Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 7 Μαΐου 2008 - Βρυξέλλες

12. Επιδείνωση της κατάστασης στη Γεωργία (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Επιδείνωση της κατάστασης στη Γεωργία

Οι Janez Lenarčič (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Jacek Saryusz-Wolski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Georgs Andrejevs, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie Anne Isler Béguin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Miloslav Ransdorf, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ria Oomen-Ruijten, Jan Marinus Wiersma, Árpád Duka-Zólyomi, Józef Pinior, Charles Tannock, Alessandro Battilocchio, Corien Wortmann-Kool, Robert Evans και Vytautas Landsbergis.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Urszula Gacek, Katrin Saks, Ewa Tomaszewska, Janusz Onyszkiewicz, Tunne Kelam, Siiri Oviir και Zbigniew Zaleski.

Παρεμβαίνει ο Janez Lenarčič.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mechtild ROTHE
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Benita Ferrero-Waldner.

Δεδομένου ότι οι προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί δεν διατίθενται ακόμη, θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: περίοδος συνόδου του Ιουνίου I.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου