Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 7. mai 2008 - Brüssel

8. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) parlamendikomisjonid:

1.1) raportid

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamise kohta (KOM(2006)0569 - C6-0331/2006 - 2006/0182(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Helmuth Markov (A6-0050/2008)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus kirjavahetuse vormis lepingu sõlmimise kohta, milles käsitletakse protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Seišelli Vabariigi vahelises kokkuleppes sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus ajavahemikuks 18. jaanuarist 2005 kuni 17. jaanuarini 2011) muutmist (KOM(2007)0664 - C6-0430/2007 - 2007/0232(CNS)) - PECH komisjon - Raportöör: Josu Ortuondo Larrea (A6-0085/2008)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse teatavaid asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetluse kohaseid õigusakte otsusega 2006/512/EÜ muudetud nõukogu otsusega 1999/468/EÜ kontrolliga regulatiivmenetluse osas – Esimene osa (KOM(2007)0741 - C6-0432/2007 - 2007/0262(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: József Szájer (A6-0088/2008)

- Raport äriühingute lihtsustatud majanduskeskkonna kohta äriühinguõiguse, raamatupidamise ning auditeerimise valdkonnas (KOM(2007)0394 - 2007/2254(INI)) - JURI komisjon - Raportöör: Klaus-Heiner Lehne (A6-0101/2008)

- Raport süvamere kalavarude majandamise kohta (KOM(2007)0030 - 2007/2110(INI)) - PECH komisjon - Raportöör: Rosa Miguélez Ramos (A6-0103/2008)

- Raport huvigruppide esindajate (lobistide) tegevust Euroopa institutsioonides käsitleva raamistiku väljatöötamise kohta (KOM(2007)0127 - 2007/2115(INI)) - AFCO komisjon - Raportöör: Alexander Stubb (A6-0105/2008)

- Raport institutsioonidevahelise kokkuleppe sõlmimise kohta Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel nõukogu otsuse 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused ja mida on muudetud otsusega 2006/512/EÜ) rakendamise korra kohta (N6-0001/2008 - C6-0009/2008 - 2008/2002(ACI)) - AFCO komisjon - Raportöör: Monica Frassoni (A6-0107/2008)

- Raport Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 81 muutmise kohta (2008/2027(REG)) - AFCO komisjon - Raportöör: Monica Frassoni (A6-0108/2008)

- Raport ELi valimiste vaatlemise missioonide kohta: eesmärgid, tavad ja tulevased väljakutsed (2007/2217(INI)) - AFET komisjon (A6-0138/2008)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust nr 11 veohindade ja veotingimustega seotud diskrimineerimise kaotamise kohta Euroopa Majandusühenduse asutamislepingu artikli 79 lõike 3 rakendamisel ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta (KOM(2007)0090 [[02]] - C6-0211/2007 - 2007/0037B(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Horst Schnellhardt (A6-0143/2008)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Portugalil kohaldada Madeira autonoomses piirkonnas seal toodetud õlle suhtes vähendatud aktsiisimäära (KOM(2007)0772 - C6-0012/2008 - 2007/0273(CNS)) - REGI komisjon - Raportöör: Sérgio Marques (A6-0146/2008)

- Raport spordi valge raamatu kohta (KOM(2007)0391 - 2007/2261(INI)) - CULT komisjon - Raportöör: Manolis Mavrommatis (A6-0149/2008)

- Raport kaubandus- ja majandussuhete kohta Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooniga (ASEANiga) (KOM(2006)0567 - 2007/2265(INI)) - INTA komisjon - Raportöör: Glyn Ford (A6-0151/2008)

- Raport aastaaruande kohta inimõiguste kohta maailmas 2007. aastal ja Euroopa Liidu poliitika kohta selles valdkonnas (2007/2274(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Marco Cappato (A6-0153/2008)

- Raport ELi tarbijapoliitika strateegia 2007–2013 kohta (KOM(2007)0099 - 2007/2189(INI)) - IMCO komisjon - Raportöör: Lasse Lehtinen (A6-0155/2008)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) seoses puuvilla toetuskavaga (KOM(2007)0701 - C6-0447/2007 - 2007/0242(CNS)) - AGRI komisjon - Raportöör: Ioannis Gklavakis (A6-0166/2008)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika