Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 7 май 2008 г. - Брюксел

10. Ред на работа
CRE

Следващата точка от дневния ред бе определяне на реда на работа.

Окончателният проект на дневен ред на пленарните заседания от май I 2008 (PE 406.217/PDOJ) бе раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 132 от Правилника за дейността):

Заседания на 07.05.2008 и 08.05.2008

сряда

Искане на групата PPE-DE за вписване като втора точка от дневния ред на декларациите на Съвета и Комисията за влошаването на ситуацията в Грузия и за приключване на разискването с внасяне на предложения за резолюция, които да се поставят на гласуване по време на сесия юни І.

Парламентът одобрява искането.

Поради невъзможността Съветът да осигури представител след 20 ч., за да отговори на въпроса, изискващ устен отговор относно въвеждането в заблуда страна на фирми съставители на справочници (точка 24 от проекта на дневен ред), се предлага тази точка да се отложи за следващата сесия.

Изказаха се: Hannes Swoboda, от името на групата PSE, и Simon Busuttil, от името на групата PPE-DE.

Парламентът изрази своето съгласие с това предложение.

четвъртък

Гласуването относно докладите Klaus-Heiner Lehne (A6-0101/2008) (точка 19 от проекта на дневен ред) и Kyösti Virrankoski (точка 20 от проекта на дневен ред) се отлага за следващата месечна сесия.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.

Правна информация - Политика за поверителност