Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 7. mája 2008 - Brusel

8. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1) parlamentných výborov

1.1) správy:

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry (COM(2006)0569 - C6-0331/2006 - 2006/0182(COD)) - výbor TRAN - Spravodajca: Helmuth Markov (A6-0050/2008)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady o uzavretí dohody vo forme výmeny listov o úpravách meniacich a dopĺňajúcich protokol, ktorým sa na obdobie od 18. januára 2005 do 17. januára 2011 stanovujú možnosti rybolovu a finančný príspevok ustanovené v dohode medzi Európskym spoločenstvom a Seychelskou republikou (COM(2007)0664 - C6-0430/2007 - 2007/0232(CNS)) - výbor PECH - Spravodajca: Josu Ortuondo Larrea (A6-0085/2008)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prispôsobení určitých aktov, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES zmenenému a doplnenému rozhodnutím 2006/512/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou – prvá časť (COM(2007)0741 - C6-0432/2007 - 2007/0262(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: József Szájer (A6-0088/2008)

- Správa o zjednodušení podnikateľského prostredia pre spoločnosti v oblasti práva spoločností, účtovníctva a auditu (COM(2007)0394 - 2007/2254(INI)) - výbor JURI - Spravodajca: Klaus-Heiner Lehne (A6-0101/2008)

- Správa o riadení zásob hlbokomorských rýb (COM(2007)0030 - 2007/2110(INI)) - výbor PECH - Spravodajkyňa: Rosa Miguélez Ramos (A6-0103/2008)

- Správa o vytvorení rámca pre činnosť zástupcov záujmových skupín (lobistov) v európskych inštitúciách (COM(2007)0127 - 2007/2115(INI)) - výbor AFCO - Spravodajca: Alexander Stubb (A6-0105/2008)

- Správa o uzavretí medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom a Komisiou o postupoch na vykonávanie rozhodnutia Rady 1999/468/ES, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu, zmeneného a doplneného rozhodnutím 2006/512/ES (N6-0001/2008 - C6-0009/2008 - 2008/2002(ACI)) - výbor AFCO - Spravodajkyňa: Monica Frassoni (A6-0107/2008)

- Správa o zmene a doplnení článku 81 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu (2008/2027(REG)) - výbor AFCO - Spravodajkyňa: Monica Frassoni (A6-0108/2008)

- Správa o volebných pozorovateľských misiách EÚ: ciele, postupy a budúce výzvy (2007/2217(INI)) - výbor AFET (A6-0138/2008)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 11 týkajúce sa odstránenia diskriminácie v oblasti cien a podmienok dopravy pri uplatňovaní článku 79 ods. 3 Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín (COM(2007)0090 [[02]] - C6-0211/2007 - 2007/0037B(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: Horst Schnellhardt (A6-0143/2008)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Portugalsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu spotrebnej dane z piva vyrábaného v autonómnej oblasti Madeiry (COM(2007)0772 - C6-0012/2008 - 2007/0273(CNS)) - výbor REGI - Spravodajca: Sérgio Marques (A6-0146/2008)

- Správa o Bielej knihe o športe (COM(2007)0391 - 2007/2261(INI)) - výbor CULT - Spravodajca: Manolis Mavrommatis (A6-0149/2008)

- Správa o obchodných a hospodárskych vzťahoch so Združením krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) (COM(2006)0567 - 2007/2265(INI)) - výbor INTA - Spravodajca: Glyn Ford (A6-0151/2008)

- Správa o výročnej správe o ľudských právach vo svete v roku 2007 a politike EÚ v tejto oblasti (2007/2274(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Marco Cappato (A6-0153/2008)

- Správa o stratégii spotrebiteľskej politiky EÚ 2007 – 2013 (COM(2007)0099 - 2007/2189(INI)) - výbor IMCO - Spravodajca: Lasse Lehtinen (A6-0155/2008)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, pokiaľ ide o režim podpory pre bavlnu (COM(2007)0701 - C6-0447/2007 - 2007/0242(CNS)) - výbor AGRI - Spravodajca: Ioannis Gklavakis (A6-0166/2008)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia