Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0209/2008

Συζήτηση :

PV 07/05/2008 - 13
CRE 07/05/2008 - 13

Ψηφοφορία :

PV 08/05/2008 - 5.6
CRE 08/05/2008 - 5.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 7 Μαΐου 2008 - Βρυξέλλες

13. Διατλαντικό Oικονομικό Συμβούλιο (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Διατλαντικό Oικονομικό Συμβούλιο

Ο Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Jonathan Evans, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Dariusz Maciej Grabowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Umberto Guidoni, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bernard Wojciechowski, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Jana Bobošíková, μη εγγεγραμμένη, Erika Mann, Sarah Ludford, Karl von Wogau, Antolín Sánchez Presedo, Sophia in 't Veld, Urszula Gacek, Pervenche Berès, Corien Wortmann-Kool, Benoît Hamon, Malcolm Harbour και Małgorzata Handzlik.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Czesław Adam Siekierski, Corina Creţu και Peter Skinner.

Παρεμβαίνει ο Günter Verheugen.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck και Alexander Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο (B6-0209/2008);

- Jonathan Evans, Elmar Brok, Corien Wortmann-Kool, Malcolm Harbour, Alexander Radwan, Robert Sturdy, James Elles, Andreas Schwab και Urszula Gacek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο (B6-0210/2008);

- Adam Bielan και Dariusz Maciej Grabowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο (B6-0211/2008);

- Erika Mann και Peter Skinner, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο (B6-0212/2008);

- Umberto Guidoni και Marco Rizzo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο (B6-0213/2008);

- Caroline Lucas, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE σχετικά με το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο (B6-0214/2008).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 08.05.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου