Rodyklė 
Protokolas
PDF 201kWORD 113k
Trečiadienis, 2008 m. balandžio 23 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos bei Karibų aukščiausio lygio susitikimas (diskusijos)
 3.Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų derybos dėl vizų režimo panaikinimo (diskusijos)
 4.Balsuoti skirtas laikas
  
4.1.Europos Bendrijų ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą *** (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
4.2.Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymas tam tikroms susitarimų, sprendimų ir suderintų veiksmų tarp linijinės laivybos kompanijų (konsorciumų) rūšims (kodifikuota redakcija) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
4.3.Mediacija nagrinėjant civilines ir komercines bylas ***II (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
4.4.Europos palydovinės radijo navigacijos programos (EGNOS ir GALILEO) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
4.5.Direktyvos 2003/109/EB taikymo srities išplėtimas asmenims, kuriems suteikiama tarptautinė apsauga * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
4.6.Žalioji knyga dėl pilietinės visuomenės vaidmens narkotikų politikoje Europos Sąjungoje (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
4.7.Daugiametės finansinės programos patikslinimas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
4.8.10-ojo Europos plėtros fondo programavimo įgyvendinimas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
4.9.Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangos 2007 m. ataskaita (balsavimas)
  
4.10.Kinijos politika ir jos įtaka Afrikai (balsavimas)
 5.Iškilmingas posėdis. Slovėnija
 6.Paaiškinimai dėl balsavimo
 7.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 8.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 9.Situacija Birmoje (diskusijos)
 10.Nelegali imigracija, išoriniai Europos Sąjungos ir Frontex veiksmai (diskusijos)
 11.Europos strategija dėl biologinės įvairovės (COP 9) ir biologinės saugos (COP-MOP 4) (diskusijos)
 12.Klausimų valanda (klausimai Tarybai)
 13.Siekis reformuoti Pasaulio prekybos organizaciją (diskusijos)
 14.Laisvosios prekybos susitarimas su Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba (diskusijos)
 15.Visiškos netolerancijos nesankcionuotiems GMO tvarka ir jos ekonominiai padariniai (diskusijos)
 16.Kito posėdžio darbotvarkė
 17.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Hans-Gert PÖTTERING
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos bei Karibų aukščiausio lygio susitikimas (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos bei Karibų aukščiausio lygio susitikimas

Janez Lenarčič (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Jacques Barrot (Komisijos Pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-DE frakcijos vardu, Martin Schulz PSE frakcijos vardu, Josu Ortuondo Larrea ALDE frakcijos vardu, Inese Vaidere UEN frakcijos vardu, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu, Willy Meyer Pleite GUE/NGL frakcijos vardu, Jens-Peter Bonde IND/DEM frakcijos vardu, Irena Belohorská , nepriklausoma Parlamento narė, Peter Liese, Luis Yañez-Barnuevo García, Renate Weber, Liam Aylward, Luca Romagnoli, Alojz Peterle, Manuel António dos Santos, Francisco José Millán Mon ir Małgorzata Handzlik.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Reinhard Rack, Manuel Medina Ortega, Ewa Tomaszewska, Emanuel Jardim Fernandes ir Gabriela Creţu.

PIRMININKAVO: Mario MAURO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Janez Lenarčič ir Jacques Barrot.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, João de Deus Pinheiro, Peter Šťastný, Fernando Fernández Martín, Francisco José Millán Mon ir José Ribeiro e Castro PPE-DE frakcijos vardu dėl 5-ojo Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos bei Karibų jūros šalių aukščiausio lygio susitikimo Limoje (B6-0147/2008);

- Martin Schulz, Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Gabriela Creţu, Manuel António dos Santos, Edite Estrela, Claudio Fava, Erika Mann, Raimon Obiols i Germà, Sérgio Sousa Pinto ir Luis Yañez-Barnuevo García PSE frakcijos vardu dėl 5-ojo ES ir LAKR šalių aukščiausio lygio susitikimo Limoje (B6-0148/2008);

- Monica Frassoni, Raül Romeva i Rueda ir Alain Lipietz Verts/ALE frakcijos vardu dėl 5-ojo Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos bei Karibų jūros regiono šalių aukščiausio lygio susitikimo Limoje (B6-0149/2008);

- Janelly Fourtou, Josu Ortuondo Larrea, Gianluca Susta, Wolf Klinz ir Renate Weber ALDE frakcijos vardu dėl penktojo ES ir Lotynų Amerikos bei Karibų jūros valstybių aukščiausiojo lygio susitikimo Limoje (B6-0150/2008);

- Cristiana Muscardini, Eugenijus Maldeikis, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki ir Inese Vaidere UEN frakcijos vardu dėl 5-ojo Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos bei Karibų jūros regiono šalių aukščiausio lygio susitikimo Limoje (B6-0172/2008)

- Willy Meyer Pleite, Helmuth Markov, Giusto Catania, Jens Holm, Ilda Figueiredo ir Pedro Guerreiro GUE/NGL frakcijos vardu dėl la V Cumbre UE-ALC de Lima (B6-0173/2008).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.4 protokolo 24.04.2008.


3. Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų derybos dėl vizų režimo panaikinimo (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų derybos dėl vizų režimo panaikinimo

Dragutin Mate (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Jacques Barrot (Komisijos Pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Urszula Gacek PPE-DE frakcijos vardu, Claudio Fava PSE frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Konrad Szymański UEN frakcijos vardu, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu, Jana Bobošíková , nepriklausoma Parlamento narė, Carlos Coelho, Martine Roure, Gérard Deprez, Guntars Krasts, Vladimír Remek, Philip Claeys, Simon Busuttil, Stavros Lambrinidis, Stavros Lambrinidis, Stavros Lambrinidis, Jeanine Hennis-Plasschaert, Marek Aleksander Czarnecki, Ioannis Varvitsiotis, Csaba Sándor Tabajdi, Adina-Ioana Vălean, Józef Pinior ir Libor Rouček.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jan Zahradil, Genowefa Grabowska, Sarah Ludford, Monica Maria Iacob-Ridzi, Ioan Mircea Paşcu, Marian-Jean Marinescu, Ewa Tomaszewska, Monika Beňová ir Titus Corlăţean.

Kalbėjo: Dragutin Mate ir Jacques Barrot

Su pateiktais pasiūlymais dėl rezoliucijos dar nebuvo galima susipažinti; jie bus paskelbti vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: période de session de mai II.


(Posėdis sustabdytas 11.25 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 11.30 val.)

PIRMININKAVO: Luigi COCILOVO
Pirmininko pavaduotojas

4. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


4.1. Europos Bendrijų ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą *** (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo [16731/2007 - C6-0093/2008 - 2007/0218(AVC)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0078/2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu.(P6_TA(2008)0164)

Parlamentas davė pritarimą.


4.2. Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymas tam tikroms susitarimų, sprendimų ir suderintų veiksmų tarp linijinės laivybos kompanijų (konsorciumų) rūšims (kodifikuota redakcija) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikroms susitarimų, sprendimų ir suderintų veiksmų tarp linijinės laivybos kompanijų (konsorciumų) rūšims (kodifikuota redakcija) [COM(2007)0753 - C6-0475/2007 - 2007/0265(CNS)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0089/2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0165).


4.3. Mediacija nagrinėjant civilines ir komercines bylas ***II (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl tam tikrų mediacijos civilinėse ir komercinėse bylose aspektų [15003/5/2007 - C6-0132/2008 - 2004/0251(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Arlene McCarthy (A6-0150/2008).

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

BENDROJI TARYBOS POZICIJA

Arlene McCarthy (pranešėjas) padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnio 4 dalį.

Paskelbtas patvirtintu (P6_TA(2008)0166).

Kalbėjo Reinhard Rack dėl techninio pobūdžio klausimo.


4.4. Europos palydovinės radijo navigacijos programos (EGNOS ir GALILEO) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl iš dalies pakeisto pasiūlymo dėl Europos parlamento ir Tarybos reglamento dėl tolesnio Europos palydovinės radijo navigacijos programų (EGNOS ir GALILEO) įgyvendinimo [COM(2007)0535 - C6-0345/2007 - 2004/0156(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Etelka Barsi-Pataky (A6-0144/2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAS, ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0167).


4.5. Direktyvos 2003/109/EB taikymo srities išplėtimas asmenims, kuriems suteikiama tarptautinė apsauga * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2003/109/EB siekiant išplėsti jos taikymo sritį asmenims, kuriems suteikiama tarptautinė apsauga [COM(2007)0298 - C6-0196/2007 - 2007/0112(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Martine Roure (A6-0148/2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0168).


4.6. Žalioji knyga dėl pilietinės visuomenės vaidmens narkotikų politikoje Europos Sąjungoje (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Žaliosios knygos dėl pilietinės visuomenės vaidmens narkotikų politikoje Europos Sąjungoje [2007/2212(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Giusto Catania (A6-0073/2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0169).


4.7. Daugiametės finansinės programos patikslinimas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo patikslinant daugiametę finansinę programą [COM(2008)0152 – C6 0148/2008 – A6-0157/2008(ACI)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Reimer Böge (A6-0157/2008).

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 atiduotų balsų.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2008)0170).


4.8. 10-ojo Europos plėtros fondo programavimo įgyvendinimas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl 10-ojo Europos plėtros fondo programavimo įgyvendinimo [2007/2138(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėja: Marie-Arlette Carlotti (A6-0042/2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2008)0171).


4.9. Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangos 2007 m. ataskaita (balsavimas)

Pranešimas dėl Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangos 2007 m. ataskaitos [2007/2268(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Erik Meijer (A6-0059/2008).

Diskusijos buvo surengtos 2008 04 09 (punktas 19 protokolo 09.04.2008).

Balsavimas dėl ataskaitos nukeltas į 2008 m. balandžio 10 d. (punktas 9.13 protokolo 10.04.2008) pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnio 4 dalį.

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2008)0172)

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Erik Meijer (pranešėjas) – dėl žodinio pakeitimo, kurį pateikė Vytautas Landsbergis.

- Vytautas Landsbergis pateikė žodinį pakeitimą, susijusį su Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pavadinimu, vartojamu visame pasiūlymo dėl rezoliucijos tekste.

Daugiau kaip 40 Parlamento narių prieštaravo šiam žodiniam pakeitimui, todėl jis buvo atmestas.


4.10. Kinijos politika ir jos įtaka Afrikai (balsavimas)

Pranešimas dėl Kinijos politikos ir jos įtakos Afrikai [2007/2255(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėja: Ana Maria Gomes (A6-0080/2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2008)0173).

Kalbėjo dėl balsavimo:

Ana Maria Gomes (pranešėja) pasiūlė 5 dalies žodinį pakeitimą, kuriam buvo pritarta.


PIRMININKAVO: Hans-Gert PÖTTERING
Pirmininkas

5. Iškilmingas posėdis. Slovėnija

Slovėnijos Respublikos prezidento Danilo Türko vizito proga nuo 12.00 iki 12.30 val. vyko iškilmingas Parlamento posėdis.

PIRMININKAVO: Luigi COCILOVO
Pirmininko pavaduotojas


6. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Etelka Barsi-Pataky - A6-0144/2008: Zuzana Roithová, Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall, Roger Helmer ir Daniel Hannan.

Pranešimas: Erik Meijer - A6-0059/2008: Árpád Duka-Zólyomi, Gyula Hegyi ir Bernd Posselt.

Pranešimas: Ana Maria Gomes - A6-0080/2008: Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski ir Syed Kamall.


7. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 12.50 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

8. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

°
° ° °

Bernadette Bourzai, Françoise Castex ir Richard Corbett pranešė, kad jie dalyvavo 2008 04 21 posėdyje, bet nebuvo įrašyti į posėdžių lankomumo sąrašą.


9. Situacija Birmoje (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Situacija Birmoje

Janez Lenarčič (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Jacques Barrot (Komisijos Pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Geoffrey Van Orden PPE-DE frakcijos vardu, Józef Pinior PSE frakcijos vardu, Marco Cappato ALDE frakcijos vardu, Brian Crowley UEN frakcijos vardu, Hélène Flautre Verts/ALE frakcijos vardu, Luca Romagnoli , nepriklausomas Parlamento narys, Hartmut Nassauer, Richard Howitt, Pierre Schapira, Katrin Saks ir Ana Maria Gomes.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marios Matsakis, Colm Burke ir Jim Allister.

Kalbėjo: Janez Lenarčič ir Jacques Barrot.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Luisa Morgantini GUE/NGL frakcijos vardu – dėl padėties Birmoje (B6-0186/2008);

- Dariusz Maciej Grabowski, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka ir Ryszard Czarnecki UEN frakcijos vardu – dėl padėties Birmoje (B6-0191/2008);

- Jules Maaten, Elizabeth Lynne, Marielle De Sarnez, Marios Matsakis ir Marco Cappato ALDE frakcijos vardu – dėl padėties Birmoje (B6-0192/2008);

-Geoffrey Van Orden PPE-DE frakcijos vardu – dėl padėties Birmoje (B6-0199/2008);

- Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda ir Hélène Flautre Verts/ALE frakcijos vardu – dėl padėties Birmoje (B6-0203/2008);

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Thijs Berman, Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes ir Emilio Menéndez del Valle PSE frakcijos vardu – dėl padėties Birmoje (B6-0204/2008).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.5 protokolo 24.04.2008.


10. Nelegali imigracija, išoriniai Europos Sąjungos ir Frontex veiksmai (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Nelegali imigracija, išoriniai Europos Sąjungos ir Frontex veiksmai

Janez Lenarčič (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Jacques Barrot (Komisijos Pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Simon Busuttil PPE-DE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Mechtild ROTHE
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Claudio Fava PSE frakcijos vardu, Jeanine Hennis-Plasschaert ALDE frakcijos vardu, Mario Borghezio UEN frakcijos vardu, Cem Özdemir Verts/ALE frakcijos vardu, Tobias Pflüger GUE/NGL frakcijos vardu, Georgios Georgiou IND/DEM frakcijos vardu, Koenraad Dillen , nepriklausomas Parlamento narys, Patrick Gaubert, Javier Moreno Sánchez, Sarah Ludford, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Genowefa Grabowska, Carlos Coelho, Katrin Saks ir Panayiotis Demetriou.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ioannis Varvitsiotis, Marios Matsakis, Marie Anne Isler Béguin ir Hubert Pirker.

Kalbėjo: Janez Lenarčič ir Jacques Barrot.

Diskusijos baigtos.


11. Europos strategija dėl biologinės įvairovės (COP 9) ir biologinės saugos (COP-MOP 4) (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0022/2008), kurį uždavė Miroslav Ouzký ENVI komiteto vardu Tarybai: Tarybos strategija, skirta devintajam eiliniam Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencijos susitikimui (angl. COP 9) ir ketvirtajam Kartachenos protokolo dėl biologinės saugos šalių susitikimui (angl. COP-MOP 4) (B6-0016/2008)

Žodinis klausimas (O-0023/2008), kurį uždavė Miroslav Ouzký ENVI komiteto vardu Komisijai: Komisijos strategija, skirta devintajam eiliniam Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencijos susitikimui (angl. COP 9) ir ketvirtajam Kartachenos protokolo dėl biologinės saugos šalių susitikimui (angl. COP-MOP 4) (B6-0017/2008)

Kalbėjo Miroslav Ouzký, kuris pirmiausia atkreipė dėmesį į šiandien kilusius sunkumus patekti į Parlamento pastatus ir po to pateikė žodinius klausimus.

Janez Podobnik (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) atsakė į klausimą (B6-0016/2008).

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

Margot Wallström (Komisijos Pirmininko pavaduotoja) atsakė į klausimą (B6-0017/2008).

Kalbėjo: Pilar del Castillo Vera PPE-DE frakcijos vardu, María Sornosa Martínez PSE frakcijos vardu, Johannes Lebech ALDE frakcijos vardu, Zdzisław Zbigniew Podkański UEN frakcijos vardu, Marie Anne Isler Béguin Verts/ALE frakcijos vardu, Jens Holm GUE/NGL frakcijos vardu, Johannes Blokland IND/DEM frakcijos vardu, Avril Doyle, Anne Ferreira, Marios Matsakis, Hiltrud Breyer, Péter Olajos, Magor Imre Csibi, Richard Seeber ir Anders Wijkman.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Czesław Adam Siekierski, Paul Rübig ir Hubert Pirker.

Kalbėjo: Janez Podobnik ir Margot Wallström.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Miroslav Ouzký PPE-DE frakcijos vardu dėl rengimosi Bonoje, Vokietijoje, vyksiančiai Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencijai ir Biosaugumo protokolo šalių susitikimui biologinės įvairovės ir biosaugumo klausimais (B6-0143/2008).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.6 protokolo 24.04.2008.


PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

12. Klausimų valanda (klausimai Tarybai)

Parlamentas svarstė klausimus Tarybai (B6-0019/2008).

Klausimas 1 (Manuel Medina Ortega): Šengeno erdvės plėtra

Janez Lenarčič (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) atsakė į klausimą ir į Manuel Medina Ortega, Hubert Pirker ir Avril Doyle papildomus klausimus.

Klausimas 2 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Ekonomiškai aktyvių gyventojų išlaikymas kalnų ir sunkiai prieinamuose regionuose bei salose

Janez Lenarčič atsakė į klausimą ir į Marie Panayotopoulos-Cassiotou ir Jörg Leichtfried papildomus klausimus.

Klausimas 3 (Hélène Goudin): Lisabonos sutartis

Janez Lenarčič atsakė į klausimą ir į Christopher Heaton-Harris, Nils Lundgren ir Jens Holm papildomus klausimus.

Klausimas 4 (Marian Harkin): Lisabonos sutartis

Janez Lenarčič atsakė į klausimą ir į Marian Harkin, Syed Kamall ir Jim Allister papildomus klausimus.

Klausimas 5 (Avril Doyle): Žmogaus teisės Kinijoje

Klausimas 6 (Robert Evans): Žmogaus teisės Kinijoje

Janez Lenarčič atsakė į klausimus ir į Avril Doyle, Robert Evans, Justas Vincas Paleckis, Gay Mitchell, Paul Rübig ir Syed Kamall papildomus klausimus.

Klausimas 7 (Koenraad Dillen): Tibetas

Janez Lenarčič atsakė į klausimą ir į Koenraad Dillen papildomą klausimą.

Klausimas 8 (Colm Burke): Žmogaus teisės Čade

Janez Lenarčič atsakė į klausimą ir į Colm Burke papildomą klausimą.

Klausimas 9 (Liam Aylward): Taikos palaikymo misija Čade

Janez Lenarčič atsakė į klausimą ir į Liam Aylward papildomą klausimą.

Atsakymai į klausimus, į kuriuos nebuvo atsakyta dėl laiko stokos, bus pateikti raštu (žr. Stenogramos priedą).

Klausimų Tarybai valanda baigta.


(Posėdis sustabdytas 19.10 val. ir atnaujintas 21.00 val.)

PIRMININKAVO: Martine ROURE
Pirmininko pavaduotoja

13. Siekis reformuoti Pasaulio prekybos organizaciją (diskusijos)

Pranešimas dėl siekio reformuoti Pasaulio prekybos organizaciją [2007/2184(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Cristiana Muscardini (A6-0104/2008)

Cristiana Muscardini pristatė pranešimą.

Kalbėjo Androula Vassiliou (Komisijos narė).

Kalbėjo: Johan Van Hecke (DEVE komiteto nuomonės referentas), Gunnar Hökmark (ECON komiteto nuomonės referentas), Georgios Papastamkos PPE-DE frakcijos vardu, Harlem Désir PSE frakcijos vardu, Mariela Velichkova Baeva ALDE frakcijos vardu, Seán Ó Neachtain UEN frakcijos vardu, Caroline Lucas Verts/ALE frakcijos vardu, Jacky Hénin GUE/NGL frakcijos vardu, Derek Roland Clark IND/DEM frakcijos vardu, Irena Belohorská , nepriklausoma Parlamento narė, Tokia Saïfi, Kader Arif, Daniel Dăianu, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Kartika Tamara Liotard, Patrick Louis ir Jim Allister.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Zbigniew Zaleski, David Martin, Czesław Adam Siekierski ir Avril Doyle.

Kalbėjo: Androula Vassiliou ir Cristiana Muscardini.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.8 protokolo 24.04.2008.


14. Laisvosios prekybos susitarimas su Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0032/2008), kurį uždavė Helmuth Markov INTA komiteto vardu Komisijai: naujausi pokyčiai vykstant EB ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos deryboms dėl laisvosios prekybos sutarties (B6-0020/2008)

Androula Vassiliou (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Tokia Saïfi PPE-DE frakcijos vardu, Carlos Carnero González PSE frakcijos vardu, Ramona Nicole Mănescu ALDE frakcijos vardu, Caroline Lucas Verts/ALE frakcijos vardu, Avril Doyle, David Martin ir Kader Arif.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Paul Rübig.

Kalbėjo: Androula Vassiliou, Avril Doyle – dėl procedūros „prašau žodžio“, Pirmininkė, kuri priminė šią procedūrą reglamentuojančias taisykles, ir Androula Vassiliou.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Helmuth Markov GUE/NGL frakcijos vardu – dėl EB ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos laisvosios prekybos susitarimo (B6-0142/2008).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2008 04 24.


15. Visiškos netolerancijos nesankcionuotiems GMO tvarka ir jos ekonominiai padariniai (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0031/2008) kurį uždavė Neil Parish, AGRI komiteto vardu, Komisijai: Visiškos netolerancijos nesankcionuotiems GMO tvarka ir jos ekonominiai padariniai (B6-0151/2008)

Struan Stevenson, pavaduojantis autorių, pateikė klausimą žodžiu.

Androula Vassiliou (Komisijos narė) atsakė į žodinį klausimą

Kalbėjo: Esther De Lange PPE-DE frakcijos vardu, Bernadette Bourzai PSE frakcijos vardu, Jan Mulder ALDE frakcijos vardu, Janusz Wojciechowski UEN frakcijos vardu, Caroline Lucas Verts/ALE frakcijos vardu, Kartika Tamara Liotard GUE/NGL frakcijos vardu, Jim Allister , nepriklausomas Parlamento narys, Rosa Miguélez Ramos, Kyösti Virrankoski, Dimitar Stoyanov, Avril Doyle, Csaba Sándor Tabajdi ir Paulo Casaca.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Paul Rübig, Marios Matsakis, Jean-Pierre Audy ir Jan Mulder.

Kalbėjo Androula Vassiliou.

Diskusijos baigtos.


16. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, 404.885/OJJE).


17. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.20 val.

Harald Rømer

Gérard Onesta

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Filip, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussolini, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika