Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2210(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0090/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0090/2008

Συζήτηση :

PV 21/04/2008 - 18
CRE 21/04/2008 - 18

Ψηφοφορία :

PV 22/04/2008 - 5.6
CRE 22/04/2008 - 5.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0130

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 21 Απριλίου 2008 - Στρασβούργο

18. Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων: ενέργειες πολιτικής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων: ενέργειες πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ [2007/2210(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Αδάμος Αδάμου (A6-0090/2008)

Ο Αδάμος Αδάμου παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Ανδρούλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Edit Bauer (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Frieda Brepoels, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, María Sornosa Martínez, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jules Maaten, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adam BIELAN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Irena Belohorská, μη εγγεγραμμένη, Glenis Willmott, Μάριος Ματσάκης, Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Maciej Marian Giertych, Harald Ettl, Johannes Blokland, Anne Ferreira και Hélène Goudin.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Anna Záborská, Gyula Hegyi, Siiri Oviir, Sylwester Chruszcz, Péter Olajos και Catherine Stihler.

Παρεμβαίνουν οι Ανδρούλα Βασιλείου και Αδάμος Αδάμου.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.04.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου