Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 192kWORD 99k
Τετάρτη 7 Μαΐου 2008 - Βρυξέλλες
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 4.Σύνθεση του Σώματος
 5.Μικροπίστωση (γραπτή δήλωση)
 6.Διορθωτικό (άρθρο 204 α του Κανονισμού)
 7.Συνέχειες που δόθηκαν στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 8.Κατάθεση εγγράφωv
 9.Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)
 10.Διάταξη των εργασιών
 11.ONΕ@10 - Πρώτη δεκαετία της Oικονομικής και Nομισματικής Ένωσης (ανακοίνωση της Επιτροπής)
 12.Επιδείνωση της κατάστασης στη Γεωργία (συζήτηση)
 13.Διατλαντικό Oικονομικό Συμβούλιο (συζήτηση)
 14.Aναθεώρηση της οδηγίας για τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης (συζήτηση)
 15.Aνθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο (2007) και πολιτική της ΕΕ στον τομέα αυτόν - Αποστολές της ΕΕ για την παρακολούθηση των εκλογών: στόχοι, πρακτικές και μελλοντικές προκλήσεις (συζήτηση)
 16.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 17.Oικονομικές και εμπορικές σχέσεις με τις χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) (συζήτηση)
 18.Καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς (στήριξη για το βαμβάκι) * (συζήτηση)
 19.Η διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων βαθέων υδάτων (συζήτηση)
 20.Δήλωση οικονομικών συμφερόντων
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 22.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Hans-Gert PÖTTERING
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 3.05 μ.μ.


2. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος εκφράζει την αλληλεγγύη του Σώματος προς τα πολυάριθμα θύματα του κυκλώνα Nargis, ο οποίος έπληξε τη Βιρμανία το προηγούμενο Σάββατο· αναμένει από την κυβέρνηση της Βιρμανίας, αφενός να διευκολύνει την υλοποίηση των μέτρων διεθνούς αρωγής και, αφετέρου, να απελευθερώσει την Aung San Suu Kyi, Βραβείο Ζαχαρώφ το 1990.


3. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

°
° ° °

O Richard Seeber γνωστοποιεί ότι οι υποχρεώσεις του τον εμποδίζουν να είναι παρών στις δύο συνεδριάσεις της παρούσας περιόδου συνόδου.


4. Σύνθεση του Σώματος

Οι Alfonso Andria, Renato Brunetta, Mario Mantovani, Lapo Pistelli και Luciana Sbarbati γνωστοποίησαν την εκλογή τους στο ιταλικό κοινοβούλιο και την αποφασή τους να επιλέξουν την εν λόγω εντολή.

Σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 2, της Πράξης περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία και το άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 4, του Κανονισμού, το Σώμα λαμβάνει γνώση και διαπιστώνει τη χηρεία των εδρών τους με ισχύ από 29.04.2008.

Εξάλλου, επαληθεύσιμα στοιχεία από πηγές στις οποίες έχει πρόσβαση το κοινό επέτρεψαν να διαπιστωθεί ότι οι Umberto Bossi, Alessandra Mussolini και Adriana Poli Bortone εξελέγησαν στο ιταλικό κοινοβούλιο και συμμετέχουν στις εργασίες του.

Σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 2, της Πράξης περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία και το άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 4, του Κανονισμού, το Σώμα, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 3, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, του Κανονισμού, λαμβάνει γνώση και διαπιστώνει τη χηρεία των εδρών τους με ισχύ από 29.04.2008.


5. Μικροπίστωση (γραπτή δήλωση)

Η γραπτή δήλωση αριθ. 0002/2008 που κατέθεσαν οι βουλευτές Jamila Madeira, Ana Maria Gomes, Anna Záborská, Luisa Morgantini και Miguel Angel Martínez Martínez σχετικά με τη μικροπίστωση συγκέντρωσε τις υπογραφές της πλειοψηφίας των μελών που απαρτίζουν το Σώμα και επομένως, σύμφωνα με το άρθρο 116 , παράγραφος 4, του Κανονισμού, θα διαβιβασθεί στους αποδέκτες της και θα δημοσιευθεί, με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων, στα Κείμενα που Εγκρίθηκαν της συνεδρίασης της 08.05.2008.


6. Διορθωτικό (άρθρο 204 α του Κανονισμού)

Η αρμόδια επιτριπή διεβίβασε το ακόλουθο διορθωτικό σε κείμενο που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

- Διορθωτικό στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε κατά την πρώτη ανάγνωση στις 11 Δεκεμβρίου 2007 εν όψει της έγκρισης της οδηγίας 2008/.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος (αναδιατύπωση)- P6_TA-PROV(2007)0597 - (COM(2006)0783 – C6-0474/2006 – 2006/0273(COD)).

Σύμφωνα με το άρθρο 204 α, παράγραφος 4, του κανονισμού, το εν λόγω διορθωτικό θεωρείται εγκριθέν, εκτός εάν, εντός σαράντα οκτώ ωρών, μια πολιτική ομάδα ή το λιγότερο σαράντα βουλευτές ζητήσουν να τεθεί σε ψηφοφορία.

Το διορθωτικό είναι διαθέσιμο στην ιστοθέση “Séance en direct”.


7. Συνέχειες που δόθηκαν στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις συνέχειες που δόθηκαν στο μη νομοθετικό ψήφισμα «Προς μια στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού» που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την περίοδο συνόδου του Ιανουαρίου I 2008 είναι διαθέσιμη στην ιστοθέση “Séance en direct”.


8. Κατάθεση εγγράφωv

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα

1) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

1.1) εκθέσεις:

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών (COM(2006)0569 - C6-0331/2006 - 2006/0182(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Helmuth Markov (A6-0050/2008)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας, υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών, σχετικά με τις τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου με το οποίο καθορίζονται οι αλιευτικές δυνατότητες και η χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών για την περίοδο από 18 Ιανουαρίου 2005 έως 17 Ιανουαρίου 2011 (COM(2007)0664 - C6-0430/2007 - 2007/0232(CNS)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Josu Ortuondo Larrea (A6-0085/2008)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προσαρμογή στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ, ορισμένων πράξεων που υπόκεινται στη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης, όσον αφορά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο – Μέρος πρώτο (COM(2007)0741 - C6-0432/2007 - 2007/0262(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: József Szájer (A6-0088/2008)

- Έκθεση σχετικά με την απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις εταιρείες στους τομείς του εταιρικού δικαίου, της λογιστικής και των ελέγχων (COM(2007)0394 - 2007/2254(INI)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Klaus-Heiner Lehne (A6-0101/2008)

- Έκθεση σχετικά με τη διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων βαθέων υδάτων (COM(2007)0030 - 2007/2110(INI)) - επιτροπή PECH - Εισηγήτρια: Rosa Miguélez Ramos (A6-0103/2008)

- Έκθεση σχετικά με την ανάπτυξη του πλαισίου των δραστηριοτήτων των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα (COM(2007)0127 - 2007/2115(INI)) - επιτροπή AFCO - Εισηγητής: Alexander Stubb (A6-0105/2008)

- Έκθεση σχετικά με τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής όσον αφορά τις λεπτομέρειες εφαρμογής της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ (N6-0001/2008 - C6-0009/2008 - 2008/2002(ACI)) - επιτροπή AFCO - Εισηγήτρια: Monica Frassoni (A6-0107/2008)

- ´Εκθεση σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 81 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2008/2027(REG)) - επιτροπή AFCO - Εισηγήτρια: Monica Frassoni (A6-0108/2008)

- ´Εκθεση σχετικά με τις αποστολές εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ: στόχοι, πρακτικές και μελλοντικές προκλήσεις (2007/2217(INI)) - επιτροπή AFET (A6-0138/2008)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 11 περί καταργήσεως των διακρίσεων στον τομέα των τιμών και όρων μεταφοράς κατ' εφαρμογή του άρθρου 79, παράγραφος 3, της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υγιεινή των τροφίμων (COM(2007)0090 [[02]] - C6-0211/2007 - 2007/0037B(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Horst Schnellhardt (A6-0143/2008)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία να εφαρμόζει μειωμένο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στην εγχώρια μπύρα της αυτόνομης περιφέρειας της Μαδέρας (COM(2007)0772 - C6-0012/2008 - 2007/0273(CNS)) - επιτροπή REGI - Εισηγητής: Sérgio Marques (A6-0146/2008)

- Έκθεση σχετικά με την Λευκή Βίβλο για τον αθλητισμό (COM(2007)0391 - 2007/2261(INI)) - επιτροπή CULT - Εισηγητής: Μανώλης Μαυρομμάτης (A6-0149/2008)

- ´Εκθεση σχετικά με τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με το Σύνδεσμο των Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) (COM(2006)0567 - 2007/2265(INI)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Glyn Ford (A6-0151/2008)

- ´Εκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο το 2007 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος (2007/2274(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Marco Cappato (A6-0153/2008)

- Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την πολιτική καταναλωτών 2007-2013 (COM(2007)0099 - 2007/2189(INI)) - επιτροπή IMCO - Εισηγητής: Lasse Lehtinen (A6-0155/2008)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, όσον αφορά το καθεστώς στήριξης για το βαμβάκι (COM(2007)0701 - C6-0447/2007 - 2007/0242(CNS)) - επιτροπή AGRI - Εισηγητής: Ιωάννης Γκλαβάκης (A6-0166/2008)


9. Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)

Τα ακόλουθα έγγραφα έχουν κατατεθεί από τους βουλευτές

1) προφορικές ερωτήσεις (άρθρο 108 του Κανονισμού)::

- Arlene McCarthy, εξ ονόματος της Επιτροπής IMCO, προς το Συμβούλιο: Παραπλανητικές πρακτικές των "εταιρειών καταλόγου" (π.χ."Εuropean City Guides" ) (B6-0152/2008)

2) γραπτές δηλώσεις για καταχώριση στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού):

- Urszula Krupa και Witold Tomczak σχετικά με την υποστήριξη για την προστασία της ζωής (0039/2008),

- Benoît Hamon, Sarah Ludford, Jan Marinus Wiersma, Alain Hutchinson και Pierre Pribetich σχετικά με την απαγόρευση της εμπορίας και χρήσης ηχητικών συσκευών για την απομάκρυνση των νέων (0040/2008),

- Bogusław Rogalski σχετικά με το Θιβέτ (0041/2008),

- Andreas Mölzer σχετικά με τους αναγκαστικούς γάμους (0042/2008),

- Tomáš Zatloukal, Eva Lichtenberger, Grażyna Staniszewska, Zita Pleštinská και Holger Krahmer σχετικά με τον υδάτινο δίαυλο Δούναβη - Όντερ - Έλβα (0043/2008),

- Marianne Mikko, Christopher Beazley, Inese Vaidere, Zita Gurmai και Alexander Alvaro σχετικά με την ανακήρυξη της 23ης Αυγούστου ως Ευρωπαϊκής Ημέρας Μνήμης για τα Θύματα του Σταλινισμού και του Ναζισμού (0044/2008),

- Yannick Vaugrenard, Μαρία Ματσούκα, Bernard Poignant, Alejandro Cercas και Harlem Désir σχετικά με το σεβασμό των δικαιωμάτων των "αποσπασμένων" μισθωτών στην Ευρώπη (0045/2008).


10. Διάταξη των εργασιών

Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τον καθορισμό της διάταξης των εργασιών.

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας του Μαΐου I 2008 (PE 406.217/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 132 του Κανονισμού):

Συνεδριάσεις της 07.05.2008 και της 08.05.2008.

Τετάρτη

Αίτημα της Ομάδας PPE-DE για την εγγραφή ως δεύτερο σημείο της ημερήσιας διάταξης των δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την επιδείνωση της κατάστασης στη Γεωργία και για την περάτωση της συζήτησης με κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος προς ψηφοφορία κατά την περίοδο συνόδου του Ιουνίου I.

Το Σώμα εγκρίνει τo αίτημα αυτό.

Δεδομένου ότι το Συμβούλιο δεν ήταν δυνατόν να παραστεί μετά τις 8 μ.μ. για να απαντήσει στην προφορική ερώτηση Παραπλανητικές πρακτικές των "εταιρειών καταλόγου" (σημείο 24 του PDOJ), προτείνεται να αναβληθεί το σημείο αυτό για την προσεχή περίοδο συνόδου.

Παρεμβαίνουν οι Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, και Simon Busuttil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE.

Το Κοινοβούλιο συμφωνεί με την εν λόγω πρόταση.

Πέμπτη

Η ψηφοφορία επί των εκθέσεων Klaus-Heiner Lehne (A6-0101/2008) (σημείο 19 του PDOJ) και Kyösti Virrankoski (σημείο 20 του PDOJ) αναβάλλεται για την προσεχή περίοδο συνόδου.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


11. ONΕ@10 - Πρώτη δεκαετία της Oικονομικής και Nομισματικής Ένωσης (ανακοίνωση της Επιτροπής)

Ανακοίνωση της Επιτροπής: έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την πρώτη δεκαετία της Oικονομικής και Nομισματικής Ένωσης

Ο Joaquín Almunia (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στην ανακοίνωση.

Παρεμβαίνουν οι Werner Langen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, και Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας PSE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Wolf Klinz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Alain Lipietz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Αδάμος Αδάμου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Jens-Peter Bonde, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Reinhard Rack, Monika Beňová, Olle Schmidt, Othmar Karas, Zita Pleštinská, Danutė Budreikaitė, Gerard Batten, Zsolt László Becsey, Antolín Sánchez Presedo και Zbigniew Zaleski.

Παρεμβαίνει ο Joaquín Almunia.


12. Επιδείνωση της κατάστασης στη Γεωργία (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Επιδείνωση της κατάστασης στη Γεωργία

Οι Janez Lenarčič (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Jacek Saryusz-Wolski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Georgs Andrejevs, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie Anne Isler Béguin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Miloslav Ransdorf, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ria Oomen-Ruijten, Jan Marinus Wiersma, Árpád Duka-Zólyomi, Józef Pinior, Charles Tannock, Alessandro Battilocchio, Corien Wortmann-Kool, Robert Evans και Vytautas Landsbergis.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Urszula Gacek, Katrin Saks, Ewa Tomaszewska, Janusz Onyszkiewicz, Tunne Kelam, Siiri Oviir και Zbigniew Zaleski.

Παρεμβαίνει ο Janez Lenarčič.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mechtild ROTHE
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Benita Ferrero-Waldner.

Δεδομένου ότι οι προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί δεν διατίθενται ακόμη, θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: περίοδος συνόδου του Ιουνίου I.


13. Διατλαντικό Oικονομικό Συμβούλιο (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Διατλαντικό Oικονομικό Συμβούλιο

Ο Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Jonathan Evans, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Dariusz Maciej Grabowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Umberto Guidoni, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bernard Wojciechowski, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Jana Bobošíková, μη εγγεγραμμένη, Erika Mann, Sarah Ludford, Karl von Wogau, Antolín Sánchez Presedo, Sophia in 't Veld, Urszula Gacek, Pervenche Berès, Corien Wortmann-Kool, Benoît Hamon, Malcolm Harbour και Małgorzata Handzlik.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Czesław Adam Siekierski, Corina Creţu και Peter Skinner.

Παρεμβαίνει ο Günter Verheugen.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck και Alexander Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο (B6-0209/2008);

- Jonathan Evans, Elmar Brok, Corien Wortmann-Kool, Malcolm Harbour, Alexander Radwan, Robert Sturdy, James Elles, Andreas Schwab και Urszula Gacek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο (B6-0210/2008);

- Adam Bielan και Dariusz Maciej Grabowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο (B6-0211/2008);

- Erika Mann και Peter Skinner, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο (B6-0212/2008);

- Umberto Guidoni και Marco Rizzo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο (B6-0213/2008);

- Caroline Lucas, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE σχετικά με το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο (B6-0214/2008).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 08.05.2008.


14. Aναθεώρηση της οδηγίας για τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Aναθεώρηση της οδηγίας για τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης

Ο Vladimír Špidla (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Philip Bushill-Matthews, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Harlem Désir, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Siiri Oviir, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ewa Tomaszewska, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Elisabeth Schroedter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Francis Wurtz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ria Oomen-Ruijten, Jan Andersson, José Albino Silva Peneda, Harald Ettl, Alejandro Cercas, Karin Jöns, Proinsias De Rossa, Pier Antonio Panzeri και Genowefa Grabowska.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Ilda Figueiredo.

Παρεμβαίνει ο Vladimír Špidla.

Η συζήτηση περατώνεται.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Marek SIWIEC
Αντιπρόεδρος

15. Aνθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο (2007) και πολιτική της ΕΕ στον τομέα αυτόν - Αποστολές της ΕΕ για την παρακολούθηση των εκλογών: στόχοι, πρακτικές και μελλοντικές προκλήσεις (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο το 2007 και την πολιτική της ΕΕ στον τομέα αυτόν [2007/2274(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Marco Cappato (A6-0153/2008)

Έκθεση σχετικά με τις αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παρακολούθηση των εκλογών: στόχοι, πρακτικές και μελλοντικές προκλήσεις [2007/2217(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Véronique De Keyser και José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0138/2008)

Ο Marco Cappato παρουσιάζει την έκθεσή του.

Οι Véronique De Keyser και José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra παρουσιάζουν την έκθεσή τους.

Παρεμβαίνουν οι Janez Lenarčič (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Thijs Berman (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Giusto Catania (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Csaba Sándor Tabajdi, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Janusz Onyszkiewicz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Frank Vanhecke, μη εγγεγραμμένος, Zbigniew Zaleski, Józef Pinior, Fiona Hall και Raül Romeva i Rueda.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Luisa Morgantini, Hélène Goudin, Jim Allister, Ari Vatanen, Richard Howitt, Ona Juknevičienė, Margrete Auken, Willy Meyer Pleite, Kathy Sinnott, Urszula Gacek, Libor Rouček, Sarah Ludford, Maria da Assunção Esteves, Genowefa Grabowska, Μαρία-Ελένη Κοππά, Μάριος Ματσάκης και Corina Creţu.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marianne Mikko, Marie Anne Isler Béguin και Katrin Saks.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 08.05.2008 και σημείο 5.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 08.05.2008.


16. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν σε ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 144 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Mairead McGuinness, Marianne Mikko, Danutė Budreikaitė, Mikel Irujo Amezaga, Zdzisław Zbigniew Podkański και Διαμάντω Μανωλάκου.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Csaba Sándor Tabajdi, Marco Pannella, Ilda Figueiredo, Silvia-Adriana Ţicău, Marco Cappato, Pedro Guerreiro, Μάριος Ματσάκης, Genowefa Grabowska, Csaba Sógor και Czesław Adam Siekierski.


17. Oικονομικές και εμπορικές σχέσεις με τις χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με τις χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) [2007/2265(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Συνεισηγητές: Glyn Ford και Vincenzo Aita (A6-0151/2008)

Ο Glyn Ford παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Peter Mandelson (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Francisco José Millán Mon (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), John Purvis (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Peter Šťastný, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Leopold Józef Rutowicz, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Antolín Sánchez Presedo, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Jerzy Buzek και Pierre Pribetich.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mairead McGuinness, Czesław Adam Siekierski, Σταύρος Αρναουτάκης και Jean-Pierre Audy.

Παρεμβαίνει ο Glyn Ford.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 08.05.2008.


18. Καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς (στήριξη για το βαμβάκι) * (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, όσον αφορά το καθεστώς στήριξης για το βαμβάκι [COM(2007)0701 - C6-0447/2007 - 2007/0242(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Ιωάννης Γκλαβάκης (A6-0166/2008)

Παρεμβαίνει η Mariann Fischer Boel (Μέλος της Επιτροπής).

Ο Ιωάννης Γκλαβάκης παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Carmen Fraga Estévez, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, María Isabel Salinas García, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Διαμάντω Μανωλάκου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nils Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, και Κατερίνα Μπατζελή.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf.

Παρεμβαίνουν οι Mariann Fischer Boel και Ιωάννης Γκλαβάκης.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gérard ONESTA
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 08.05.2008.


19. Η διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων βαθέων υδάτων (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τη διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων βαθέων υδάτων [2007/2110(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Rosa Miguélez Ramos (A6-0103/2008)

Παρεμβαίνει ο Struan Stevenson επί της οργανώσεως των συζητήσεων (Ο Πρόεδρος απαντά ότι θα διαβιβάσει τα σχόλιά του στην Διάσκεψη των Προέδρων).

Η Rosa Miguélez Ramos παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Joe Borg (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Μάριος Ματσάκης (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Struan Stevenson, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Paulo Casaca, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Pedro Guerreiro, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Carmen Fraga Estévez, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Avril Doyle, Joe Borg και Rosa Miguélez Ramos.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 08.05.2008.


20. Δήλωση οικονομικών συμφερόντων

Οι ακόλουθοι βουλευτές δεν έχουν ακόμη επικαιροποιήσει τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων τους για το έτος 2007, σύμφωνα με το Παράρτημα I, άρθρο 2, παράγραφος 5, του Κανονισμού:

Jean-Luc Bennahmias, Graham Booth, Małgorzata Handzlik, Kurt Lechner, Jules Maaten, José Javier Pomés Ruiz, Teresa Riera Madurell, Britta Thomsen, Catherine Trautmann και John Whittaker.


21. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 406.217/OJ).


22. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 11.05 μ.μ.

Harald Rømer

Martine Roure

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Αδάμου, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Arif, Αρναουτάκης, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Μπατζελή, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Binev, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Catania, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chukolov, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corlăţean, Paolo Costa, Cottigny, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Δημητρίου, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Δημητρακόπουλος, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Flautre, Foglietta, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Γεωργίου, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Giertych, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, de Grandes Pascual, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hedh, Hegyi, Hénin, Hennis-Plasschaert, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Κασουλίδης, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Klinz, Konrad, Κοππά, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lambert, Λαμπρινίδης, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Μανωλάκου, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Ματσάκης, Ματσούκα, Μαυρομμάτης, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Παφίλης, Pahor, Paleckis, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Panayotov, Pannella, Panzeri, Παπαδημούλης, Paparizov, Παπαστάμκος, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Ποδηματά, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schierhuber, Σχοινάς, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Τούσσας, Τρακατέλλης, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Turmes, Τζαμπάζη, Urutchev, Βακάλης, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Βαρβιτσιώτης, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου