Index 
Jegyzőkönyv
PDF 224kWORD 149k
2008. április 21., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 3.A képviselői mentelmi jog fenntartására irányuló egyik kérelemmel kapcsolatos további teendők
 4.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 5.Együttdöntéssel elfogadott jogi aktusok aláírása
 6.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 204a. cikke)
 7.Dokumentumok benyújtása
 8.Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)
 9.Tárgytalan írásbeli nyilatkozatok
 10.Petíciók
 11.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 12.Ügyrend
 13.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 14.2009. évi költségvetés - III. szakasz - Bizottság: 2009-es költségvetési keret és prioritások (vita)
 15.A Bizottság által szervezendő meghallgatás a következő témában: A totalitárius rendszerek által elkövetett népirtások, az emberiség elleni bűntettek és háborús bűnök (2008. április 8.) (vita)
 16.A terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés * (vita)
 17.Vízumhoz jutás a belorusz és ukrán állampolgárok számára (vita)
 18.Szervadományozás és szervátültetés: az Európai Unió politikai lépései (vita)
 19.Az önkéntesség szerepe a gazdasági és társadalmi kohézióhoz való hozzájárulásban (vita)
 20.Az Európai Ombudsman jogállása (vita)
 21.A New Flame teherhajó hajótörése és következményei az Algecirasi-öbölben (vita)
 22.A következő ülésnap napirendje
 23.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


EURÓPAI PARLAMENT

ÜLÉSSZAK: 2008 - 2009

2008. április 21-24-i ülések

STRASBOURG

JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKÖL: Hans-Gert PÖTTERING
elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 17.00 órakor nyitják meg.


2. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.


3. A képviselői mentelmi jog fenntartására irányuló egyik kérelemmel kapcsolatos további teendők

A JURI bizottság a 2008. március 26-27-i, valamint április 8-i ülésén megvizsgálta a Tatjana Ždanoka mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelmet, az Európai Parlament megbízásából 2008. február 18-án Észtországban tett utazása során őt ért incidens keretében (2008.02.18-i jegyzőkönyv 5. pont).

A vizsgálat lefolytatását követően a JURI bizottság úgy ítélte meg, hogy Tatjana Ždanoka kérelme nem tekinthető a mentelmi jog esetének, de a bizottság egyúttal sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a mentelmi jogokra vonatkozó jegyzőkönyv nem teszi lehetővé az Európai Parlament számára, hogy az ilyen jellegű esetekre reagálva megtegye a megfelelő intézkedéseket.


4. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A Parlament a PPE-DE és a PSE képviselőcsoport kérésére ratifikálja a következő kinevezéseket:

Az Andok Közösséggel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Carlos José Iturgaiz Angulo helyére Esther Herranz García

A Japánnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Florencio Luque Aguilar

Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Esther Herranz García helyére Salvador Domingo Sanz Palacio.


5. Együttdöntéssel elfogadott jogi aktusok aláírása

Az elnök közli, hogy szerdán a Tanács elnökével közösen a következő, együttdöntéssel elfogadott jogi aktusokat írja alá a Parlament eljárási szabályzata 68. cikkének megfelelően:

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról (Modernizált Vámkódex) (03621/2008/LEX - C6-0178/2008 - 2005/0246(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR) és a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (03639/2007/LEX - C6-0174/2008 - 2006/0218(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásából keletkező kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről szóló 2004/40/EK irányelv (18. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) módosításáról (03611/2008/LEX - C6-0170/2008 - 2007/0230(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (03603/2008/LEX - C6-0169/2008 - 2002/0222(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közösségi üres álláshelyekre vonatkozó negyedéves statisztikai adatokról (03668/2007/LEX - C6-0168/2008 - 2007/0033(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról (03659/2007/LEX - C6-0167/2008 - 2005/0248(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszerének létrehozásáról (03662/2007/LEX - C6-0166/2008 - 2006/0163(COD))


6. Helyesbítés (az eljárási szabályzat 204a. cikke)

Az illetékes bizottság az alábbi helyesbítést tette az Európai Parlament és a Tanács egyik rendeletéhez:

- Helyesbítés a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez.

Az eljárási szabályzat 204a. cikkének (4) bekezdése értelmében a helyesbítést elfogadottnak kell tekinteni, ha a bejelentésétől számított negyvennyolc órán belül sem egy képviselőcsoport, sem legalább negyven képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátására.

A helyesbítés az ülés közvetlen on-line honlapján hozzáférhető.


7. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a parlamenti bizottságok

1.1) jelentések:

- ***I Jelentés a mezőgazdasági üzemek szerkezetére vonatkozó felmérésekről és a mezőgazdasági termelési módszereket vizsgáló felmérésről, valamint az 571/88/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (2007/0084(COD)) - AGRI bizottság - Előadó: Gábor Harangozó (A6-0061/2008)

- Jelentés a gazdasági és társadalmi kohézió előmozdítása érdekében vállalt önkéntesség szerepéről (2007/2149(INI)) - REGI bizottság - Előadó: Marian Harkin (A6-0070/2008)

- Jelentés az Európai Beruházási Bank 2006-os éves jelentéséről (2007/2251(INI)) - CONT bizottság - Előadó: Jean-Pierre Audy (A6-0079/2008)

- Jelentés Kína politikájáról és annak Afrikára gyakorolt hatásairól (2007/2255(INI)) - DEVE bizottság - Előadó: Ana Maria Gomes (A6-0080/2008)

- Jelentés a 2009-re vonatkozó költségvetési keretről és prioritásokról (2008/2024(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Jutta Haug (A6-0084/2008)

- ***I Jelentés a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alá tartozó egyes jogi aktusok ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében történő, a 2006/512/EK határozattal módosított 1999/468/EK tanácsi határozat szerinti kiigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról – harmadik rész (COM(2007)0822 - C6-0474/2007 - 2007/0282(COD)) - JURI bizottság - Előadó: József Szájer (A6-0086/2008)

- ***I Jelentés a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0263 - C6-0145/2007 - 2007/0098(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0087/2008)

- * Jelentés a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a vonalhajózási társaságok (konzorciumok) között létrejött megállapodások, döntések és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0753 - C6-0475/2007 - 2007/0265(CNS)) - JURI bizottság - Előadó: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0089/2008)

- Jelentés a szervadományozásról és szervátültetésről: az Európai Unió politikai lépései (COM(2007)0275 - 2007/2210(INI)) - ENVI bizottság - Előadó: Adamos Adamou (A6-0090/2008)

- Jelentés az Európai Unió 2006. évi általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről - I. szakasz - Európai Parlament (SEC(2007)1055 [[02]] - C6-0363/2007 - 2007/2038(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: José Javier Pomés Ruiz (A6-0091/2008)

- Jelentés az Európai Unió 2006. évi általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről - VIII. szakasz - Európai Ombudszman (SEC(2007)1055 [[08]] - C6-0369/2007 - 2007/2036(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Nils Lundgren (A6-0092/2008)

- Jelentés az Európai Unió 2006-os pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről - V. szakasz - Számvevőszék (SEC(2007)1055 [[05]] - C6-0366/2007 - 2007/2041(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Nils Lundgren (A6-0093/2008)

- Jelentés az Európai Unió 2006-os pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről - IX. szakasz - Európai Adatvédelmi Biztos (SEC(2007)1055 [[09]] - C6-0370/2007 - 2007/2044(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Nils Lundgren (A6-0094/2008)

- Jelentés az Európai Unió 2006-os pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről - VII. szakasz - Régiók Bizottsága (SEC(2007)1055 [[07]] - C6-0368/2007 - 2007/2043(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Nils Lundgren (A6-0095/2008)

- Jelentés az Európai Unió 2006-os pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről - II. szakasz - Tanács (SEC(2007)1055 [[03]] - C6-0364/2007 - 2007/2039(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Nils Lundgren (A6-0096/2008)

- Jelentés az Európai Unió 2006-os pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről - IV. szakasz - Európai Bíróság (SEC(2007)1055 [[04]] - C6-0365/2007 - 2007/2040(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Nils Lundgren (A6-0097/2008)

- Jelentés az Európai Unió 2006. évi általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről - VI. szakasz - Gazdasági és Szociális Bizottság (SEC(2007)1055 [[06]] - C6-0367/2007 - 2007/2042(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Nils Lundgren (A6-0098/2008)

- * Jelentés a Németországi Szövetségi Köztársaságnak a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/.../IB határozat végrehajtásáról szóló tanácsi határozat elfogadása céljából benyújtott kezdeményezéséről (11563/2007 - C6-0409/2007 - 2007/0821(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Bárbara Dührkop Dührkop (A6-0099/2008)

- ***I Jelentés a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alá tartozó egyes jogi aktusok ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében történő, a 2006/512/EK határozattal módosított 1999/468/EK tanácsi határozat szerinti kiigazításáról – második rész (COM(2007)0824 - C6-0476/2007 - 2007/0293(COD)) - JURI bizottság - Előadó: József Szájer (A6-0100/2008)

- Jelentés a WTO reformjáról (2007/2184(INI)) - INTA bizottság - Előadó: Cristiana Muscardini (A6-0104/2008)

- Jelentés a hatodik, hetedik, nyolcadik és kilencedik Európai Fejlesztési Alap 2006-os pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2007)0458 - C6-0118/2007 - 2007/2064(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Alexander Stubb (A6-0106/2008)

- Jelentés az Európai Unió 2006-os pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről - III. szakasz – Bizottság (SEC(2007)1055 [[01]] - C6-0362/2007 - 2007/2037(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Dan Jørgensen (A6-0109/2008)

- Jelentés az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (CEDEFOP) 2006-os pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (SEC(2007)1055 [[10]] - C6-0371/2007 - 2007/2046(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0110/2008)

- Jelentés az Élet- és Munkakörülmények Javításáért Európai Alapítvány 2006-os pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (SEC(2007)1055 [[11]] - C6-0372/2007 - 2007/2047(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0111/2008)

- Jelentés az Európai Újjáépítési Ügynökség 2006-os pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (SEC(2007)1055 [[12]] - C6-0373/2007 - 2007/2048(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0112/2008)

- Jelentés az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (korábban a Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja) 2006-os pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtására alóli mentesítésről (SEC(2007)1055 [[13]] - C6-0374/2007 - 2007/2049(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0113/2008)

- Jelentés az Európai Képzési Alapítvány 2006-os pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (SEC(2007)1055 [[20]] - C6-0381/2007 - 2007/2056(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0114/2008)

- Jelentés az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség 2006-os pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (SEC(2007)1055 [[21]] - C6-0382/2007 - 2007/2057(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0115/2008)

- Jelentés a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 2006-os pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (SEC(2007)1055 [[14]] - C6-0375/2007 - 2007/2050(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0116/2008)

- Jelentés az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2006-os pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (SEC(2007)1055 [[25]] - C6-0386/2007 - 2007/2060(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0117/2008)

- Jelentés az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2006-os pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésről (SEC(2007)1055 [[22]] - C6-0383/2007 - 2007/2058(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0118/2008)

- Jelentés az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2006-os pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (SEC(2007)1055 [[24]] - C6-0385/2007 - 2007/2061(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0119/2008)

- Jelentés az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság 2006-os pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (SEC(2007)1055 [[23]] - C6-0384/2007 - 2007/2059(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0120/2008)

- Jelentés az Európai Rendőrakadémia 2006-os pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (SEC(2007)1055 [[27]] - C6-0388/2007 - 2007/2063(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0121/2008)

- Jelentés az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2006-os pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (SEC(2007)1055 [[15]] - C6-0376/2007 - 2007/2051(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0122/2008)

- Jelentés az Európai Vasúti Ügynökség 2006-os pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (SEC(2007)1055 [[26]] - C6-0387/2007 - 2007/2062(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0123/2008)

- Jelentés az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2006-os pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (SEC(2007)1055 [[17]] - C6-0378/2007 - 2007/2053(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0124/2008)

- Jelentés az Európai Gyógyszerügynökség 2006-os pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (SEC(2007)1055 [[18]] - C6-0379/2007 - 2007/2054(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0125/2008)

- Jelentés az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (Frontex) 2006-os pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (SEC(2007)1055 [[28]] - C6-0389/2007 - 2007/2214(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0126/2008)

- Jelentés az Európai GNSS Felügyelő Hatóság 2006-os pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (N6-0002/2008 - C6-0049/2008 - 2008/2000(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0127/2008)

- Jelentés az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2006-os pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (SEC(2007)1055 [[16]] - C6-0377/2007 - 2007/2052(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0128/2008)

- Jelentés az Eurojust 2006-os pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (SEC(2007)1055 [[19]] - C6-0380/2007 - 2007/2055(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0129/2008)

- Jelentés a nyersanyagok és alapanyagok kereskedelméről (2008/2051(INI)) - INTA bizottság - Előadó: Jens Holm (A6-0134/2008)

- Jelentés a Cipruson eltűnt személyekről − A 2007. március 15-i európai parlamenti állásfoglalás nyomon követése (2007/2280(INI)) - LIBE bizottság - Előadó: Ewa Klamt (A6-0139/2008)

- ***I Jelentés az európai műholdas rádiónavigációs programok (Egnos és Galileo) végrehajtásának folytatásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatról (COM(2007)0535 - C6-0345/2007 - 2004/0156(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Etelka Barsi-Pataky (A6-0144/2008)

- * Jelentés a 2003/109/EK irányelv hatályának a nemzetközi védelmet élvező személyekre történő kiterjesztése tekintetében a fenti irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2007)0298 - C6-0196/2007 - 2007/0112(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Martine Roure (A6-0148/2008)

- Jelentés a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodásnak a többéves pénzügyi keret tekintetében történő kiigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (2008/2083(ACI)) - BUDG bizottság - Előadó: Reimer Böge (A6-0157/2008)

1.2) ajánlások második olvasatra:

- ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjáról a polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása tekintetében (15003/5/2007 - C6-0132/2008 - 2004/0251(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Arlene Mccarthy (A6-0150/2008)

2) a képviselők

2.1) szóbeli választ igénylő kérdések a kérdések órájára (az eljárási szabályzat 109. cikke)(B6-0019/2008)

- a Tanácshoz:

- Medina Ortega Manuel, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Goudin Hélène, Harkin Marian, Doyle Avril, Evans Robert, Dillen Koenraad, Burke Colm, Aylward Liam, Higgins Jim, McGuinness Mairead, Mitchell Gay, Crowley Brian, Ryan Eoin, Ó Neachtain Seán, Helmer Roger, Heaton-Harris Christopher, Ludford Sarah, Holm Jens, Bonde Jens-Peter, Callanan Martin, Deva Nirj, Lundgren Nils, Kamall Syed, Martin David, Vanhecke Frank, Dăianu Daniel, Papadimoulis Dimitrios, Newton Dunn Bill, França Armando, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Van Hecke Johan, Posselt Bernd, Howitt Richard, Manolakou Diamanto, Lambert Jean, Ţicău Silvia-Adriana, Guerreiro Pedro, Andrikienė Laima Liucija, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Toussas Georgios, Pafilis Athanasios

- a Bizottsághoz:

- Mavrommatis Manolis, El Khadraoui Saïd, Van Hecke Johan, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Ryan Eoin, Evans Robert, Ludford Sarah, Callanan Martin, Deva Nirj, Lundgren Nils, Posselt Bernd, Willmott Glenis, Hughes Stephen, Arnaoutakis Stavros, Paleckis Justas Vincas, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Howitt Richard, Toussas Georgios, Pafilis Athanasios, Medina Ortega Manuel, Bowles Sharon, Ó Neachtain Seán, Helmer Roger, Gklavakis Ioannis, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, Corda Giovanna, Harkin Marian, Crowley Brian, Doyle Avril, Burke Colm, McGuinness Mairead, Mitchell Gay, Kamall Syed, McAvan Linda, Ţicău Silvia-Adriana, Czarnecki Ryszard, Papastamkos Georgios, Angelakas Emmanouil, Goudin Hélène, Higgins Jim, Aylward Liam, Heaton-Harris Christopher, Holm Jens, Bonde Jens-Peter, Dillen Koenraad, Martin David, Vatanen Ari, Ebner Michl, Dăianu Daniel, Papadimoulis Dimitrios, Newton Dunn Bill, Mladenov Nickolay, Stevenson Struan, Schmidt Olle, Vanhecke Frank, Matsis Yiannakis, Schlyter Carl, Belohorská Irena, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Belet Ivo, Alvaro Alexander, Botopoulos Costas, Jensen Anne E., Manolakou Diamanto, Guerreiro Pedro, Andrikienė Laima Liucija, Martin Hans-Peter

2.2) állásfoglalásra irányuló indítványok (az eljárási szabályzat 113. cikke)

- Salvador Garriga Polledo. Állásfoglalásra irányuló indítvány a Mediterrán Tanulmányok Európai Intézetének létrehozásáról (B6-0141/2008)

utalva:

illetékes :

AFET

vélemény :

CULT

2.3) ajánlásra irányuló javaslatok (az eljárási szabályzat 114. cikke)

- Alexander Lambsdorff és Annemie Neyts-Uyttebroeck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében. A Tanácshoz intézett ajánlásra irányuló javaslat az ENSZ Közgyűlés 63. ülésszakáról (B6-0176/2008)

utalva:

illetékes :

AFET


8. Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)

A képviselők az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) szóbeli választ igénylő kérdések (az eljárási szabályzat 108. cikke):

- (0032/2008) tesz fel: Helmuth Markov, az INTA bizottság nevében, a Bizottsághoz: Legújabb fejlemények az Európai Közösség és az Öböl Együttműködési Tanács közötti szabadkereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalásokkal kapcsolatban (B6-0020/2008).

- (0031/2008) tesz fel: Neil Parish, az AGRI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Zéró tolerancia a nem engedélyezett, géntechnológiával módosított szervezetekkel szemben és ennek gazdasági következményei (B6-0151/2008).

2) nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 116. cikke):

- Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marie-Hélène Descamps, Ramona Nicole Mănescu, Christa Prets és Bart Staes az Európai Unió politikáiban az ifjúság önállósága elősegítésének hangsúlyosabbá tételéről (0033/2008),

- Christel Schaldemose, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Heide Rühle és Åsa Westlund az azo élelmiszer-színezékekről és a kinolin sárgáról, amelyek veszélyesek az emberi egészségre (0034/2008),

- Othmar Karas, Edit Herczog, Wolf Klinz, Olle Schmidt és Alexander Radwan az európai kisvállalkozói törvényről (0035/2008),

- Edward McMillan-Scott, Roberta Angelilli, Glenys Kinnock, Evelyne Gebhardt és Diana Wallis az eltűnt gyermekek megtalálását célzó szükség-együttműködésről (0036/2008),

- Philip Claeys, Frank Vanhecke és Koenraad Dillen az európai uniós intézmények épületeiben a vallási szimbólumok viselésének betiltására irányuló tilalom bevezetésérő l (0037/2008),

- Anni Podimata, Dimitrios Papadimoulis és Rebecca Harms az Európai Unió energiaösszetételének diverzifikálásáról (0038/2008).


9. Tárgytalan írásbeli nyilatkozatok

A 0001, 0003, 0004, 0005, 0006/2008. sz. írásbeli nyilatkozatok nem kapták meg a szükséges számú aláírást, így azok az eljárási szabályzat 116. cikke (5) bekezdésének rendelkezései értelmében tárgytalanok.


10. Petíciók

A következő petíciókat, amelyek az alábbi időpontokkal a nyilvántartásba bejegyzésre kerültek, az eljárási szabályzat 191. cikkének (5) bekezdése értelmében visszautalták az illetékes bizottsághoz:

2008.03.11

Otto Bux (66 aláírás) (n° 0222/2008);

Barbara Bergh (Verein "Hilfe und Hoffnung für Juden") (n° 0223/2008);

Miroslawa Morozinska (n° 0224/2008);

(bizalmas név) (n° 0225/2008);

Georg Dobler (n° 0226/2008);

Serban Pretor (n° 0227/2008);

Gianpietro Torresan (n° 0228/2008);

Árpádné Bartos (n° 0229/2008);

Uwe Lauke (n° 0230/2008);

Sami Marttila (n° 0231/2008);

Constant Verbraeken (n° 0232/2008);

(bizalmas név) (n° 0233/2008);

Patrick Houlihan (n° 0234/2008);

Francis Hennessy (n° 0235/2008);

Sean Schneider (n° 0236/2008);

Giovanni Esentato (Associazione Imprese Subacquee Italiane) (n° 0237/2008);

Juan Luis Munguia (Mancomunidad de San Marcos) (n° 0238/2008);

Tomasz Bratasz (n° 0239/2008);

Constant Verbraeken (n° 0240/2008);

(bizalmas név) (n° 0241/2008);

Geert Jongsma (n° 0242/2008);

Michele Baldassarre (n° 0243/2008);

Razvan Alexandru Victor Marin (n° 0244/2008);

Jack Brown (Cargospeed International Ltd) (n° 0245/2008);

Traian Biolan (n° 0246/2008);

Constant Verbraeken (n° 0247/2008);

Özcan Kaldoyo (ACSA) (n° 0248/2008);

2008.03.31

Todor Tsolov (n° 0249/2008);

Antonio Muñoz Secilla (VERDEMAR-Ecologistas en Acción) (n° 0250/2008);

María Begoña Baquero Orgaz (n° 0251/2008);

Suzanne Thorpe (n° 0252/2008);

Marcel Pfister (399 aláírás) (n° 0253/2008);

Nicolas Degrace (n° 0254/2008);

Heike Zeich (n° 0255/2008);

Cristian Balabau (n° 0256/2008);

Ion Paraschivoiu (n° 0257/2008);

Paul E. Bowler (n° 0258/2008);

Bellos Lambros (n° 0259/2008);

Christos Charalambides (n° 0260/2008);

Rosemarie Kempkes (n° 0261/2008);

Juan Gamero Egea (Comisión de Representantes de Sociedades Cooperativas del Plan Almonte-Marismas) (n° 0262/2008);

Alexander Heyd (Komitee gegen den Vogelmord e.V.) (n° 0263/2008);

Antonina Faralli (n° 0264/2008);

Horatiu Margoi (Automobil Clubul Roman) (120000 aláírás) (n° 0265/2008);

Vladimir Kökény (362 aláírás) (n° 0266/2008);

Lothar Ockler (Kreisverband Frankfurt im Verband Wohneigentum Hessen e.V.) (n° 0267/2008);

Adriana Palleni (Comitati Cittadini Indipendenti) (n° 0268/2008);

Christian Rost (n° 0269/2008);

Maria José Calvo González (2 aláírás) (n° 0270/2008);

Irene Urban (n° 0271/2008);

Artur Kotyra (Komisja Oddzialowa NSZZ "Solidarność") (2 aláírás) (n° 0272/2008);

Marco Rastetter (n° 0273/2008);

Manfred Puls (n° 0274/2008);

Roberto Giurastante (Greenaction Transnational) (n° 0276/2008);

(bizalmas név) (11 aláírás) (n° 0277/2008);

(bizalmas név) (n° 0278/2008);

Hans Walter (n° 0279/2008);

(bizalmas név) (n° 0280/2008);

Beke Károly (KlubExt Mosonmagyaróvár) (n° 0281/2008);

Graham Taylor (OpenForum Europe) (n° 0282/2008);

Mikhail Berlin (n° 0283/2008);

Jan Bubela (n° 0284/2008);

Edvard Zerjal (n° 0285/2008);

Franco Londei (Secondo Protocollo) (n° 0286/2008);

Bernd Hofmann (n° 0287/2008);

2008.04.03

Jan Bubela (n° 0288/2008);

Franciszek Bielinski (n° 0289/2008);

Christopher H. Webber (n° 0290/2008);

Philippe Saez (n° 0291/2008);

Anastasios Goulis (n° 0292/2008);

Eleni Kapsambeli (n° 0293/2008);

Konstantinos Sfakianakis (n° 0294/2008);

(bizalmas név) (n° 0295/2008);

Christian Balthazard (n° 0296/2008);

Walter Schorn (Bundesverband Deutscher Eisenbahn-Freunde e.V. (BDEF)) (2 aláírás) (n° 0298/2008);

Julia Rodríguez García (4 aláírás) (n° 0299/2008);

D.K. Bos (Administratiekantoor DekaBos) (n° 0300/2008);

Rosa María Fernández Jiménez (Plataforma para la Defensa del Agua del Valle Lecrín en Sierra Nevada de Dúrcal (Granada)) (4 aláírás) (n° 0301/2008);

Vicente Boscà Llorens (n° 0302/2008);

Rosa Pose García (54 aláírás) (n° 0303/2008);

Stefan Stauch (n° 0304/2008);

Fred Hetterscheid (n° 0305/2008);

(bizalmas név) (n° 0306/2008);

Mircea Halaciuga (n° 0307/2008);

(bizalmas név) (2 aláírás) (n° 0308/2008);

Georgian Gandac (n° 0309/2008);

Marco Speicher (n° 0310/2008);

Constant Verbraeken (n° 0311/2008);

Thorsten Gohlke (n° 0313/2008);

Anne-Marie Marcelle Piras (n° 0314/2008);

Eleni Kapsambeli (n° 0315/2008);

Andreas Kapsambelis (2 aláírás) (n° 0316/2008);

Fotini Dermitzaki (n° 0317/2008);

Janusz Antoni Lewandowski (5 aláírás) (n° 0318/2008);

Martin Hartzendorf (n° 0319/2008);

Ignacio Barragán Alba (Ayuntamiento de la Anteiglesia Erandio) (2 aláírás) (n° 0321/2008);

Helena Taczalska (n° 0322/2008);

2008.04.17

Anastasios Goulis (Dimos Petroupolis) (n° 0323/2008);

Karol Srobar (n° 0324/2008);

Eric Candaux (n° 0325/2008);

Platon Drozd (n° 0326/2008);

Oleg Gorev (Dr. Gorev Engelmann und Kollegen) (n° 0327/2008);

Eckhard Siol (n° 0328/2008);

Małgorzata Kiepas (n° 0329/2008);

Krista Ulmen (n° 0330/2008);

Harry Jansson (n° 0331/2008);

Chrisoula Georgoulopolou (Sillogos Politistikos Prostasias tou Perivalondos Filoi tis Kipselis) (n° 0332/2008);

María Soledad Porras Echevarría (n° 0333/2008);

Ali Kesmen (Hamse Turkse Vereniging) (103 aláírás) (n° 0334/2008);

Waldemar Preussner (PCC SE) (n° 0335/2008);

Nicolae Alexandru Rusu (S.S.I.F. Orizont Vest S.A.) (n° 0336/2008);

Jurijus Rudanovas (n° 0337/2008);

Maria de Assunção Viegas Vitorino (n° 0338/2008);

Joachim Schubert (n° 0339/2008);

(bizalmas név) (n° 0340/2008);

Chantal Bogeat (Transports Bogeat Daniel TBD Sàrl) (n° 0341/2008);

(bizalmas név) (n° 0342/2008);

Mihaela Stoican (n° 0343/2008);

Magdalena Rodean-Manta (n° 0344/2008);

S. F. Giuffrida (TGTEuropeORG) (n° 0345/2008);

Wolfgang Priwitzer (n° 0346/2008);

Tommasso Esposito (Comitati cittadini contro l'inceneritore) (2 aláírás) (n° 0347/2008);

Wladyslaw Dubicki (n° 0348/2008);

(bizalmas név) (n° 0349/2008);

Michele Santoro (n° 0350/2008);

Gheorghe Piperea (SCA Piperea and Asociatii) (n° 0351/2008);

G. Potter (n° 0352/2008);

(bizalmas név) (n° 0353/2008);

Fanny Baudino (n° 0354/2008);

(bizalmas név) (n° 0355/2008);

Patrick Greville-Morris (n° 0356/2008);

Vincenzo Macaluso (n° 0357/2008);

Vili-Claudiu Feloiu (n° 0358/2008);

Rafaela Amezcua Casas (Asociación de Vecinos Favara) (n° 0359/2008);

Lauriane Poli (n° 0360/2008);

Mihail-Traian Maxim (n° 0361/2008);

André Barséghian (Vivre au village) (n° 0362/2008);

Umberto Sgobba (n° 0363/2008);

(bizalmas név) (n° 0364/2008);

Gabriela Ordeanu (n° 0365/2008);

Remus Cernea (The Solidarity for Freedom of conscience) (n° 0366/2008);

Marian Sorin Paveliu (n° 0367/2008);

Ravivarma Ramamourthy (n° 0368/2008);

Sotiris Milonas (n° 0369/2008);

Patricia Foley (n° 0370/2008).


11. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

Kiosztják a 2007. decemberi és a 2008. januári I. ülés során a Parlament által elfogadott álláspontokkal és állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közleményeket.


12. Ügyrend

A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

A 2008. áprilisi II. plenáris ülés végleges napirendtervezetét kiosztották, és módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 132. cikke):

Ülések: 2008.04.21-2008.04.24

hétfő, kedd,szerda

- nincs javasolt változtatás

csütörtök

Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (az eljárási szabályzat 115. cikke):

az UEN képviselőcsoport kérelme, amely szerint az «Irán: Khadijeh Moghaddam ügye» pont (az előzetes napirendtervezet 82. pontja) helyett a «Grúzia» pontot tárgyalják.

Felszólal: Hanna Foltyn-Kubicka, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet, és Hannes Swoboda, a(z) PSE képviselőcsoport nevében.

A Parlament elutasítja a kérelmet.

Az ügyrendet megállapították.


13. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 144. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Carmen Fraga Estévez, Ioan Mircea Paşcu, Graham Watson, Bogusław Rogalski, Mikel Irujo Amezaga, Mary Lou McDonald, Georgios Georgiou, Slavi Binev, Nicolae Vlad Popa, Maria Matsouka, Magor Imre Csibi, Georgios Papastamkos, Maria Badia i Cutchet, Jaroslav Zvěřina, Hanna Foltyn-Kubicka, László Tőkés, Daniel Strož, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Riitta Myller, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Ewa Tomaszewska, Milan Horáček, Pedro Guerreiro, James Nicholson, Csaba Sándor Tabajdi, Toomas Savi, Ioannis Gklavakis, Silvia-Adriana Ţicău, Thierry Cornillet, Nicodim Bulzesc, Milan Gaľa, Kyriacos Triantaphyllides, Zita Pleštinská, Marian Harkin, Anna Záborská, Marios Matsakis, Oldřich Vlasák és Georgios Toussas.


14. 2009. évi költségvetés - III. szakasz - Bizottság: 2009-es költségvetési keret és prioritások (vita)

Jelentés a 2009. évi költségvetésről - III. szakasz – Bizottság: -, és a 2009-es költségvetési keretről és prioritásokról [2008/2024(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Jutta Haug (A6-0084/2008)

Jutta Haug előterjeszti a jelentést.

ELNÖKÖL: Manuel António dos SANTOS
alelnök

Felszólal: Danuta Hübner (a Bizottság tagja).

Felszólal: László Surján, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Göran Färm, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Anne E. Jensen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Esko Seppänen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Margaritis Schinas, Costas Botopoulos, Pedro Guerreiro, Reimer Böge, Jan Mulder, Ville Itälä, Valdis Dombrovskis és Ingeborg Gräßle.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Péter Olajos.

Felszólal: Danuta Hübner, Jutta Haug, Reimer Böge (a BUDG bizottság elnöke), a Bizottság felszólalásáról, és Danuta Hübner, az utóbbi felszólalásról.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.04.24-i jegyzőkönyv 7.2. pont .


15. A Bizottság által szervezendő meghallgatás a következő témában: A totalitárius rendszerek által elkövetett népirtások, az emberiség elleni bűntettek és háborús bűnök (2008. április 8.) (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A Bizottság által szervezendő meghallgatás a következő témában: A totalitárius rendszerek által elkövetett népirtások, az emberiség elleni bűntettek és háborús bűnök (2008. április 8.)

Jacques Barrot (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Vytautas Landsbergis, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Jan Marinus Wiersma, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Sarah Ludford, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Wojciech Roszkowski, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Daniel Cohn-Bendit, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Francis Wurtz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Bernard Wojciechowski, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL: Mario MAURO
alelnök

Felszólal: Slavi Binev, független, Christopher Beazley, Helmut Kuhne, Ģirts Valdis Kristovskis, László Tőkés, Tunne Kelam, Józef Pinior, Dariusz Maciej Grabowski, Miguel Angel Martínez Martínez, Mirosław Mariusz Piotrowski, Libor Rouček és Justas Vincas Paleckis.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Zita Pleštinská és Danutė Budreikaitė.

Felszólal: Jacques Barrot.

A vitát berekesztik.


16. A terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés * (vita)

Jelentés a Németországi Szövetségi Köztársaság kezdeményezéséről: a Tanács határozata a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2007/.../IB határozat végrehajtásáról [11563/2007 - C6-0409/2007 - 2007/0821(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Bárbara Dührkop Dührkop (A6-0099/2008)

Bárbara Dührkop Dührkop előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Jacques Barrot (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Herbert Reul, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Alexander Alvaro, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Athanasios Pafilis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Andreas Mölzer, független, Urszula Gacek, Sarah Ludford, Carlos Coelho és Jacques Barrot.

ELNÖKÖL: Marek SIWIEC
alelnök

Felszólal: Bárbara Dührkop Dührkop.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.04.22-i jegyzőkönyv 5.4. pont .


17. Vízumhoz jutás a belorusz és ukrán állampolgárok számára (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Vízumhoz jutás a belorusz és ukrán állampolgárok számára

Jacques Barrot (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Urszula Gacek, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Hannes Swoboda, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, István Szent-Iványi, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Adam Bielan, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Elisabeth Schroedter, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Laima Liucija Andrikienė, Genowefa Grabowska, Grażyna Staniszewska és Józef Pinior.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Zita Pleštinská és Ewa Tomaszewska.

Felszólal: Jacques Barrot

A vitát berekesztik.


18. Szervadományozás és szervátültetés: az Európai Unió politikai lépései (vita)

Jelentés az Európai Unió politikai lépéseiről a szervadományozás és a szervátültetés terén [2007/2210(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Adamos Adamou (A6-0090/2008)

Adamos Adamou előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Androula Vassiliou (a Bizottság tagja).

Felszólal: Edit Bauer (a LIBE bizottság véleményének előadója), Frieda Brepoels, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, María Sornosa Martínez, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Jules Maaten, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és Margrete Auken, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL: Adam BIELAN
alelnök

Felszólal: Jiří Maštálka, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Urszula Krupa, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Irena Belohorská, független, Glenis Willmott, Marios Matsakis, Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Maciej Marian Giertych, Harald Ettl, Johannes Blokland, Anne Ferreira és Hélène Goudin.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Anna Záborská, Gyula Hegyi, Siiri Oviir, Sylwester Chruszcz, Péter Olajos és Catherine Stihler.

Felszólal: Androula Vassiliou és Adamos Adamou.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.04.22-i jegyzőkönyv 5.6. pont .


19. Az önkéntesség szerepe a gazdasági és társadalmi kohézióhoz való hozzájárulásban (vita)

Jelentés az önkéntesség szerepéről a gazdasági és társadalmi kohézióhoz való hozzájárulásban [2007/2149(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Marian Harkin (A6-0070/2008)

Marian Harkin előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Danuta Hübner (a Bizottság tagja).

Felszólal: Tunne Kelam, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Catherine Stihler, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Jean Marie Beaupuy, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Mieczysław Edmund Janowski, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Gisela Kallenbach, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Lambert van Nistelrooij, Andrzej Jan Szejna, Maria Petre, Stavros Arnaoutakis, James Nicholson és Emmanouil Angelakas.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Zbigniew Zaleski, Ewa Tomaszewska, Czesław Adam Siekierski, Rumiana Jeleva, Zdzisław Zbigniew Podkański és Petru Filip.

Felszólal: Danuta Hübner és Marian Harkin.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.04.22-i jegyzőkönyv 5.7. pont .


20. Az Európai Ombudsman jogállása (vita)

Jelentés az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló, 1994. március 9-i 94/262/ESZAK, EK, Euratom határozat módosításáról szóló európai parlamenti határozatra irányuló javaslatról szóló jelentésről [2006/2223(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Anneli Jäätteenmäki (A6-0076/2008)

Anneli Jäätteenmäki előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Margot Wallström (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Maria Matsouka (a PETI bizottság véleményének előadója), Maria da Assunção Esteves, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Costas Botopoulos, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Andrew Duff, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, David Hammerstein, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Íñigo Méndez de Vigo, Richard Corbett és Dushana Zdravkova.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Metin Kazak.

Felszólal: Margot Wallström és Anneli Jäätteenmäki.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.04.22-i jegyzőkönyv 5.5. pont .


21. A New Flame teherhajó hajótörése és következményei az Algecirasi-öbölben (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A New Flame hajótörése és következményei az Algecirasi-öbölben

Jacques Barrot (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Gerardo Galeote, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Luis Yañez-Barnuevo García, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Graham Watson, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Willy Meyer Pleite, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Luís Queiró, Francisca Pleguezuelos Aguilar, David Hammerstein, Luis de Grandes Pascual és Inés Ayala Sender.

Felszólal: Jacques Barrot, Gerardo Galeote, aki kérdést intéz Jacques Barrot-hoz, aki válaszol a kérdésre, és Graham Watson az utóbbi felszólalásról.

Mivel a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok még nem állnak rendelkezésre, azok kihirdetésére egy későbbi időpontban kerül sor.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.04.24-i jegyzőkönyv 7.3. pont .


22. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapították („Napirend” dokumentum PE 404.885/OJMA).


23. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.40 órakor berekesztik.

Harald Rømer

Gérard Onesta

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Bielan, Binev, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Boştinaru, Botopoulos, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Caspary, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flasarová, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, López-Istúriz White, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McDonald, McMillan-Scott, Madeira, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Marinescu, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat