Indeks 
Protokół
PDF 209kWORD 126k
Środa, 9 kwietnia 2008 r. - Bruksela
1.Wznowienie sesji
 2.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 3.Skład Parlamentu
 4.Morderstwo obrońcy praw człowieka Munira Saïda Thaliba (pisemne oświadczenie)
 5.Wprowadzenie napisów (subtitles) do wszystkich programów telewizji publicznych w UE (pisemne oświadczenie)
 6.Sprostowania (art. 204a regulaminu)
 7.Składanie dokumentów
 8.Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)
 9.Upadłe oświadczenia pisemne
 10.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 11.Przesunięcie środków
 12.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 13.Sytuacja w Tybecie (złożone projekty rezolucji)
 14.Uchylenie immunitetu poselskiego
 15.Porządek obrad
 16.Oficjalne powitanie
 17.Głosowanie
  
17.1.Zatwierdzenie nominacji Androuli Vassilliou na członka Komisji (głosowanie)
 18.Liban (debata)
 19.Sprawozdanie o postępach Chorwacji w 2007 r. - Sprawozdanie o postępach Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2007 r. (debata)
 20.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 21.Walka z rakiem w rozszerzonej UE (debata)
 22.Średniookresowy przegląd szóstego wspólnotowego programu działań w zakresie środowiska naturalnego (debata)
 23.Wsparcie MŚP prowadzących działalność w zakresie badań i rozwoju ***I (debata)
 24.Fundusz Badawczy Węgla i Stali * (debata)
 25.Przemysł kulturowy w Europie (debata)
 26.Europejska agenda kultury w czasie globalizacji (debata)
 27.Działalność połowowa wspólnotowych statków rybackich poza wodami terytorialnymi Wspólnoty oraz wstęp statków krajów trzecich na wody terytorialne Wspólnoty ***I (debata)
 28.Stosowane w rybactwie metody zarządzania oparte na prawach połowowych (debata)
 29.Wytyczne dotyczące procedury budżetowej 2009 - (sekcje 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 i 9) (debata)
 30.Zmiana typowego rozporządzenia finansowego dla agencji wykonawczych odpowiedzialnych za zarządzanie programami wspólnotowymi * - Ramowe rozporządzenie finansowe dla organów wymienionych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 * (debata)
 31.Skład komisji i delegacji
 32.Porządek obrad następnego posiedzenia
 33.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 15:05.


2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


3. Skład Parlamentu

Joan Calabuig Rull, Ana Mato Adrover, Cristobal Montoro Romero, Luisa Fernanda Rudi Ubeda i Elena Valenciano Martínez-Orozco powiadomili, że zostali wybrani posłami do parlamentu hiszpańskiego ze skutkiem od dnia 1.4.2008 r.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 Aktu dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich funkcja ta jest niepołączalna z funkcją posła do Parlamentu Europejskiego, w związku z czym Parlament stwierdził wakat ze skutkiem od dnia 1.4.2008 r.

Właściwe organy hiszpańskie w międzyczasie poinformowały o wyznaczeniu następujących osób na posłów do Parlamentu Europejskiego, ze skutkiem od dnia 7.4.2008 r.:

Juan Fraile Cantón w miejsce Eleny Valenciano Martínez-Orozco,

Martí Grau i Segú w miejsce Joana Calabuiga Rulla,

Florencio Luque Aguilar w miejsce Cristobala Montoro Romero,

Juan Andrés Naranjo Escobar w miejsce Any Mato Adrover,

Salvador Domingo Sanz Palacio w miejsce Luisy Fernandy Rudi Ubedy.

°
° ° °

Właściwe organy fińskie poinformowały o mianowaniu Alexandra Stubba na stanowisko ministra spraw zagranicznych w rządzie Finlandii oraz o wyznaczeniu Sirpy Pietikäinen na posłankę do Parlamentu Europejskiego w miejsce Alexandra Stubba.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Aktu dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich i z art. 4 ust. 1 regulaminu Parlament stwierdził wakat w związku z ustąpieniem Alexandra Stubba i przyjął do wiadomości wyznaczenie Sirpy Pietikäinen ze skutkiem od dnia 4.4.2008 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 regulaminu do czasu zweryfikowania mandatów lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu wymienieni nowi posłowie zasiadają w Parlamencie i w jego organach, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem, że złożyli uprzednio oświadczenie, iż nie zajmują stanowiska niepołączalnego z funkcją posła do Parlamentu Europejskiego.


4. Morderstwo obrońcy praw człowieka Munira Saïda Thaliba (pisemne oświadczenie)

Oświadczenie 0098/2007, złożone przez posłów Raüla Romeva i Ruedę, Eiję-Riittę Korholę, Julesa Maatena, Glyna Forda i Anę Marię Gomes, w sprawie morderstwa obrońcy praw człowieka Munira Saida Thaliba, uzyskało podpisy większości posłów do PE, w związku z czym, zgodnie z art. 116 ust. 4 Regulaminu, zostanie przekazane adresatom i opublikowane, ze wskazaniem nazwisk sygnatariuszy, w tekstach przyjętych w protokole obrad z 10.4.2008 r.


5. Wprowadzenie napisów (subtitles) do wszystkich programów telewizji publicznych w UE (pisemne oświadczenie)

Oświadczenie 0099/2007, złożone przez posłankę Lidię Joannę Geringer de Oedenberg, w sprawie wprowadzenia napisów (subtitles) do wszystkich programów telewizji publicznych w UE, uzyskało podpisy większości posłów do PE, w związku z czym, zgodnie z art. 116 ust. 4 Regulaminu, zostanie przekazane adresatom i opublikowane, ze wskazaniem nazwisk sygnatariuszy, w tekstach przyjętych w protokole z obrad z 10.4.2008 r.


6. Sprostowania (art. 204a regulaminu)

Właściwe komisje przekazały sprostowania do następujących trzech dokumentów przyjętych przez Parlament Europejski (zob. załącznik do niniejszego protokołu):

- Sprostowanie do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu w dniu 29 listopada 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2006/.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni - P6_TA-PROV(2007)0559 - (COM(2006)0093 – C6-0081/2006 – 2006/0031(COD))

- Sprostowanie do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w drugim czytaniu w dniu 11 grudnia 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2008/.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) - P6_TA-PROV(2007)0595 - (9388/2/2007 - C6-0261/2007 - 2005/0211 (COD))

- Sprostowanie do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w drugim czytaniu w dniu 16 stycznia 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG - P6_TA-PROV(2008)0011 - (9948/2/2007 – C6 0315/2007 – 2002/0222 (COD))

Zgodnie z art. 204a ust. 4 Regulaminu sprostowania te uznaje się za przyjęte, chyba że w ciągu czterdziestu ośmiu godzin grupa polityczna lub przynajmniej czterdziestu posłów wystąpi z wnioskiem o poddanie ich pod głosowanie.


7. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez komisje parlamentarne

1.1) sprawozdania:

- Sprawozdanie dotyczące sprawozdania o postępach Chorwacji w 2007 r. (2007/2267(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Hannes Swoboda (A6-0048/2008)

- Sprawozdanie dotyczące sprawozdania dotyczącego postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2007 r. (2007/2268(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Erik Meijer (A6-0059/2008)

- Sprawozdanie dotyczące stosowanych w rybactwie metod zarządzania opartego na prawach połowowych (COM(2007)0073 - 2007/2111(INI)) - komisja PECH - Sprawozdawczyni: Elspeth Attwooll (A6-0060/2008)

- Sprawozdanie dotyczące przemysłu kulturalnego w Europie (2007/2153(INI)) - komisja CULT - Sprawozdawca: Guy Bono (A6-0063/2008)

- ***I Sprawozdanie dotyczące wniosku w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej udziału Wspólnoty w programie badawczo-rozwojowym mającym na celu wsparcie MŚP prowadzących działalność w zakresie badań i rozwoju, podjętym przez kilka państw członkowskich (COM(2007)0514 - C6-0281/2007 - 2007/0188(COD)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Paul Rübig (A6-0064/2008)

- * Sprawozdanie dotyczące wniosku w sprawie decyzji Rady ustanawiającej Europejską Sieć Migracji (COM(2007)0466 - C6-0303/2007 - 2007/0167(CNS)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Luciana Sbarbati (A6-0066/2008)

- ***I Sprawozdanie dotyczące wniosku w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 96/22/WE dotyczącą zakazu stosowania w gospodarstwach hodowlanych niektórych związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i ß-agonistycznym (COM(2007)0292 - C6-0154/2007 - 2007/0102(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Karin Scheele (A6-0067/2008)

- * Sprawozdanie dotyczące wniosku w sprawie rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1653/2004 w sprawie typowego rozporządzenia finansowego dla agencji wykonawczych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 ustanawiającego statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi (SEC(2007)0492 - C6-0123/2007 - 2007/0901(CNS)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A6-0068/2008)

- * Sprawozdanie dotyczące wniosku w sprawie rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (SEC(2007)1013 - C6-0417/2007 - 2007/0151(CNS)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A6-0069/2008)

- * Sprawozdanie dotyczące wniosku w sprawie rozporządzenia Rady w sprawie upoważnień do prowadzenia działalności połowowej przez wspólnotowe statki rybackie poza wodami terytorialnymi Wspólnoty oraz wstępu statków krajów trzecich na wody terytorialne Wspólnoty (COM(2007)0330 - C6-0236/2007 - 2007/0114(CNS)) - komisja PECH - Sprawozdawca: Philippe Morillon (A6-0072/2008)

- Sprawozdanie dotyczące Zielonej księgi w sprawie roli społeczeństwa obywatelskiego w polityce antynarkotykowej Unii Europejskiej (COM(2006)0316 - 2007/2212(INI)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Giusto Catania (A6-0073/2008)

- Sprawozdanie dotyczące średniookresowego przeglądu szóstego wspólnotowego programu działań w zakresie środowiska naturalnego (COM(2007)0225 - 2007/2204(INI)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Riitta Myller (A6-0074/2008)

- Sprawozdanie dotyczące europejskiej agendy kultury w dobie globalizacji świata (COM(2007)0242 - 2007/2211(INI)) - komisja CULT - Sprawozdawca: Vasco Graça Moura (A6-0075/2008)

- Sprawozdanie dotyczące projektu decyzji Parlamentu Europejskiego zmieniającej decyzję 94/262/EWWiS, WE, Euratom z dnia 9 marca 1994 r. w sprawie przepisów i ogólnych warunków regulujących wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (2006/2223(INI)) - komisja AFCO - Sprawozdawczyni: Anneli Jäätteenmäki (A6-0076/2008)

- *** Zalecenie dotyczące wniosku w sprawie decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (16731/2007 - C6-0093/2008 - 2007/0218(AVC)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0078/2008)

- Sprawozdanie dotyczące wytycznych w sprawie procedury budżetowej 2009 - Sekcja 1– Parlament Europejski, Sekcja 2 – Rada, Sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości, Sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy, Sekcja 6 – Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Sekcja 7 – Komitet Regionów, Sekcja 8 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, Sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych (2008/2021(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Janusz Lewandowski (A6-0082/2008)

- Sprawozdanie dotyczące wniosku w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z 17 maja 2006 r. (COM(2008)0094 - C6-0085/2008 - 2008/2043(ACI)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Reimer Böge (A6-0083/2008)

2) przez posłów

2.1) projekty rezolucji (art. 113 Regulaminu)

- Salvador Garriga Polledo, projekt rezolucji w sprawie Zgromadzenia Młodzieży Unii Europejskiej” (B6-0140/2008)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CULT


8. Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) pytania ustne (art. 108 Regulaminu):

- (O-0022/2008) zadane przez Miroslava Ouzký'ego, w imieniu komisji ENVI, do Rady: Strategia Rady na dziewiąte zwyczajne zgromadzenie konferencji stron Konwencji o różnorodności biologicznej (COP 9) oraz czwarte posiedzenie stron Protokołu kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym (COP-MOP 4) (B6-0016/2008),

- (O-0023/2008) zadane przez Miroslava Ouzký'ego, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Strategia Komisji na dziewiąte zwyczajne zgromadzenie konferencji stron Konwencji o różnorodności biologicznej (COP 9) oraz czwarte posiedzenie stron Protokołu kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym (COP-MOP 4) (B6-0017/2008),

- (O-0024/2008) zadane przez Gerarda Galeotego i Luisa de Grandes Pascuala w imieniu grupy PPE-DE, do Komisji: Zatonięcie masowca "New Flame" i jego konsekwencje dla Zatoki Algeciras (B6-0018/2008).

2) pisemne oświadczenia celem wpisania ich do rejestru (art. 116 Regulaminu):

- Magor Imre Csibi, Fiona Hall, Dan Jørgensen, Péter Olajos i Cristian Silviu Buşoi w sprawie zwalczania na rynku UE drewna pochodzącego z nielegalnego wyrębu (0023/2008),

- Kathy Sinnott, Bastiaan Belder, Elly de Groen-Kouwenhoven, Marie Panayotopoulos-Cassiotou i Richard Howitt w sprawie dyskryminacji dzieci niepełnosprawnych i umieszczania ich w placówkach w Unii Europejskiej (0024/2008),

- Luciana Sbarbati, Daniel Dăianu, Gianni Pittella, Anne Laperrouze i Manolis Mavrommatis w sprawie wartości książki w kulturze europejskiej i konieczności ograniczenia związanych z nią kosztów (0025/2008),

- Koenraad Dillen, Frank Vanhecke i Philip Claeys w sprawie wypowiedzi Dalajlamy na temat „potwornych i niewyobrażalnych naruszeń praw człowieka, jakich dopuszczają się Chiny w Tybecie” (0026/2008),

- Mario Borghezio w sprawie niedopuszczalnych represji stosowanych przez Chiny wobec narodu tybetańskiego (0027/2008),

- Patrick Gaubert w sprawie przestrzegania praw człowieka w Chińskiej Republice Ludowej (0028/2008),

- Mario Mauro, Iles Braghetto i Cristina Gutiérrez-Cortines w sprawie szkolnictwa, uniwersytetów i badań w europejskiej przestrzeni akademickiej (0029/2008),

- Marian Harkin, Gisela Kallenbach, Emmanouil Angelakas, Mieczysław Edmund Janowski i Joel Hasse Ferreira w sprawie ogłoszenia 2011 roku Europejskim Rokiem Wolontariatu (0030/2008),

- Slavi Binev, Dimitar Stoyanov i Desislav Chukolov w sprawie ludobójstwa dokonanego przez Turków na ludności ormiańskiej w latach 1915-1917 (0031/2008),

- Slavi Binev, Dimitar Stoyanov i Desislav Chukolov w sprawie przestrzegania zasady świadomej zgody przy pozyskiwaniu narządów, tkanek i komórek (0032/2008).


9. Upadłe oświadczenia pisemne

Na mocy art. 116 ust. 5 Regulaminu oświadczenia pisemne nr 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0110, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116/2007 upadły, ponieważ nie uzyskały wymaganej liczby podpisów.


10. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczone kopie następujących dokumentów:

- umowa między Wspólnotą Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych,

- umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Panamy dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych.


11. Przesunięcie środków

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0143/2008 - SEC(2008)0296)) w sprawie przesunięcia środków DEC 06/2008.

Wyraziła zgodę na przesunięcie środków w całości zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia finansowego z 25.06.2002 r., zmienionego13.12.2006 r.


12. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

Rozesłano komunikat Komisji na temat działań podjętych w wyniku stanowisk i rezolucji przyjętych przez Parlament w trakcie pierwszej i drugiej sesji miesięcznej w styczniu 2008 r.

Rozesłano komunikat Komisji na temat działań podjętych przez Komisję Europejską w wyniku rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie programu działalności legislacyjnej i prac Komisji na 2008 r., przyjętej przez Parlament w dniu 12.12.2007 r.


13. Sytuacja w Tybecie (złożone projekty rezolucji)

Debata odbyła się dnia 26.03.2008 (pkt 6 protokołu z dnia 26.03.2008).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Hélène Flautre, Eva Lichtenberger, Milan Horáček, Raül Romeva i Rueda, Mikel Irujo Amezaga, Helga Trüpel, Bart Staes i Marie Anne Isler Béguin w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Tybecie (B6-0133/2008),

- André Brie, Vittorio Agnoletto i Jens Holm w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Tybetu (B6-0134/2008),

- Pasqualina Napoletano w imieniu grupy PSE, w sprawie sytuacji w Tybecie (B6-0135/2008),

- Georg Jarzembowski, Thomas Mann, João de Deus Pinheiro, József Szájer, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Charles Tannock, Edward McMillan-Scott, Jean-Luc Dehaene, Laima Liucija Andrikienė, Piia-Noora Kauppi, Tunne Kelam i Michl Ebner w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie Tybetu (B6-0136/2008),

- Graham Watson, Dirk Sterckx, Marco Cappato, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Janusz Onyszkiewicz i Marielle De Sarnez w imieniu grupy ALDE, w sprawie Tybetu (B6-0137/2008),

- Adam Bielan, Konrad Szymański, Marcin Libicki, Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Eugenijus Maldeikis, Guntars Krasts i Roberts Zīle w imieniu grupy UEN, w sprawie sytuacji w Tybecie (B6-0138/2008)

Głosowanie: pkt 9.11 protokołu z dnia 10.04.2008.


14. Uchylenie immunitetu poselskiego

W związku z decyzją Parlamentu Europejskiego z dnia 27.09.2005 r. o uchyleniu immunitetu Mariosa Matsakisa właściwe organy Republiki Cypryjskiej powiadomiły Parlament zgodnie z art. 7 ust. 9 regulaminu, że odstąpiono od wszystkich postępowań sądowych przeciwko Mariosowi Matsakisowi zostały i że obecnie nie wysuwa się wobec niego żadnego oskarżenia ani nie prowadzi żadnego dochodzenia.

Powiadomienie to zostanie przekazane do wiadomości Komisji Prawnej.


15. Porządek obrad

Następnym punktem porządku obrad było ustalenie porządku prac.

Dokonano dystrybucji ostatecznego projektu porządku obrad w czasie sesji plenarnych w kwietniu 2008 r. (PE 404.066/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 132 regulaminu):

Posiedzenia z dnia 09.04.2008 i 10.04.2008

środa

- bez zmian

czwartek

- Wniosek grupy PSE: po pierwsze o przeniesienie debaty nad sprawozdaniem Anneli Jäätteenmäki w sprawie statutu Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (A6-0076/2008)(pkt 30 PDOJ) i o wpisanie jej do porządku obrad najbliższej sesji strasburskiej, a po drugie o przyspieszenie głosowania z godz. 11.30 na godz. 11.00.

Głos zabrali: Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE, uzasadniając wniosek, Ingo Friedrich w imieniu grupy PPE-DE, i Andrew Duff w imieniu grupy ALDE.

Parlament przyjął wniosek.

Niniejszym porządek obrad został ustalony.


16. Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu Przewodniczący przywitał delegację wybitnych przedstawicieli parlamentu tureckiego, która zajęła miejsce na trybunie honorowej.


17. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


17.1. Zatwierdzenie nominacji Androuli Vassilliou na członka Komisji (głosowanie)

Projekt decyzji B6-0139/2008

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 1)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0108)

Głos zabrał Bruno Gollnisch.


18. Liban (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Liban

Janez Lenarčič (urzędujący przewodniczący Rady) i Olli Rehn (członek Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE-DE, Pasqualina Napoletano w imieniu grupy PSE, Marco Pannella w imieniu grupy ALDE, Konrad Szymański w imieniu grupy UEN, David Hammerstein w imieniu grupy Verts/ALE, Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy IND/DEM, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Béatrice Patrie i Carlos Carnero González.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Eija-Riitta Korhola, Miroslav Mikolášik, John Purvis i Bogusław Sonik.

Głos zabrał Janez Lenarčič.

PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Olli Rehn.

Złożone projekty rezolucji, które nie są jeszcze dostępne, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: na kolejnej sesji plenarnej.


19. Sprawozdanie o postępach Chorwacji w 2007 r. - Sprawozdanie o postępach Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2007 r. (debata)

Sprawozdanie dotyczące sprawozdania o postępach Chorwacji w 2007 r. [2007/2267(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Hannes Swoboda (A6-0048/2008)

Sprawozdanie dotyczące sprawozdania o postępach Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2007 r. [2007/2268(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Erik Meijer (A6-0059/2008)

Hannes Swoboda przedstawił sprawozdanie.

Erik Meijer przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Janez Lenarčič (urzędujący przewodniczący Rady) i Olli Rehn (członek Komisji).

Głos zabrali: Bernd Posselt w imieniu grupy PPE-DE, Jan Marinus Wiersma w imieniu grupy PSE, István Szent-Iványi w imieniu grupy ALDE, Konrad Szymański w imieniu grupy UEN, Milan Horáček w imieniu grupy Verts/ALE, Diamanto Manolakou w imieniu grupy GUE/NGL, Georgios Georgiou w imieniu grupy IND/DEM, Dimitar Stoyanov niezrzeszony, Anna Ibrisagic, Borut Pahor, Jelko Kacin, Hanna Foltyn-Kubicka, Angelika Beer, Andreas Mölzer, Pál Schmitt, Józef Pinior, Johannes Lebech, Ryszard Czarnecki i Antonios Trakatellis.

PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Ioan Mircea Paşcu, Lena Ek, Doris Pack, Gyula Hegyi i Maria Eleni Koppa.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zita Pleštinská, Pierre Pribetich, Zdzisław Zbigniew Podkański, Giorgos Dimitrakopoulos, Monika Beňová, Miloslav Ransdorf, Marios Matsakis, Ljudmila Novak, Roger Helmer i Christopher Beazley w sprawie przebiegu debaty.

Głos zabrali: Janez Lenarčič, Olli Rehn, Hannes Swoboda i Erik Meijer.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.12 protokołu z dnia 10.04.2008 i pkt 9.13 protokołu z dnia 10.04.2008.


20. Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych

Na podstawie art. 144 Regulaminu, następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Simon Busuttil, Rovana Plumb, Marian Harkin, Willy Meyer Pleite, Irena Belohorská, Dariusz Maciej Grabowski, Urszula Krupa, Marie Anne Isler Béguin, Kinga Gál, Miloš Koterec, Milan Gaľa, Marco Pannella, Kyriacos Triantaphyllides i Monika Beňová.

PRZEWODNICTWO: Manuel António dos SANTOS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ewa Tomaszewska, Caroline Lucas, Ilda Figueiredo, László Tőkés, Zita Pleštinská, Genowefa Grabowska, Ryszard Czarnecki, Jim Allister, Petya Stavreva, Monica Maria Iacob-Ridzi, Cătălin-Ioan Nechifor, Silvia-Adriana Ţicău, Marianne Mikko, Cristian Silviu Buşoi, Zdzisław Zbigniew Podkański, Sylwester Chruszcz, Marian Zlotea, Roberta Alma Anastase, Yannick Vaugrenard, Toomas Savi, Marco Cappato, Dimitar Stoyanov, Slavi Binev, Tunne Kelam, Colm Burke, Marios Matsakis, Iuliu Winkler, Anna Záborská i Czesław Adam Siekierski.


21. Walka z rakiem w rozszerzonej UE (debata)

Pytanie ustne (O-0014/2008) zadane przez Miroslava Ouzký'ego, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: walka z rakiem w rozszerzonej Unii Europejskiej (B6-0015/2008)

Miroslav Ouzký zadał pytanie ustne.

Androula Vassiliou (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie ustne.

Głos zabrali: Antonios Trakatellis w imieniu grupy PPE-DE, Glenis Willmott w imieniu grupy PSE, Georgs Andrejevs w imieniu grupy ALDE, Adamos Adamou w imieniu grupy GUE/NGL i Irena Belohorská niezrzeszona.

PRZEWODNICTWO: Martine ROURE
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Alojz Peterle, Karin Jöns, Elizabeth Lynne, Bairbre de Brún, Miroslav Mikolášik, Marios Matsakis.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Péter Olajos, Genowefa Grabowska, Erna Hennicot-Schoepges, Gyula Hegyi, Czesław Adam Siekierski i Silvia-Adriana Ţicău.

Głos zabrała Androula Vassiliou.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 108 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Miroslav Ouzký, Antonios Trakatellis, Glenis Willmott, Georgs Andrejevs, Caroline Lucas, Adamos Adamou, Liam Aylward, Kathy Sinnott i Irena Belohorská, w imieniu komisji ENVI, w sprawie zwalczania nowotworów w rozszerzonej Unii Europejskiej (B6-0132/2008)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.1 protokołu z dnia 10.04.2008.


22. Średniookresowy przegląd szóstego wspólnotowego programu działań w zakresie środowiska naturalnego (debata)

Sprawozdanie dotyczące średniookresowego przeglądu szóstego wspólnotowego programu działań w zakresie środowiska naturalnego [2007/2204(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Riitta Myller (A6-0074/2008)

Riitta Myller przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Stavros Dimas (członek Komisji).

Głos zabrali: Rumiana Jeleva (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Gyula Hegyi w imieniu grupy PSE, Satu Hassi w imieniu grupy Verts/ALE, Péter Olajos, Evangelia Tzampazi i Cristina Gutiérrez-Cortines w imieniu grupy PPE-DE.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Miroslav Mikolášik i Paul Rübig.

Głos zabrali: Stavros Dimas i Riitta Myller.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.2 protokołu z dnia 10.04.2008.


23. Wsparcie MŚP prowadzących działalność w zakresie badań i rozwoju ***I (debata)

Sprawozdanie dotyczące wniosku w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej udziału Wspólnoty w programie badawczo-rozwojowym mającym na celu wsparcie MŚP prowadzących działalność w zakresie badań i rozwoju, podjętym przez kilka państw członkowskich [COM(2007)0514 - C6-0281/2007 - 2007/0188(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Paul Rübig (A6-0064/2008)

Głos zabrał Janez Potočnik (członek Komisji).

Paul Rübig przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Erna Hennicot-Schoepges w imieniu grupy PPE-DE, Teresa Riera Madurell w imieniu grupy PSE i Mieczysław Edmund Janowski w imieniu grupy UEN.

PRZEWODNICTWO: Luigi COCILOVO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Miloslav Ransdorf w imieniu grupy GUE/NGL, Nils Lundgren w imieniu grupy IND/DEM, Ján Hudacký, Silvia-Adriana Ţicău i Joel Hasse Ferreira.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Dragoş Florin David, Miroslav Mikolášik, Péter Olajos i Zbigniew Zaleski.

Głos zabrali: Janez Potočnik i Paul Rübig.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.8 protokołu z dnia 10.04.2008.


24. Fundusz Badawczy Węgla i Stali * (debata)

Sprawozdanie dotyczące wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wieloletnich wytycznych technicznych dotyczących programu badawczego Funduszu Badawczego Węgla i Stali [COM(2007)0393 - C6-0248/2007 - 2007/0135(CNS)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Adam Gierek (A6-0039/2008)

Głos zabrał Janez Potočnik (członek Komisji).

Adam Gierek przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Jan Březina w imieniu grupy PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău w imieniu grupy PSE, Anne Laperrouze w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Lambert van Nistelrooij i Teresa Riera Madurell.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Monica Maria Iacob-Ridzi, Catherine Stihler, Paul Rübig i Petru Filip.

Głos zabrali: Janez Potočnik i Adam Gierek.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.9 protokołu z dnia 10.04.2008.


25. Przemysł kulturowy w Europie (debata)

Sprawozdanie dotyczące przemysłu kulturowego w Europie [2007/2153(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Guy Bono (A6-0063/2008)

Guy Bono przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Ján Figeľ (członek Komisji).

Głos zabrał Rolf Berend w imieniu grupy PPE-DE.

PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Katerina Batzeli w imieniu grupy PSE, Zdzisław Zbigniew Podkański w imieniu grupy UEN, Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE, Miguel Portas w imieniu grupy GUE/NGL, Thomas Wise w imieniu grupy IND/DEM, Christofer Fjellner, Maria Badia i Cutchet i Bernard Wojciechowski.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Paul Rübig, Mary Honeyball, Ewa Tomaszewska, Tomáš Zatloukal, Ruth Hieronymi i Nicodim Bulzesc.

Głos zabrali: Ján Figeľ i Guy Bono.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.3 protokołu z dnia 10.04.2008.


26. Europejska agenda kultury w czasie globalizacji (debata)

Sprawozdanie dotyczące europejskiej agendy kultury w czasie globalizacji [2007/2211(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Vasco Graça Moura (A6-0075/2008)

Vasco Graça Moura przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Ján Figeľ (członek Komisji).

Głos zabrali: Grażyna Staniszewska (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Ruth Hieronymi w imieniu grupy PPE-DE, Marianne Mikko w imieniu grupy PSE, Ewa Tomaszewska w imieniu grupy UEN, Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE, Věra Flasarová w imieniu grupy GUE/NGL, László Tőkés niezrzeszony, Marie-Hélène Descamps i Christa Prets.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Mihaela Popa, Paul Rübig, Catherine Stihler, Tomáš Zatloukal i Roberta Alma Anastase.

Głos zabrali: Ján Figeľ i Vasco Graça Moura.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.4 protokołu z dnia 10.04.2008.


27. Działalność połowowa wspólnotowych statków rybackich poza wodami terytorialnymi Wspólnoty oraz wstęp statków krajów trzecich na wody terytorialne Wspólnoty ***I (debata)

Sprawozdanie dotyczące wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie upoważnień do prowadzenia działalności połowowej przez wspólnotowe statki rybackie poza wodami terytorialnymi Wspólnoty oraz wstępu statków krajów trzecich na wody terytorialne Wspólnoty [COM(2007)0330 - C6-0236/2007 - 2007/0114(CNS)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Philippe Morillon (A6-0072/2008)

Głos zabrał Joe Borg (członek Komisji).

Philippe Morillon przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Carmen Fraga Estévez w imieniu grupy PPE-DE, Catherine Stihler w imieniu grupy PSE, Struan Stevenson i Rosa Miguélez Ramos.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrała Avril Doyle.

Głos zabrali: Joe Borg i Philippe Morillon.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.10 protokołu z dnia 10.04.2008.


PRZEWODNICTWO: Mechtild ROTHE
Wiceprzewodnicząca

28. Stosowane w rybactwie metody zarządzania oparte na prawach połowowych (debata)

Sprawozdanie dotyczące stosowanych w rybactwie metod zarządzania opartych na prawach połowowych [2007/2111(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Elspeth Attwooll (A6-0060/2008)

Elspeth Attwooll przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Joe Borg (członek Komisji).

Głos zabrali: Carmen Fraga Estévez w imieniu grupy PPE-DE, Luis Manuel Capoulas Santos w imieniu grupy PSE, Pedro Guerreiro w imieniu grupy GUE/NGL, Jim Allister niezrzeszony i Paulo Casaca.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrała Avril Doyle.

Głos zabrali: Joe Borg i Elspeth Attwooll.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.5 protokołu z dnia 10.04.2008.


29. Wytyczne dotyczące procedury budżetowej 2009 - (sekcje 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 i 9) (debata)

Sprawozdanie w sprawie wytycznych dotyczących procedury budżetowej 2009
sekcja 1 - Parlament Europejski
sekcja 2 - Rada
sekcja 3 - Trybunał Sprawiedliwości
sekcja 5 - Trybunał Obrachunkowy
sekcja 6 - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
sekcja 7 - Komitet Regionów
sekcja 8 - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
sekcja 9 - Europejski Kontroler Ochrony Danych (2008/2021(BUD)) [2008/2021(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Janusz Lewandowski (A6-0082/2008)

Janusz Lewandowski przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Monica Maria Iacob-Ridzi w imieniu grupy PPE-DE, Thijs Berman w imieniu grupy PSE, Anne E. Jensen w imieniu grupy ALDE, Wiesław Stefan Kuc w imieniu grupy UEN, Gérard Onesta w imieniu grupy Verts/ALE, Esko Seppänen w imieniu grupy GUE/NGL, Sergej Kozlík niezrzeszony, Brigitte Douay i Valdis Dombrovskis.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk i Ingeborg Gräßle.

Głos zabrał Janusz Lewandowski.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.7 protokołu z dnia 10.04.2008.


30. Zmiana typowego rozporządzenia finansowego dla agencji wykonawczych odpowiedzialnych za zarządzanie programami wspólnotowymi * - Ramowe rozporządzenie finansowe dla organów wymienionych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 * (debata)

Sprawozdanie dotyczące projektu rozporządzenia Komisji (WE) zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1653/2004 w sprawie typowego rozporządzenia finansowego dla agencji wykonawczych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 ustanawiającego statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi [SEC(2007)0492 - C6-0123/2007 - 2007/0901(CNS)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A6-0068/2008)

Sprawozdanie dotyczące projektu rozporządzenia (WE, Euratom) Komisji zmieniającego rozporządzenie 2343/2002 Komisji zawierającego ramowe rozporządzenie finansowe dla organów wymienionych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich [SEC(2007)1013 - C6-0417/2007 - 2007/0151(CNS)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A6-0069/2008)

Głos zabrał Joe Borg (członek Komisji).

Ingeborg Gräßle przedstawiła swoje sprawozdania.

Głos zabrała Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jean-Pierre Audy i Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.3 protokołu z dnia 10.04.2008 i pkt 9.4 protokołu z dnia 10.04.2008.


31. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grup PPE-DE i PSE wnioski w sprawie następujących nominacji:

komisja AFET: Luis Yañez-Barnuevo García

komisja DEVE: Juan Fraile Cantón zamiast Luisa Yañeza-Barnuevo Garcíi

komisja BUDG: Vicente Miguel Garcés Ramón

komisja ECON: Florencio Luque Aguilar

komisja EMPL: Juan Andrés Naranjo Escobar

komisja IMCO: Martí Grau i Segú zamiast Vicente Miguela Garcésa Ramóna, Salvador Domingo Sanz Palacio

komisja REGI: Florencio Luque Aguilar zamiast Carlosa Joségo Iturgaiza Angulo

podkomisja ds. praw człowieka: Juan Fraile Cantón

Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową: Maria Badia i Cutchet

Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią: Louis Grech

Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk: Juan Andrés Naranjo Escobar

Niniejsze nominacje zostaną uznane za ratyfikowane, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia tego sprawozdania nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie.


32. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalony został porządek obrad posiedzenia w kolejnym dniu (dokument Porządek obrad” PE 404.066/OJJE).


33. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23:35.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berman, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Gabriela Creţu, Crowley, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Kacin, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, López-Istúriz White, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Mathieu, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Morin, Mote, Musacchio, Muscardini, Muscat, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Plumb, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności