Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 7 май 2008 г. - Брюксел

8. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от парламентарни комисии

1.1) доклади

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури (COM(2006)0569 - C6-0331/2006 - 2006/0182(COD)) – комисия TRAN - докладчик: Helmuth Markov (A6-0050/2008)

- * Доклад относно предложението за регламент на Съвета във връзка със сключването на Споразумението под формата на размяна на писма по отношение на измененията към протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовата помощ, предвидени в Споразумението между Европейската общност и Република Сейшели, за периода от 18 януари 2005 г. до 17 януари 2011 г. (COM(2007)0664 - C6-0430/2007 - 2007/0232(CNS)) - комисия PECH - докладчик: Josu Ortuondo Larrea (A6-0085/2008)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета, изменено с Решение 2006/512/ЕО, на някои актове, които подлежат на процедурата, посочена в член 251 от Договора, по отношение на процедурата по регулиране с контрол - Част първа (COM(2007)0741 - C6-0432/2007 - 2007/0262(COD)) - комисия JURI - докладчик: József Szájer (A6-0088/2008)

- Доклад относно опростяването на бизнес средата за дружества в областите на дружественото право, счетоводството и одита (COM(2007)0394 - 2007/2254(INI)) – комисия JURI - докладчик: Klaus-Heiner Lehne (A6-0101/2008)

- Доклад относно управлението на запасите от дълбоководни видове риби (COM(2007)0030 - 2007/2110(INI)) - комисия PECH - докладчик: Rosa Miguélez Ramos (A6-0103/2008)

- Доклад относно разработването на уредбата за дейността на представителите на интереси (лобистите) в европейските институции (COM(2007)0127 - 2007/2115(INI)) – комисия AFCO - докладчик: Alexander Stubb (A6-0105/2008)

- Доклад по сключването на междуинституционално споразумение между Европейския парламент и Комисията относно условията и реда за прилагане на Решение 1999/468/EО на Съвета относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията, изменено с Решение 2006/512/EО (N6-0001/2008 - C6-0009/2008 - 2008/2002(ACI)) - комисия AFCO - докладчик: Monica Frassoni (A6-0107/2008)

- Доклад за изменение на член 81 от Правилника за дейността на Европейския парламент (2008/2027(REG)) - комисия AFCO - докладчик: Monica Frassoni (A6-0108/2008)

- Доклад относно мисиите на ЕС за наблюдение на избори: цели, практики и бъдещи предизвикателства (2007/2217(INI)) – комисия AFET (A6-0138/2008)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент № 11 относно премахване на дискриминацията при определяне на транспортните тарифи и условия в изпълнение на член 79, параграф 3 от Договора за създаване на Европейската общност и на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно хигиената на храните (COM(2007)0090 [[02]] - C6-0211/2007 - 2007/0037B(COD)) - комисия ENVI - докладчик: Horst Schnellhardt (A6-0143/2008)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета за упълномощаване на Португалия да прилага намалена акцизна ставка за бира, произведена в автономната област Мадейра (COM(2007)0772 - C6-0012/2008 - 2007/0273(CNS)) – комисия REGI - докладчик: Sérgio Marques (A6-0146/2008)

- Доклад относно Бяла книга за спорта (COM(2007)0391 - 2007/2261(INI)) - комисия CULT - докладчик: Manolis Mavrommatis (A6-0149/2008)

- Доклад относно търговски и икономически отношения с държавите от Югоизточна Азия (ASEAN) (COM(2006)0567 - 2007/2265(INI)) – комисия INTA - докладчик: Glyn Ford (A6-0151/2008)

- Доклад относно Годишния доклад за 2007 г. относно правата на човека по света и политиката на ЕС в тази област (2007/2274(INI)) – комисия AFET - докладчик: Marco Cappato (A6-0153/2008)

- Доклад относно стратегията на ЕС за политика за защита на потребителите през периода 2007-2013 г. (COM(2007)0099 - 2007/2189(INI)) - комисия IMCO - докладчик: Lasse Lehtinen (A6-0155/2008)

- * Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители по отношение на схемата за подпомагане на памука (COM(2007)0701 - C6-0447/2007 - 2007/0242(CNS)) - комисия AGRI - докладчик: Ioannis Gklavakis (A6-0166/2008)

Правна информация - Политика за поверителност