Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 7 Μαΐου 2008 - Βρυξέλλες

11. ONΕ@10 - Πρώτη δεκαετία της Oικονομικής και Nομισματικής Ένωσης (ανακοίνωση της Επιτροπής)
CRE

Ανακοίνωση της Επιτροπής: έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την πρώτη δεκαετία της Oικονομικής και Nομισματικής Ένωσης

Ο Joaquín Almunia (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στην ανακοίνωση.

Παρεμβαίνουν οι Werner Langen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, και Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας PSE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Wolf Klinz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Alain Lipietz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Αδάμος Αδάμου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Jens-Peter Bonde, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Reinhard Rack, Monika Beňová, Olle Schmidt, Othmar Karas, Zita Pleštinská, Danutė Budreikaitė, Gerard Batten, Zsolt László Becsey, Antolín Sánchez Presedo και Zbigniew Zaleski.

Παρεμβαίνει ο Joaquín Almunia.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου