Index 
Protokoll
PDF 202kWORD 128k
Onsdagen den 9 april 2008 - Bryssel
1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Parlamentets sammansättning
 4.Mordet på människorättsaktivisten Munir Saïd Thalib (skriftlig förklaring)
 5.Textning av samtliga program som visas i den statliga televisionen i EU (skriftlig förklaring)
 6.Rättelser (artikel 204a i arbetsordningen)
 7.Inkomna dokument
 8.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)
 9.Bortfallna skriftliga förklaringar
 10.Avtalstexter översända av rådet
 11.Anslagsöverföringar
 12.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 13.Situationen i Tibet (ingivna resolutionsförslag)
 14.Upphävande av parlamentarisk immunitet
 15.Arbetsplan
 16.Välkomsthälsning
 17.Omröstning
  
17.1.Godkännande av utnämningen av Androula Vassiliou till ledamot av Europeiska kommissionen (omröstning)
 18.Libanon (debatt)
 19.2007 års framstegsrapport om Kroatien - 2007 års framstegsrapport om före detta jugoslaviska republiken Makedonien (debatt)
 20.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 21.Att bekämpa cancer i den utvidgade Europeiska unionen (debatt)
 22.Halvtidsöversyn av gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram (debatt)
 23.Stöd till små och medelstora företag som bedriver forskning och utveckling ***I (debatt)
 24.Fonden för kol- och stålforskning * (debatt)
 25.Den europeiska kulturindustrin (debatt)
 26.En europeisk agenda för en kultur i en alltmer globaliserad värld (debatt)
 27.Fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten utanför gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från tredjeland till gemenskapens vatten ***I (debatt)
 28.Rättighetsbaserade förvaltningsinstrument för fisket (debatt)
 29.2009 års budgetriktlinjer - (avsnitt I, II, IV, V, VII, VIII och IX) (debatt)
 30.Ändring av standardbudgetförordningen för genomförandeorgan som ansvarar för förvaltningen av gemenskapsprogram * - Rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 * (debatt)
 31.Utskottens och delegationernas sammansättning
 32.Föredragningslista för nästa sammanträde
 33.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Hans-Gert PÖTTERING
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 15.05.


2. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


3. Parlamentets sammansättning

Joan Calabuig Rull, Ana Mato Adrover, Cristobal Montoro Romero, Luisa Fernanda Rudi Ubeda och Elena Valenciano Martínez-Orozco hade meddelat att de valts till ledamöter av det spanska parlamentet med verkan från den 1 april 2008.

Eftersom detta uppdrag enligt artikel 7.2 i akten om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet fastställde parlamentet att dessa platser var vakanta med verkan den 1 april 2008.

De behöriga spanska myndigheterna hade meddelat att följande personer hade utsetts till ledamöter av Europaparlamentet med verkan från den 7 april 2008:

Juan Fraile Cantón som ersättare för Elena Valenciano Martínez-Orozco,

Martí Grau i Segú som ersättare för Joan Calabuig Rull,

Florencio Luque Aguilar som ersättare för Cristobal Montoro Romero,

Juan Andrés Naranjo Escobar som ersättare för Ana Mato Adrover

Salvador Domingo Sanz Palacio som ersättare för Luisa Fernanda Rudi Ubeda.

°
° ° °

De behöriga finländska myndigheterna hade meddelat att Alexander Stubb utnämnts till utrikesminister i den finländska regeringen, och att Sirpa Pietikäinen utsetts till ledamot av Europaparlamentet som ersättare för Alexander Stubb.

I enlighet med artikel 7.1 i akten om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet och artikel 4.1 i arbetsordningen fastställde parlamentet att Alexander Stubbs plats var vakant och konstaterade att Sirpa Pietikäinen hade utsetts med verkan från den 4 april 2008.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen ska ovannämnda ledamöter tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ och ha alla rättigheter som följer av uppdragen, fram till dess att en prövning har skett av bevisen för att de utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist och förutsatt att de har undertecknat en skriftlig förklaring om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


4. Mordet på människorättsaktivisten Munir Saïd Thalib (skriftlig förklaring)

Förklaring nr 0098/2007 som ingivits av Raül Romeva i Rueda, Eija-Riitta Korhola, Jules Maaten, Glyn Ford och Ana Maria Gomes om mordet på människorättsaktivisten Munir Saïd Thalib hade undertecknats av en majoritet av parlamentets ledamöter och skulle följaktligen, i enlighet med artikel 116.4 i arbetsordningen, översändas till mottagarna. Förklaringen skulle offentliggöras, tillsammans med namnen på undertecknarna, i dokumentet Antagna texter från sammanträdet den 10.04.2008.


5. Textning av samtliga program som visas i den statliga televisionen i EU (skriftlig förklaring)

Förklaring 0099/2007 som ingivits av ledamoten Lidia Joanna Geringer de Oedenberg om textning av samtliga program som visas i den statliga televisionen i EU hade undertecknats av en majoritet av parlamentets ledamöter och skulle följaktligen, i enlighet med artikel 116.4 i arbetsordningen, översändas till mottagarna. Förklaringen skulle offentliggöras, tillsammans med namnen på undertecknarna, i dokumentet Antagna texter från sammanträdet den 10.04.2008.


6. Rättelser (artikel 204a i arbetsordningen)

De ansvariga utskottet hade översänt följande rättelser rörande tre texter som antagits av Europaparlamentet (se bilagan till detta protokoll):

- Rättelse till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 29 november 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/.../EG om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen - P6_TA-PROV(2007)0559 - (COM(2006)0093 – C6 0081/2006 – 2006/0031(COD))

- Rättelse till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 11 december 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/.../EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi) - P6_TA-PROV(2007)0595 - (9388/2/2007 - C6-0261/2007 - 2005/0211 (COD))

- Rättelse till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 16 januari 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/.../EG om konsumentkreditavtal och upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG - P6_TA-PROV(2008)0011 - (9948/2/2007 – C6 0315/2007 – 2002/0222 (COD))

I enlighet med artikel 204 a.4 i arbetsordningen ska dessa rättelser anses ha godkänts om det inte senast 48 timmar efter tillkännagivandet inkommit en begäran från en politisk grupp eller minst 40 ledamöter om att de ska bli föremål för omröstning.


7. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från parlamentets utskott

1.1) betänkanden:

- Betänkande om Kroatiens framstegsrapport 2007 (2007/2267(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Hannes Swoboda (A6-0048/2008)

- Betänkande om 2007 års framstegsrapport om före detta jugoslaviska republiken Makedonien (2007/2268(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Erik Meijer (A6-0059/2008)

- Betänkande om rättighetsbaserade förvaltningsinstrument för fisket (KOM(2007)0073 - 2007/2111(INI)) - utskottet PECH - Föredragande: Elspeth Attwooll (A6-0060/2008)

- Betänkande om kulturindustrin i Europa (2007/2153(INI)) - utskottet CULT - Föredragande: Guy Bono (A6-0063/2008)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om gemenskapens deltagande i ett forsknings- och utvecklingsprogram som syftar till att stödja små och medelstora företag som bedriver forskning och utveckling och som inletts av flera medlemsstater (KOM(2007)0514 - C6-0281/2007 - 2007/0188(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Paul Rübig (A6-0064/2008)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om inrättande av ett europeiskt migrationsnätverk (KOM(2007)0466 - C6-0303/2007 - 2007/0167(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Luciana Sbarbati (A6-0066/2008)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 96/22/EG om förbud mot användning av vissa ämnen med hormonell eller tyreostatisk verkan samt av ß-agonister vid animalieproduktion (KOM(2007)0292 - C6-0154/2007 - 2007/0102(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Karin Scheele (A6-0067/2008)

- * Betänkande om förslaget till kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1653/2004 om standardbudgetförordning för genomförandeorgan enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 om stadgar för genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltning av gemenskapsprogram (SEK(2007)0492 - C6-0123/2007 - 2007/0901(CNS)) - utskottet BUDG - Föredragande: Ingeborg Gräßle (A6-0068/2008)

- * Betänkande om förslaget till kommissionens förordning (EG, Euratom) om ändring av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (SEK(2007)1013 - C6-0417/2007 - 2007/0151(CNS)) - utskottet BUDG - Föredragande: Ingeborg Gräßle (A6-0069/2008)

- * Betänkande om förslaget till rådets förordning om tillstånd till fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten utanför gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från tredjeland till gemenskapens vatten (KOM(2007)0330 - C6-0236/2007 - 2007/0114(CNS)) - utskottet PECH - Föredragande: Philippe Morillon (A6-0072/2008)

- Betänkande om grönboken om det civila samhällets roll i narkotikapolitiken inom Europeiska unionen (KOM(2006)0316 - 2007/2212(INI)) - utskottet LIBE - Föredragande: Giusto Catania (A6-0073/2008)

- Betänkande om halvtidsöversyn av gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram (KOM(2007)0225 - 2007/2204(INI)) - utskottet ENVI - Föredragande: Riitta Myller (A6-0074/2008)

- Betänkande om en europeisk agenda för en kultur i en alltmer globaliserad värld (KOM(2007)0242 - 2007/2211(INI)) - utskottet CULT - Föredragande: Vasco Graça Moura (A6-0075/2008)

- Betänkande om ett förslag till Europaparlamentets beslut om ändring av Europaparlamentets beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom av den 9 mars 1994 om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (2006/2223(INI)) - utskottet AFCO - Föredragande: Anneli Jäätteenmäki (A6-0076/2008)

- *** Rekommendation om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (16731/2007 - C6-0093/2008 - 2007/0218(AVC)) - utskottet AFET - Föredragande: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0078/2008)

- Betänkande om riktlinjerna för budgetförfarandet för 2009 - Avsnitt I – Europaparlamentet, Avsnitt II – Rådet, Avsnitt IV – Europeiska gemenskapernas domstol, Avsnitt V – Europeiska revisionsrätten, Avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Avsnitt VII - Regionkommittén, Avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen, Avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen (2008/2021(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Janusz Lewandowski (A6-0082/2008)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om att utnyttja Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter med tillämpning av punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (KOM(2008)0094 - C6-0085/2008 - 2008/2043(ACI)) - utskottet BUDG - Föredragande: Reimer Böge (A6-0083/2008)

2) från ledamöterna

2.1) resolutionsförslag (artikel 113 i arbetsordningen)

- Salvador Garriga Polledo. Förslag till resolution om Europeiska unionens ungdomsförsamling (B6-0140/2008)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT


8. Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)

Talmannen hade mottagit följande dokument från ledamöterna:

1) muntliga frågor (artikel 108 i arbetsordningen)::

- (O-0022/2008) från Miroslav Ouzký, för utskottet ENVI, till rådet: Rådets strategi inför det nionde ordinarie mötet i partskonferensens om konventionen om biologisk mångfald (COP 9) och partsmötets fjärde sammanträde om Cartagenaprotokollet om biosäkerhet (COP-MOP 4) (B6-0016/2008),

- (O-0023/2008) från Miroslav Ouzký, för utskottet ENVI, till kommissionen: Kommissionens strategi inför det nionde ordinarie mötet i partskonferensens om konventionen om biologisk mångfald (COP 9) och partsmötets fjärde sammanträde om Cartagenaprotokollet om biosäkerhet (COP-MOP 4) (B6-0017/2008),

- (O-0024/2008) från Gerardo Galeote och Luis de Grandes Pascual för PPE-DE-gruppen, till kommissionen: "New Flames" förlisning och dess konsekvenser för Algecirasbukten (B6-0018/2008).

2) skriftliga förklaringar införda i registret (artikel 116 i arbetsordningen):

- Magor Imre Csibi, Fiona Hall, Dan Jørgensen, Péter Olajos och Cristian Silviu Buşoi om bekämpande av olagligt avverkat timmer på EU-marknaden (0023/2008),

- Kathy Sinnott, Bastiaan Belder, Elly de Groen-Kouwenhoven, Marie Panayotopoulos-Cassiotou och Richard Howitt om diskriminering och institutionalisering av barn med funktionshinder i Europeiskaunionen (0024/2008),

- Luciana Sbarbati, Daniel Dăianu, Gianni Pittella, Anne Laperrouze och Manolis Mavrommatis om bokens värde i den europeiska kulturen och om behovet av att hålla böckers kostnad på en rimlig nivå (0025/2008),

- Koenraad Dillen, Frank Vanhecke och Philip Claeys om Dalai Lamas uttalanden om ”Kinas enorma och ofattbara kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Tibet” (0026/2008),

- Mario Borghezio om Kinas oacceptabla förtryck av det tibetanska folket (0027/2008),

- Patrick Gaubert om respekt för de mänskliga rättigheterna i Kina (0028/2008),

- Mario Mauro, Iles Braghetto och Cristina Gutiérrez-Cortines om universitetsutbildning och forskning i ett europeiskt akademiskt område (0029/2008),

- Marian Harkin, Gisela Kallenbach, Emmanouil Angelakas, Mieczysław Edmund Janowski och Joel Hasse Ferreira om utnämnande av år 2011 till europeiska året för volontärarbete (0030/2008),

- Slavi Binev, Dimitar Stoyanov och Desislav Chukolov om turkarnas folkmord på armenierna 1915–1917 (0031/2008),

- Slavi Binev, Dimitar Stoyanov och Desislav Chukolov om skydd av principen om informerat samtycke vid donationer av organ, vävnader och celler (0032/2008).


9. Bortfallna skriftliga förklaringar

De skriftliga förklaringarna nr 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0110, 0112, 0113, 0114, 0115, och 0116/2007, som inte erhållit nödvändigt antal underskrifter, hade bortfallit, i enlighet med bestämmelserna i artikel 116.5 i arbetsordningen.


10. Avtalstexter översända av rådet

Rådet hade översänt vidimerade kopior av följande dokument:

- avtal mellan Europeiska gemenskapen och Hashemitiska konungariket Jordanien om vissa luftfartsaspekter,

- avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Panama om vissa luftfartsaspekter.


11. Anslagsöverföringar

Budgetutskottet hade behandlat kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 06/2008 (C6-0143/2008 - SEC(2008)0296)).

Utskottet hade beslutat att godkänna överföringen i dess helhet, i enlighet med artikel 24.2 i budgetförordningen av den 25 juni 2002, såsom ändrad den 13 december 2006.


12. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna de janvier I och II 2008 finns tillgängligt på webbplatsen Séance en direct.

Kommissionens meddelande om åtgärder till följd av parlamentets resolution om kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2008, som antogs av parlamentet den 12 december 2007, finns tillgängligt.


13. Situationen i Tibet (ingivna resolutionsförslag)

Debatten hölls den 26.03.2008 (punkt 6 i protokollet av den 26.03.2008).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Hélène Flautre, Eva Lichtenberger, Milan Horáček, Raül Romeva i Rueda, Mikel Irujo Amezaga, Helga Trüpel, Bart Staes och Marie Anne Isler Béguin för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Tibet (B6-0133/2008),

- André Brie, Vittorio Agnoletto och Jens Holm för GUE/NGL-gruppen, om Tibet (B6-0134/2008),

- Pasqualina Napoletano för PSE-gruppen, om situationen i Tibet (B6-0135/2008),

- Georg Jarzembowski, Thomas Mann, João de Deus Pinheiro, József Szájer, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Charles Tannock, Edward McMillan-Scott, Jean-Luc Dehaene, Laima Liucija Andrikienė, Piia-Noora Kauppi, Tunne Kelam och Michl Ebner för PPE-DE-gruppen, om Tibet (B6-0136/2008),

- Graham Watson, Dirk Sterckx, Marco Cappato, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Janusz Onyszkiewicz och Marielle De Sarnez för ALDE-gruppen, om Tibet (B6-0137/2008),

- Adam Bielan, Konrad Szymański, Marcin Libicki, Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Eugenijus Maldeikis, Guntars Krasts och Roberts Zīle för UEN-gruppen, om situationen i Tibet (B6-0138/2008)

Omröstning: punkt 9.11 i protokollet av den 10.04.2008.


14. Upphävande av parlamentarisk immunitet

Med anledning av Europaparlamentets beslut av den 27 september 2005 att upphäva Marios Matsakis immunitet hade Republiken Cyperns behöriga myndigheter i enlighet med artikel 7.9 i arbetsordningen meddelat parlamentet att alla rättsliga förfaranden mot Marios Matsakis hade lagts ned och att inga åtal eller undersökningar som berör honom för närvarande pågår.

Detta meddelande skulle översändas för kännedom till utskottet för rättsliga frågor.


15. Arbetsplan

Nästa punkt på föredragningslistan var fastställandet av arbetsplanen.

Den slutgiltiga föredragningslistan för sammanträdena i april 2008 (PE 404.066/PDOJ) hade delats ut, och följande förslag till ändringar hade lagts fram (artikel 132 i arbetsordningen):

Sammanträdena den 09.04.200810.04.2008.

onsdag

- inga ändringar

torsdag

- begäran från PSE-gruppen om att, i första hand, skjuta upp debatten om betänkandet Anneli Jäätteenmäki om Europeiska ombudsmannens stadga (A6-0076/2008)(punkt 30 på föredragningslistan) till föredragningslistan för nästa sammanträdesperiod i Strasbourg och, i andra hand, tidigarelägga omröstningen från kl. 11.30 till kl. 11.00.

Talare: Hannes Swoboda för PSE-gruppen, som motiverade begäran, Ingo Friedrich för PPE-DE-gruppen, och Andrew Duff för ALDE-gruppen.

Parlamentet godkände denna begäran.

Arbetsplanen var därmed fastställd.


16. Välkomsthälsning

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar en delegation med ledande företrädare för det turkiska parlamentet, som hade tagit plats på åhörarläktaren.


17. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


17.1. Godkännande av utnämningen av Androula Vassiliou till ledamot av Europeiska kommissionen (omröstning)

Förslag till beslut B6-0139/2008

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P6_TA(2008)0108)

Talare: Bruno Gollnisch.


18. Libanon (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Libanon

Janez Lenarčič (rådets tjänstgörande ordförande) och Olli Rehn (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-DE-gruppen, Pasqualina Napoletano för PSE-gruppen, Marco Pannella för ALDE-gruppen, Konrad Szymański för UEN-gruppen, David Hammerstein för Verts/ALE-gruppen, Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för IND/DEM-gruppen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Béatrice Patrie och Carlos Carnero González.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Eija-Riitta Korhola, Miroslav Mikolášik, John Purvis och Bogusław Sonik.

Talare: Janez Lenarčič.

ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA
Vice talman

Talare: Olli Rehn.

Då de resolutionsförslag som lagts fram ännu inte fanns tillgängliga, skulle de tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: nästa sammanträdesperiod.


19. 2007 års framstegsrapport om Kroatien - 2007 års framstegsrapport om före detta jugoslaviska republiken Makedonien (debatt)

Betänkande om 2007 års framstegsrapport om Kroatien [2007/2267(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Hannes Swoboda (A6-0048/2008)

Betänkande om 2007 års framstegsrapport om före detta jugoslaviska republiken Makedonien [2007/2268(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Erik Meijer (A6-0059/2008)

Hannes Swoboda redogjorde för sitt betänkande.

Erik Meijer redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Janez Lenarčič (rådets tjänstgörande ordförande) och Olli Rehn (ledamot av kommissionen).

Talare: Bernd Posselt för PPE-DE-gruppen, Jan Marinus Wiersma för PSE-gruppen, István Szent-Iványi för ALDE-gruppen, Konrad Szymański för UEN-gruppen, Milan Horáček för Verts/ALE-gruppen, Diamanto Manolakou för GUE/NGL-gruppen, Georgios Georgiou för IND/DEM-gruppen, Dimitar Stoyanov, grupplös, Anna Ibrisagic, Borut Pahor, Jelko Kacin, Hanna Foltyn-Kubicka, Angelika Beer, Andreas Mölzer, Pál Schmitt, Józef Pinior, Johannes Lebech, Ryszard Czarnecki och Antonios Trakatellis.

ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

Talare: Ioan Mircea Paşcu, Lena Ek, Doris Pack, Gyula Hegyi och Maria Eleni Koppa.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Zita Pleštinská, Pierre Pribetich, Zdzisław Zbigniew Podkański, Giorgos Dimitrakopoulos, Monika Beňová, Miloslav Ransdorf, Marios Matsakis, Ljudmila Novak, Roger Helmer och Christopher Beazley om debatten.

Talare: Janez Lenarčič, Olli Rehn, Hannes Swoboda och Erik Meijer.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.12 i protokollet av den 10.04.2008 och punkt 9.13 i protokollet av den 10.04.2008.


20. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 144 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Simon Busuttil, Rovana Plumb, Marian Harkin, Willy Meyer Pleite, Irena Belohorská, Dariusz Maciej Grabowski, Urszula Krupa, Marie Anne Isler Béguin, Kinga Gál, Miloš Koterec, Milan Gaľa, Marco Pannella, Kyriacos Triantaphyllides och Monika Beňová.

ORDFÖRANDESKAP: Manuel António dos SANTOS
Vice talman

Talare: Ewa Tomaszewska, Caroline Lucas, Ilda Figueiredo, László Tőkés, Zita Pleštinská, Genowefa Grabowska, Ryszard Czarnecki, Jim Allister, Petya Stavreva, Monica Maria Iacob-Ridzi, Cătălin-Ioan Nechifor, Silvia-Adriana Ţicău, Marianne Mikko, Cristian Silviu Buşoi, Zdzisław Zbigniew Podkański, Sylwester Chruszcz, Marian Zlotea, Roberta Alma Anastase, Yannick Vaugrenard, Toomas Savi, Marco Cappato, Dimitar Stoyanov, Slavi Binev, Tunne Kelam, Colm Burke, Marios Matsakis, Iuliu Winkler, Anna Záborská och Czesław Adam Siekierski.


21. Att bekämpa cancer i den utvidgade Europeiska unionen (debatt)

Muntlig fråga (O-0014/2008) från Miroslav Ouzký, för utskottet ENVI, till kommissionen: Att bekämpa cancer i den utvidgade Europeiska unionen (B6-0015/2008)

Miroslav Ouzký utvecklade den muntliga frågan.

Androula Vassiliou (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Antonios Trakatellis för PPE-DE-gruppen, Glenis Willmott för PSE-gruppen, Georgs Andrejevs för ALDE-gruppen, Adamos Adamou för GUE/NGL-gruppen, och Irena Belohorská, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Martine ROURE
Vice talman

Talare: Alojz Peterle, Karin Jöns, Elizabeth Lynne, Bairbre de Brún, Miroslav Mikolášik och Marios Matsakis.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Péter Olajos, Genowefa Grabowska, Erna Hennicot-Schoepges, Gyula Hegyi, Czesław Adam Siekierski och Silvia-Adriana Ţicău.

Talare: Androula Vassiliou.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 108.5 i arbetsordningen):

- Miroslav Ouzký, Antonios Trakatellis, Glenis Willmott, Georgs Andrejevs, Caroline Lucas, Adamos Adamou, Liam Aylward, Kathy Sinnott och Irena Belohorská, för utskottet ENVI, om kampen mot cancer i den utvidgade Europeiska unionen (B6-0132/2008)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.1 i protokollet av den 10.04.2008.


22. Halvtidsöversyn av gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram (debatt)

Betänkande om halvtidsöversynen av gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram [2007/2204(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Riitta Myller (A6-0074/2008)

Riitta Myller redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Stavros Dimas (ledamot av kommissionen).

Talare: Rumiana Jeleva (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Gyula Hegyi för PSE-gruppen, Satu Hassi för Verts/ALE-gruppen, Péter Olajos, Evangelia Tzampazi och Cristina Gutiérrez-Cortines för PPE-DE-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Miroslav Mikolášik och Paul Rübig.

Talare: Stavros Dimas och Riitta Myller.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.2 i protokollet av den 10.04.2008.


23. Stöd till små och medelstora företag som bedriver forskning och utveckling ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om gemenskapens deltagande i ett forsknings- och utvecklingsprogram som syftar till att stödja små och medelstora företag som bedriver forskning och utveckling och som inletts av flera medlemsstater [KOM(2007)0514 - C6-0281/2007 - 2007/0188(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Paul Rübig (A6-0064/2008)

Talare: Janez Potočnik (ledamot av kommissionen).

Paul Rübig redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Erna Hennicot-Schoepges för PPE-DE-gruppen, Teresa Riera Madurell för PSE-gruppen, och Mieczysław Edmund Janowski för UEN-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Luigi COCILOVO
Vice talman

Talare: Miloslav Ransdorf för GUE/NGL-gruppen, Nils Lundgren för IND/DEM-gruppen, Ján Hudacký, Silvia-Adriana Ţicău och Joel Hasse Ferreira.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Dragoş Florin David, Miroslav Mikolášik, Péter Olajos och Zbigniew Zaleski.

Talare: Janez Potočnik och Paul Rübig.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.8 i protokollet av den 10.04.2008.


24. Fonden för kol- och stålforskning * (debatt)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om de fleråriga tekniska riktlinjerna för Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram [KOM(2007)0393 - C6-0248/2007 - 2007/0135(CNS)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Adam Gierek (A6-0039/2008)

Talare: Janez Potočnik (ledamot av kommissionen).

Adam Gierek redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jan Březina för PPE-DE-gruppen, Silvia-Adriana Ţicău för PSE-gruppen, Anne Laperrouze för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Lambert van Nistelrooij och Teresa Riera Madurell.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Monica Maria Iacob-Ridzi, Catherine Stihler, Paul Rübig och Petru Filip.

Talare: Janez Potočnik och Adam Gierek.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.9 i protokollet av den 10.04.2008.


25. Den europeiska kulturindustrin (debatt)

Betänkande om den europeiska kulturindustrin [2007/2153(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Guy Bono (A6-0063/2008)

Guy Bono redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Ján Figeľ (ledamot av kommissionen).

Talare: Rolf Berend för PPE-DE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

Talare: Katerina Batzeli för PSE-gruppen, Zdzisław Zbigniew Podkański för UEN-gruppen, Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen, Miguel Portas för GUE/NGL-gruppen, Thomas Wise för IND/DEM-gruppen, Christofer Fjellner, Maria Badia i Cutchet och Bernard Wojciechowski.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Paul Rübig, Mary Honeyball, Ewa Tomaszewska, Tomáš Zatloukal, Ruth Hieronymi och Nicodim Bulzesc.

Talare: Ján Figeľ och Guy Bono.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.3 i protokollet av den 10.04.2008.


26. En europeisk agenda för en kultur i en alltmer globaliserad värld (debatt)

Betänkande om en europeisk agenda för en kultur i en alltmer globaliserad värld [2007/2211(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Vasco Graça Moura (A6-0075/2008)

Vasco Graça Moura redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Ján Figeľ (ledamot av kommissionen).

Talare: Grażyna Staniszewska (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Ruth Hieronymi för PPE-DE-gruppen, Marianne Mikko för PSE-gruppen, Ewa Tomaszewska för UEN-gruppen, Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen, Věra Flasarová för GUE/NGL-gruppen, László Tőkés, grupplös, Marie-Hélène Descamps och Christa Prets.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Mihaela Popa, Paul Rübig, Catherine Stihler, Tomáš Zatloukal och Roberta Alma Anastase.

Talare: Ján Figeľ och Vasco Graça Moura.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.4 i protokollet av den 10.04.2008.


27. Fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten utanför gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från tredjeland till gemenskapens vatten ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om tillstånd till fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten utanför gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från tredjeland till gemenskapens vatten [KOM(2007)0330 - C6-0236/2007 - 2007/0114(CNS)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Philippe Morillon (A6-0072/2008)

Talare: Joe Borg (ledamot av kommissionen).

Philippe Morillon redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Carmen Fraga Estévez för PPE-DE-gruppen, Catherine Stihler för PSE-gruppen, Struan Stevenson och Rosa Miguélez Ramos.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Avril Doyle.

Talare: Joe Borg och Philippe Morillon.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.10 i protokollet av den 10.04.2008.


ORDFÖRANDESKAP: Mechtild ROTHE
Vice talman

28. Rättighetsbaserade förvaltningsinstrument för fisket (debatt)

Betänkande om rättighetsbaserade förvaltningsinstrument för fisket [2007/2111(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Elspeth Attwooll (A6-0060/2008)

Elspeth Attwooll redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Joe Borg (ledamot av kommissionen).

Talare: Carmen Fraga Estévez för PPE-DE-gruppen, Luis Manuel Capoulas Santos för PSE-gruppen, Pedro Guerreiro för GUE/NGL-gruppen, Jim Allister, grupplös, och Paulo Casaca.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Avril Doyle.

Talare: Joe Borg och Elspeth Attwooll.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.5 i protokollet av den 10.04.2008.


29. 2009 års budgetriktlinjer - (avsnitt I, II, IV, V, VII, VIII och IX) (debatt)

Betänkande om riktlinjerna för budgetförfarandet för 2009
Avsnitt I - Europaparlamentet
Avsnitt II - Rådet
Avsnitt IV - Domstolen
Avsnitt V - Revisionsrätten
Avsnitt VI - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Avsnitt VII - Regionkommittén
Avsnitt VIII - Europeiska ombudsmannen
Avsnitt IX - Europeiska datatillsynsmannen [2008/2021(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Janusz Lewandowski (A6-0082/2008)

Janusz Lewandowski redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Monica Maria Iacob-Ridzi för PPE-DE-gruppen, Thijs Berman för PSE-gruppen, Anne E. Jensen för ALDE-gruppen, Wiesław Stefan Kuc för UEN-gruppen, Gérard Onesta för Verts/ALE-gruppen, Esko Seppänen för GUE/NGL-gruppen, Sergej Kozlík, grupplös, Brigitte Douay och Valdis Dombrovskis.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk och Ingeborg Gräßle.

Talare: Janusz Lewandowski.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.7 i protokollet av den 10.04.2008.


30. Ändring av standardbudgetförordningen för genomförandeorgan som ansvarar för förvaltningen av gemenskapsprogram * - Rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 * (debatt)

Betänkande om utkastet till kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1653/2004 om standardbudgetförordning för genomförandeorgan enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 om stadgar för genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltning av gemenskapsprogram [SEK(2007)0492 - C6-0123/2007 - 2007/0901(CNS)] - Budgetutskottet. Föredragande: Ingeborg Gräßle (A6-0068/2008)

Betänkande om utkastet till kommissionens förordning om ändring av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget [SEK(2007)1013 - C6-0417/2007 - 2007/0151(CNS)] - Budgetutskottet. Föredragande: Ingeborg Gräßle (A6-0069/2008)

Talare: Joe Borg (ledamot av kommissionen).

Ingeborg Gräßle redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Jean-Pierre Audy och Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.3 i protokollet av den 10.04.2008 och punkt 9.4 i protokollet av den 10.04.2008.


31. Utskottens och delegationernas sammansättning

Grupperna PPE-DE och PSE hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

utskottet AFET: Luis Yañez-Barnuevo García

utskottet DEVE: Juan Fraile Cantón i stället för Luis Yañez-Barnuevo García

utskottet BUDG: Vicente Miguel Garcés Ramón

utskottet ECON: Florencio Luque Aguilar

utskottet EMPL: Juan Andrés Naranjo Escobar

utskottet IMCO: Martí Grau i Segú i stället för Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Domingo Sanz Palacio

utskottet REGI: Florencio Luque Aguilar i stället för Carlos José Iturgaiz Angulo

underutskottet för mänskliga rättigheter: Juan Fraile Cantón

delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina: Maria Badia i Cutchet

delegationen för förbindelserna med Australien och Nya Zeeland: Louis Grech

delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Mexiko: Juan Andrés Naranjo Escobar

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot detta före justeringen av detta protokoll.


32. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 404.066/OJJE).


33. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.35.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berman, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Gabriela Creţu, Crowley, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Kacin, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, López-Istúriz White, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Mathieu, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Morin, Mote, Musacchio, Muscardini, Muscat, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Plumb, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy