Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 7 Μαΐου 2008 - Βρυξέλλες

8. Κατάθεση εγγράφωv

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα

1) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

1.1) εκθέσεις:

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών (COM(2006)0569 - C6-0331/2006 - 2006/0182(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Helmuth Markov (A6-0050/2008)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας, υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών, σχετικά με τις τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου με το οποίο καθορίζονται οι αλιευτικές δυνατότητες και η χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών για την περίοδο από 18 Ιανουαρίου 2005 έως 17 Ιανουαρίου 2011 (COM(2007)0664 - C6-0430/2007 - 2007/0232(CNS)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Josu Ortuondo Larrea (A6-0085/2008)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προσαρμογή στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ, ορισμένων πράξεων που υπόκεινται στη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης, όσον αφορά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο – Μέρος πρώτο (COM(2007)0741 - C6-0432/2007 - 2007/0262(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: József Szájer (A6-0088/2008)

- Έκθεση σχετικά με την απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις εταιρείες στους τομείς του εταιρικού δικαίου, της λογιστικής και των ελέγχων (COM(2007)0394 - 2007/2254(INI)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Klaus-Heiner Lehne (A6-0101/2008)

- Έκθεση σχετικά με τη διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων βαθέων υδάτων (COM(2007)0030 - 2007/2110(INI)) - επιτροπή PECH - Εισηγήτρια: Rosa Miguélez Ramos (A6-0103/2008)

- Έκθεση σχετικά με την ανάπτυξη του πλαισίου των δραστηριοτήτων των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα (COM(2007)0127 - 2007/2115(INI)) - επιτροπή AFCO - Εισηγητής: Alexander Stubb (A6-0105/2008)

- Έκθεση σχετικά με τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής όσον αφορά τις λεπτομέρειες εφαρμογής της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ (N6-0001/2008 - C6-0009/2008 - 2008/2002(ACI)) - επιτροπή AFCO - Εισηγήτρια: Monica Frassoni (A6-0107/2008)

- ´Εκθεση σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 81 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2008/2027(REG)) - επιτροπή AFCO - Εισηγήτρια: Monica Frassoni (A6-0108/2008)

- ´Εκθεση σχετικά με τις αποστολές εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ: στόχοι, πρακτικές και μελλοντικές προκλήσεις (2007/2217(INI)) - επιτροπή AFET (A6-0138/2008)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 11 περί καταργήσεως των διακρίσεων στον τομέα των τιμών και όρων μεταφοράς κατ' εφαρμογή του άρθρου 79, παράγραφος 3, της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υγιεινή των τροφίμων (COM(2007)0090 [[02]] - C6-0211/2007 - 2007/0037B(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Horst Schnellhardt (A6-0143/2008)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία να εφαρμόζει μειωμένο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στην εγχώρια μπύρα της αυτόνομης περιφέρειας της Μαδέρας (COM(2007)0772 - C6-0012/2008 - 2007/0273(CNS)) - επιτροπή REGI - Εισηγητής: Sérgio Marques (A6-0146/2008)

- Έκθεση σχετικά με την Λευκή Βίβλο για τον αθλητισμό (COM(2007)0391 - 2007/2261(INI)) - επιτροπή CULT - Εισηγητής: Μανώλης Μαυρομμάτης (A6-0149/2008)

- ´Εκθεση σχετικά με τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με το Σύνδεσμο των Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) (COM(2006)0567 - 2007/2265(INI)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Glyn Ford (A6-0151/2008)

- ´Εκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο το 2007 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος (2007/2274(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Marco Cappato (A6-0153/2008)

- Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την πολιτική καταναλωτών 2007-2013 (COM(2007)0099 - 2007/2189(INI)) - επιτροπή IMCO - Εισηγητής: Lasse Lehtinen (A6-0155/2008)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, όσον αφορά το καθεστώς στήριξης για το βαμβάκι (COM(2007)0701 - C6-0447/2007 - 2007/0242(CNS)) - επιτροπή AGRI - Εισηγητής: Ιωάννης Γκλαβάκης (A6-0166/2008)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου