Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 7 май 2008 г. - Брюксел

6. Поправки (член 204а от Правилника за дейността)

Компетентната комисия е предала поправката на приет текст от Европейския парламент.

- Поправка на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 декември 2007 г. с оглед приемането на Директива 2008/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за оперативната съвместимост на железопътната система в Общността (преработка) - P6_TA-PROV(2007)0597 - (COM(2006)0783 – C6-0474/2006 – 2006/0273(COD)).

В съответствие с член 204а, параграф 4 от Правилника за дейността, поправката се счита за приета, освен ако най-късно до четиридесет и осем часа от обявяването й политическа група или най-малко четиридесет членове на Парламента пожелаят да бъде поставена на гласуване.

Поправката е на разположение на сайта Séance en direct.

Правна информация - Политика за поверителност