Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 7. mája 2008 - Brusel

6. Korigendum (článok 204a rokovacieho poriadku)

Gestorský výbor predložil nasledujúce korigendum k textu prijatému Európskym parlamentom.

- Korigendum k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 11. decembra 2007 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/.../ES o interoperabilite systému železníc Spoločenstva (prepracované znenie) - P6_TA-PROV(2007)0597 - (COM(2006)0783 – C6-0474/2006 – 2006/0273(COD)).

V súlade s čl. 204a ods. 4 rokovacieho poriadku sa korigendum považuje za schválené, ak najneskôr do štyridsiatich ôsmich hodín nepredloží politická skupina alebo aspoň štyridsať poslancov žiadosť, aby sa o ňom hlasovalo.

Korigendum je k dispozícii na internetových stránkach Séance en direct.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia