Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2217(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0138/2008

Συζήτηση :

PV 07/05/2008 - 15
CRE 07/05/2008 - 15

Ψηφοφορία :

PV 08/05/2008 - 5.8
CRE 08/05/2008 - 5.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0194

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 7 Μαΐου 2008 - Βρυξέλλες

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Marek SIWIEC
Αντιπρόεδρος

15. Aνθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο (2007) και πολιτική της ΕΕ στον τομέα αυτόν - Αποστολές της ΕΕ για την παρακολούθηση των εκλογών: στόχοι, πρακτικές και μελλοντικές προκλήσεις (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο το 2007 και την πολιτική της ΕΕ στον τομέα αυτόν [2007/2274(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Marco Cappato (A6-0153/2008)

Έκθεση σχετικά με τις αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παρακολούθηση των εκλογών: στόχοι, πρακτικές και μελλοντικές προκλήσεις [2007/2217(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Véronique De Keyser και José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0138/2008)

Ο Marco Cappato παρουσιάζει την έκθεσή του.

Οι Véronique De Keyser και José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra παρουσιάζουν την έκθεσή τους.

Παρεμβαίνουν οι Janez Lenarčič (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Thijs Berman (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Giusto Catania (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Csaba Sándor Tabajdi, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Janusz Onyszkiewicz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Frank Vanhecke, μη εγγεγραμμένος, Zbigniew Zaleski, Józef Pinior, Fiona Hall και Raül Romeva i Rueda.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Luisa Morgantini, Hélène Goudin, Jim Allister, Ari Vatanen, Richard Howitt, Ona Juknevičienė, Margrete Auken, Willy Meyer Pleite, Kathy Sinnott, Urszula Gacek, Libor Rouček, Sarah Ludford, Maria da Assunção Esteves, Genowefa Grabowska, Μαρία-Ελένη Κοππά, Μάριος Ματσάκης και Corina Creţu.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marianne Mikko, Marie Anne Isler Béguin και Katrin Saks.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 08.05.2008 και σημείο 5.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 08.05.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου