martine ROURE
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Alojz Peterle, Karin Jöns, Elizabeth Lynne, Bairbre de Brún, Miroslav Mikolášik, Marios Matsakis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Péter Olajos, Genowefa Grabowska, Erna Hennicot-Schoepges, Gyula Hegyi, Czesław Adam Siekierski, Silvia-Adriana Ţicău.

Uzstājās Androula Vassiliou.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 108. panta 5. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Miroslav Ouzký, Antonios Trakatellis, Glenis Willmott, Georgs Andrejevs, Caroline Lucas, Adamos Adamou, Liam Aylward, Kathy Sinnott un Irena Belohorská ENVI komitejas vārdā - par cīņu pret vēzi paplašinātajā Eiropas Savienībā (B6-0132/2008).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 10. aprīļa protokola 11.1. punkts.


22. Sestās Kopienas vides rīcības programmas vidusposma pārskatīšana (debates)

Ziņojums par Sestās Kopienas vides rīcības programmas vidusposma pārskatīšanu [2007/2204(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Riitta Myller (A6-0074/2008).

Riitta Myller iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Stavros Dimas (Komisijas loceklis).

Uzstājās Rumiana Jeleva (REGI komitejas atzinuma sagatavotāja), Gyula Hegyi PSE grupas vārdā, Satu Hassi Verts/ALE grupas vārdā, Péter Olajos, Evangelia Tzampazi un Cristina Gutiérrez-Cortines PPE-DE grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Miroslav Mikolášik un Paul Rübig.

Uzstājās Stavros Dimas un Riitta Myller.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 10. aprīļa protokola 11.2. punkts.


23. Atbalsts pētniecībā un attīstībā iesaistītiem MVU ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Kopienas dalību vairāku dalībvalstu īstenotā pētniecības un attīstības programmā, kuras mērķis ir atbalstīt pētniecībā un attīstībā iesaistītus MVU [COM(2007)0514 - C6-0281/2007 - 2007/0188(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Paul Rübig (A6-0064/2008).

Uzstājās Janez Potočnik (Komisijas loceklis).

Paul Rübig iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Erna Hennicot-Schoepges PPE-DE grupas vārdā, Teresa Riera Madurell PSE grupas vārdā un Mieczysław Edmund Janowski UEN grupas vārdā.

SĒDI VADA: Luigi COCILOVO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Miloslav Ransdorf GUE/NGL grupas vārdā, Nils Lundgren IND/DEM grupas vārdā, Ján Hudacký, Silvia-Adriana Ţicău un Joel Hasse Ferreira.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Dragoş Florin David, Miroslav Mikolášik, Péter Olajos un Zbigniew Zaleski.

Uzstājās Janez Potočnik un Paul Rübig.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 10. aprīļa protokola 9.8. punkts.


24. Ogļu un tērauda izpētes fonds * (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par daudzgadu tehniskajām pamatnostādnēm Ogļu un tērauda izpētes fonda pētniecības programmai [COM(2007)0393 - C6-0248/2007 - 2007/0135(CNS)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Adam Gierek (A6-0039/2008).

Uzstājās Janez Potočnik (Komisijas loceklis).

Adam Gierek iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Jan Březina PPE-DE grupas vārdā, Silvia-Adriana Ţicău PSE grupas vārdā, Anne Laperrouze ALDE grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Lambert van Nistelrooij un Teresa Riera Madurell.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Monica Maria Iacob-Ridzi, Catherine Stihler, Paul Rübig un Petru Filip.

Uzstājās Janez Potočnik un Adam Gierek.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 10. aprīļa protokola 9.9. punkts.


25. Kultūras nozares Eiropā (debates)

Ziņojums par kultūras nozarēm Eiropā [2007/2153(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referents: Guy Bono (A6-0063/2008).

Guy Bono iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Ján Figeľ (Komisijas loceklis).

Uzstājās Rolf Berend PPE-DE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Katerina Batzeli PSE grupas vārdā, Zdzisław Zbigniew Podkański UEN grupas vārdā, Helga Trüpel Verts/ALE grupas vārdā, Miguel Portas GUE/NGL grupas vārdā, Thomas Wise IND/DEM grupas vārdā, Christofer Fjellner, Maria Badia i Cutchet un Bernard Wojciechowski.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Paul Rübig, Mary Honeyball, Ewa Tomaszewska, Tomáš Zatloukal, Ruth Hieronymi un Nicodim Bulzesc.

Uzstājās Ján Figeľ un Guy Bono.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 10. aprīļa protokola 11.3. punkts.


26. Eiropas kultūras programma globalizācijas laikmetā (debates)

Ziņojums par Eiropas kultūras programmu globalizācijas laikmetā [2007/2211(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referents: Vasco Graça Moura (A6-0075/2008).

Vasco Graça Moura iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Ján Figeľ (Komisijas loceklis).

Uzstājās Grażyna Staniszewska (REGI komitejas atzinuma sagatavotāja), Ruth Hieronymi PPE-DE grupas vārdā, Marianne Mikko PSE grupas vārdā, Ewa Tomaszewska UEN grupas vārdā, Helga Trüpel Verts/ALE grupas vārdā, Věra Flasarová GUE/NGL grupas vārdā, László Tőkés, pie grupām nepiederošs deputāts, Marie-Hélène Descamps un Christa Prets.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Mihaela Popa, Paul Rübig, Catherine Stihler, Tomáš Zatloukal un Roberta Alma Anastase.

Uzstājās Ján Figeľ un Vasco Graça Moura.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 10. aprīļa protokola 11.4. punkts.


27. Kopienas kuģu zvejas darbības ārpus Kopienas ūdeņiem un trešo valstu kuģu piekļuve Kopienas ūdeņiem ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par atļaujām, kuras Kopienas zvejas kuģiem izdod zvejas darbību veikšanai ārpus Kopienas ūdeņiem, un par trešu valstu kuģu piekļuvi Kopienas ūdeņiem [COM(2007)0330 - C6-0236/2007 - 2007/0114(CNS)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Philippe Morillon (A6-0072/2008).

Uzstājās Joe Borg (Komisijas loceklis).

Philippe Morillon iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Carmen Fraga Estévez PPE-DE grupas vārdā, Catherine Stihler PSE grupas vārdā, Struan Stevenson un Rosa Miguélez Ramos.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Avril Doyle.

Uzstājās Joe Borg un Philippe Morillon.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 10. aprīļa protokola 9.10. punkts.


SĒDI VADA: Mechtild ROTHE
Priekšsēdētāja vietniece

28. Tiesībpamatotas pārvaldības instrumenti zivsaimniecībā (debates)

Ziņojums par tiesībpamatotas pārvaldības instrumentiem zivsaimniecībā [2007/2111(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Elspeth Attwooll (A6-0060/2008).

Elspeth Attwooll iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Joe Borg (Komisijas loceklis).

Uzstājās Carmen Fraga Estévez PPE-DE grupas vārdā, Luis Manuel Capoulas Santos PSE grupas vārdā, Pedro Guerreiro GUE/NGL grupas vārdā, Jim Allister, pie grupām nepiederošs deputāts un Paulo Casaca.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Avril Doyle.

Uzstājās Joe Borg un Elspeth Attwooll.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 10. aprīļa protokola 9.5. punkts.


29. 2009. gada budžeta pamatnostādnes - ( I, II, IV, V, VI, VII, VIII un IX iedaļa) (debates)

Ziņojums par 2009. finanšu gada budžeta procedūras pamatnostādnēm,
I iedaļa – Eiropas Parlaments,
II iedaļa – Padome,
IV iedaļa – Tiesa,
V iedaļa – Revīzijas palāta,
VI iedaļa – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja,
VII iedaļa – Reģionu komiteja,
VIII iedaļa – Eiropas ombuds,
IX iedaļa – Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs [2008/2021(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Janusz Lewandowski (A6-0082/2008).

Janusz Lewandowski iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Monica Maria Iacob-Ridzi PPE-DE grupas vārdā, Thijs Berman PSE grupas vārdā, Anne E. Jensen ALDE grupas vārdā, Wiesław Stefan Kuc UEN grupas vārdā, Gérard Onesta Verts/ALE grupas vārdā, Esko Seppänen GUE/NGL grupas vārdā, Sergej Kozlík, pie grupām nepiederošs deputāts, Brigitte Douay un Valdis Dombrovskis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk un Ingeborg Gräßle.

Uzstājās Janusz Lewandowski.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 10. aprīļa protokola 9.7. punkts.


30. Par Kopienas programmu pārvaldību atbildīgajām izpildaģentūrām paredzēto finanšu regulu grozīšana * - Finanšu pamatregula iestādēm, kas minētas Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 185. pantā * (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Komisijas regulai (EK), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1653/2004 par finanšu tipa regulu izpildu aģentūrām, piemērojot Padomes Regulu (EK) Nr. 58/2003 par atsevišķu uzdevumu izpildu aģentūru statūtiem attiecībā uz Kopienas programmu pārvaldi [SEC(2007)0492 - C6-0123/2007 - 2007/0901(CNS)] - Budžeta komiteja. Referente: Ingeborg Gräßle (A6-0068/2008).

Ziņojums par projektu Komisijas regulai (EK, Euratom), ar ko groza Komisijas Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam [SEC(2007)1013 - C6-0417/2007 - 2007/0151(CNS)] - Budžeta komiteja. Referente: Ingeborg Gräßle (A6-0069/2008).

Uzstājās Joe Borg (Komisijas loceklis).

Ingeborg Gräßle iepazīstināja ar saviem ziņojumiem.

Uzstājās Nathalie Griesbeck ALDE grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jean-Pierre Audy un Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 10. aprīļa protokola 9.3. punkts un 2008. gada 10. aprīļa protokola 9.4. punkts.


31. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis PPE-DE un PSE grupu pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus.

AFET komiteja: Luis Yañez-Barnuevo García.

DEVE komiteja: Juan Fraile Cantón aizstāj Luis Yañez-Barnuevo García.

BUDG komiteja: Vicente Miguel Garcés Ramón.

ECON komiteja: Florencio Luque Aguilar.

EMPL komiteja: Juan Andrés Naranjo Escobar.

IMCO komiteja: Martí Grau i Segú aizstāj Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Domingo Sanz Palacio.

REGI komiteja: Florencio Luque Aguilar aizstāj Carlos José Iturgaiz Angulo.

Cilvēktiesību apakškomiteja: Juan Fraile Cantón.

Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku: Maria Badia i Cutchet.

Delegācija attiecībām ar Austrāliju un Jaunzēlandi: Louis Grech.

Delegācija ES un Meksikas Apvienotajā parlamentārajā komitejā: Juan Andrés Naranjo Escobar.

Šo iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


32. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 404.066/OJJE).


33. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.35.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berman, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Gabriela Creţu, Crowley, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Kacin, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, López-Istúriz White, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Mathieu, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Morin, Mote, Musacchio, Muscardini, Muscat, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Plumb, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika