Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 7 maja 2008 r. - Bruksela

8. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez komisje parlamentarne

1.1) sprawozdania:

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej (COM(2006)0569 - C6-0331/2006 - 2006/0182(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Helmuth Markov (A6-0050/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego zmian w Protokole ustalającym, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli (COM(2007)0664 - C6-0430/2007 - 2007/0232(CNS)) - komisja PECH - Sprawozdawca: Josu Ortuondo Larrea (A6-0085/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego do decyzji Rady 1999/468/WE zmienionej decyzją 2006/512/WE niektóre akty podlegające procedurze, o której mowa w art. 251 Traktatu, w zakresie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą (COM(2007)0741 - C6-0432/2007 - 2007/0262(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: József Szájer (A6-0088/2008)

- Sprawozdanie w sprawie uproszczonego otoczenia biznesu dla przedsiębiorstw w dziedzinie prawa spółek, rachunkowości i audytu (COM(2007)0394 - 2007/2254(INI)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Klaus-Heiner Lehne (A6-0101/2008)

- Sprawozdanie w sprawie zarządzania głębinowymi zasobami rybnymi (COM(2007)0030 - 2007/2110(INI)) - komisja PECH - Sprawozdawczyni: Rosa Miguélez Ramos (A6-0103/2008)

- Sprawozdanie w sprawie określenia ram dla działalności grup interesu (lobbystów) w instytucjach europejskich (COM(2007)0127 - 2007/2115(INI)) - komisja AFCO - Sprawozdawca: Alexander Stubb (A6-0105/2008)

- Sprawozdanie w sprawie zawarcia przez Parlament Europejski i Komisję porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie procedur wprowadzania w życie decyzji Rady 1999/468/WE ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji, zmienionej decyzją 2006/512/WE (N6-0001/2008 - C6-0009/2008 - 2008/2002(ACI)) - komisja AFCO - Sprawozdawczyni: Monica Frassoni (A6-0107/2008)

- Sprawozdanie w sprawie wprowadzenia zmian do art. 81 Regulaminu Parlamentu Europejskiego (2008/2027(REG)) - komisja AFCO - Sprawozdawczyni: Monica Frassoni (A6-0108/2008)

- Sprawozdanie w sprawie misji obserwacji wyborów UE: cele, praktyka i przyszłe wyzwania (2007/2217(INI)) - komisja AFET (A6-0138/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie nr 11 dotyczące zniesienia dyskryminacji w stawkach i warunkach transportu, w związku z wykonaniem art. 79 ust. 3 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą, oraz rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków spożywczych (COM(2007)0090 [[02]] - C6-0211/2007 - 2007/0037B(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawca: Horst Schnellhardt (A6-0143/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Portugalię do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego w odniesieniu do piwa produkowanego na terenie autonomicznego regionu Madera (COM(2007)0772 - C6-0012/2008 - 2007/0273(CNS)) - komisja REGI - Sprawozdawca: Sérgio Marques (A6-0146/2008)

- Sprawozdanie w sprawie białej księgi na temat sportu (COM(2007)0391 - 2007/2261(INI)) - komisja CULT - Sprawozdawca: Manolis Mavrommatis (A6-0149/2008)

- Sprawozdanie w sprawie stosunków handlowych i gospodarczych ze Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) (COM(2006)0567 - 2007/2265(INI)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Glyn Ford (A6-0151/2008)

- Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania z zakresu sytuacji praw człowieka na świecie w roku 2007 i polityki UE w tej dziedzinie (2007/2274(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Marco Cappato (A6-0153/2008)

- Sprawozdanie w sprawie strategii polityki konsumenckiej UE na lata 2007-2013 (COM(2007)0099 - 2007/2189(INI)) - komisja IMCO - Sprawozdawca: Lasse Lehtinen (A6-0155/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, w odniesieniu do systemu wsparcia w sektorze bawełny (COM(2007)0701 - C6-0447/2007 - 2007/0242(CNS)) - komisja AGRI - Sprawozdawca: Ioannis Gklavakis (A6-0166/2008)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności