Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 7 Μαΐου 2008 - Βρυξέλλες

14. Aναθεώρηση της οδηγίας για τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Aναθεώρηση της οδηγίας για τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης

Ο Vladimír Špidla (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Philip Bushill-Matthews, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Harlem Désir, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Siiri Oviir, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ewa Tomaszewska, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Elisabeth Schroedter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Francis Wurtz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ria Oomen-Ruijten, Jan Andersson, José Albino Silva Peneda, Harald Ettl, Alejandro Cercas, Karin Jöns, Proinsias De Rossa, Pier Antonio Panzeri και Genowefa Grabowska.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Ilda Figueiredo.

Παρεμβαίνει ο Vladimír Špidla.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου